I run N F ?e- !S Mam Mm k Wilking - Goes jse szszs&è. èïïss Woonbarak Haagscb mei rbSk^^éë B KAPBLLB v«cp«t (ja ■^PLOUVIERS BRIL MET HET BEST Wa/a Corsetten orsets Zomersch k~p. rffiisÊSSHÊ v£S£! SterkeJVerkkousen, extra G. de. Visser, Korte Vorst- Wanderwagentje^cewipleet -1 Intoïïp-10. 0^1 os Wala Beha's L4. d. WEELE 14 Reclame-dagen>% ed. M. de Jonge «31^ M A.S.F.Kunsi Hl Ge Wala Sporty" 1 G ^s. de Jongh Gro<« Kade 36 Virtflvlifsriir M. BOOGAARD Dra. deJongh Leuk voordelig Baby goed MRUMMI.V. vnaaf M Juni let begin wiaterdieaet komen de /^BUSHALTBN in d< Kt'k^rf vee BAARLAND e^K WADEND AMMB deJongh Prima Lingerie/ SCHOENHANDEL Ganeepoortatraat 21 GOBS tSS ré KÓO^P/Spr tn Gazelle, EXTRA AANBIEDINGEN ADRI A ANSE - GOES T GROENTEN EN FRUIT TELEFOON Na 2727 Verstuifkokéra ert 28 Juni EZIG t De iaalzaak voor Uw Gerf uij •rt, V u Bfe'.- Wk TE KOOP KJ INSCHBUVING EEN ZELFSTANI wr n koof Woonhuis IT X 12.42 nodi; X 18 44tZwte TELEFOON 2687 OVEZANDE Zaterdag 28/Juai Dansmuziek ->1 Doene </(7 ^Aaavang 6 /vw y»n prima kwaliteiten Te koop ri-frek: 9 Juli Tandarts KHnpker 28 Juni BIJ JNSCHWJVDi TE VERKOPEN onder Kloetingel koopt 73 G*Traa<d ▼°°r x - --- bet bureau van dit blad UW ogen zQn all—n gmdignd in/de fijnste kwaliteiten m zal telkei l gestopt wordt oodmaaltijd voor 12 u. meenemen. Zaterdag 28 Jaai 19S2, oa laschrtjvca voor De Ronde van OE WEt >M gr. Beleef Kot beasa Za- en toeten tocht vu, een 6 Bureau at u als tonen in parti cu - aEUNSMtdQN NGU I kg. ter keuze van 7,95 T e^i|COntrÓle diel larina Su- dochter CAFÉ „DB TOLJ*' Bsterday MJuM sfVnfs 7X0 uur mvstefc fcr'de late Ooncert to gaden door tdigtog BsrcMdr Kloetimgo RIJ BNTRBa F V/ VEILING HUIS. SCHUUB L a EN INBOEDEL 7 TE KAPELLE VV Wij bieden vele goederen aan veer extra I o<ipeRfen waarvan wij ox noemen: vele koopjes I Ziet onze etalages TE KOOP KJ IN8CHRIJVI] IMet VmIm* HJJ. voor Uv Mol Ook te ’s-Graven- i i" te Wet behou- Woensdags en Zal O Muli Grote id< J. MoL Zui. één taal minder voor Ji 1.10 Itfk S ▼an M rl in mag van een- ■J uli SX ten kantore larie D. C. van Wer- Brii De Ouden van allen dte*£bben werkt tot het de mooie toch f—ül|jt JJes in te leveren uiter- 2 Juli ax ten 1 de notaris. Donderdag Vrijdag 29 hml 2^ondag Maandag vlieg- i neer- buitenlandse ollars wordt is een lekken opr onze de/ zelf i Wed. Vertf In M ct tot fi.it ■lips f 1.35 klagen van ar Brussel, Ook „Ons wr’ voor de muzi- it vangst. van goede getuigen Indien geen onnodig steh Wed. GEVRAAGD had. 1 onze .(180 len 5,85. IA. de at. 38 te TE KOOP: Padv.jurk A dito Petje 2,-._BlaiprD Avondjurk en /7JJ0, zoon en WNG oase seér iep 1 Hips’ .eist, e Kerl M j.. itgenote in jbsch”; re- Précose de kg. Clapp’s kg. Doyen- en 20 kg. 1 D. C. van ïeinkenszand. maar «oor LZv groenten en Ob* te Zomerse met gestoten brengen vf GROTB SORT? Hieronder Mn iW»/aVW<e Ben heerlik •choentje met d en soepel In rfof AaJ^e. en beige Del U^doi RUIME KEUZE la ia ea Carols van W. W. Donkert; zanna JoHe van J. Mesu 1 Liere; Corrt tha, dochter Bosma en/J. HUWI Uitterhi de Vall een prima veratmeing Grote Kade 36 - Geel I zul- Id' UW 22 48 tuig L 28.50 genei MARKIEZENLINNEN m MONDORGELS, Mango»- TE KOOP: Een Opl verschillende dessins, van nes