B NS u ILKING, GOES A R sa Voor accuraat i BRILLENWERK 1 l’i' Rut Lange Kerkstraat - Goes - Telefoon 2468 „Shell"- s “W3SS 3 L F c/e Acfverteen/ers IG cht et E Rial. Fa. A. M. VERTREGT Gébrs.dejongh Grote Kade 35 - Goee *enzaak C. GRIEP, \qj Goes Meisje VUm7j^e’^ Muziek-ft^ kCX»»: Philips El L Goes, Gramofooncombinatie, Werkster voor 2 degen uur Magazimb€diende /jf Een Mutsje Bijverdienste Mljrkulswerk aangeboden aan //gehBders \Borgerlijke stand van Goes In de fgelopen week d het zoeken naar de Lienaar van de Engelse ike Drummond onver- derd voortgezet. Tot nu echter zonder resultaat wekien in de nieuwe/ polder de bedrijven en uitgegeven, Grote Afbraakveilim Elastieken Si 'te 1 Jublleumkrant ngun” Bi '1 ms IN ALLE O1 IGHEDEN ZDN WE GAARNE TOT UW DIENST Uw leveranderin de Ktokstraat - r <l Na I M tot f lUnerkousen, Knie- en Enkel sje yxfDE JAGER „De Bongerd". Kapalle autoaoaaa unnonoi CORSETTEN net Elasöjketi'fuikbind tot w AagM^rmot f 9,54 korting t ndnlsB blijkend van rmdenhuis De B. Ballotstraat zr/ LMiBNra EkMMN '5 I FAÈrp.lJ JONG DEZE WEEK Ftjne B&nbons, na gram 25 et VanilM en AdvoeaS! meis per 1M gram Paul Katoor Si 250 gram Amas^el Speed gram 4 Zeeuwse Oeetdk per 2M Jte. Maflanne Xtoei dom om dan om dan onr dan 4oo MM2MK MUUR^élG bij: Itedio I^L^SFE) Goes, Zuidvlietstr. TvTtT5B38, k\iM. ÏÏSTB.W- yZj. deXegt-Dekker Wptem-Anwapolder Biezeliage ▼aa 25 Akgustua tot 15 September adk •WAJLRNRMING 9r. Breyineoel BB INSCHRUV TEJWCip ■sa gaat oatoete BUBGBSWOM »H ADVERTBÉR wegensj 7 IN Rqogwatkrrta DE APPELS EN/ wassende in de Jloa aan de hofi Gegadigden inlevering d welk moet kantore var. iden, Buikbanden ca alic aadere s MEDISCHE BANDAGES I DspoMko «o» tot 8 sur Aperte poaJtemsrf VrouweJgko bodianing. Daagawenat baraak ene bete/ VFilhehpinr A 148 M, Wlsjkool aparte, of TeL 1108-/W* kool te1—---en 1 Prfaua Jaegerwei, slsdste Beid 149. Prima Zwaj ‘(Sajet f IJBno-iC Spaden, ,j> VpUariHnkelf, Angustas- :elen: BteTbene--*^--- [VOOBSCBO genheid hun i gemaakt If èi UFTBMM* m. mI i-Z. MHhMt D* Mtudr Mak Opleeg 18.300 «xempl. .1 It 3 ct ▼cm Witting. kij 10 GEVRAAGD; ■k NV. EVONDEN, 1 HJLkii 1W woerden f weer* moer 5 cent - Vraagt bassen. - 4, Laat nr Stoom- QOIS Tafelkleden 44, 44, Voor direct i •ri te x- naad, en beste in is hiervi d it Wendpl) in klein I), Raai ■2, bur, jr. en Italië H.H. Landbouwers. von ronde en Te! 8375. en 'erseke, TeL II u. vindt U j*e<7 Lange in btecnd wijze r- •f. 1 ■m Din wS ten. 17Z inh. i te neenten bet wc op aé ANeeei Kerkstraat 9 Goes T! Npt gaard- itaz'en Een N erella! prachtig oaardgel in ISOZaaimac nt, ’nV* Tafel,-1 Goes, Tal 188). i in - hart 5 Aug. 5 uur bij Gone, alwaar nadere 