a Let op! Wit- B Onzichtbare^ Stoppage! BERCO’S s ,?EC 2.83 Bloembol! ..ffliu in Speculaas ótorJ- J.ROUW uwsebe bolcrbabbdaors goed verzorgde collecties REGE Dames, maakt keuze uit 1 kg* dik •«i met 5 kg. gelijk Reclame 500 gram Boterhamworet 75 250 gram B Verder alle Pekelvleer, am vaaiaa/ineat h» tot M mUs 8.95 ^t>reu Co’» N.V.y Goes EDING Model Volksslage/ij *7 Hoog in kwaliteit, laag i^prijz. vet oaten of ver» voor >£/meer 2.75 p. kg. af winkel y* Da Ji Herert-Py H. HOLLES I Hes-, Heren- •n Kinderkleding Perkins Diesel /Banketbakkerij rw4a A. LvanMÉLLE- GÓES X TEL. 2021 R Rees De aaagew A VLEUGEL DIJK Beachuit- ca Specalaaafabrick DE KOK EN ZONEN japonnen /mlLENVLEES deklage prfsen f voor iedereen E. J, ïïlÜljAA, fyuhfyU. H. H. Landbouwers en Expediteurs 2-U/t yxiLcon, SjdAa^dine. ïïlanUtl 125- 115.- 97.50 RadifUfi ïïlantetl KindtAmanielA, öadÉ/uA, NKE-DE GRAAG TT GOE8 TELEFOON 25271 GEHBEL ZEELAND ALLE8 FRANCO MUM 1| Pracnt sortering MÉRISON’S Ijzerhandel CaV. goedkoopste wagen raor fvuaÜia-reizan en aportdabv Voor de Herfst e Mode-Academie de Leeuw GOES: Teddy, ïïlonUtA, QyyptUefd£innen ïïlontelL G^HEI 19,75 inter HIER DB - en VARKEN^ voor de praten ran J^xx AFDELING No- 2 PRIMA voor de beke: ^LatnUmafiUlé en Dames- en Herenrijwiefei «n een ye ÏÏlanieti KOLENTOE^LAG (Wij tonen •I - k RTIKBL Een prime ilanell INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG ’TE GOES Een mooie ItepeHIenellen Dames - Pyama fa all* wMderwe Meeree ew keurig sfocMs f 10.98 i BERCO’S SUCCES 4 Lange Voratatraat 80/82 voor Dmmi f 3,50 voor Haren I 3,95 - wasecht DE ALOM arrSMOE EN BEROEMDE De Perkins Diosol Motor ve^dfi Datgawantt gamakkalijks /angt goede kleding Koopt ze Zag U reeds onze mooie ALLE TINTEN- 16.90 Fantasie ruitjes met capuÓ 60 65 70 75 ,80 85 90 «nt zichzalfl 'oat al Ingsconditlai H A j Ledenvergadering op Dimdag 30 Sept, des avaada te^M sar ia bet lokaal bij in fuel UU/bt SenU. '92.50 87,50 83.50 Jr ooratad 23 Goea ■Eüni- A i TBLBFOON 8447 78.50 t 98.7r e, Telef een 8488 fabrikaat uit de beate weratkeekee Allee UO f! UI GÓES 11.20 10.75 be. 75. 79.75 59.50 i- 11Ó4Q.— voordelig bij Goes NV. Ml MM vLEES gaande veten De HeeMaeeet aervlee veer Arft en/ever- r'Ga tem. Inli< Te. pófte 1» het de winter en -kleuren sL Y I Centree/ Kleding Magazijn MAGDALENASTRAAT 7/ pracht hartje lente-ge in Uj/ hslatemer g GeWs. de Jon^h Grote Kade 36 Goes M WINKBL MM - TBLBFOON HUIS 2734 IN WOL. ZIJDE. JER1 z UIT van binnen an buitenlandse fabrieken Zuu/er WOLLEN kwaliteiten EN NIEUWE MODE-TINTEN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS ZUID- EM 90 cM, 11.65 Warme Pantoffels 'Volgends waak brsngsn/vif ,n een speciale aanbieding in voor het rayon 's-Heer Arem dorp en 's-Heerenhoek. Volledige betrekking. jaar. Moet beslist irp^ en een goede g< Sollicitaties ujk aan het aijsës ohder dusvjM j MODELLEN 9 KAMGARENS 95-, 69,75 rordOnen. 124 bree<L goudkleur, green. 