EEN BRILt s. I ft. j. scHirrEi ff :haap °"h KLEDINOMAOaZLIN /wtlkik 00^'jSk WILKING t I Putz^~S“nctte looppan F X, zo n pra/ht cassette 'Pf NS STER-COCÓS MAIL voor er Sa AAM ELECTRA -Imnge Vorstatraat boek ylClokstraat - Goes akkerij Van Meile ouviers Schoenhandel BAMSLESSEI8, op' Zatord Kasïp&pii pa lopatr. 48, Geen H. IHOUKI iwiL§o©(m lil rii 7 Winkeli mii|L§o©i|i MAIIL^mgKT^ Banl SCHAAP heeft de kwaliteit die II past 1 I n ikttei A 1 I uum Vlotte Blouses 6,75 1 1 sa NILTiMlirrilEI PLBCiE RA^TETTEH „11081" at'n uitzoek! 1/ W. v. 'T VENDUTIE iS Vrijdag zitting Pedicure f th Mantels s! „Sturka" Sportjasje Falcon Regenkleding Merisoo’s !Jzerhan(|elC.y. 'U PorsfafruM M-M GOBS 516e Staatslote/f] Zeg het met BLOEME Wjj hebben wder Q voordelige SnMblo en Potplanten. Ook in AN VI ER ra H/TZlW! A-S-E-Kunstm^ F »“M«" b,l^'n /Wilking o Iets L|—Toonb^okmaten welke op Uw vustpee Al wat Uw huid in tientallen gevallen voor haar genezing, zuiverheid, grrnnjhaid' ea verbetering oodig^beéfCis.1 KélfOL Mei-maand: IJSMAAN^! Mutsaerts/ kinderwagens mat swava/do Vogelverschrikkers^ z# lagen de bretail*tl vogelt de doodt^nrik op het lyf en xygoedkoop I GEBRB<DE JONGH GROTE KADE 36 - GOfS uinnetten uiiEiiiir Dames- zomerschoenen voor de bekende LAGE ^RIJZEN Fa. JJJagalyGanzejporhtraatGoes J. V. d. WEE Voorstad 12, Telefoon Juist wat U zoekt hebben wij k 'ai v RPOES tMauuaiAAr»oosnjMt T ALS VELEN Toekan M KEL ZIL goede kwaliteit sCmuva« HUIS^fïpril Kadé; Goes. TB HUUR mooie bove^f Telefoon 2021 van BAAYEI Is kenbaar DE JONGH|parfacta ul RS.DEJONGH "B KADE 36 GOBS 'f h'TP^iJ^'CNGU Plustourpakkan In do nieuwste tweeddessins leuke voorjoarsklouren, rug mot plooien, voer leeftijd 6 jaar vanaf f 25. - (kleine stijging per maat) in da kleine moten ook met ostra kórte broek DIRECT vdoBDEEL Zi L gram 7 Boek] _^-Hansweert •«m du yoering GEI dur P«yi| Zij zuNen m <k to«ki btiu manne GOES GOES c>o4y en /•n koopt het bij: GOES iGe van half 3-4 uur. GaZonmaai origineel Engel* ttd goedkoop, min, marktgoed. doei ÉAAT NU UW B OPKNA1 Als nieuw, v nieuwe kogels, 1 Mes, voer f2®. begrepen. In 8 AUe onderdel laagste prtjsen/ tenbanden v/f ÏÏGE^r- Kamgaren-, Tropical- fa of Birdseye-costuums Mi .1 Keuzo uH meer don 1000 stuk». Voor elk figuur, ook BKd Corpulente personen. EN DE ■JF’ PRljy^VALT U MEE N.H Brlxon kwaliteiten i (door ons voor 1 0 pCt. gogvr endoord) ItLM. 11LN, 12SM 13LN Sportcostuums JI.75. <7M 55.00, 02.50 Sportcolbarts x' 55.00. W.7X - Kamgarj past»ij Uw cotbart xuiv^wol 2171, ML79 'Folcenbreekon 49,75 Bescherm doe tevens Uw elouw eesteem met een Regenlos Do prijs hiervoor is geen besweer Wij brengen roods een dubbele jes voor 29.75 Feiceeje*. debbel 49.75 RITSEN PLEET L een ruime sortering Hf TE KOOP/ i/l Krui- ma- m A 1 g Een bezit v< /do DE oor 3a. Gm. het E KERKSTRAAT 9 LA. GOES Pepermunt 0.57 VOOr gespaard i. I !rt De meest chique »n M Voor vierden Mn «i Leverworst i ■r. »Tj zeer ir mot do grootste sortering Kijkt dus eerst in do KL- II -9 1”OC iaejo.xLeefMH 4 jaar «wetten lage de nieuwste Geh ▼an tfl onze SPECIAALZAAK OOR UW BRIL tar iwone met prima Wringers, I --uMi amu «j GOES uom>mh BERG 'ereniging Telefoon MM tprgb Bessen-Jenever por liter f 5,70 Goes desge' opgehaald y gaaf te dopn 3®< meter meester A. Jacobs en Zn., Tegels en Piccardjstraat 70, of ten|„ m. lampen, kanti f, Molenweg H 112, Keia 213A Bonbons «.53 Iwae Koffie IM rar Custard »JB8 «neBte Zeep t.4® andere babies gevoed mot to do 10 teerton Ha kindervoeding doelen TIKELEN tondbeidsBorg GE fvol vogil* géén [Ae kostbare te stelen voorradig G U »i .Prima Bamwerst 'Boterhamworst Tongworst A IEEKE 'tvereniging FQne\Znli Ftjne Bt^e RundveL per 5> Zolang de voor Reuzel per 50® WESTSINGEL 2 CMS. gr. f®.85. ld strekt: BUk-f l.