3M>r' zijn te beko- - KOUSENHUIS, kristal, met f 3,90_^VÖ6?sta a vei da- jr, huij: Gehuwd: 25 jr. én jr.; B. G METALISEREN men, teilen, wm Le Coq en Znfft straat 2^<Goes, arix>^ en Varken. velend: De KOUSENHUIS. voor een 50 luids tot f30, is at Brands Singel 50 te de mooiste kous, Zte naad en voet, ƒ3.' GEVRAAGD: Wegens huwelijk der tegenwoordig^ brand zijn —l weer zover, n bchelde en op *t Zeeuwse dn. BESTAAT HET! Nj jr dan Favorit_ >g fijner dan Ci en nacht aamaeaig RUM KBJZC VEitiviimiiff ■UlSaattbMfa LANGE VOR8TSTRAAT 94, GOES, TE1 ken. bedrtf .tepra.aw* Ot- motten, o latten. Mr ken enz. Heeft tfngderige nataerking. entas 3» Xiamid- 41e loods :erke bij nel nu te in tvend” jbmen gen en in sportvel- genomen,. ken voet- WopeiM jrevordende te keef./ Schouwe- Z gewaagd •an 8 30- MEIlW [a^MXr.masi RW' te k KOOP, wegëü pleet, een zp^j WU MAKDV uw emmers, teilen en wasketels Weer blijvend roestvrij.' Le Coq en Zn., WiMgaardstr. 24, JGo^TMI.' 2020-2712. •net Dagmeisje, ‘"den 18 jaar^Ltof Jsf< alle ma- fi, Snljbonen- enz. Deze week bieden wtj in aanbieding de volgende Zware Stopen, met hotetololtipè Zware Slopen, met knc Grasllnnen Lakens, 150 tlraalinnen lakens, Waterproof P« voor Regei Effen wollei Japon Rni fE KÓÓP: Ken m. Een line met erland op\ een van de hbrfst en den in gebn. wat voor de be balclubs eén St Jacobstraat va& betekenis! van nieuwe gelijks vóór u. Nadm4 b(J dedmcti vanzArdennr gaackdcthaid 'lanken, balken, rib- I tifen, ramen, deuren, I Ut., 4 stel ijzeren in- :en, partij golfplaten, ink met kraam (1750 y. D. van 1^ te Krulniz F, 63 jr„ e. de losse waardooA weer enkele t- ren uit dA '-men thans kLvoot men jn de vuilnisbelt s als wegge '**kan vinden, geen andere vinden 7 Zeeland een voorwerp waar maar werden in Krui Goes. x. Ta ‘rüdag 22 f 8 uur des STENCILWERK Zaterdag 22 uitgevoerd. Ook en geïllustreerd doeken aan lage ttiga voor slechte IC taar^Xga. GramJnotor jp» jdfaal en voor i on f 90,— toont Seten bij de dljetten, het- ichieden ten genoemde no- [ngaardstraat 53, r of op Dinsdag tus >952 te vier ukstf in dezelfde &,S^- - Wêgeuo taiourei - wapen wg X mpr fcn dhr. C. itant, EK.^y eiken- en biels en wissel- als - bevra- na i uur: 12, Goes.//^< TE KOOP: Trusty Boöa^ 1-tractor met Pleeg. Massey Harris Tractor. Farmall Cub voor/boora- ïbruik. 1- lachine, 2; de helft Melotte Wiedgt ■mes- en loonheids- list» ajfrfva w-^ eur^4*edicure. - Lange tegen 8 September een nettQ Baqdienstbode. G^iepi^feifstandig kunnende werken. (jjL. Niet beneden 18 jaar. T ^Atelier A. W. VKR8CHOORE, Gr. Markt, does. 4, *t Interiockliu* is nog \oper Een - 'asaerij Zon”, Goes, epójhóüder A. Joosse te •KArendskerta. Zg •fvoor- Er is maar dia s VpUte- dat is Eugtae. - /2/ van Eijsden, I HerenkapperJR Voor eaiaering aan Woningen, •tallen, kippen- en/daittenhok- tn ene. van taukeldw. 