Z7 I 3* 4X PUNTZAKAANBIEOINQEN E ERMAI E h klein/r - J°OST BAL JÉ ii ihih«ui’ Grote /f V Openluchtvooretdling Niew 9 S'/ JHajuto”,Licht- en Bl Los Gr< Denn en ook MN 1B A.S.F.Kuns Middenstandsc vaar ZUIDiaBVBLAN wordt geboodca ia hetf ZEEUWS INSTJTL Attb :nke-de graag FetxkAuforijschool M. de pkeu Co's n.v. B E C O - br ill^dpapier U velletjes kys Santpirini reek L ïf 31 van 1-5 meter T rr DBRWIJS NAAISTERS Dames- en inderconfectie en gebak de beste bri we 1 Slagropirf met An^dat by-trultiM RESTAN ERLAAGDEIPRIJZENJ STERi MAD O-wintert ER ZIJN VEEL BRILLEN.., L. Kerkstraat 9, Goes B fa* 1) Laat Uw kinderen GRATIS van da Karmis geniet E. J. klokR1 ^EBRS. MULDER KERKSTRAAT M - GOES - THU 1201 R WEEKPROFIJT; RAMWORST MO gram 38 cL - WaaK^ F>£wl Rundvee- en op 4e Beestenmarkt te G<J Voor handelaren is Bi Prakt Bi Merison's UzerhandeK^^jl^^' i^ieuv Bokki Zoata Bessen Bezoekt „Schuttershof’ - Goe? rDiténfok /Moderne ?arijfsadniinistratie WafeU^eifl^ffertjeskraam f I of Lan k schoongemaa Vi I c. SUS Oplaag van di Laags Vorstslri VA'KK Komt U P.G a. go* maar bij Openbare Lagere School te Nletiwdorp taféa vóór I Sept- t»U of Maandag tt Aug. 'U '.3 MEISJES uit 't-Heerenhoek en omgeving I ^Kof gerepareerd worden Laat dit nu even doen door LANGE VORSTSTRAAT '.-HEERENHOEK Moat Uw Haard of Kachol nog De N.V. ZEEU CONFECTIE.FA DE OFFICIËLE VOOR MANDEI Klein. Kade 27 - GO mor do draaimolan óf carouirol >►49, Goes, Telefoon 2555 DIGE BEDIENING kijken naar onze grote sortering Haarden en Kachels 7 U gaarne mei raad en daad torzljde zeer stavig^ xoar^fffoductiaf JO^not maat! oogataokara rat nog origlnaal raad batchikbaar ontatraal.t ;GOES TaLIK 1100-2717 WEGENS INVALIDITEIT TOTALE VJJttOOP van mijn Peetdulven. met 2 toinhokkgWKteebehoren. verkrlieboar bij de Gfobco Kruidenien JÖO gnuu 90 ct. EUKRMC Btatotraat L'HMJVER, Vatiileengsweg /PT GOEDBLOED. butotaUlt DE JONGE. Oprfl Greto Markt B. VEEL BETER VEEL GOED KOP EJT hef eerst na 12 jaar woor loratoaar Danxiger Goldwass^ Ananaslikör 'n/ ZATERDAG 30 AUGUSTUS Daarna GR’ met Moeto, Bg Middelburg vussingen Natuurlijk waar bij: AUTOBEKLEOERU M. S T O FF E LjS^ Industrieterrein, Goot - JotoToon 2978 >T BAL dV'Ober-Bayern Kapel /torUehte tuin ito» uitplaatsen .fotehUdeErffr fR— (betosttag inbegrepen) GOG3 - HBT HART VAN ZBBLAND jZhUTTBRSHQP - HBT HART VAN GOES geneesmiddelen ip-^'elk tablet. Niet méér, wapk^éverdaad schaedt. Geest anlieKaam worden er door verkw^RTten pijnen verdwijnen Niets lekkerder dan Bankejbiikerij VAN MËLLE /felwleee 2021 Bij aankoop vgn f 2.50 aan Harensokken, D Kinderkousen O een kaartje e of fielsmoUi GRATfl M* BEBKVELD fijn ea Tot, i Wedeeeerke^a rrtrfrdj VL6HANDBL Vap/yï itzenburgl GOBS rSCHE IRIEKEN Middelburg «1 ■V 1 4? w M NGI VORSTSTRAAf 15 GOES ■W*-* I i 1 sleds I 'per Hds f 4.95 - M MM I I. - k 43 et. Vlctrls i 1 •n J Opgaven 7 t? GOE TaCCl va. BOet. rear 6» et. I 1 AUTOBUSSEN ET KAPPEN aa PLASTIC HOEZEN Aaa hetzelfde eader sapM AanvaeldAmg voa wtemee Aaapi/ta bf Hoe/d De leerl GEMEENTE “S HEER-ARENDSKERKE U Q Vóór 1 Oat. ’M sea joar <md MM MAGAZIJN poley Oanzapoortatraat 0-13 Gosa 1 In L. H,. ieMedlng van LUXE W. M ftelder en hebt meteen voor Verbaadmlddsleu lei Voor verveer naar en het