Amerikaanse verloti LSCHIP HO êidSg van een der bekende radio-omroepers ‘uü yjri „DE HOOP 465878 'TE MARKT te GOESI tea 'EP, St. Jacobstr. 50, Goes Voor de tweede maal jr'v taste T 1 op N' 1 1 van <1 i TFk( meerij Te be’ -Hat Giro-no. van da LICHT- EH BLOE>tÉNWEEK ft I I DONDERDAGAVOND 26 JUNI om 8 uur op SNOEFS GROENTE- EN FRUITHANDEL XÏOE.S ■al Zaterdagmiddag bet heekje vu de drkt Mj de Henk Doei Nteuwstraat 33, s^icobsteut KpraCOMMERS ivoor 1 kwartje ervan- //Z '.•J X VOOR EEN heerynp-tJt- tende Tuinbank, «foot of klein, moet u wij C. van de Kreeke zjjrT s-H.Hendriks- kindprdfistraat 2, Goes, Te- 1^0 3124 //T, an Sabben voor ana en V< TE KOOP: 16 it :e alt 50, [den No. vi Accra Scandal), 80 II», I •52, w< en De Jo 15.—. in 2 .lies M. D. ■4 St der jjMswsa 7 Teloteoo 2135 Alleen I -t Vorstetfi met tuig bevraggp weprt rtfd 16 jaar itstraat 23 F en van- Brief jes, te TE KOOP: Gou< /yZ Pups. - Hj -Hi Joi 17. NU heeft U ‘t zelf de hand. Wees de 3 lijst aparte dè JC<51 VAJ*. Hulpmqtpay RijwielhuijJ-KW« Goey. meer. De best Trefferlak$n< slecht huief BRAND- en worden onzichi l’ door Kleei Zee”, St A< Goes, depót andere „deuntjes*' uw I hebben keus platei den: II (modern, woning), vi BouwriJw*f__ e bureau van dit I, kom /Buys gen zwaarste Khak; for” (krimpvn met li TCLLE SOOR' Dames-, Hei sokki Wi> P. A. de straat 3H A.OA. Kooka' bruikt cent p baar ir Alleen' Beveta it no. 1 i? Telef. 39. -j i, 2/4 Na- dan op Z| :oop- ver- uli en an V, .ousen, en Kinder- red. H. de raat 9, G Hese katoenen Her. slechts 95 cep ..Rial”. Ledgi Mskommers, enz. ens. prima zwarte Kenen, ren. Meikersen, Aardbeien, kt Uitsluitend werken wij reen afwijkende en prtjsen so laar als vorige week. /BELEEFD AANBEVELEND, [lazen. Loose jen wor- pft uitgevoerd. - t, Oude Singgj 50, Goes. rfy 0,95, 35^/8 1,55. Ij: „Rial", Li it 85, go- Wringer. voorjiag'en nacht. Keurige Skteekjes in Rial”, i 85, Goes. GRÜIL Aan| Owing in Boup Leuke Skteokjee in dij tipten en g wasecht, maat 1,15, 5/6 L" tuurlujc h Vojetstraa ♦as aan bov< vanai voldoet/ ander/ HEEFT U resten stof van uw b W(j maken TE KOOP wegens vi n> Hoed ■'onze spe- C. Uitslui- iansésbediening en pkskamer. - Wed. Ft. Wijngaardstraat 7 WW MAKEN naar mi Blauwe Werkhejpder af f 5JML-*MEyH< jjrare Voor een eic ipvrjj) slaagt u zeker ■s met ciaal hoedenM m. vu J. DK REUS G xruK DOOTJES. z/i> MA. Falraea. adres; Plattstreet, (Viet) Australia GENEESKRUIDEN kunt U - s - -■ prachtige gemi geweven Damesk. Perlon vei f 1,98. DjV van da-p’ tyBC Goes. pen maken J ervpi toestel wttr Radioj/Barei TE KOOP: Een lang 4 m. en breo k—- staat bjj: D. 1 Dames- 1 I 2 Armstoelen” het voor- Hartelijk dank aan alk voer de vete bewjjsenjH vriendschap en Ung, onder vertrek uit kkéljjke beta- i. - Wed. H. de Regenjas, Ij «rdstraat 7—9, - - jeschikt- salaris vol- lee6 zij, die menen ^nstaande eisen te zen die op een of wijze reeds inge- sr/ zijn bjj H.H. land- jwers, gelieven te solli- eren Onder No. 25-3, bu- iu vah dit blad. //y RADIO DEFECT Of jrtv toestel is van 1927 o! Jjwij hebben de juiaja<6nder- Antwer- jKij keihard- ing maken uw als nieuw bij: nan te Goes, ftietstraat 13, Telefoon (KI 100). TE KOOP: Zo goedhals j Kinderwagen, loopt óp kogenagergr^P. A. de Witte, St, Jetobstraat 38, te Voor Z.-Bevetand en Wal cheren contact gezoch/met flink, energiek, v< krachtig persoon, va ibüdwzadeu. rzSden, zaai- potaard: ;en g< In oase Showroom hebbp wij alle soorten Sxlgt Naaimachines jjpofradig ook op gemi lingscondjirt Kok, i/ljnga koop van lam gras- en klavei granen en p< Len. Na geblèfc heid kan vkst TE KOOP: Een ptim* Tan dem met trommetfemmen, aan spotprjjar^- L. Wille- boer, Pgpégaaistraat 11 te GEVRAAGD: Meisje joef de morgenuren.,Ai tussen 19 enJ^St Mevrouj^dK B. u-kt 12, 2de h dicurv, JSdgene maaseulf Lange 40,-does, Telef. >-week iet bü- n administratie, fo. 25-6, -dït blad. vliégenprobleem iv*^ st Dodende stroken, 5 voor 1 kwartje, 1>DT. poe-, der (ook Idej^Bpntex Spui ten, Horpstaas, Raamhor- ren. - Bé Jonge, Oud^Sin- a^CGoes, Tel. iMedlng. met wil boord, maat 1/2 7 0,45, 3/4 70,60, 5/6 74)75. Alleen b() ,,Rial”/jfatfnge Vorststr. 