1. mterca. kakkeelak- 4, Goes. r.i«t zwarte ngadrUidelykelTE KOOP: GoedeJüntïér-|TE MIDDELBURG te kebplkoper aanbieding''T2,90. - YW' stoel. - ZopneWóemstraat comf. modem Huis, op eer- linnen /zi ss: E KOOP: Prima HKpk<neTE KOOP: 3 tons Banden- suite, ruimelcéuken en bij-Jkens, chrijfmachine, vpefslechts wagen, een 4-wieJige Rol-keuken, Ldlaapk. en grote tweepr 125,--. bikj-ÉSdio Bare-|sleper, twee S^rleUge Rol- zolder^jïypotheek beschik-ft^mer -isn, Goesf^uidvlietstraat slepers, eeiy'Driewielskar, baar/lnlicht J. EfjBpde,r-- 13, T>t<2320 (K 1100)^22 een DresSeerkar met Til- MZD. de Orootetr/7/0oesJ'|Jates burj>tffi: Th. v. d. Swaluw ---Jlcoper I Partij-aaubiediag: I^aMÉttp^fleinkenszand. /Tv KOU9ENHUIS. Onza-^e-lock D Tafellakens f 4J5r-15amast^—-----L, Kende Doris Day^-Dit is ’nilechts ntbütlakgne'78,98. - ,JDeRADIO STUK of Antwgr-zeer mooie^JCnstal-nylonJterlock 'olk^ihïKer, Goes. Jj/1 pen niet te krijgend Wij met zwart® naad, f 4,90. -Jgoed^e -e=—----repareren' vlug, idfide enVoomtid 7a, Goes./dV ItarftJck RIMA LAKENS. gewrtnJbilliik elk merkfvan 1927-'-e<_--- TE KOOP: Leerboekepl. Handelsavon dschooL-le'en k begin 2e klaasur’^Ey^ragp, en'breed over voor Theedoek) 7"?* doeken. Taf Keuken doel met normaal ls^ terl TE KOOP: 2 witte Overalls voor amb achool-lee-1'""1 evan flinke maat. Een SwETweedja meer Jongens B f*" 1 eiken Dree- TE -JCOOP: 2gMf7 on met Pla- klaver. - Wr-7L Gee. ’s-gpaxtfpohter. 7 TE KOOP: Nieuw Chester Coetui maat 52, k prijs f 75. nar.JmM Keus 'él 2320 (KllOtyGJg zwar- versterkte 'n Kape Voorstad Ja, soir en ieuwen- mmn* A z^araaPPCJtI F ’q- Bietenspaal rert- -v-A T - Beleefd WlSSCIuLCrKO, el, «mer, 47 jr„ eAv. Jon«X Jta te Burgh; 82 jr„ e. v. P. R s Kortgene; W. Ba sfj7.B.RHANDEL CV. Voretatraat 39 Voer Onderdelen, jTrommelvellen ej ■Orgels: MuzieJUrtfij Sprang, Koole d. 1 |flC - j?,A. v.- E. T. G. Vijver te/Hoedekenakerke; C Patter, 18 jr„ ongehuwd, 1 (kerke; J. de Ko v. P. Bakker r a" wei gras-mo, voor f an .^Bdpassende L 2-perd. La-, a kwaliteit, met|_ cordon. ■lockhuis, Goe^ryo rieekhnfc is nog I Het mooi; Damesondi lechto f 1,95^-B HOOIKOORTS 7 Wij ben Tinctuur die garandeerd geneestJ 'iJongh-StrêC Fte ,naad. Electr. r-- Pick-up tchte/S0Pathe- 'I Ugrgetoruikte Platen 71bik Radin J <Pn»»«*|WU HEBBEN reeds j in -P® mooie sortering flWe vap< fan- Go,,. ketels ens Vijngaard- Te^202£ V) l-Kloetinge nieu' akens r~ tegen ab- ijzen: 'tln- te graafschap De- een overstroming waarbij 38 pAr- het leven kwamèn materiële