bedrijf geiorgd^ Aanmelden op t^eltffc tv meme», veer U wsg! ■Ip bf Uw Brei- en Handwerk rdea breien, odk veer Uw aekkea Piaqeuta Wei Nomdtto Well I Lange Vervtatrwot 30 soil - Telefoon J0971 I I D - I. ■dag 23 en 30Augp*te* 1952. dga te**en 2 an 5 uur, ia bot FE „WEELZICHT” Molendijk 54 gellp* aan afdeling Porsenaalserg. Noord- Bolwerk 5. Middelburg i WoUen brotgdrena te jj JtJ baltoaft alet ^/Wll leggen de Vekkttndtgi Gratia and^rb maar ijZeoor OH praenta^en Molenwater 85. A Br it roti an< geen beta/ paaen. Uw b^aaa Gehr^. de Jongh /Grote Xad. M Qott Tevena inlichtiagen t Koopt daaroo» otleea M BBBT1 I Eiken Slaapkamer (kwee llnaenkaat, 3 beklede nachtkaatjo, tafeltje. 2-pergeons ledikant) compleet Gelakte Slaapkamer (watrimul., nacht kastje, tafeltje, stoelen. 2-peroeeaa ledikant) f 17K—Gelakt 2-penoona Ledikant f Naohtkaatje met iade f 2KM. Waaoei ot berkenklenr. f 4d.7K Sehuiftah Dreaeèir f»K—Eiken Cr plnche. f 23K—Zitje: 4 haar flKS.—Draaibare en verlk Rooktafel, eempL met aieL/ Radtotafel fM—EikenXap rek flATK UgatoeLzfompb drie reor fgne likeuren Fraai vptpalrt por >/2 Ree f 2.70 y/ por 7i Htorflo. I 3.S5 Uüdultond y4rkrl|gb..r bij: Wdo-lmpMtowr Kr onkel markt 7-9, Gee. Vttalagen tarjntoga J MER^MXTde BuStoziaan Et. Goes pdttoeen Duttm Harder to keep, toef, waaks, terratelilljk en vertrouwd aeet kinderen. zijn do kleine dingen. die Uw kleding volmaken. X Leem X ta erême f 3T.M. Eiken rendem terra on kloostertafel Boekenmolen f SS. 4 Radtokaotje f M.7K met chroem hoeden- t met kussens, f 42.5|. AZIJN 0' 7 GORS TELEFOON tsf) GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS! Dt Vtlvatt BoermdantAr mtt htm foUtloritcht *Ma> 7 Dt tingrnde Zatj*» rirt hm radio-mccttlitdjr» Da rgmtlacrobatryRICOVBLU'S Da Alpino ObtrAtagrrn Kapt! mat de Jodel- tangeeer Mia 11 f E| do Ford-AidorUachoel leerf/UZ e*«4> vfeg ow eoedkoegzdstorgden Prlm/Servlco Mooie on comfortabele let wagon De I.UM worden gegeven dpdr een gediplomeerd rlj-lnrtructour. Doorlop.nddcurtu*. ook voor Dame* RCIAL DISTRICTS FORD DEALER T*M M72 TO«r. 22M >EKT DINSDAG 14 SEPTEMBER, de Zuid-Bevelandse (*t Centrum van Zeeland) ef/ruime zaal beschikbaar om te met diverse artikelen. isKtn en benodigde expositieruimte vdto r 1M2 aan bet Secr., Wmotanhaaetraat M. ___’ooa 01100—2Ml, na 5 uur »51), alwaar alle inlichtingen ^tMa verttfUgbaar Zijn. Bekijk de taak door een heldere Brill -- ,‘l 1 XÖ Een absoluut heldere bril vdrkrjjgt U als U uw bril achoonntaakt mot V ziet dan allee SI bekeken dat Uw adiv ■I Here imatie moor in dt SehomAvrg mof een ielgh Utja in de nteswe fmtvêila en Bdlit de gevte taal l_wuk« knopen, coroagoe. ceintuurs, gdn. vasten ona. vindt U steeds ynzo gomodemlaeerdo klólnvak- ofdellng. m* onz^grotw o mzetjelaegt U eltljd Iets voordeliger MO prwm Heldor*. SpocP 1OO greau Lsatgs Vtag 1 pwbjo «hoeolad. pedi ■wot 2 pskjo VsolRo 250 gr. Hmfo'e Vsrmisolll franco levering fat, GOBS - - Telffoos 3325 de Cnrsnmea voor het diploma Afhouden ta het diploma JASTEN MET HONDERDEN GESLAAGDEN TBR.1NZAGBI Heden oreer gterrteeerd op de Grote ldarkt^r-T het vanouds vragen vrouw<M|k personeel tér oploldirteUot '•n Middelburg wordt door

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2