1 f4.79 per m. Enkel Velen», diepe tint. Dubbel Veten». brain, beige en te Dubbel Pean de pAnbe, 1M breed, té f7.99 per m. Epingie, seer sterpe per m. Gobelin voer es sistiliiklfittin tem, sai Moquette t14-54 tot f tT VOORDEUG 80 85 Ak bot U ernst Is «net Uw bodrijfsbezulnlglng, laat dan Uw Ban lira oLPitob^.. leum Tractor el VradMwagea. dfa kapitalen kost aan Benxine, ombpdwén mot Laten wij U da bezuiniging, dia map^Beo 42.75 69/5 NOOBD-BEVELAND - vraagt tegen 27 October 19M een Ziekenfoncjsbc :e, Lewedorp, Nieuw- Jx^ftijd liefst tussen 25 en ,35 •n der genoemde dorpen wonen ezpirdheid genieten- «tuitend schriftelQk vóór 1 October a.s. van het fonds, Singelstraat 11 te Goes, jpfave van leeftijd, genoten onderwijs en tot verrichte werkzaamheden, dijk bezoek alleen na oproep. aoor het Jaar 1953 •king voorbereiding atichting Leden. JadCUw Beataur na niet ALLEEN vergaderen, doch :t deae vergadering HET BESTUUR >zc Pyama s in onza etalage) Varstatrnat 89_4r««s DE JUISTE MODELLEN VOOR DE JC TUSSEN 13/18 JAAR 27.- 28.35 29.70 31X» 32.40 33,75 35. Ijl JA BERCO HEEFT DE GC UITSLUITEND PRIMA WO 121 50 105 - 96.75 LEUK VLOT Hand weef OvergordUmtef, 120 breed, f 1.05 per m. Vitrage, gebloemd. 00 tweed, f 1.39 per na. en 130 breed f 1.99 per m. Keukenvltraee. M breed, f OM per me Bnbanta Bsnt, 180 breed, f S.79 per te. Oed-HillyAs Doeken vanaf fCH. Damast voor spreien >?M per m. 10.90 per m. pC bruin en green, mewbehteg, f 1KM f AM per m., veer ndktedr en bruin, f8.79 por m. >Tper m. TafelseU f plastic, f 1.19 por m ELMAGAZUN Msa ombouw verkrijgt vooneitonen offerte aan de Forktas Diesel Meter, verlmep on Melon on Tractoren voor pofcooi Zoetend «-7 - Tslofeon 3441 on 1442 - bü Gées - L. Vorststraat 39 50 yte gebmken ab beadlwagenveer grote laadnimte BR. DE BAAR - Tel. 2304 - GOES I 95 100 cM. 36.45 37.mT~ HameaCrèrffie Gezonde huid H*ar<i GeIei - Gave handen U^KSTEAAT 81 De Prins van Qrki MIDDELBimG: Otstiiinssljgst 9, Telefoon 8988 Voor de cursussen naaien, die in gelegenheid zich Speciale ei dames, die B^t^ROTN^BORDEAU, GRIJS 67.50 K e NIEUWE TINTEN MET WIJD KLOKKENDE 135. 121.50 117-50 brengen dm U aan /ÉBREIDE COLLECTIE VERVER CHEMISCHE WASSERIJ TAP4TREINIQ n 6 ÖOjBt Okril «rota Merkt 12 Taftf. tin de 2 persönen. Zij, die reeds b of nog over kapiik regeling. Zij, die. Van 1-.^.---.^ ,vv. -- toeslag in/aanmerking komen, worden verzocht dit schriftelHk kenbaar te maken ten kantore van boven genoemde Instelling, SINGEL8TBAAT 13. JDe gelegenheid tot aanmelding bestaat tot uiterlijk UT October az. Vereniging jmirMNirWB—wi AGBNDA patroontekenen. knippen on >er aa. aanvangen, bestaat nog te .geven. in pntroontekenen en knippen voer ebde met het naaien ep de boogte sUn. ▼oor usetwmlère, coupeuse en leraren. te Goes: Dinsdags van 10-12 en 1.30-3.80^ iddelburg: dagelijks van 10-12, 3-4 en 8-JD-triir. Wij ttjn ahveer beat voor: WH bonten wet een reaze rvdasi &akt voor 1 50. 250 gram Lunch- of (t. 250 gram Onibi/tvpeh voor f 1.00 voor 50 cent vleeewaren UITSTEKENDE PASVORM. MET MOOIE GARNER1 OOK IN HEUPMATEN I H5.-< 115.- 95.- 89.50 69.7/ MODIEUZE MODELLEN - MOOIE STOFFEN J 72.50 67.50 59,50 49.75 39.75. WQ hebben een partijtje 2e-hands Mei^jesrjfwicl welke vrij tegen een voor delige urtje willen opruimen BL DUBBEL 34,75 32.75 59.50 39.75 ^^MET GARANTIE 69.75 FRISSE RUITJ1 60 65 70 7‘ 8.95 9.40 9.85 ï<2 Aan belanghebbenden, te Goes woonachtig, wordt medegedeeld dat in overweging wordL^genomen het verlenen van een <'"1 voor de wintermaanden 1952/53-Jan hen, die een jaar inkomen hebben dat ligt: y a. voor alleenstaanden beneden f1040.—; b. voor gezinnen van 2 nérsonen beneden f 1435^-I c. voor grotere gezinnen beneden f 1435.verhoogd met f 160.vooryfeder inwonend gezinslid boven Juni 1952 kolen hebben ontvangen, I beschikken, vallen niet onder deze mening zijn dat zij voor een eventuele

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3