IL B 1 2 August en s It Goes J 2 speciale COUPONDAGtN Wilking milie- Adriaanse MVYENS^ ^Drulwerk (toft L. If ilms woning DEPHI ZITTING KÖHLER EN ANK staan aan da spits I Alia uitvoeringen j. ^7 yc— E. WITKA AFWEZIG! gevorderde ka Xr//^ i i. ^±77 ïl W” Joh. Tl zijn GEBLOEMDE ZIJDE KATOEN VI ST RA VLOERi LOPEi ga r Uil A. F. VAN LA£È KRUINI •ri RIET TE T 4. het rode sbrillen Handelsavondschool met 3-JARIGB CURSUS TB Hier de Model-Volksslagerij! UNS- weken. brillen DE BES TE BRILLENMAKERS ItlSH reparine 't NAAIMACHINEHU/S WFRIJ DUONGEJ NET MEISJE Mi HirttWiirMWi w Mirtw tlJMter EEN FLINKE HIH voor Magaryn en Kantoor^jlodlrannende leeMfj^rtSf20 jaar leuwstraat 57- 59Goesl6^ In de gelopen weel fcde na 53 dagdt iiaking in Ame^k door de milil eep persoon AFJVEZIG ▼pa 1>19 Augustus V 77 1 L.^M.,1.1, n.g fi* 7/7 erlcstraat 9, Goes TE DEKKING VITRAGE WOLLEN STOFFEN enz. ■bh* mm OEDE BRIL? BN ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES/ de Klokstraat A al Uw UW A NIEUW8TRAAT 47 Er kan le klas Tandarts DRUK m it Jim ^Mgelse- en’X :orreapondentie riling voor het Uw kledingzaak in WILT U EEN j^aaotr Augustus /Goes T/tefooa 2487 n.v. voor spotprijzen H. Merison Zpa€nf Ijzerhandel Jüdfïónstraaf 3, Goea - - - Tel^®0. .--/Z uit angstvoor ult- ‘Aesië zich iderduiken •aroek van troon ge let/land uitge- leett zich nu op sa eiland Capri is mevrouw echtgenote it van Ar en. Zij was, met koning ber geliefd, Van- luizenderi gewon- rschillenije doden, m zich fgen om Itear de eer te bewrtzen vale verwachtingen ^e Nederlandse Vport- ïbbers op niets uil door 'even van onze stelkste Fanny Blankers-Hx>en Ren vele mensen weer Jk die leuke JAPONNEN the U ziet dragen, zijn van Wilking. Zl»t onze efa/ages en profiteert ook nog vlug van dé extra prijzen. W) van 1X17 Augustus" 7 maar voor Uw, 3» cL BANDAGES 5» et ter EXN W1 De 3 L S 4-> GEVRAAGD M. TOLHOEK. Ondergetekende, IBS 1 ver] tn nog let A. TB KOOP, In EN EN Sollicit, de Tl 2367. liet Aanmelden turende de tidl inker- hi •n 1 '«1 k Bk J Voor wit (na Mi KOOP: >t gj 7 Tetefeoa 2179 Vorststr. 85, Goes Te bevragen hoofdttraat 2. Goe» lykj. leeftyd 19-23 jaar. leeftyd. diploma'» en bekwaamheid -^richten aan de Directear van de Wilkei te Wilhelminadorp IN VO1 V scantier eisen huurauto doe zelf te ij. liuis, Goes. Z»—koken. Djprfstbode aanwe- /I l/L* fTj zig. -Brieven No. 31-4, bu- jZ *t'Interlockhuis is nog gprif- dit blad. I araarxv koper Prachtig wit ge-IC-- ribd interlock Defnes Slips BOEKHOUDER heeft nog^- .X 40, 42, 44^-fl ,25. Dames enige avonduren vrij yjxrf DirectoiprTn prachtige fan- het behouden van^böeken JT tasip^fl,25. - ’t Interlock- en (of) ander^adfninistra- bdfs. Goes. TttT tief werk^-Urieven onder X--N'o.JttegTbur. v. d. blad. J2i TE KOOP: Een volk»menJ<i-L. wit idergoed .eukendoeken, (éssins en zeer lage m. - 't Interlockhuis, ^Sr-rtin- en Landb. en Pootaard., Goea- f het in hem ■ouwen en be- ivolger gaarne TOL- •older, Sinds 1922 eindig staalsi werd litie teerd, zending na 4. xp-^Te Btestes t» laat: Ma tef ta