REGENM /V/i Li ELS Unsbsnu s Zeelandtou SJ idub- L wer- N.S. jes.De Koepoort” Telaleee 3464 Geee n Gara WIKKEN ^ht- en loemenweelc „SHELL" Familjé- Drukwerk ■- NYLON-KOUSEN J na LA. Organiseert'Uw uitstapje de Koop na nog Wol aan Zomerpri PADVINDERWOïX in mie klesren -. pee CRANÏTO-WOL v teer sterk NEVED in rale meoie flut kan peen k^nnd. Shell”- 26 efitemben Uw ADRES voor t)X Ge Buil Aden Coosetten Elastieken Kousen Steunzolen GOES GEBR. in U kunt tA, uan o-fi, aan DE KOK ZONEN •N WINKEL 33M TELEFOON HUIS 2734 üto s E LEEUW eweg 87 Gras Reisdata t.m. 31 Augustus 1^52 <y Jac/ Schneider Geb/s. dejongh In de afgelopen week Licht- en Bloemenweek x Hiervoor hebben we een grote partij BLOEIEKtX PLANTEN gekweekt. DÉ MODEL-VOLKSSLAG en de o Rijks-Landboawwinterschqo^ /jO Aanmelding van nieuwe x V .halfjaar 1952/53 vóór de Directeur der scho Goedkope aanbieding Lange Vorntntrnat 80/82 de UITKNIPPEN l ia.;. UITKNIPPEN 1 tenteteer ■Maren. Dames kakkerlak J J - 'I Voor al Uw UITKNIPPEN I i DAGTOCHTEN IN NEDERLAND: NYLON •as-kuor f 2,13 VSIRENE-WOL 'ntrtn ptr f 2.95 W-N U\y ADRES: DÉUKKERIJ „DEPHOENIX" NLBUWSTRAAT 47 Goe« Telefuus 2487 l tei^ MUI HANDIGE JOJK in een magaxjjd van teéhn. artikelen. J^ft. 15 i 16 jr. Brievpsf onder No. 33-4 aan ylieresu van dit blad. FLINKE DIENSjrf DAGTOCHTEN NAAI BELGIE EN MIDDAGTOCHTEN C. J. TILROE, Ganzepoortstr. 23 GQES IMe fttao Nylesu moderne kleuren, aast swarte naad 2^9 yPertan Koueeu. i .1 co I roes Tt L49 inhok Opgrataht 2M 16M M Ml L Jaoqi de Pastorie, NI uur vjn. Prijs: f 11. Beh nu 1 i 6.45 uur en 3 September. Vertrek Goes 4.45 De adspirani IEN VOOR UW OMGEVING aan iegelstraat 5 Kot Beatrix kenhi I 'f •i’ HAJUTO mij mwr It, V iljblaémea uit eigen aanbevelend, SEN «waar a Badtteek ■eer MS it tot uiste *1 Hesen Fyi Kinder F 375 15 Rhenen, een kans Ijk, Schér- Nedert sterke Extra in de Marita in hun bezit z i. De spanning Kerkstraat Gees Hi BargS, Mlddaibarg u*’’ op de viissi Ie >rtnd enL in arieen tiotenen de geachte lezers, t niet te denken, iterieel zoveel gem I Anrdheienplani In betttlling a Wf tebten vesr een kleine gertf dochtei kwamei uit Le hara fa n.m. Prijs: f 5.-p< Brugge: 16, 23 enyéo Aui f 4.— per persoon. Prac per persoon. Naar het Bloemencorso te Zundert op trek Goes 10.30 uur v.m. Prijs f5.—. Bevslaniier laai. Via- adenoyen, spreekt berkhoven, nolfheae, IJssel- collecte gehouden ten bate 'enT dat dag 7 September. Ver- persoon. 1 de «»«n. i iterlo- want gevig langdurige n erect king, (irs. dejongh Grofs Kade 36 - Goes Verloting [1 en 188. len bi) Jac. Biezens, •aat 18. Hét Bazarcomité, it niet hel- ouders ver- - 13-17 - Goes if. Eer* bf hef keerterrein ■foon K 1100 2208 JS6 et ./I* fM ZeeavseAe We; r/o Stekjes tlM de bekendJl srltagmr^óor het winter- idat 1 September eA. bij ivelijn de Groene Jager 8 ta<J6es (tel. 2151). aJsJeérUngen moeten vóór 1 Januari 1953 »-1eeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 'en worden gaarne door de Directeur verstrekt VOOK DE BOTTERHAM BU DE KOFFIE Films bruin Speeum f».44 per 2M mim. Prtaaa wit S^eculy een on naar de oorzaken in te stellen. Dit k, dat onder leiding n Prof. Dr. E. W.e" 3.98 MO idigheid, dat het gr< k door landarbei dalende lijn beweegt, wevr, de Sociaal Économische Af- kenh“J ’t Gooi-Amsterdam: 19 en 29 Augustus. Vertak