65 £innen, ïïlardeti RIJGER 9 I J. c GOUDBOON Hoorapparatencentrale Zeeland - Schoonenberg GOES MIDDELBURG Rugsproeiers^ met Neerlende Vt Slechthorend 100 uitsluitend van dit seizoen 49.75 39.75 170 JxvfifaeM ert r'° op zijde, gevoerd - 267 5 22.50 J.C.K.-Touring zijn en blijven nog steads eg 0KUFRE p. Verbeem ER! 8 r IETS FL -hlpordwijk rs 3 ST ó<mun minimum 11 pCt in zegels houdt. Hollandse Nieuwe Kamgaren, Cheviot öf Sportcostuum M. J.111 Hihr ZMkumUK iirnffdit Z Ex £U ïllakidjiAij^ui uiaAen Janse va® dm ’i maimn fbot óf klein, moet U t^nlj.. nis H. Weezepoel laardstraat 43 Goca Maakt de Sla-tijd goedkoper! Sla>olie per grote fles 159 ct. Az^b per/ïeB 23 ct. Dose aanbiedfig Ie elechta geldig Ford-Autorijschool y F. BAKKER grote extra kortin VÉ8E rilFITEEl II DIIECT HI IE L1IEIE IIIÖOT. Gazonmaaieri 1975 Voor sport strand en spel ETALEREN WU DEZE WEEK. rv 5^ HKrtTer Gebrpuiejongh Rijwj W z GR A T ISom VOOR SINKE-DE GRAAG-*-^ luchtige Zomer Gebés. de j^hgb g(ote Kade 36 Goet RIJWIELEN? HUvielNls tt n Riiwiiigi reding mw. f€M f2.44, f2.lt dracht f4.55 f2.45, f5.45 L rits f 2.54. f 2.55 ruitje f 2.15, f4.12 flAt. f2.14 lulver wol f2^4, fl.42 fl.54. f245 iukdér wol f 5.45, I4U S. ft.42, fl.44, fl-14 f4JB yAéANTIE GAAT EVEN ONZE ITALAGES ZIEN muiiK nuza ven FOTO-TOCSTKLL>N CAMHA'S van I 7.SÓ sl Zie o«ue otslsfu freaken boord Geheel dubl "X IJD IETS APARTS AL Oplaag van dit b[ 91 KASTP. •EN P 'Dm. VÉGÉ ,,DUPHAR”-óestri/cïingsmiJde/cn >arte modellen Juli bij aankoop van in uan ch^A UAAkao-p.! PRIMA KWALITEITEN DE LAAGSTE PRIJZEN GROTE KEUZE DE PUNDER-Kwadendamme een ervar/a Boekhouder of Boe. z _7_ Telefoon 2177 - Goes KAMPMAN pt (Wöh wem w&Tou n of met ruitvoering bijzondere aanbieding 29.75 LoodgietersjMfling Fe. O. BXJdiRBB d Koot Wljngpdrdatraat 16, Goot Goes r-r Lange Vorstatraat 80/82 Telcfooa 2087 Na 6 uur 2638 Abonnement .Auitbozook f 2,50 per Jaar. 12 bezoeken met gratis contrftle van Uw apparaat. Heeft U Uw stem al uitgebracht op 'tRIJWIELHUIS? Dan hebt U een goede keet ged^m, mant maar vindt U to'n enorme UNION F XJ-MA OVERHEMD met vatte of lot Dat behoeft voor U geen probleem meer te zijn. Maar U dient eerst het gehoorverliei te laten bepalen door Uw Oorspecialist. - Vraag Uw hui»art> at naar. 7^ Daarna zullen wij U/oorzien van hjt modernite hoorapp/raat, geheetaan- gepast aan .Uw pe/ioonlijke behoefte. Zo on niet anderymoet U het doen AUDIUM PHIl/pS - BLAUPUNKT Hegenw. aten zijn fantastisch C- A8FEBEN FEBTENNB. Grots Kade, 2725. ▼OGELRA. Iinksknak WAGENS VAN 20. 30, 33, 37, 38 e^43 i Komt mat ons praten an'wij rijdan mat U I Baspraak vroegtijdig Uw datum daar raads varschillandf dagan xijn volgaboakt Oudan van dagan an scholan SPECIALE TARIEVEN KOFFIE.