rk UW KLEDING WA A. WILKING GOES k S1 Miniatuurtre je vlakken e OR ■EHOIE II re; ’rww»,. u BLOEMEN EN LICHTWEEK 1952 Faö Druk c rt BAZAR H. D. M NS xiaplxaak in opdok iSTRAAT IM GOU „DEP1 éU^Uw ^BAAYI Recla TE HUURJ [B'Mi xE. Klingk tuck GESLOTE^/ wegens vricanjit van Septemb. 4^21 KLEDINöMAOAZUN CORSET van g 9 o Wo n ing-Knricht I IEIIIT rfen Medische TTENTIE Fa. 77' T Café-' tbode Oj/^delijke mann< kracht its vsn de tegenwoordige 21— M teer De school begint w< EN WM BREMGEN C UZEBETEEKE ?oe Jonge Gz. KorkoteoMl2, Gesa Stres, n»rwisirie Énkele flinke Hejpsters lurant „De Pool” - Goes DR AT te zorg p I Op het nde de dat ge< CHTWEEK I- EN BLOEM •UJk-t door de stad, rijdt zijn nog H. 4* a 3 i :<W 7^. Zeer eW.üfrrti Yen ven de ara neer nes m VANCKMU tot en aast M Am. Voor il Uw J te W TE KOOP: Een F. c.tt, type MdAreT TM ra wreed ALUM PLUKE TelefooódMrie*. >^ecie/e Corsafa/tfo/ing en paskamer fa on*» *»ak 'a. xullon U gaamar.d» vnchill»nd» mpdallan tonen MIWCH BI t eek Mr. Donker de o teht tot vorming ran Mnet terug. Hierna UW ADI Otngrimerd gang van 21 herrij ton waar nU d zich teai BI- benrigeraj op k»d M/aw r A W. Vut Het boste adres voor Uw IS EN BLIJFT.^ EN NET hele der Ober-Bepern- v. J. J. Le M. Glerum rtriWk. /7Z Memeeflets, terugtrapr. NIBUWI HAKJ^NQE»1 21^!^^ *A i Do J D Wij vragen een 6 Zonen*» Ijzerhandel N.V. Goe» ...ZfSJM yteet aytea, Jaar f2JM ktetae «ttetag per staat rOENS DEGKLUK MET ONZE EBKE KLEDING 8. Gom, Tel. 2491 voorradig een gitgebrelde ser- ibelen en Woningtextiel. Koopt bg en U b tevreden I VOOR Hemden- en Katten brood is uw adpss<fe. E. -s Inlichtingen hieromtrent kunt U verkrijgen bij ck Heren Roze en de Reus, Telefooo-no. reap. 2361 en x541, den toet SSI Zed dat ora bran- hnterhsrnV op ragen 4 Zhriti E - *f« KOOP: Prima BM^ mérk Philips^P:- Witte, 9CJaed€etreat.M te tear Effen a»rim»m Alteo met KLEED UW JOi SPEELTUIN GOES, heeft bij vergterin^. Ineke haar step^adet nomen uit Gaarne tec fa KOOP 2 trektafrita, al» P. A. de WUtK «J^Mevr. J< en xvir“" m (37; )Mmdfaje, tot atoreXANOBVELD, Geen, Leliestraat 84. •en Jaargv Vulling i kt go^a ttaat Te besi^rfgwi dagalf/kj tesr HolkMtlh Nr^dtindt 16. Gaat to hot Vvrwriptogs- er »w 7-11 aw teavente wM tearémto ren 7-U an d» coup» van Uw m»i *org g»ko*»t komt bat»r tot h»»r rocht, mat he CORSET »n BEH/r Bastoadt ook hiaraan Uw g/ootsf* an laat Uw kau*»y*H» WALA/BEHA - SlqEVRAAGD: Een Jê^óa 'Nar'h^uu af E 2 uur. - Mpsvr rKachel-"1^ KOOP: N< Sturm-.fr _4 Maal^sdrArendo- - Ers/ 'h ■■lot» LUy zullen de Lunteran, 'van bran dei <»P In Kapelle; netten een van