85, Kerkstraat weer een partf GROENTRN en {RUIT verkopen, eut: Bleemkoel, Bessen Worteltjes, Aardappelen, Kaatomaten. zwarte Hollanders, Alles morgens v< met le kwaliteit p« Aangeboden: Wieg met trasje 710, Baby 7 10, Kinderdrie’ zeer stevig, 712.50, Step, 77.50. ,-Wijn laf 99 ct bjj«<RiaI”, Lange 'aat 85, Goes./^^ Bijverdiensten. Wjj zoeken op Z.- en N.-BpVe- land winkeliers en/oPhuis- aan-huis-verkopejsf welke voor eigen rekpeung prima producten ksmnen verko pen. StgRfs iets nieuws (geen aeneeskruideryof za- den/ftiz.). - BrievékAIo. 2&40, bureau van firtTHad. ■Boekhouder heeft enige avonden beschikbaar v< houden v: Brieve vap-dfi getest Grets Nteuwe /S pesekrebd 1» <VW W- 'ÖuiSVRf >nWEN, het X s - deligst kookt u op Klotae Nleuw^derdepReMP g na Vutea--I HMhrab/U et. per k of 1 T ■^8 ij passend f, met of zon- S alles naar keuze de Kok, Wijn- ist 7, Goeyy^ TE KOOP: Electromotor, 5 P.K. en een As nart l.a gen en Rit rpaehuven, bjj: Gebrs. Nedfdhoek, Ganze- poojtetf aat 10, Goey/y WW MAKEN naar magp Opknooppakjes, korenblauWr^H* WW MAKEN naar maatgen. A Jongens- en Meisjesover alls, maten 36jot 46 f 8,85. ExissTzware sanfor, o^JdtfSy f 1235. //5 inj MAKEN naar meat Damesstof j assjgjr v/ïl 7 9,85, en Herpnêtöfjassen vanaf /JAW //V WW MAKEN naar maatJJ In alle gewenste uitvjjertn- vanaf f 7,7j)< Onze delen en lampej rf/fpek „aan- pen m j), kleurecht 30 jaar achterzek-Jior- opslagctZ/,fleer- maEerswerk, slechts 711,75 Zui WIJ MAKEN daar maa>! Overalls, vier voopeifken, h‘Tz?k’ m nteuwe' doortasterp-^vanaf 7 8,90. Onze ^zwaarste „sanfor” Ovefall 7 13,50. //6 Witte Schlktenover^ll varj- ■Sf 79,75. Onze ixt&e witte „sanfor” C Overall 712,75^- 5 extra kPFting en per- tend soonljjkp^garantie. Alleen: „Zebs^-Huis, WijngaardsU. Telef. 2504./// nooit geen andere Bfaslinnen 180 breed, >■6,95. - 't Interjpuk- It. Jacobstraatf 4ws. 6e beste Treffer-Lakensjo' 150 br„ slechts f 5,50>8fas linnen Treffer SJvpén voor 7 1,85. Prachtjg^geborduur- de Treftepddskens en Slo pen asHzeer lage pruzen. \Jrrterlockhuis, Goes/yC* ^ECIALE aanbieding in prachtige geminderde Miaén met slechts ipt/bljna de helft •rijs. - *t Intestouk- es. Zot* isokken in felUke kleuren feiten. Alleen Vontat ^AÏnbiedin- 59, Kruinin- TE KOOP: Een 125 or-fto tor, in prima ateit. Ook No. genegen brotfffiets in tej—^ ruilen .^Trieo r WIE WIL n jongemeisjés ruilen tegen gaardstxaat-^2; Góeq ■w KOOP: Beste ,,Rp ton” Schrijfmachine? 7 125, bjj: RadioBtfreman, Goes, ZuidyBetstradt 13, TeL 2320 j>TTOO) TE KOOP: Ameublement, MEVR. WAGEN. 2 fauteuils en 4^toelen. - tijnweg 16, Goea T St. Jacob- 2330, vraajrtjseifl /yf TE KOOP: Bakfietg_-nrt goede banden Mólenwater, 15J3/4 1,00, 5/6 L Aangeboden: 2 Clubs en 4 Stoelen, old-finish, in goede staat, 7 100. Dressoir 7 75. Boekenkast 7100, Bal poot- I tafel 7 50, apartejMUl, zeer i degelijk meubUdir Pickup- I kast met versterker, luid- i ww-ker, JK> Platen met encekje, in prima staat Wijngaards^raa^y?, ■jjn rates geeorteegd<n KAMPEREN? N ri c koffergrami staat, bruikte Moor, stuk. - stalen wit en blauw, WSlCTy 1 GEVRAAGD: Tw^oWt len Hutk< gen: Rüj| termantel, Hererrwinterjas. Jongenswintefjas, Keuken- kachel. Marijkestiaat 22, Gojsf^s avonds n^^pur. Wser ontvangen: 'n Nteirtfe •ending Chiffon Hpetljes in Moderne tihtapr< Wed. H. i Skisok jes 70,60, 5/6 TE KOOP: Prima ;ens «o/ ruims -Wgjoaej ZELFSTANDIGEN, goeden moed. Lijst 13 is die-het 'doet. GOBS -» Tthfoon

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 8