schade irf aangericht had <fe Mnetsformateur mr. L Al fcker nog geen succes met formatie van het kabinet r» Groaateeatedr^ te ia plaata aooe ep Beieaenpkider no. 31-3. aan l^itreaa aan dit Had ~'6<ijk7 Oevraegd; Gevraagd voor direct af-r, - -0 ril X OertCaC» y z' fa-XONNEKES Bea^enmarkt 20 Goes /Dr. Doelenaon Dr. v. d. War ff speciaalzaak voor Üw BRIL 8 5V 7J4 8A8 M >m,. m 844 n< .1848 M M. «Z Brievep-onder no. 84-5 aan bdreau van dit blad. gelegen Xmnsstr. 1 Direct te aanvaart bezichtigen op Aug. van 8 to avonds en on/ Aug. van 2 telt 8 uur. Briefjes in/te leveren tot|prijs: Maandag de bewctei inlichtmg< men. Z-.: J. HOEKMAN, Emmastraat 6, Goee en met 18 Aug. sa: Petrus Ma mag genoemd. I kon Oostenrijk -1 ~-’*M is ophalen a wij terwijl Ni uvoorproeö ge- werd onm Ragen? t„ Zwaar warit? Groetende zoontjes Koud? Chic gekleed U gaat trouwen? U verhuist? Naaister? Rillerig? Logés? Ladders? Naar school? Een Baby Uw baby wordt kleuter? Een lap stof? Alledaagse dingen? Een goed figuur? Tapijt versleten? Bed veranderen? dal Uw noem tte dan Regenkleding van WUking.* dan prima Werkkleding van WWring. dan Jongenspakjes van WUUng. dan zuiver wollen Dekens van WUHn dan Mantel of Japon van WUking, dan een LinnenuMzet van Willpdg. dan vraagt U de dan koopt U het best Uw/Fournituren bij WUldng. dan om prima Interlookbfj WUJring. dan Bedden en Ledikanten van Wilking. dan om nieuwe Nylons naar Wilking. eterjgw Schoolkousen bij Wilking. i „Muteaerts" Wagen bij Wilking. /een Box of Kinderstoel Hj Wilking. xr Uw voordeel naar Wilking. ridcU U in het „KleinTak" bU Wilking. ..y/dan een „Wala" Corset en Beha van Wilking. komt dan sens kiezen bij Wilking. dan belt U even naar WUHng. M. A.\Knulst, Mderse^ ii o. wwlok, y Nysse, 31 jr. 18 Gel Marik, z. v. L F. Ver! en Al M. Verbeem; J< hes M| en I. Wilhel A. M. VERVERIJ CHEMISCHE WASSERIJ f IJ T R E I N I G IN G S: Oprit Grote Markt 12 I. 21M .ansomes ^4. lur. 3 jr., e. liste- X^GOKRE SAg Ar 1»«'tE KOOP: Een pracht ^djgrnm. 1844cello of Jpr 1*40 nieuw, met H 18.58'studiel K 154^ voor IfiRadio J. THIERY, Keizer te Goes, zal t.o.v. G. Heijboer, op Zak Angustas 1852, des dags om 1 uur, aanJ van dhr, Jac. Wiste het station te Kru ten verzoeke Westdorp, i r VERK] Grote i grenen si houten totr 5 m. lang, par tijen pi ben, la! enz. en rijheUfi watenta f* L-). verplaatsb. schuurtjes, tenhok, wagen op lucht ten (1500 kg.), partij idhout, enz. enz., te veel alles te noemen. vSsr avonduren. |De NotarteSW. Hamelynck te Goes, drop Dinsdag M Augustus 1952 voor de Hgfer M. J. de Jonge, Baar te Ovezande, bij insd 4 contant verkopen: Goes, u6ór of op 28 Augustus 1952 uur ^Lm., hun bewijs van erkstming