Goes 7.45 uur v.m. Prijs: f 9.50 per persoon. Valkenburg: 22 Augustus. Vertrek Goes 6.' nnr Moele WandetagUnf extra lang, met mfad en mindering J.Mg Meute fline 54 en 15 ga rekbaar Enkalon NM Dat er ieta gedaan moet worden om klein moge] vut uvi acwcM.iirii, v I dook een meigje'Wag^ii trdam onder, toén nilie met de „Grdte Beer” gaar Canada vertrok- lij bleef liever bij rloofde. Hopelijk |s ^iuf f 1J3 ann dtat ttmtrprffatn tt koptn) band tussen kind. 1 Zij kunnen h SLAGERIJ I ’ACHTER POSTKANTOOR tntl tn t^nétr tcha- ttlfki n^tttrking. •Kng tltcktt 30- p. HJL Grate KUt 36 Gws mooi resultaat door ondanks tegenslag, als (létten Acht- de ouderliefde, irongen, A- J erlitz, Ben- lop, Beusi- n, Bunnik, pen, dat ze hun. van wat er een gespannen toe- - l-feul- ilahdje Tevens elke dag verse a,.1 wat M8 Theedoeken 7^ - 1.1» NS- Veer sMraring ran i. stallen, kippen- en i maken. hadrg/bpeboaiM sliepenmappen, jnot motten. ootuJrmti Itittn, uandbUttn, ken ent. Bel op-293» en we komen U gaarne buebeken voarCbefJ bespreken van Uw versieringen. 274 en tel. tel. 209 tel. 302 tel. 82 tel. 160 GEVRAAGD LOf Tegen 1 Septembp/aA, verband met de om- FT.TNE DAGKKISfË dat selfstandjg<kan werken. JTKAM, Geeehen- Lange Kerkstr. 2», Geen. ken. haar hij de l.ware Jacob” weiid in J<Fdaniè de 1 PrinsHoessein tot Ironing1 uitgeroepen, nadat C ring jn een geheime buiten- gewc wind TaW de f a - - 12e te plaatsen in d,e zware course de Omloop der Kem pen 'duurde achter de schennen de strijd om de verkiezingsbuit voort. LANDARBEIDERS- GRONDGEBRUIK A.M.: A.3L1 A.2I.Z., Julianastraat 10, Wemeldlnge y A. Lamain, Veerweg B 186, Kamperland fl. Leendertse, Burg, van Gorselstraat, Rilland /p. Leendertse, Noordzandstraat 14, Yerseke BOEKINGSADRI Te GOE8t A.MÜZ., S^i Verder Oostsingel 28, Bermele I., Veerweg 20, Kruiningen HEB JE OUDERS f GEFELICITEERD! I leb je geen ouders, ■oulsl kinderen van huize --kaea Beatrix, dan mis je| Iggaande 21 Augustus ag. héét wat. i- Nde, 1- behogft de er mgt< RECLAME VAN DR WXKK Per 1M gram: Baeon Pekelvlees Pleckwerst Vele andere spet waren y4wes Een opwekking om', dit taibieke doel te steu- li/kt ons vrij overbodig, leven in een Wij- M gemeente. ^t gul. als U de bus het kinderhuis teggn- - i en mocht men U niet treffen, welnu, hpt lummer is 182768 ten I van de Centrale P-H. r >p Zuid-Beve- tiet landarbei- «uik nog alt"J' af en toe nog Iers schoot ge- nnen worden, denkend mens I“ als er Er is plaats voer VOOR DE KWALITEIT EN LAGE PRUZEN IS UW AANGEWEZEN ADRES Wij komen alweer met prima RUND- en VA1 VLEES voor de prijzen als van de vorige y! Mevrouw, Wij hebben ook prima best geen nuchter. Kalfslappen f2.68 per 566 gram. I Afdeling No. 2 PRIMA JONG F AARDEVLEES v< prijzen, y ALS RECLAME: 566 gram LAAT UW GASTEN FUNE 356 gram Boterham- Verder: Ham, Ontbji Gebraden Gehakt, Cornedbeaf, Gekp< Alles eigei ONZE Ejj Onderstaande prijzen van de gehouden verloting op de BAZAR 4-Zs - TE BIEZELlNGE’y zijn nog niet afgehp41(L-' Lot No. 325: Tafejtaksn. Lot No. 788: Af te halen a Markt, Bieza Frtjxen JIn Lot No. Af te kb i te ver»chaff< Helpen natuurlijk t hnmers vanzelf Dinsdag 19 Augustus aa. wordt bekende jaarlijkse p™^.e gehouden ten bete :n, lang^van het, kinderhuis FiImsii tel. 2200 en 3321 tel. r Door de geweldige verkoop van de AUSTIN-AUTOMOBIELEN