WANDELAARS y 62 tos1?; gelijks vóór, NwtsR f is béter KLOOSTERMAN om KOORN Fa. Wed. H. d ok 42 Fa. F. J. Boone, aasr».? J. H. SLA :Sa UNS pkamer „Else” A ,^NEL 0 D RtoeA «oer .111111" Licht- en Bloemenweek 1952 M?VAN SONS& Lsmgen-. Pagi w en d£: ^7 Tijdens de feestweek heerlijke verse Peijnenburg’s Zie voor Uw nummer In onze etal SPREKEN in het OPENBAAR Knip dit uit I I wilt U varwekord ztfn van J dm /SNOEP -GOES - Km. feurtkrant Gogarandee kwaliteit, doch tal esn G Wl 2J0 uur vanaf .Het Schattera hof" •tot 94 OO< TOOK MATKAU/n »N DUKnxe r - fl Wy /evi 32,75 I 11.90 Kleurecht si te mi ob '.T r PAPEGAAI Sollde\manchester Breek biudeita...^. 15,90 Redame\ Overall* MSanforM OveraBt a. het stopped c. hetyde Neemt deel aan de 25-1S-L WANDELTOCHT op Zaterdagmiddag 2J> Srprflb i de manchester Jas WESTVRRR, Gedtoleewerd AaterB-taotrusteur. QiuWriat 12. Geea. veert Tok K 1166-3284. Pielt kam por stukje Paula speculaas 46 et. met amandelen 49 ct. 7 lolly's 29 cent STAND f. J. %T Daptea die met hun machine eene ieta andere miUen doen dan het gewone naai- adert, tullen verateld ataan ran de mogelijkheden die hier getoond worden I L^iwrTiL Vorttstr. adAW*Goes. WIE HREPT poudsn kelarmband gevol (HerinneringXGaari Übs' - ZlR^Go - - ■-■•.*« RETEPE WERKKLEDING £N TOCH lAGt PEIJ5 t fntsrissfchwto ie aog koper I Voor de best terlock Demos- egzR onderkledlng 1IEZ2 Wij demonatreran op de sokken en kousen op een gewone naei- ik met een wollen draad I) trk (kan op iedere Singermachlne gebeuren) sstreren van alle mogelijke apparaten (breng cl Uw eigen apparaat mee. ala U hierover in- /lichdngen wenst) Ad. onze onvolprezen 206 K Zig-Zagmachine. het Singer wonder met 1001 mogelijkheden VlSHMDBl UMutk Mfc TS KOOP: In rad, n-/i St facobttraat aameuwtakl HalSwtfDen He-verkerend Keukenfornuis, vpw Ot. /acoottraar JU*1", billijke pry». timge Ksck Groenten en Fruithandel hand Appelen en Peren ^R^/^Tsto» ^cioenen. Perziken. SonAisf gesorteerd tn^ Sinaaaappelen enz. enz. aan *eer voordelige prijzen MLunsAsecwum hl Wcrkhemd vsaaf 5.95 7d/ fk Wij hebben weer oi Nagokoman opgaven Etalage-etiraptle: JDB VLIJT-. Obffl Grote Markt 1%/^ J. PLATTEEUW, KrmkelmarMjr^' BAKKERIJ FEUUB. 8L AArtmaulnal IS. O. J. VAN ASPEREN-VnvENNE, Grote Kade. tnen aten slechts Hajuto^^in ■Fantodf bóóten en tydaqhriósn „6jM Oemet^aktom KM „OM K>PT* Jutezakken ,648 ^dXom „6.16 X A. m Vjni7sbs6i rt.ttjfcpYi 7' <||I*I2I ^OEVRAAGD: Metajo -jMsriirrilaiui N. Beven.4, WsSMn sm. stuk K L—{Teer bot vsgsn éter oste „O-Metenoa gelieve u zich „AM; wenden tot HOPMA »b. „6S0 Schoorsteen’ sb. - „6j6’g-H.r MUb. „6.16 Hoer d? tl - tl tr SSOOt bOOltet 5 Ta. r- v i I d >ure Jl >*te i wjjze na aanne- it TE KOOP: 'eg f20 aan de leg, laar uvaeof.. 