tealll Afc U «<e* - l'jl> Tepen yó/f tn an Maas- 28, Goes, *t Interlockhuis is no< koper Deze wj aanbieding badstoffi ■1 Kde d. vertegen w, ge- Tref- JBlopen, on der katoen-1 - TE KOOP: Licht 1- rijwiel, merk Sachsmi celirctir mms TE Gramofoonmotor Pick-up voor kers vanaf 1 onderdelen Gramofooir Radio Bare ran de pi [entinië, o’ n tegensta i'aroek, ze daar de Ja den en yer toen hoaderdduizei verdroi/gen om laat liep van lief» 't or ’t Interlockhuis is n< koperUnieke agi in Theedoek, mooi van 98, Mu- Gans, Sprang, 41 te D <re po- jearres- len. 31. - *t Interlockhuis is nog g< koper 1 Extra Slopen, twa van f3,15 n Slopen, r dfa Ndlcfai IDENSTANDS-EXAMEN Opleiding voort Handelawetenschn] Nederlandse- Duitse-Hand, Hef eind-diploma geeft rrtiefel Op het kantoor aan de Wilhelminapolder te Wdhebninadorp wordt geeraagd ee r (mannelyk •alari» Onbewoonddé aanvaarden Te bevragen f.L^ARENDS GOBS Matth. Smallegangebuart 47 t Interlockhuis is nog gped^ koper. Extra aapMeding G«nsaP*ort«p4.t 3 - Goot graslinnen Lgkéns met /"j a I nu>-6j)5. I- TE KOOP uit eigen kwe kerij: alle soorten PlanteC geg< voel initi wi^ ^KUaysenstr. jaar. iTENCILWERK, ook^dhl Modevakschool, Kloetingse nïar deuren. Grotejtutle' 4 te weg 10, Goes. Opgrde van ae Joes, _TgL-MJ77. J nieuwe leerlingen vóór of K -T-/-- met Sept, eat Nadere in- ters vanaf (JXGebruikte POSTZEGELS vdör een krats.Ivraagd, el< platen 1, bij: r. ■man, Zuidvliet- «e - rgl>fcJWiSöaL^.'ia.i I 110 woordev f 1.elk woord meer f cent STENCILWERK kleuren. Goes, lucht twee |A1&< voor de iiy Oost liet die sindsdien tls „gevonden werd aan- Onder. op de na lease Thee et. ild Spek asaar 45 ct. VERZORGDE HNG8ZAAK VAN „,J/v. d. WEELE OORSTAD 12 - TEL. 2380 ipdSekende prijzen niet te vwslaan. worstkeuken met fcben gezucht: wat de imaat, daar het meer J ijaar leek dan op hart; 5 jaar Veer keurige oeer s recli rt< rib- C Drie- iU 15,50. talon nu 1 maat gemaakt _jvaliteit! I Zo- ir voorraad strekt I 7^ebe Huis”, Wün- traat 49, Goes^lff JOH. UPER, depóthouder jb te ’s-Gravenpol- Ht hierbij mede, dat t ingang van heden enten- en fruitzaak TOLHOEK heeft tomen. nde door een nette bediening hetzelfde vertrou wen te mogen genieten als de/heer M. Tolhoek. Met beleefde aanbeveling, JOH. TRAMPER. Raadhuisstraat 25. *s-Gravenpolder, 31 Juli *52. mijn dochtertje van y met A fruit, 166 gram dat hij van aan te ’s-Gra- *t Interlockhuis is nog koper I De mooi duurde Treffj 160 x 240, Extra fer SJ 'T INTERLOCKHUIS de gouden medaille vo beste prestatie op hd bied van grasl' fer Lakens en danks stjj^inX DEEE WEEK ^X^ Hollandse Daalders, heert^ ooooekoekfe, M et p^r 2M graas. Paul Kaiser B per 250 'r Prima Frou-Fr m gj 1M gram prüa UMC4 OMtmAMiOaxSTfÜ^B it, met C.C. Billijke ïndje de Ronde 13, len. /X GEVRAAGD tegepU-TTug.: Een DiensttaxW^ Patjjn- Goed on. Voor direct gevraagd I voor onderhond kantorejt^dn thowroom ^9 12 en 13-18 aar Bdiaonetraat 3 en van 19-20 aar Ootteingel 66 Eva Peron, TB KOOP WerkmanswpM -/X-^^^at 3,^. ^.KOOP: Een volkom«> Intcrlöckhuis is nog gopd- stryTlS, Goes; Tel^gO Te koop gevraa^l: W><an --^2- 29’>ttt£Lckhuis, Goey^f BypXGoes, TeL 23Cj?T ------- KOqp^ Ki dar<<>' ^iKorte Brjxwen, slechts wij alle soorten Skfger ervaring bü>«adio Bare- meisje. Zonder^goede in-G°^>-^^^ 9» ^prat 46, Goes. 7 Naaimachines voafradig man, Gopor'Zuidvlietstr. 