HAJUTO” ILKING - GOES STOPHOEST deelt rijlcsdaalders uit! kledin^JX.i rvwJ5 llenJz uMJACOBSJ ’vooral NI „Wilma” ONZE STAN f Kr s: Vi C 8 Elcctr. 3 eg F i - GOES MUZIEK-PROGRAM aangeboden door-. ge 'ivaLi at&L s ,’iïsfê. Vcuv/ Wilkings COHFECTIE Diêet Weegschaaltjes Voor Suikerpatiënten 7]P. Weststrrfe Zn. z Dn S. Drukker Hvz GOBS y AFWEZIG van^tv 27 September j GESLje Fa. A. M. VERTREGT 4 Co. LANGB VOK8T8TBAAT 9A GOES, TKL. 2938 7 J.V.d.WEELE ^tXJBSTAD 12 - TEL. 2386 .yf-- TE KOOP Extra yoindeUge aanbieding Slechts één blik! Schrijft LI LINKS Lange Vorststraat /106 UW BRIL met meer service Bezoekt stand T ■T FW van Vj mei IG Mutsc Tandarts Meeuw; een Mépj voor h^jde .dagen Bakhrfij Geleedst in Werkkleding E GRAAG - GOES Vlees en Fijne Vleeswaren^ Model Volkssl - - --3TSg*RAAT N DE KOK ZONEN T.IW.-, nu wi-M am is kinderwagens n-ledikantjes ra kinderstoelen en S 4246 .«361 6557 8001 15026 8632 16141Z/221U 22691 23160 1 worden af- f<i ai. Zaterdag '13 nber 1952 tussen 14 5 uur bij dhr. F. Grim- ck té Lewedorp. In Stand no. 5. van du Hajuto kunt bmn °P 7 s v i GOESE OPERETTE VERENIGING Heef; •-I 0X611 Nationaal beroemde producten gijn PUBLIEKE VERKOPING g.g. S Lange Vorst straat e X Elke avond amusementsmuziek Uw leverancier in de Klokstraat v^fn de eenvoudigste tot de meest luxueuse 85 GOES tijdens de HAJUTO TE KOOP U heeft 1 >g 12 tot en laandag 22 Sept. U'xiet daar jdal Kwaliteit, sortering en afwerking en dat -- f i reeds een lot gekocht? T13.95 rANnpen .vf f 6.65 L/U j Goes- S Op Dinsdag 1 fran Zaterdag 20September a.s^ tussen 2 en 6 uur i ••n „Stophoest"-man ver: direct een de gele helm me „Stophoest". Hij zal hoest4 g««ft aan degene, die he|n het eerst aanbiedt, een n.m., zel op. verschillende pleatsen in Goes idfijnen. U herkent hem r rode bend en het woord in- tegen wil en dank en -- _i een „Stophoest" Komt zl«n «n overtuigt U Dagelijkse demonstratie in^één dnzer etalage'» door een A md^r i k a a n se stewardes in dienst Van de K. L.M. Origineel Dup^nt 54 f>95 daWskappkb - EN TOCH I Licht- en Bloemenweek Zakencentrum Goje^Noc msasrafraat S7 SPOORBIELS- 71^ EN AFBRAAKVEILINI yv/ TE DRIEWEGEN .EKUtiW” IrilalRIM BNPMfeUt NI EWfeMla lOM StMMNr .EiUNla” MN M timtir f- NIEK - biedt U een overziqht wdt de OPTISCHE TEC presteert DÉ SPECIAALZAAK VOOR ’t helpt en... *t Is lekker I Al, dean d. 25 jst. gebi f 1AM enongebikte stenen, tUJ« UMK ■mwtiiwm Goeo I e smisumpNee. BiUfka prgasn I 12445 13202 14968 KerltWraaf 42 - Telef. MM Corduroy/Dames-Jacks Cordurdy Kinder-Jacka, geheel gevoerd. hoarhjk OKAY diverse CHOCOJ^ la «ft ten ki Jonke 16 Sé IN DB LANGE VO1 Laag *a prfs, hoop en «sf handhaven «mee pr#m Hier da reclavee/6ai MM gr »KUd t 1. Lsm*. of Beterhm Verde^W Wf hebben Jawek 42 lAn Bezoekt 10712 11101 Prijze ter Yerseke, 28, ten ver- heer C. de :e, om con- Praehtig Pyai Kinderflznel, Wollen Camta Kade IA Telef. 262A Eleetr. Berkel SntJm model VAP. A pli werper. Tevens een V. ar boomgaard ie „Swaeke” ilder. in te leveren ntére van Notaris H. te Goes vóór of op itember 1952. U „Stophoesi uitmunt door: ■wr niemoe Morraad Besoekt ftjdena de Lichtwerk onze etale in de Wijngaartjatdaat (voormalig Dumppaleit) 18014 18404 sware kwaliteit, voorgekr. f 7.56 Werkbroeken f 13.95 BU INSCHRIJVING TE KOOP I woon- en ✓met magazijn en UJke bovenwojn Markt 19 te Te bezichtigt van 2 tot A Inschrijving voor rjhkelhnia 'afaonder- ic. Grote Boes. Én op 16 Sept, uur. in te leveren ó>p 19 Sept, bij Fa. van de Weert en St. Adriaanstr. 