13.90 Wl aa. des krortU iwgbr. V. n [uto en ia da de ite u ze dezel TE KOOP: Ben TI KOOP: - School- 'onze ‘■'■o;.. >4 J’.. ’-'A «i.., t.'fo -r itte. Spoed.^ JdeibdUTeL id actoor- Zwarte a£ baad .77. Oude adtor voornemen hebben ook te Geee een ^REDEKUNST en PERSOONLIJK- |G te doen aanvangen, zal de chfijver van da bekende boeken d" en „Waar het ep aaa Donderdag 18 Septaeftsr sn en 'ed. j +T; 's-Heer Abts /2y (roterende da UCHT-enBLOBMBNIVaBK krggt teder Mi een A mot'4 iqsi liftten In kwaliteiten. vanaf bil- 371 I 18. Winterjas, maat mantel rnaM >RTE BRUID6SLUIERSw^>^ Wonlag-inr Ichting Abbo'4879 Telefoon 2617 lerloctejrafe, M. jo lt 46, Goes. Wg brennee f rote aNo kwalHeMee vt UW VOO St Jat .bob aak A Magdalenaotraak Tel. >461, 'AN DEE WEKLE, Vootsted, Tetef. 23M. - 'Vrüdag- taris der zowel de ■week 1052 'onze vraag aan T Zonder veel ioen/nl. DE VLAGGEN esfeiyke opening, maar dat de festiviteiten veel gevraagd, geloven r Op Uw medewerking onze mooie stad reeds - Adres: B 150 todijk. Kamt Urena aanlopen? die met dat wij uitsluitend de BETERE kwaliteiten verkopen, want dit Is toch Uw voordeel I I. de BI (root; lies zo fajd .suite, woning goed als KJJCMÏ70, Goes. TE KOOP: Z.gx.n? wifeticreme^tel TI KOOP: In gak deon (12 bas, piam en een J~). melijk bod^Ti OudeKefkstras lesje, maat TE KOOP: S gtakgt u in *n zeer lage, UW voordeel wol- H. de Kok. Ins^jvlngö, btlJ yd'en i g Leliestraat 91 - est as Weele. Leliestraat 33 p*’ ng luwrpareerd terug -iBloepK en viooLxdet kast en rmp-TlOO voor /W.” riat SS, Qoea/jto ww keUMO ter>spaJglng nog keu-jdoor Acculood Auto-acew's, P- Zink Geel tooper Rood tooper Aluminium Hulson Radio-accu’s, Oud User Blik J Rode fletsbini Rode autobüh Zwarte fletsbi rtMAwoordi.' nraer hunner a omgeving, RENS Tüta-, Landbouwza- TE KOOP: Een twee Deerbornploeg, in staat, paa Dearborn tractor. - trta”. - Te IP^y iraddrib- jtfrk voor _je wollen f4,15. Air tot 15 jaar. - Cou- ^taar-AH, Baarlan vrsz,>.GD| votni\ met 30 Singer ■aaa m eek ta «a kar» te deeu Begon voer een BVRGKRUJn STAND jveerhoek; Wilma, d. v. J. C. Lodder én F. L. Boolj^ Jo- hannis Cornells, z. en -1 en G. r Andrina, d. v. h mpt^grote SÓmen te voor eeniTE KOOP: Leuke mswoninglfluwelen 1 -I-} teU 13.S0 en UTE KOOP: In prima. D.K.W., *6 c.C> -dïi /wij toch'nog even toevoegen oor de diverse Buurtverenigin- straten, plantsoenen e.d. welke toren tot in de puntjee verzorgd onze, opeonuning in de jubiloum- i wy vele bedrijven, buurtvereoi- genoemd, waerblj ons echter de -ast ontschoten is, waarvan do