ÓIE ALLEEN door ójdMcialhrtRn. verkocht mag worden daas Ml CONFECTIE ié TELEFOON 2447 GOES P»«- itthi. POOT a Dut is ni Tc Ook U tolt dan met o. GOES i V 'R< BBtaataen QlWiT*-}" wit VOOR V MET kelfk voor leden HET BESTUUR aoel te». ^2.50 Kodak-, bericht dat in da VÉGË-' Immert, dat betekent, dat meer voordeligef^kt BiSTt tgevoerd. lang ple- t) Z\ tot 't plddtlenMn SWH N.V. jflrote Kade 36 - Goes in dpAkke taak te Goes han&g geschreven brieven ^gaaf ven leeftgd en werkkring aan Bureau dit blad onder no. 26-3 met gejuich wordt begroet .Affect de praten meer kunnen verlagen, dat U en dat U toch ie X. l_ ■- origineel Engels staal goedkoop. minde markt goed, doek maar U Urn der van Urn Iedereen aagt hjft: De haring ven TIIfROB ia toch stukken lol VFf verkopen maar de ALL welke worden Ikkeleo, Afdrukken I rjretea 14 uur I 'oJRaor Hendrlksklwdoreostraat 7 GOES Toleieon 2990 - Afdeling: GOBS INNAME ZBGBLKAARTEN Serieel Fends B^aSwaRvorheld CM- s Bureau voor Adm en Belas: Tuketaaa M INRICHTBN BIJ KOU 1 CO. vratonGDt voidin 'ROLRRJKK o 'van adwrtnistratias I y If fff SSlaifllfZMN I Ll pg,m |l-F*rwaea Opklapbed f4€—>miMa O| *-r® [f54.44. 2-persoons Kareis Ledikant f 52.54, t-i fRMB. 2-person ns Spiraal f15.—. 1-pei el fden be4 f 4P.M. Cembtnatie: 1-persoons Bed iardig compleet f45.—. Combinatie: 2-p .1 kaat en S-delir Bed t 145^-. 2- "’ac/“nel eB f gevulde kussens f 55.2-| -J-. verend Bed en 1 gevulde kaï Mauw gebloemd. 1IL-, Kj I soons cretonnen Sprei Mkelidem f 21.5*. ï-pe F tlAM. 1-persoons Grote wollen t-pptl IU.M. KLÓKSTRAAT SI Mfcr lOO ge. 4S 'et. SB »r. voer 1 Golden /tILROE Zn. Adrlooamtroat - Geer Tol. 277B J Oovnegd i on Dtraa- Dlvaabed, Earels Led*- l-delir Bod 1-delW binnen- green, terra en Sprei r 12.75. 1-per- streken 114.54. 8-personm halfwollen Deken. 1T5/22S. rollen Deken. 144/244, f 1L2A Dekens, 175/225, dhr. kleuren. te Deken. 144/224, fMJM. MEUBELMAGAZUN Q 1TRAAT 3 TELEFOON 2527 GOES GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS Dames Sweaters, zeer modern, f S-45, m. Jl nT- Tine Blies es, leuke streepde geren Poloehlrte. wit, edn ideale jeevens KampeerMooeea, L mw., rui] jengensblouscs, leuke streepdess., it jXgens Zwembroekjes MeWss Badpakjes -JLjy" Inapo Vorststraot BI Soeeerstraot 10 (Velgsnde we WHt Vereniging is Z.- en N.-Biveland fAG 2a JUNI a t Zowel in Sport alt En het ik toch een bekeyTfeit Voor een Rtfmiél j bq WBBZEPOqt Zofuitto len en kl W| darren inden de nieuwste model- en SportriJwielen van de RIEK eruóe sepflea nDst ia werkelükvF'! ^nt U ééns kijken snse aaak wegens vaeantle gesloten, av.p. rekening moe houden.) CORONET BOX nieuwe prfs I Vorder: Apts J Geveerd èn Zeil RolMmi 6s9 /anal y'. t/m Zaterdag t julk F. J. THIEBTXZN, Magdalina str. L TsL 244L Fa. J. v. ^WEELL Fssssted. TsL 2255. Bij de Ford-Autorfachosl loerj/<J «eed, visp eoodkopp swU Prima Service Mooie en comjdrtabala loswagon Do lenen worden oegeven dóór een gediplomeerd rij.Instructeur. Doorlopemid cursus ook voor Dames M.deDreu&Co’sN.V. FHCIAL DISTRICTS FORD DEALER MIDDELBURG VLISSINGEN Tstat >471 TsIsT IMS SA3U. >UT 'ZOUTE VIS >GE VIS 1 Kg.-boe veer 1 Goldosa aan 28 Juni tot en aart 5 JÓU s Zaterdags vanaf 2 gdr. andere‘dagen 's avonds ven 8 r IG' kar Uitbetaling vbfdt plaats aan 28 Juli tot en met 1 Aagustawóan 7 tot en met 9 uur bjf: Jaccb Catsstraat 10. Gene GROBNB dua NIKT PRIM Ja^poK^op die lagere prijsen bl^ft Uw extra korting gehandhaafd. Vergelekt U eens een willekeurig VÉGË-Product met wet U tot na toe gebruikte 7 Koaalaaeatrost 1 (Kade) GOES op ZA TÉ1 des Aamiddags 2 30 u. in hoe ..Schuttershof" te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3