10 I jzen P aK funl?iaf Wij handhaven!!! Pf^iaaQ^^ALKomj Najaars-schoon slaagt U bij ons zeer voordelig Theebeurs n houdy f lichee rlijk warm L sdienkenhuis SMoO017.*5 rjjd T ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND W. VERSCHOORE ''Grote Markt 7, Telef. 2718, Goes DEKLEINE BAZAR A. I Smaakvplledïetimmer^ I |FRE#re THefc— Fabrisk 2337 Gon a; PUROL rawo hMK—«8 Grand Theat Meccano-wed Gevoerde LAIMBÖC^ eveneens II ViMWUR 'oor de verzor- 4n oen simpel Chinei met Gary Corner Wrede infi 0/’ Nieuwe Shawls odschoenen s/li >x S: zy K< 2.” „Shell"- inutiat Puoktól Mesjes b m soorraad fumeril véo Biemen K lekstraat - Goea EN NU voor Vw bruid» naar oen gedlplomee r<d BLOEMR Roede U b« Ook in anj en eppen« Fa. Ww. J. G. Hey kam-Massee Cocos diverse kwaliteiten Lopers voor gang en trap, in diverse Vacantie-herinneringen I Va Geh 2.” doet Uw voordeel I II v. 't Veer 3*1 KAAS “zy* Theebeupé uit het Gescbeokeohuis /3^’nSieraa/op Uw theetafel V; dejongh L/. 'n vergroting maken I „Schuttershof’ - Goes „ZE BE - H U IS" - G O E Wijngaardstraat 48 (1M m. van ds bgshsWr), TeL 88*4\ W.}t DOMINICUS, GOES «TB EEBEFIRAAT 18 TEUVDOM MM Met de blanke sabel Deurmatten in grote’ k Wollen Deke r J Reeds ontvingen wij r f 2,90 n z 1 - am .75 -C Komt oens kljkon «n OPRIL GROTE MARKT 13 GOES Goat - telefoon 2153 Plak Uw (dfo*> In aan Album, wij hebben/niarin aan pracht sortering I Grote rt. Pi- STEM PAKKEN hf 10 present extra karting. PLÜWOUBS t extra kerUas, Shawl/ Maandag 29 t/m •.y/v raagt inlichtingen in Iedere Mecca no-bexitter kan meedoen I RECLAMEBLAD VOOR DB MIDDENSTANDER IN7UA0UE VAN K LV00STS1 S7mM V GOSS stal merkartikel t f 14,90 1 Ook voor de JAGO INDERDAAD met ede Br^sldsbouquet v bent i 2f September 1992 stlsvEU en JA biedt U voor de H RZEN tr chintz. Gobelin en 'eefstofitn PRACHTIGE THEEB/l tn’fluweel. af^asbt moderne hai O ’8 ïka «r. kwnEMt. k extra kartta*. extra kartMg. KMaXkT! MOOIE KHAKI HEMDEN. SensaUeprtjs f 5.75 met S peSeent ALLES NAAI UW MAAT GS MLEEEMAKEE8WEBK 1 1*0 BETER GOEDKOPER DAN GEWONE COMF1 0FAART UW GELD. KOOPT UW WERJ BU ON8 AtJ JRM i« BRUÉl EBRUBInMMMUMBM MMK8M000 ML I M JAARGANG No. 39 DRUKKEBU .DE PHOENIX” MUI sfa ideale Motte Zondag 28 Saplambar auu, v.m. 10 isur, wordt la do Grote Kerk te Goes JEUGDDIENS ie JeugdproMtont Japonatoffen Ruitstoffen Ruitstoffen Mantelstoffen in ezcluai Vóensdag 1 October, as Goud en Madeleine Carroll riJee achter hot Chbneee front (trage voor Uw glaagoi •r 4OM5 Ml 4CV USt I I steeds wordt htt ltn 'G Ah Oplaag van iOQax 33 e i» i, 90 breed, In half woll— kwaliteit DE VLIJT GOES MIDDFLBURG j ONZE BUZO! Nee Dik vet Doerr./ knndertappen 1.94 fW WtSTSINOEL 2, TEL. UH 3 aar in l POPULAI^ 0.25 S.5S JS dessins, moderne kleuren per meter '4 beginprtV per 1M gram n Boete Kaas per 1M gram re Kaas o—t per 1M gram ds^ Kaas en SI cent per 1M gram fnuner,^ iets belegen 90 cent per 160 gram Buitenlandse Kaassoorten orw terecht, jjbloemen, potten ■akte bakjes voor lage prtjsen |QlC. HEIJBOER je Voretatr—t 46 Tele/oon SLIS UU Imn P* al en >KBE M ANCHESTEB RECLAME tl! lp «oer beperkte vssrrsad gewenst sssdeL Met spaniëls AF- IIUNht (CSMtAkte - ONZE WEEKKECLA^tE Per IS* gram/ Pérse Hansworst 6.95 Per 1H </m: WiijBc Leven Pekelvlees Rookvlees yf. Per/5** Grots coMscils Camera's n Opname- on proJacHo-apparaten School- Filmstrook-projsctoron V P- u J. Aeaveng: 0 uus F. J. 8. VAN DEB PKTL - GOES - Nleewstroat 47- ToM. (K 11*0) 8487 - Fear if. !D m BT een merkartikel, begin» U P Malen 44 iet 54. EU voerins. 