be ne toch juist door hun daden getoond hebben Jjj" te horen. Ook voor dit vertoonde initia- betulgen wy bij voorbaat onze hartelyke tZ^tïïpetraat 15^Srfk. Kriel Wyandotte --X5X_ aan de leg. mpk GEVRAAGD: Net, Dienst-Karelse (meisje, van 8-J>-tiur. Aan- melden tumed f.30 en 8 u.: Mevr, flóettsch. Beesten [myk< 12, Goes /jjj TE KOOP: Prima en ihooji BMW. 800 c.c. kX, op nw. banden en lescoop vork, dryving, twsié Nat bKvóa as H de Kok, durende 3 halve dag LiefstuHv M STENCDLWKRK. AAN BB NUUWK Tdm veel* een voor- vlugge en ie, met 30 i naar Radio s, Zuidvliet- d IA Teh 1320-K 1100.' modellen Ceintuurs, Bor- JUFFROUW wenst duur- en Aj A *8. Hoek- Johannes, x K Wilde en E. P. ü- Jan Jacobus, z. v. IW»I dan andaretaende prysll Weeg eerst zelf voor da bot laat wtgsn. BE me krRgk U hs> ao^ adfdanaan-|TE KOOP: Een Dames^u erk zadel, termantel r K*BM*rf6eli< teller enz. straatJ^-Ocm^ /37' rt ufeo&TE KOOP; Tekenbord.-g. -|achikt voor Zeeuws Techi enz-, 3 Wekmr gi L voor l>dw. Drfa Iden^fSchrljft eens Biezelinge. eöcof komt eens-- - Kruidmhuis, BjTE KOOP: Een zo 1 ■aat 50, GoeVjj nieuw wit emaiUe - Jfornuia, merkj fit IwiE RUILT ruime, aUpe6- bevragep^^Kai staande woning mgS^Brote CsaetrIÖ, Goes, ha- tuin en n T Wolphaai te-degelijke BESTE PUIN, grof en fyntfvoer elegante D ry eejgt even te de verlichte sd JXjvan „Rial”, Lange Vorat- «trsat 05. Go«« Cl acrdlae Steeds voorradig: Wlqter--tLL- 4 T bloemkool BroceoW<An-Kamperland, Wlsoenkerke. warracsla® dyvie-, Prei-, spruiten-Het Leger des HeilsJtoudt Lapge^Vorststraat 856£|0M straalJf, Goeè. - Ara __«a I 1 ■JL Motor- on Rijwiel - - biBtiirs, behandelt^ yW uuiudiuoi 11 uui met os aneraee^e prwsn» rja nieuwe vu a- atrninumeL BU Ivan spijkers kage moor, rsnissert Zendt f 1,1 voor frmtf JONG BCHTPAAH aoaeor Undartn, soeM^-^ BritmnptlSer lettert j boreas aea du Had PAUUBNTIB ia bt ent te gaat. 9MM—MBE Weer ’to liektpnntjo te de HJL SCHOENMAKERS-fljWONINGRUIL. Wy o hlnswienw.sk Ijzersterke Te koop wegens ophéffing ons huis in Haarlep» Schoolschoenen met hbast bedrijf: ’n Spb<*nrnakers- staande uit kamer dn 1 onverslytbaar rubbéron-.naaimachJtaCfinerk Dur- keuken, vestibule, 5 s derwerk met Igrdn tussen- kon^Dfthof 8, Yers^M^ kamers en badkamer, zool, maat f 8 50 30 len voor een dito wi 34 f S.88Z18-3S f 10,95. - HOPELOOS lijkt het spans in GoesX omgeving. .RialVLange Vorststr. 85, «et mon de natuujgsReesrjOndepdetter G. aan I G»/l wijze volgt met^ad^krui-FeriTHCTselman, Ka] TE KOOP: In gatz. Be met of zonder vi fiets. Te uur: Jjj Aj -***■* Jrrsbiteaet S3 - lek-Braad- Fper postwissel Van Zee, o toezending. - SA, 1 „Ctrmn enjjM rt", Goes, Heer. t ■eMHeekbaio is nog go«k koper Ook op de Hpjeto Extra monte gebowfiiiirde Lakens, fijner dan Cinde rella en sterker den Favo rite. dn IET x MO, slechts voor fS.