W< g* •1 B j. tt 2497 DOET raagt J. DB GEVRAAGD kJL flO. - W. TE KOOP GEVRAAGD: W< No. lo- z. Kin- per week. 3215. ’S ta Ook ep de Hajuto ie *t C Bi TE Psraooettjko een Klowtersehool T ADV 7. k ■n~n B n het soldaten in Büth K.b— pl O.rillira ad hun een ■elfde benen onze zaak. - j- 1» J. ten. EL de\ Bruin, maant Geel- beeft n ook Bijl jongere apony /u/»te TC KOOP: Zo nieuwe Kinder, TE KOOP: Wi tje, air nieup. voor r rol i rueAx. en D. Bruel uaid, Directeur ran 1 I (Utr.), Rhenen, it seizoen 8 te nero, trachten arUj* tot Vrij- terlockhuia goedkt «zenden. Te- ciale attractie >n van melk- mooie fUK. C. Westdorp, den verkoctf ide be loond bij de n hun 50- de 'Koetj. automat ■uilen Brit» neer. >U 50 inzittenden fa gered, doch\per- I worden vore koningin—moet h van Ehgelai slot, wat zij als entie wil laten welk karweitje plm. 1.000 gulden ral hórten. de derde pogfan gito et h* Wij aar datdedefce goed» mag zijn vdt nu aoetjeeai bet resultaat v ezingaatrijd in k tolken te zien f- prima A. de TC KOOP: 3000 flesjes, ali eestaan. Teven» 200 c> W< TE compleet: den be’ ia Op aa. Zaterdag, meten aan de loo Jac. Wiskerke ^ks van 9—4 en >e»vs4|be tedhttep Kerkstr.Tel 24M rangeree i an. gen ei ge-dlge rende rassen Vopradto-1 tl AM. Zondag vï Maandag Dinsdtgr/ en J. 1 Vtoter, IL TE KOOP: en een in tlfttlfdll ■FPFfepdf Markt. 1» dat de i op de g ten lp dingen oen op GEVRAAGD. ook aan de ChriêtinaJI - l enT ker; Jacoba A. Hogeveer Jager; Janr v. J. Sch van der Ku ingen en riteer, w»2 nog nlet|hartelwt eal De GEVRAAGD: - voor halveda itemnüng eri uitbun- vroUDdMid. De Zin- zetoea zullanXu rar- i jtet tal mm Me Uedjee, tenrNl te voor eensstidj ten sullen sorgee afloop te er een bal op de vroi - GOBS BBSODKT DB te Ntewwderp, tea bete v Igo prgosn - Vele attrapteé De Beoer «eevdt^priteadew Dteldeed^MZp^ heoter.Olaar gekeel geveerd. OM. /een FLINKE 1 KRACF ken. M.’ ij*. 1 uur, f van dhr. h. station t.v.v. dhr. contant wor- St. Jacobatri Wg hebbes, terW*o TK KOOP: 1 Handelsa’ klasse - Be igel M, TE KOOP, wegens «tni- JAGER, W, Rap< TC KOOP: 2000 L^onadS [TC KOOP: Keukestefoetep KOOP 1500 i 1 aai pw KlaxtnaiZeetond aan en K. kunnsn Kapalle; door te X voor ■agszijswsrk. wegens uMjdlig Vrijdse rs Zaterdeg aea om kaatoor ËdiKonMr aat *3 MET HET MBTBSOVj ARMHEM In\ aansluiting op tuttoen nr 22.1.15/«2. I Auk JL deel ik U SCHOOL: ■.Skteewsa. raak. tear f UI f 1M M 1X1 H - i dag w 43» srdag 5.12 M partij afbraak, spoor- vyrpl. schuurtjes enz. J. THIERY, Keizerstr. 