vanaf 128,—jpettii on- als nieuw, 2-pers. onovertroffen kwaliteit, p. derricht - Mpatekhuls P.»B. de Witte, SL Jacol eep Z*ee oj/de Ruil én, wat deining ('i i) heeft ver vakasaa. te melden. T. POLDERMAN straat 5. Oeea. Notaris J. C. KRAM t< pelle, zal tv.v. Mej. y te Goes, 5 contant, y M PB1 a.d. Ko< polder. Reserve 1U-CL ’liUijke Uitneembare i f. VAN^IERB te Helnkenszand. Dins- K. Kerkstraat 5, Goes, rtheek beschikbaar. eve, 29 1 30 j. V ijken: Op\ 1/ A. M. Pont! M. K DuvekotX 22 j.; 9 Juni P. C. de\Witte, 22 j. ïaco- - AAN DE *kN VAN DAGE TE GOM jcht gaat 9 Juli 1 'an\de t- «oord gele- schjfnt nog altijd de en zal’ over- en ug dit niet A JMasespyama’s Heren Spertbreeken en Singlets f 1.48, fl.88, f LM Zwarte Sajetsokkenf 1.8» Khaki Sporthemden f AM Werkhanden vanaf f 4M oren: Willem ran J. van Ste< Bode; Corneli A dochter Jv :k\ en J. IC 1WATEK8TANDI GOE8E SA8 Lm. 8 JnU l^m. 8.04 y' ten, dih eilandbew 20.12 varen, tot -tussen Vlam Walen. ras de kiezer voo j kpningdat ieftinek bode zien de haar spijt [en Üdag 27 Jui -gen- 28 Ji 30 Juni h voor d< hel halen Maandags Ie »i<\ opgegeven is^teié z^ groot 14 Beh. t ontruii bij de Bezie' Juni, B. Des/ Briefje^ïn te leveren uiter^ contant, a. de prnimen in <W1 tfaard „DijkwelT; reserve) b. de pruimen e/ Wi 'het „Lindenl serve: 10 k^ Trévoux, ly na. 24-2 bur. Favorite, 2Ó népruimen Waak onder gaard ai serve 10 Prima afye Het ia NU U dü gerept «p gemotte fietaen ■kegr.25jaarenpedev<».12l/Jlrm immnii m «mm bnmn mtekaU - InackrUfpeU f 0J6 •oor peraoeten aan geheet Zeid- en Nooed-Beeeland 4 Zuld-BevelanZXÓ- Mstraaf 46 3r^^11 onder no *•-< W| verwerken de botte fabdkaton glazen en mpri Vhsape levering 7 Perteeie elwerfctap< Meer emreieid l de Greetetraet 47, Telefoon 2448 Svmu Z te vervallen. fTstaal. Kade 36 Goet den, TE KOOP: Een in iper, goede staat zjjndji Pelrüwiel, tiging: Vrijdag 27 I5 uur. un. half twee aan I pand, A contant: s meubilaire gee- en frultkwekers- betul *r' industrieën D.A.F. en ker eeA‘ die in i taald, dï winst vi schopt doktoren \een kli gulden bmelkaar, gen.\De Zweedse Regering »,a>1. zpjjt... de Nederlandse frder fijn, linkagewevi itbe- aan- ften en 300 r het Df DE AFGELO1 WEEK vebd de veerboot veland” te wital tht lo] len ai recht weg naar i rt-rml. TE KOOP, wegens .n te dering, z.g.a.n. het Erres W, n pais kant üngen eikaars l Het is tar j. en J. J. Scheen /Overleden: Maatje ba de Jonge, 54 j„ i loode Knhj werden 1 GroteJava gemeli t- des daar tocfa n hW Merdeka-gei beid”. kwam H./ en Uit de Kont in Nieuweni had de Ph: ven een exp welke Igel maar nrateri gravenpolder: !n in de boom de Weeldjjk. Re- g. vroege Oranje- en M. P. Markt. De sl< \18 Juni len wa dn, 28 j.thuiagsl Op/it 8M gr. ♦--- ■leaw heekje j Md gr. ftfae Fm Flirt IC11> «allen Eam/. 