1 SensatieprttB f47.75. i ONVER WOESTB ARE V) LeeftIM 1 Senaetieprtis f 11.75 noot H lin iet IA f, sterke kwali- 5. 8.70 do bette fabHoksn en Juiste aanpassing ‘uhktall-Depot* n v van de Hajuto U nc^i eerkr^gbaar in de 1 Hteit b^t lj. mu M Oade Boert Grote Kade 36 Goes 80 oei Extra belegi - 87 cés belegen poe Moderns nsdaturan Vskkundlgs sfwc 1de ka- en. el ite Niemmte daittng en ^wakapok-railing ran f 933 tot f MJB 185 Vs ^rrde/per .iw ei en «al rkt ng- aan »e» hts J re- 50. gehouden, waarin tal voorgaan de plaat, Ds. H. M. STRAATINGzdla aal spreken „DE NIEUW^START” Deao dienat te bedoqjdn In bat kom, Ooea aal wé. Zendt om Uw Mms ,’an laat van Uw besta kiekjes Voor 60 coat mskaX wij hlorvsn oen mooie brloflcosrt - A Maten 44 tot en snot M, Sensatieprtfs f18.78 Met f jet land der onbegrensde mogelijkheden E ENTRÉE-PRUS f 1.M, bel. Inbepr. /Kaartrerkoop en plaatsbespreking Jda* 26 èn Zsterdag 27 September van 1-2 uur mn uur voor da voorstelling aan do kassa van: r „SCHUTTERSHOF” - TELEFOON 2776 Wordt km— mm Mats verspreM aver geheel Md. aa M—ElveMrt "e AditskeatleprRs U eb. per mjm. BV eentrnot spelde»e tartara— 7 OPLAAG 10889 Aannamlag VM edverteaUea tat MtorlVk Wee—dssgavessd 0 sr werkelijk o— Breid Ma vanaf f Tjo kssnt asm terecht in aan gebreid oaaortiment Jacobetraat H, Ooea Telefoon MM rvopd gleed, ie de kleuren zwart, tdn, tanbeige, cork, groen, botdeau fb^O, 1».—, I7,M, ItJU, O3*, 15,7» p p. en Hoofddoeken ta aan waalde uan kleuren, f ItJ», 19,11, 19,50, 0,15, »P0 1* m k, X p/en in Merquiaette en i, 1.45 1,80 0.85 I takliteiten, 90 2.50 sjsrate inleiding op hat werk dat üsteraei— onder de jeugd vee fddn verricht eUplaataen afn vr# Bet kerkkoor verleent medewerking fantacie^deaaiaa, ISO breedJ f 19,10, lOfiO, 8,50, 1^0, 5I0 por mater neer apart, ISO breed J P f 19,80, lOdtO, 835, J30 per meter leuk voor kind< 430, 9.10 per} t U36. Ij in diverse breedtee en frisco heldere kleu/en, 850 5 10 4.I5 /1-13 Want ook ging rjjwiei la kmanscbap eejf eerste vereiste I Qnse monteurs zQn /pectalisten in hun wak en onze prezee z0n billijk il J- Jeremiasse 1 Osstwal 81, Tel. M77 ^Donderdag 2 October yin onze s po aisle vearskeMnp Destem van’t geweten met Bug MiUeied en A— Todd 9H leidde koer hartsteebt ta miedadlge b— Aanvanp 8 msr 10 i.gr- Vrijdag 26 t/m Zondsg 28 S^piftjphgf^ Ronald Reagan en Rhonda Fleming ta 'n Romantiach avontuur eender weerga Aanvang: Vrijdag 8 uur; ZrWbrdog 7 on 9 uur; Zondag 3. 7 en 9 uur t4 Jaar Alk rborttn Ggwe Markt 5 Goea Telefoon 2326 fraaie deasins en kleuren 6 50 5 50 teltan, divers maten en frisse kleuren Etamtne, 90 cm. breed in wit of mat— in zeer fraaie dessin W®1 JS in diverse kwaliteiten en en diverse kleur— In sulver Q/L 75 5*,95 54 20 39 95 wOa Ifa ettroatléi HYPNOSE Of SLANGEN BOA/CONSTRICTORS Da ■cErlk van hnt nerwend Een huiveringwekkend portenen4 SUeMs 4do enkele gaatveorsSoUlng HMM* B8M BEHBMrM TE (mot GEHEEL NIEUWE Voor hen die Indra reeds zat nieawe beleren Voor hen die Indra nog niet kennen, zal het een openbaring/ztjn Voor fong en oad. eên thriller-aeond. spannender dan gep fdm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1