3, Goes. Hamers, 29 j.; 1 fa, 21 i. e v. Sabl ■a J. van |M.Bras, (pn, 27 J JONG BCHTPA woonruimte, 3^^<?bind'^ van Ard< van de Burger, Weimar, 20 j «i A P. M. Harinc toTtaa boete tefaran? ■srse grotoo- af zichzelf te *1 Uieltegat**, ifen meer, wat ge van oer il voor do in- Nind, van da weren afgo- k asen in Bel- Avan de ver ts Avondjapon (m. dermantel, Badp Padvinderapedd „fcted. Dpnrislaarzi r. - BIEDT ZICH AAN: Huishoudster, PXLfdi 35 laar. - CARTON kleding p ter in dl’ A. Job—, Meisje met Vaksdv ma’s van Naaister taumnaaister, zoek '/vota 1 of 2TM Ook raór verstelwark. Brterad te zenden aan M. A. da /enge. Burg. Vogelaar- t^dnraat B 50, Baarland. p M, TC KOOP: compleet na X- S7HENCH.VIERK, en geïlluetreeri^ 1O* weontea Lelk woord moor S 0MI(/dD TE KOCH*: M ej mt De Vo- rer “>r“c“e om in ten osh 27-jsrlgo, rd, die\z*n vader dfUgd fa trachtte moeder en twee roers vari *t toren n stdrtte oen inmaglwUltegtuIg ^ém VOOR al uw bUkwerk is uw Gommer», Zus Goes. Tetesris én Djpsdan DANKBETUIt Ondergetekende ktermede I voor de oraa langstelling, herdenking jarig huwel Harmonie /T.Euphonla” te Rejjerae Goes. j/gelok. S. GEDOK- v. FRAASSEN. d. Gosh Aug. 1SM. CPbwervestraat 14. TANDARTS OROTB M. VOOS UW JONGENS. VOOS DB KUEUT 4 klewran peen te pdshe 2 Mar Bgpssmadi TridUeo VOOR DE LAGB Ifasseterib» riMtaweol Brêd eteottek la te karig, ad Pslitelmkmk Sterke steflsn B Ook voor ■tlnterUrk-^ - >tlnii»liilrhetei»noggoed- I Het allerbeeto-ta- k Heren Omtefgoed, »ar 1944. TC KOOP: Pracht Zundapp*^u^er ®*®t Duvnkerke No- 35 Ï-J /M. de Doc-Telef j", d. v. met i en S> A. de hese. Woerdt AHda Jo H. WiDu Adriana Smaltegar IWATBBETi GOESE SA -iZttnjn.-—- n 13.10 1A14 15.08 1537 18.40 17S24 Iften. S. A. j. en J. C. 22 jr.; J. TC. M. OW üto MT, Schocn- tcl jmc/CT i,, 1R GEVRAAGD* «Voe«uB»<te-aM de JfWito" vee 12-29 Sep*, sa. AgStfClding ia Opril Gro*e Markt Z^ajCwSg Uw roestig rinkwerk wordt 7^ als nieuw van binnep^en féd van buiten. Voor y^edige ^aflevering ui Mo dag 5 Sept vens vertÜM - en bakkeng 'e dagen, leen. ^ook bot ita slechts kr*nnm»a wer- -O.- at HJL8. m vweteL dh onder ae. 29-* aan bvraaa van dtt blad. Gssraspd wegen» ter tegenwoordig, üette Dagdi^fs Gehaat Gevraagd fjj nette Dienjsthode voor teg ef teg en nacht •RAAN. GOBS I Grote Merkt 9 ndtejhobl la sfv. Melto- ■dag 39 Augué wordt in de te fauttershof, bfl A de zaal, een 1 n^qgswenefaeetavond fa - 1 BanksteL lateer goede et. tas. Brieven^No. 29-1, bur. v. in allo mal GEVRAAGD, renafSep 't een net Mekte MLBsuei teito- ite in te. M. T. I senkerke; A. 3 maanden, ide te Wiser W. k. Apeldoorn, 79 jA e. v. TC/M, Capello.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4