diverse goede 2e-hands i te koop Vrnegt. inlichtingen en/grijzen trekking aan de dit ver- ndbouw- gaarne I peren de ks in de l|en zich tudenten uden, voot zoveel m de werktijd its hebben, terwijl van de zijde van de' arbeiden wel alle werking wordt verzot ,het vérstrekken van gegevens. De Rjjkslandbouwcom Dr, Ir. c. W. C. v. Bs Öe te kiezen netm jn aangegeven (amlijstvoor de céle telefoondienst. Zoals bekend dient\voor Metnet Utrecht het \ver- Korte netnummer Verhelst uit A^elworden gekozen. GEVRAAGD Wegens teleurstel Zelfstandig k^nnt w«Atn. anketbg4kertj Van Opdorp Kopte Kerkstraat, Goes. L69 ien XM a’s M5 t’S 7^6 ama’s va. MR 1DOEKEN kwaliteit 6.79 M9 2.69 1-19 13» L49 Extra zware Slopen. geberdnurd 2JM Graslinnen lakens, 156 x 226 4.49 166 X 236 4.89 Graslinnen lakens, extra zware, gebor duurd. 169 6J8 Flanellen Lakesw, 145 x 196 Molton Dekens, 125 x 186 Washandjes 9.16 6.19 9JM M5 6.44 .x- districten Utrecht Arnhem. pooduct, neer uhs LM toooie Nylon, en mindertag, stisch LM seer Onsfe bekende GMmour Giri I met mindering LAKEN8 EN SLOPEN Slopen van prima graaltanen Zwaar graaltanen Ite te Groesbokjc, jenoemd „De Obn- trale P.Hy, welke instelling haar 7 tehpizen iderhuis Prinses cploiteert,/ wel U begrijp» het I Ast treedt bet naar en /hetwelk is, dat ia e innige eder en Aangesloten 1 vakgroep v< Medische Bandages GaraudeerVU: kwaliteit ea/pasvoras pet gemis zo Ik te maken, lin twijfel. Dat als het kan, vdoral niets min der moeten/ hebben als de Lunteren, kleuters di irgen. Maars- eens op Mc (Utr.), knuffeld j Meteren, zal géén tp stand aan de Grieks- gaatae grens om ’t eil Gam - beidt hebt gelukMjg weer wat ge Wanneer zulten w.» te zlen' rrijgen, waa „vredelievende” be gen van de volkeren belzinnig blijken T - den 3 lijnwerkers di gedood, tóen zij het' spoor v verlatende voor een; nade rende treia, werden gegre pen door een ander» trein, die zij Waarschijnlijk niet hadden opgemérkt r- eiste ex-konüigin Farida haar 2 dochters op, die zich bij ex- koning FaroeR op Qapri be- gè?uktn <te Presteen’ Het'TTe^tp^i*0^^ 5?°^ ’»-Ö/aven-|BtaandeR van ieder^ dat men deze Onverlaat1»^ spoedig te pakken, krijgt B hn -- werd het dramavan Hel- Koudek sinki herhaald, want Fanny Nieuw- Blankers liep de vierdejgisse, horde, omver en viel teng<sou|:)^irr uit op de baan Finse schip „Aria Westerschelde tn het door de hard de sterke stroop brak werd in'Goes een zekere B., nadat bij zich op fcr wijze van e^n fiets meester gerr uur later in Later bleek nog over een/bromfiets had ontfermd waren de Finse zeelieden, di» hun schip op' de Schelde, si de Temeuze* malen moest hadden blijkbaar nog niet Maarn, Ml genoeg narigheid meege-'sen, Mal maakt t»erd de Belgische'Maurik, D automobilist, meren, Gehakt veer f 1.56. pW EN VAN ONZE 1AREN Lunchwerst veer 75 eent k, -Bloedworst, Snij worst, Rookvlees, Leverkaas, Tongworzt, :t mager Spek, Brunswijker- en Rookworst. ^/fabrikaat uit de beste werstkeuken. NE VLEESWAREN ZIJN NIET TE EVENAREN! - •tanate 96 err'27 Augustus en 5 vjn. Prijs: f 10.