13, formaties onnodig zich aan ---A- ‘ins DAMESPANTALONS, rib fluweel, speciale reclame week I Damesshoi fluweel nu 10J kwart Pantaloi Lange Dam, 18,75. Na^F en p lang ■rinne Tinne mooie beste luts. - Brieven rt^5, bur. v. d. blady/J KOOP: Z.g.oa derwagen, kleur^dt rood, met niepWoedje en WK/85. - Zuid- it 54, Goes, //y- P’XS^ItE KOOP: Een Kindgrwo* gen. - Jonge^BeogSard 1, parttj y welke voor de '66 cent per kilo en verkocht v inten- en Fruithandel Goes, Telefoon 2737. i 7 uur), -te KOOP: Het W< i, Tulpstraat pjeter Jasj Leeg op de Lagere School. Zy. die al of de H.B.S. hebben door- nad bi een hogere kla» geplaattt worden. vaa het Mule-dlplema wordeu toege- de Se klas ‘bor- Lakens, itprijs 6.50. órduurde Tref- f2,49. - t Inter ims, Goes. Toelatingseis^*: De eerste kla» »Uu aan enige jaren de/Ulo-School of de lopen. Beult laten DB N1BUWB cuasus BEGINT 3 SBPTBMBBB jAmaseldbi^cA en inlichttngtk <k DtrtcHv i Polderman. Coowerveitraat 74. Telefoon 3288 ien naap'rordon, ook winterbh J%19. Effen ten. - Wed. it kwaliteit, dam, A. L-4C1 1,85. - •tin-'" - Goe* TE KOOP: Een zwarte Pluche S Nette. Een_dql I- Bovenrok. c/ aa/zaafc in optiek V E VORSTSTRAAT 10* Koopt «o kg do VAKMAN /P. A. DE KRAMER, GOES iNGE VORSTSTRAAT - TELEFOON 2861 We ontvingen een sending WESTLANDSE WT1 BLAUWE DRUD ANANAS, 8UIKE1 NETMELOJÉNE KA8P1 een eigen gemaakte Blik ct. per 100 gram. AU& RECLAME 2M gram LunchXof Boterhamworst 75 et 666 gram prim* Gehakt 158 et. Wö hebbepdHle Fijne Vleeswaren. Alles eigen fabrikaat JAN DE KOK EN ZONEN TELEFOON WINKEL 33M TELEFOON HUIS 2734 Ondergetekende, HOEK te *s-Gravi handel in groenten deelt hierbij medV zijn zaak mét irrg heden heeft overgedaan JOH. TRA venpolder. Hij dankt /zijn geachte clientèle vooi gestelde ver» veelt zijn d^ bij U aan./ yTRAJ Buta-g: der, de hij mrf de grp van M overgei Hépe werd In Egypte vs stoten en :d. hu Italiaa gevestigd ---t Interlockhuis is nog gopiK wSter^MTrftTGoeT/// I - PT i 1 flbis, Goes. Za-tz koken. Dipdstbode aanwe- •X--—r- •- Jp y gjg. - Brieven No. 31-4, bu- U IS ER ZEER GOED MEE I Den neemt U er «dit een van hel oude edres ALLE SOORTEN ea la Ma prRslilasso, voor leder I Nieuwe Borp 9, Middelburp Wij hebben eerste kwaliteit RUND- EN V. VLEES voor de zeer lage prijzen zoals vori, In afdeling No. 2 PRIMA JONG F AARDEVLEES voor Onze FIJNE VLEESWAREN zij£/ Alles wordt gemaakt in een de modernste^ Neem U eens proef mei Logopaedisip Opril Grote M« Q GCFIS TE KOOP: Electr. Wgsmtf^ chine, 220 volJ^spCtkoopje. Nog enige prima gebruikte Accordeons, 80 ehEM^oas- MuziekhpirP: B. van TE e»T teldzaam No. aliteit, f 1,25, - *t Interlockhuis te -- zeiltje, goéd- vliedt» extra

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4