tohan. Inlichtingen bfi verkoper en Mi kantore van de notaris. Inmaaktitfd F Tam saki Weckglazen, Rinj mometers, losse Inmaakpotten *53 ten, Roerzepel iui molens, akJjongq^Oud< TeL 3375. aooe (lett en maga; Leeftijd plm. 16 jnrood/2 pr. Dames- en^fi. 39. bruine en z^sT Alles z** las por 2M ct. rijns sprite I 49 ct. Is por 25S nfau 39 ot. IN DE VERZORGDE VOEDINGSZAAK VAN J./, d. WEELE VOORSTAD 12 - TEL 2384, GBVRAAGD: ft een m aooedag Werj ME' x GUITAREN, Mand* Banjo’s, prachtipsUl 5 ten, vanafLM!*^ si huisJP^J»^V Sprang. ein prima ■’Solex of Bc. geborduurd X 240, v«x van de^prija Komt zien paral! en overtuigt u. - *t Inter- egge, 4 l^dduiia, Goes. /yj gakrdcujj 'tlntertedthtete is nog goed-fa.W* Schippert Zr. koper I Zware kwpBteit geplatteerde I urken in maa! 48, ale L Lockefeir; ius Maria, z Hopmans en Hendrik Bs Gjjs, z.\v. H. B. C en J. J.iBouman; Aj CornelisAz. v. A. rn A. M. Mpl; Ji nelia JoAanna Bruel en\ J. Catharina \C G. Luljk eA dam. HnweWksaa] Blaasse, 24 j: burg, Tl jr.; en J. de Fte A. de Graag E. van der/Have, P.\ Makkenze, kracht (a slechts 1,95. - 't in- thuis. Goes, Interinekhuh is nog goed- oper. Wij kunnen erlang f Lte 2J7 fl.75 f4.95 breed 18.58 groen, 148 breed, in. Jacks, per meter f 8.98 Itoffen, dubbelbreed, voer Deux-Pieees, per meter f L98 m. 88 breed f 2J9 weksa. fabr. Janosu A TUanas, tricot, vanaf 1248 A. J. van GEVRAAGD, in Boven, tïóéi, Poelweg la zin, net (avfr^e spoorweg). van De koUSENHUIS. - UerfoM, - le -Singel 50. te zwarte J - V w aanbi* GEVRAAGD l/ SCHILDERSLEEfajNG of HJOTWAS (vpm werk) rteva|Kaa4er ns. 84-4 aaa Muwm van dit blad. U 72 Aardappelri) weven f2,59, Dul‘ 'ictor Jy. G,| J a. c. .dnanus KOUSENHUIS, Enk* en geheel gemindt gedragen zwart. !“b^«e“;nMd7 W.fc. v. Maas-' kstfte: M. W.^ie V en J. P. Vervals kt. Mo! 38 jr.i ÓUr, 32 jr.; P. - 7» jr. en S. AJTE KOOP: Een 24 jr. Wendploeg, vota P- B. vJ^^eh^ --Mond-^TE KOOP: Prima lïl.kinderenstr. 7/2'5' plrtyaan bieding: Rcuiugc» Kami, raieiiaiceiis r -*-7 rechts gejirtfgen gewone Ontbjjtlakan»T3?95. - ,jDeRADIO STUK of .Antwéfc- //3 -r PRIMA LAKENS, «gartn- billijk elk meri<van 1927- TE KOOP: Een pa^Da- deerd 180 brmdTslechts 1952, met 30dam- ervaring, messchoenen, kledr grijs, 5,95. - Volks winkel”, Radio Baréman, Zuidvliet- ^-'~*~^ItE KOOP: DK-W.^Jdtfcx, 1 nne terzet. U>^enegen TE KOOP: WinterbJoém- GRVRAAGD: Nette te ruilen. - kool-, Rode kool-, BSvoye- ganger, *- k’-J- Spruiten<Boeren-huiselij kool-, Prei-, Ariaijvie- (krul ving H en breedhMd), Raap- en Ng^8<- u-Wsd.A®^— RADIOLAMPEN voer toesteL van 1927-’52 at ruim voorradig. Gpbru onderdelen voo^xtunat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4