14,- f AM 146 f 1.75 f 2-46 f AM - Poplin Dames Besenjaasen, m. capuchon, changeant gevoerd TB HUUR /yiStallingsniimte \j S voor auto ia vrije box VOORSTAD, GOES Groot haqg41 in Klompen Telefoon 2204 GBVRAAGD Gapdr poortstraat Goe» Overall Overall, geeanforiaeerd Blauwe Werkhemden, voorgt Khaki Werkhemden, i Zwpre beaverteen Wc JONGLXS EN HERENKLEDING MARKT 2 Heden ontvangen Nieuwe gekookte SUuvis nieuwe Bokking, Harder- wekere, droge Ms, sure Haring sa ftfne Moeoelen ie he« suur Z| Komt U met de Licht- ■Bloemenweek een kijkje nomo«cJarAeetalage 's-H. Hendriks- klhderon^fnct^no. -8 (v/h Kapper Brutl) waar mgubSTon gehutalteerd sljn s-chfierg, Nleuwstr. 11, Goes,Tulpstr.27 UITSLAG PRUZENNO8. WINKELWEEK TB LEWEDOBP 19475/ 23418 20006 24299 20774 24681 71339 25376 26101 26389 Voor ^/fcwalttett vee de vorigs week dos« waak.- 5M gr. Gehakt f LM IworaA >M gram 75 oeut o ftjna Vlaaéwaran lig dik dpak, vat af magar X. Afdaling Ha. M^Veuleavloes voer de bekende prgsea Met de fJcht- en BloenU'htéeek^ onae mooie coHectiey' - BLOEMB te ZEBUW&ÏHB ZAADHANDBL K, A, MIJNSBERGEN Goe*. Im. de Geref. Kerk b. h. Parkeerterrein Tetefooa K 1100 2208 hoe sterk en elastisch onze Nylonkousen - Van 15 Am. 18 Aa om» i Fa. Anrooy Sr. A Co. SA/ldriaawtraat S, Geen. 0 k contant de sterappela, beUefleura wassende in bij de hotst te 's-Graveg1 Inschrijvufge Mantelstoffen, zuiver wol f 7.M en f AM Nieuwe Dames-Truftfts - f LM Bretelsehorten met nop ...Z.:. f Alt Aütel f 1-26 f breed f LM ss en Directoires, Jansen f AM f 11-M betalen wtj de HOOGST» - PBUZEN voor Imgdi en/*, 1 H. L. VANJ^SUM^A A. van^WesterwtJkbuurt 9,/ Telefoon 3359. In de Kodo, op^po^ovoodoo ZMM4 U lUMMr wity Weetraal 3 te w.-G. K 26 - I. 1 uur, /Koekoek” kv. dhr. C. itant, EN grote partij Aiken en grenen spoorbielsyhn wisselhouten, rechtstreeks aangevoerd van de ringlljn; voorts grote parUf Ubraak. als: planksn, baüueV ribben, latten, ra men, deuren, brandhout, enA/verdar: Ijzeren inrlj- hekjten, part* golfplaten, watertank met kraan, ver- pjhatxb schuurtjes, kippen hok, enz. enz. Zklles wordt voetstoots ver- Ti™n t BOCtn. VsmmSMMM Gedurende de Hajuto Peestweek bieden wil U onderstaande artikelen tegen een speciale lage prüs. Z Prima lakens, 186 breed Prima Slopen, hotelsluiting Prima Slopen, knoopsluiting Mooie Buitstoffen. 86 breed/... Japonstoffen, dubbelbreed. 'x- Bexoota «Udene Se onz« modern «tentf 4 WÜ ••v«n U deer ««n volledig InKlcht wet e> met de modgme meub^en te bereiken lo WU exebeeren^wer ook do bekende PAS-TQé MEUBELEN alemode varedlilllendo andere mauhalan la het -> madame eenre Bn vereeot vooral «lot de PLyEG GORDIJNSTOFFEN dode ateWen alleen s«n el de moeite woerd het «ontoenetèlllneesohouw kinnen te loeen Aanbeeeirnd. Temnii eikenhoatea Sfaetbak te hpep Z J. THIERY, Keizen Goes, zal Lo.v. dei Heiboer, op Zalat September 1952, a.d. herberg te Driewegen, Westdorp, i c 1 A De Notaris J. J. vai/Dijke D te Kruiningen. zal o/Zater- J Ang 13 September /952, des middags 1 uur a.d. Damstraat 1: zoeke van dej Visser te Yersfk-, tant geld, pubMek verkopen: DE AFBRAAK van een landbouwschuur, bestaande uit: 300 plan- TT ken, dak-, zolder- en waag- 1/ OOf delen, geuren, mendeuren, g WK VI Vvl palen, balken, gordingen, - O Jten, diltbalken, bad- latten, lange goten 8 meter), kachelhout, e en. ongebikte stenen, hollandse dakpannen,' >Mq8 sa 8BEPEM ul0>rtan waar on djrsri voordeelI I VEÉZORGDE VOEp<NG8ZAAK VAN 4 hebben «dj met •erechiUende pA De pen waar U •chrtft. ia daar Wt Ook apeciale penden doorachrift t In Goet verkrijgbaar Seheiffl U Ucht of \POHS. klein \groot of echr^ft U DBRTIG puftn mee bg/ »oor De fdeemh rèJini Vuiaenhouder

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4