— per perst Boulogne: 20 en 26 August uur v.m. Prijs: fll.per, urtssn-~J"~~ 'j.. TS Breda: Tot en met 31/Augustus dagelijks. Vertrek Goes 14115 uur on. Oranjefeesten. tus, Vertrek Goes 12.45 uur nun. Prijs: te verlichting. T 21 TELEFOON 2447 GORS sterker dan nylon, me» swarte naad2J6 Kristel Nylon, met swarte naad 2.98 Restanten Nylon, alleen eerste keun donkere kleuren 2.69 STUKGOED. LINGERIE Gestr. Fyamaflanel 1.B WH Flanel LR Zwanendons Flanel X*>8 Ltageriekateen1.19 Llngeriestjde, m enz. ran gebloemd .y Dames Naehtee zeelieden, die hun schl iit, Culemborg, loren, daarover zijn wij het Driebergen, allen wel eens. Eist (Utr.), r *- Gelder- Harder- Hoogland lijdt al evei -‘I hadden ver-|(Utr.), Hopten, Huis ter die kinde >peeld, dermate lastig dat|Heide, Jaarsveld, Jutphaas, materieel ingrijpen. Zij'mond, automobilist, beurde in JSoi teerd, verdae,,, v«u vp^i^z-uiien, neu teljjk de /auto in het water-RijswijÉ, Schi te heblxpi gereden, wanr-(pcnzee). Spa door z’d vrouw en ch» Utrecht, Vee dochtertjes om het te^enjnen, vleuter 'Vagtaiingen, Werk i Woudenberg, Wo Wijk; bij Duurstede, sten), Zeist en Zoelen automatische weg tot staniliBralil», ikunnen worden gebracht. F' 17-jarïie zjj f Imnincy* ie vergadering het be- van de zieke koning beëindigde behaal- te Mevr. H. FABERU DE JONGE-GORIS. >4evr. E. C. N. VAN HEEL VAN DISSEL. t* H. M. STRATING, Hsrv. Prnd. Maar w»t doen ti om die wat extra 1< Tiel, zonneschijn ige, KaU, ;erket M *vawww-r( en St. vierdeNisse, Nicuwdor i viei ianrsouburg.Ovezand H Mep hetjteritej 3’erneuzei °P Vhssingen, Wj ™**rWissekerke, Wolphaartsdyklvoren de Wind en en Zoutelande en de aange- nooit te vei n in drieta dotenen de i erj vertoon ging penhoven, Am in' Goes een zekere B., merzfoort, Aus| irutale nekom, Henscj j had chem, Büthov« dkt, een half Buren, Cothec irrost gesteld. Deil, Doorn, it hij zich ook Ede, Ederveen, had Ermelo-Veldwijk, i malsen, Hatastein, opwijk, Hierjen, hadden ver-l(Utr.), Houten, Huis ter die kim politie «nige Vreeswijk, Leusden, Lex- .Z j'mnna iepdeh, tearsMei laartensdijk JiSche'Maurik, De Meprn, Meterenjzal géén na het ge-'Nunspeef, NijRerk, Nijker- tegenspn gearres-kerveen, Ochten, Ophemert, ttzzz - teerd, verdacht van op»et-[Putten, Renkupi, Rhenen] talk Spakei Veene iten. «MOGELIJKHEID 1 gesprekken met R ra», te 8' uur zullen de telefoon gesprekken tussen de abon- né's, aangeslotenen op d< geautomatiseerde nett»n inlwordt,/ daar zorgt het Ijjnspjaat, Domburg, Elte- Practiwjhe Hulp ndpkerke, en gezind1 Kapelle, kortweg g< ddelburg, als één val Joosland, ook het k: j, Oost- Seroos- voor. Veere, 1 meldinge, getQis wat .zichjn heeft men van de zijde van deling der Landbouwhoge school te Wageningen het plan opgevat in enige Zeeuwse gemeenten hiervan onderzet staat vi Hofstee ien zijn medewer kers en plaats zal vinden in de periode van 25 Augustus tot 6 September as, zal -• worden uitgevoerd door mannelijk» en vrouweljjke studenten i van de Land bouwhogeschool. Het zal zich uitstrékken over de gemeenten Baarland, Oude- lande, Elléwoutadljk en Driewegen land, waar 1 dersgrondgebéuik nog altijd! van betekenis <is en over del. gemeente Hdek in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, waar dit nimmer hei geval is ge weest. I De taak van de studenten zal daarbij vooral bestaan uit het richten van een aan tal vragen met 'J i tot dit onderzoek landarbeiders. Ir band doet de L voorlichtln^sdiens een beroep op de betreffend» arbeii gelegenheid te st énige tijd/met de te ondz~‘- dit bi mocht

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3