32- p J3 EN ma. 1 H)2 19<52 J VAN SABBEN KLOKSTRAAT 15 ff Handelsbelangen Najaarskléding cus- veryMD f onteingen wf grote tending *-■ .Kinderwagens utaarbi ook de „3 in 1"1 De saccenrapen der RiBMBliSMA-fabrUken Verder 'n enorme tortering 13 tot 20 September Jubileum -Tentoonstelling DE EERSTE TIP fniir F I RUM b/eukband „Shell”- MUI JJ. A.S. Autobusfoch etal de ens 2 parsauua i 4,85 M A D O- wintertarwe MMS SIM k IU BUM'S VMIdMr ut ff f/ Kt/TIUIEtZL •/I n ars l I Krimpvrije Jaegei Grasltnnen^ Krijger - Goes Telefoon 2177 „Goes het Centrum van Zeelan telefoon see? goes HOOFDP Fa WedJ l M-r7 E. re in flood- f£jc fie Simon J 1LHI- Avondnijverheidsonde: J^ES 200 gram 9t WEEKPROFIJ PEKELV r <an Wallen, Plantsoenen, Vesten, Kaden, Straten en vele Gebouwen light alles te bewonderen uit de miniatuurtrein die Goes dooderbist nd van Geprs. de Jongh Grote Kade' 36 Goet J.GKa-Tourin minicus rt d'ouwe Siene d r van z< Je mo z’ is zié; die jonge meiden \yan tegenwoordig, ’t is glad vreêd I bin nog erger dan een heiden, len bienae glad nie mi ’ekleêd y 1 io ze langs de weg zién arder dan een motordie aet noe „echte” Zeeuv ze^ ze nog: „Bin *k n< is op de fiets kf keus, 't Ue z\ mé blindlu ie zo’n ioi L«INKE-DE GRAJ KSTBAAT 7 GOES TELEFOON >R GEHEEL ZEELAND ALLE8 FEANCO HUIS Doe Uw vooi I ▼aa de aiaawa Utrecht Goes Lange Vorstatraat 80/82 f P. Entrée I 0.75 rootste Tentoonstelling r I Tin J •121. Li V ^x. Bloemen en Licht, Sprookjesachtige verlichting Kinderen f 0.25 (ondorgaloida) P’’ Voor prima waar en kwi Uw adres Aangealoi vak. Mediae Steeds lit 'tli Na de vacantle met 100 graai 48 ct. PARTIJ-AANBIEDING I Ondergebrachf in Nederlan Standplaats Grote Markt ETALEERT •a nietig, IMahardt’t J •Mum om kalade 2Ü Vele attractieve Stands» Beier» restaurant, gezellige ^nu^iek, attracties, 500ste bezoeker, Balletten in 18 Schoolartlkolos» S T U R M^flonk- an Kunsthandel, Goes -'■"'Lange Kerkstraat 5 Kort» Kerkstraat 2 Vn bij de Sp voor Bandages SLA-VINKEN GEHAKTE BIEFSTUK^ S minuten aiasend inktte 50 cast per stek HAMWORST HJ dikke schijven 5 minuten goat KLAAR. 44 de HET BESTE! 5 un 8 Septumb naar du Jaarbeurs in I 16.— pur pérsoon ■p>»mb«r ranoorso te Zundert pér persoon yMOLDOBNDB DBBLNAMB daarom ao egoedig mogelgk f AUTOBEDRIJF XF. GOEDBLOED, Kreakrtemrfrt - DB JONGE. Opril Grate Markt 5. Is. EEUERSE. StalniraaL Jubileum-krant van Handelsbelangen Bewaar deze krant zorgvuldig, daar hierpp^^ een nummer algedrukt, waardooj>4^in da g«legenheid komt een der^Jrlaie prijzen te kunnen afhalen, diejjs^ffieer dan 100 etalage* zijn uitgestKld'en gratis verkrijgbaar zijn 7 S< naar hut Bloeg I 3,! AUSS O xaer stevig Z/7 o zeer productief hut muuU bogstzekura ra* opgon'omun in dg rnsggnlijtt 1953 nogorigin—l laodbmschikbaor Combtaatte: (Jedére dag verschillende malen Sh<# /prijzen voor rei BQwse stijl Dagelijks ge^ 2 tot^JOen van 7 tot 11 Zondags gesloten Erf LUK GEBAKKKN ybr de bloem haten. In beet ea brute bakken it pur 100 gram SNIJ-WORST Serd/nns Haring in Tomafe vaeaé 50 «t.y Gerookte f gekote torlerirlg tegan iaga prjjxgn Vikhandgl taaaSraal 17, Gees Tel. 3778 bilk in« ru S«. I braden pan KLAAB Bngelt Oft 1M3 ORI O VAI IT BLAD 1831 KXCMI Bate* gaaortoard ■n <3 x LOOP QBRAHDtR Ant LO A MARFA. -I I - (m slaakte I 1.. i - steeds ruime AMBACHTSSCHOOL GOES i. 1 Dew •eer on Onpeeeer kalf September begint •oor de rierde keer een carsps-M Opgare róór 8 Stptjmbre^ W V. Tm rJpar-ESraar Eugeto M.O. legal M. Qaea, Tetofaae K lte0-27M Verder niéuws en gegevens' vindt U a.s. week vermeld in de l 1/ i per 10O graas heft (lachte 1 1^ kast ee Maar, aassMte ésr 'saus HAJUTO 'woningen, dmaenhok- tn ras. Mn I. moMra. kelder temen, nueven. latten, kakkerlak- luwtfbletten Uw wanweo 1 1> 1 t' d» tchoaldaur Int Zaterdag «4. aa alleap Wlatercawa Hate) Korenbeurs K-l-W A Bkl V Kralnlngep^-— 4 10 minuten zachtjes in da KLAAR 35 cent per (tel «r mensen naar de Lange Kerketraat 9, Geea Nieuwe Burg 8, Middelburg VEBBBANDBB arfcrfg baar b* i ftutdeA, KWADBNDAMMB Tel. K IIS4.SS5 Aanrang nieuwe eureus SS 1 Opleidingen in: BOUW- KN METAALVAJE Speciale ai V.M.T.O. (Bewijs Algem. i examen M.T.S. en mach.i Schilderen; Gezel en V< wet Gemotoriseerd -I kunde; Gesel B.O.VA.G.-ex stroo Aanvang Voor raiaerlng ran/ atailen. ktpgen- ea ken. bedrgfi rbeptn.magi moTTrn. oo hdarn. aaud ken ent. Heeft laltgdarlffe nameking. 1 M^lrgjee ea teebeboeea /Lc»iUEB*tjcO Boxo Kiadcrstodc* LVoretaSr. M, Gere. Tel. 3MS Mealaada godiaHUoerd WED. C. DOBONICUB, GOES Kerle Kerkstraat 5 - Tetefeen MM ENZ. n veer: :ellng N.O., toelatings ei.); Gezel en Vestigingswet fingswet Smeden; Veetigings- lelbedrljf (R.EJK.E.C.); Bouw man; Genei Brood-Banketbakken; i; V.E.V. Zwakstroom- en Sterk- STStetm; Inntalleieur; baanen. .T.O-cursus 3 Sept.; Lansen Sept ’Hiervoor ten spoedigste aangeven. aangiften voor 13 Sept Inlichtingen en aan- ■n btj de Directeur in het gebouw der school. i/wuven T 'nie flienk T” draaien, ‘nergens op I gs raaien, enskop 4 blodte betabn, of weet ik wat der teênen, ikamond „schat" I Ire jaeren, i\ vroeg ni *t land, 'ergaeren, X^ant- aevens laete, rLete, ▼egelsangsweg. 3-pinnsm gebloemd blnnenverend Bed, met gevuld* kapoliImiatina, f tt.M. l-persom» bi Bed fSe.7& 3-persoona 3-delig Bed, met f 45.1-peraoons Bed f35.1-1 r«4.54, 2-persoons 189.89. Com DivSnbed met bed. compleet t 2-persoons Engels Ledikant Zomerdeken f 7.8L Half wol Ia de maat 175/22# f 1KM f21.—. Ia de maat l?*/2» met stroken, 2-p« O^TVB IBwv BeCwB f OpUapbed compleet f SS. «f Deken, 1M/2M, 113JU. Wollen Deken, 154/2M. r (25,54. Damasten Sprei rsooéo, f 21.54. 1-persoone erete m f 13.54. Kanten Spreien f ld -/^MEUBKLMAG AZUN Van *sothends vroeg toetXs Een ’oelen dag was je in ta Zodoende kreeg je grif de n Ze/Vroegen nie of je ’t wé wold - Mé tegenwoordig, mensenkindersk /Ze weten nie wa werken is Ze vliegen rond as darCle vlinders, Gaen liever ni de kerremls I y Geef mien mé bommeziene rokken. Een keperbroek, mie linten an, En dikke, zwart gebreide sokken, Da’s ’t beste wa je wensen kan I ■J«\ Nog' Bin Dan Je mot A Gin jurk Je mot et Vuraol die óu Een eél kort B Dens’ ma Geverfde naeg En dat 'eét in In önze goei^ Mos je van/s ochendX Om terv’ eh geeste te J* at stugQes an de duliX, mds vroeg toet Verwacht U Noeaa d*« IN HUISI! j 75 aaat *4r UterHea Voor ea/ fflna Boterham NU Ja a r a veerdellp 150 pram vaar •u/his 7S ««p* KAAL DKZB LEKKERNIJEN BU vapal 45 »L Makreni Neturd aaien veiRli/ veael 50 <4. i Vr||dag «n /lai gae 350 grd hl vors* vh

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3