2 dubbel -1 fles -1 -nenten _yraagt TJIy. laken uXae grote maat Zegels -Spaarkas Middel- 1 Dp&ag, en ZalrdLgt -- MARKIEZENDOEK Bdf op de marlt Prachtige Flanellen I state tex Zongordijnem^slstok- ----[(180 breed) flM). J«£el-|ken en RolkrptfÉn en alle| Nu is echter, volgens laatste berichten geblekt... dal. de Zweed boven Ru/-|'Laken, sist^i gebied heeft gevl 28oL I".. Met Pudding met inssaus met •amen «2 et VKRXORGDE VOEDINGSZAAK VAN WORST AD 12 OOR» le gr. tot 25 jam ca. M 20 A3 meer nodig werd 19 w41 Te bezichtigen 1 uur voor de verkoop. eruEing wn B. esjNotaris E. C VAN DISSEL te Goes is voornemens ten M Woensdags en verzoeke van de Heer M. nam. van 2-4 uur. Trimpe Burger te Kloetinge, mai 87 te uom^ew- 2209. voor ‘6 Zop- neapherm T Laat het ons weten, ook al heeft u een smalle beurs, pieker niet langer en praat eens met A. Overbeeke, Voorstad 33. Gpe<TfeL 2047. TE KOOP: Antiek Half Kastje. Witte, SjJjsCobstr BURGERLIJKE STA VAN GOES BI ipt en met 23 Juni 1M2 <Frrit> -an M. n nood... is .,De Bevelander” v luiad naar Nieuwstraat open hiel achdenfjet I wf aardige modellen Is in de pHfa een telpak en een reg. - streept Mantglpi I. v. Sprang maat 4fLJacob stnÖK21, Goes. TUD IS GELDZoek jebreide ac- te» «net nylon êh op West- Het schijnt sterke niet te bo- nylon men na het taai' p de „vrij-v. \Van Galen P» veer s wateren <f*d Interlock, le Eindho- tuur lijk: en brand, voor de alleen 1.M hade ten- 1' D. C. L van lia Margare- ten J. W M. Jchrier; W; "terstond Notaris J. C. KRAJAyte 7 Kapelle is voomeménr op tiging bü de Woensdag 2 Juli 1M9L Lv.vJ publiek te verkopen/ l uur,/in het Hotel ,De Z’ 1 'n Heftate met/ehuur, erf én tuin, a.d. Éiezelingse- straat no. 1/ te Kapelle, van B. ep W. te aanvaarden Dames Camisoles ef Dtreetoir» 89 et Interlook DameSdlreetoirs of Camisoles f 148, f 1,78, f LM Verpli Fantasie Direetoirs en Hemd jes, iets meets, per garnituur t 348 Zöden Onderjurken f 1.M, f 2.10, f 2.38, f 2.68, f LM Zwarte Kinderdireetoin 75 et., 88 Interlook Kinderdireetan en Hemdjes, pracht kwaliteit, vx. 58 et gunnen opnieme kwaliteit A. voeden en geren Inschrijvingen in te leveren tot /Dinsdag 1 Juli1952, 16JJ0 uur, ten kantore van d/ notaris. de bus. Niet\ Er rijden g liere auto’s. :i Uur van om 9 uur Markt. Uur van. M. avonds 9 uur op TE KÓOPr Handnaaun»- chine, merk „Nayjneflfi”, in goede stwL TMjs ƒ60,-— 39, Nieuwdor/ TÊKOOP: 2 ijzeren Hd^ ken, een ZakkenheMef: - F. Geldof. Dudt Kade no. Wblphaartsdijk. /3Z j„pEKÖOP: Een grijs Mank^ zwart-g^- sKallebei 1. Een woonhuis met plaats en erf, Pl« te Borssele, gr. pl/ 90 c-A. y. Behoudens ZX/ vpn B. en U -^p gebruik. Voor bezich w heer Johé. Zweemer, de Erven van dhr. Westsing^ 28. E 2. Ecu pefoeel bouwgrond A. Voorin. H aldaar/gr. 48 cA. Brief jen/voor noa. *fz. of Aecomb. in té leveren uiterLQk 2 Juli ax. ten kan tore/van Notaris WWTcum te Hei Djnsdags K^ Kerkstraat 5, ...jen inpe/coede staat zjjnd Pe-rijwiel,- iport- koopje. i b(j: D. Rietveld Dames- en H SchoonheidsSpe dicure^JBugem VOOR VRIJDAG EN ZATERDAG Df: Krombekdeperwtjeè mei verse Peterselie. 26-4 aan Jonge Tuinboontjes mei verse Bonekruid. Dubbele hemen Poen 28 eenL Spereieboentjes, SnjJbooeiL. Praehi Tomaten M cent per halve kilo. Prima Kersen M cete per kilo. Westlandm Druiven, Perziken. Kasprutmm ®n BfdooMiB. LrW Een nieuw gebauwd sehmu Y jWto. Spanjaard) .x^S-H-H-kinderen, W c-A. y k Vrij te aanvaari! dens toes terruni n •oor handler afaren aan 1 DX3-T. ofyH OH. J lieven voor een goede bj voor Pauwenlaan KU< Br ia teel Maceo D Interlock Mensctarten f 8.64 Nachtjaponnen f3.98, f 4.75 f 7.M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4