«51 Lat op 4a kraampjes vaa 1 Interlock- Weer wendt het Comité G.O.IS., welke Licht- en Bloemenweek vanaf 13 tot en met September ax. organiseert, zich tot U. Nu alleen om U duidelyk te maken, wat zy periode aan U gaat bieden, maar....:, een beleefd doch dringend verzoek. Er is nl. 't volgende aan de hand. Q avond plm. 8 uur komt de Comrr/ Koningin in onze Provincie in GoesX»: RAJUTO als de Licht- en Bh officieel te openen. En wat is m U bewoners van de moeite kunt U ér aan vt UIT. Niet alleen by de gedurende de gehele p« duren. Dat is toch niet wy. Wy rekenen dan i en in gedachten zien/4« in een zee van vl Hieraan wfll onze grote dank gen enk, welks tot hun p hebben. Reeds ---‘—a. V^.1 Krant nu gingen A Daar wy^ cursus in HEIDSVC - Heer Jonkers, Jk. 4e Perse komt", vooraf, nl. oh\ aa. in Meikaalota „De lezing houden, met als JISKMNIM Maak van deze gelegenheid, kooien aset ense ataisko r>i kennis te Steken, gebruik. Wy garanderen U by voorbaat een envee^telljke en leeresm. avond. AANVANG 8 UUR TOEGANG VÊJJ JONKERS' INSTITUUT voor REDEKUNST ah PERSOONLIJKHEIDSVORMING. Grote SpUsieiaen MA, Groningen. de -Kol t 1-9, G *t Interieckheis is i koper I Ook op d de prima frissejDf gelust en geeöomc Wet L - de w en 14, Goes, Te- *t bstertoekhnio te nog goed- koper I Ook op de Jiajuto oen prima BadbMddoek - voor slechts f>43 De extra zware badstoffen Keuken- VAN GOE8 1 tjd^ 8 SeptembW IMS Geboren: Ccr MtodérhoLd^ Geertruida, i Steenhart 0 man; 1 v. Th. Verryz,. A. A. Jobeen en J. Harinck: Jan Francois, z. V; F. Goe-36 en J. K Buitel Loeve en e - i J. H. F. 24 jr. en wwé P. A. da Graag, jr: en S. A. K van der ra, 24 jr.; J. C. van de Zobe Johanna CorneliaJPlaase, 22 jr. en S. A. van v. C. HamaUnk en B. WjArdenne, 22 jr. Telefoon M. 80001' „4JI 4 per week- X- Brieven Jr. bur. v. 4- Mad. V .TE keey gevraagd: Jten [Box en (of) Kinderstoel. - !p» VBArondokorka, HeüT kenszand,- Nieuwdorp en Borsaele contact gezoem met beren kruid cetera, drogisten of particulieren TE KOOP: Een Jaww 350 tc. Twin, vuvJdSÖ. Spot en priffia Natuurlijk >e<of Telef 3iy^ onzichtbaar ge- St. Adriaanstraat marton Damoakeueen, na, jongena- en mete- I-WU ONTVINGEN nieuwe npltoatiepatro-ti'd rendabel te mi als nieuw, leef- 'estreat 47, Goea. RADIO 8TUKT Laat niet aan „prutasn” dat kost u dikwijl geld. Ga liever sdu vakman, die *--*--*- deliger Vj Mr "t4°te kamer, uitgevoerd ie blank often

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6