-r—s de A flsen verhoop: Ganzepoortstraat 21 Goes Toonbaak ihroefd worden voorschrift) Hot fijnsto Mantel Co In de Prins te Goes Do mooiste Leuk* W» I Depótedrvs: 'Kleine Kade 13, Goes /tO Mel e Oree je Orpbeaas” Kerkstraat 24. Goes BZ/ gespaard is de wens gebied vj Sch 'o-^r V- Kslser Blesjes ®.H gouden alles ia ën klaar, aaa do bna Bui- j. Eleetr. geheel essapL tor v. f 27L-s Hét bokot/de Kinderen, Behuwd- en' Kleinkinderen. Goes, Méi 1M2. L. P. Ir. d. Spiegelstr. 7. Telefoon «555 todrtf pbrte modellen en de 'g van do 4 Kippenhokkt wageiuproeier^, Kippegaas, 4 Ku W. 81 75, Giro 2422ZS Lot op bet nieuwe adres I prijzen - «UIL Wjj A diplóm. Loten verkrtjgl vanaf 6 Mei collect^ Wilheli Telef/ oor menaen die goede emaak met eninlgheid weten te verewlgon alleen yY Speciaal die danses fue Y ongelukkig rijn met 1Nylonkousen worden genodigd om kennis OniOOken met de Ampt* Import Nyl Hampshire*. /peen rweerdig •heen machine waar U U<^ levenlang ple tter vanAiebt) Zij maken Uw gazon tot een jeweel! GRfi ofwasboondoilfost, 7 effea-wïfon goruH voring olloonvorkoop ^os. est en 1 I IJzerste*ke Khaki-pakken was- en kleurecht INDANTHRENPAKKEN 5 Jaar, 11.25, kleine al. taapalila.. .afcatoaa Por maat BROEKEN. 5 jaar 4.80 klefao stilgine por maat Op 8 Mei hopen geliefde Ouders 9 xPIETER BRUBL. 0 /Ójrneua v. d. mu hun 45-jarige echtvptenlgi te herdenken. Dat xlj nog mógen tblijve van hun dani ..Lady revolutie 07 Nylonkousen in ■Jfver’s Stoffenhuis, in Markt, bjj de Kade? Straat 70, of van JT. THIERY, raat 3, Goes, telef. (o dokter kent ze kCt UW MtUmaMOCLAAS lovit* oMStavotpme in Goes. fs ƒ7.— p. eeaifWerkelijk BrimAn onder no. tt-f. buAaa van dit blad groentenen Uw bloemen Mandag 5 Mei T IJ G4Ê RPOES e z i Aanvoeg Meslek D£ I voor Mjn c is Urn adre/fl WedC^dmini/as Korte PT Op vertoon van kunnendezc advertentie worden ontvangt U voorraad strekt een prima elektrisch ^STRIJKIJZER JP# leveren uit voorraad GKIJKTB METALKN TWfJI iliLtif, a-KDACHTB, want beiden dragt Wat haar bek Bet agn de ai ftjne afwerkid Wat hem/trekt t Dat it/hetbeachaafde model, de degelijkheid, en de -prima paevorm van de Op 8 Mei ^open j geliefde Ouders //Ie PIETER BR 1 V I CORNELIA v. hun 45-jarige eet te herdenken,/ Dat zij nog' mogen bij, van hun d Room- en Vanille-ys kuntJl overal krijgen, maar de ijssoorteyrnet natuur lijke vruchtensmaak. zogls Je SOETEN INVAL die maakt/zyn werkelijk enig in hun soort n Heeft LI die alaéns geprobeerd u J 'tls heyYde moeite waardII /tang gespaard 'en is de wens chter JEANNE. Goes,/4ïei 1952. L. P/v. d. Spiegelstr. 7. de enige ge- rde Bloem- üLder, dus voor een kuidsbouóuet naar HEIJBOER ▼entete. M-48, Geen m nu. 1917—1952 Op 3 Mei aj>. hopen geliefde Ouders JAQUI8 EVERSè! U? V' «f /maatje ADMAN XEVER8EN-O r' hun 35-jarige e< te herdenken./ Dat ze nog mogen blijven is de wens van hunydankbare Kinderen, Behuwd- yén Kleinkinderen. ihheid tot feliciteren —5 uur. Wijngaard straat 34. 1 Mei 1952. maken dat de kant krijgen j jonge plantjii Diverm^aten TB KADE 36 - QOBB ko" rftetaen. Autopeds, Tens. ons. f ÜW VOODEKE! TELEFOON 38M Elke wee k i de nieuwste/modellen Looftyd omWrmdwJMdgT^ ,S*r (ja Xioh aan tajmeUSn aan do vaak „Lady Hampshire” Nyl kousen zijn wel beter/r niét duurder dan. Nylonkousen, 1 vprkrijg STOFFEN-jKryger te Goes. V Zindelijke goedetén 1 worden bijgeb/acht in ^énst waarvan op- bü de Vendu- TO,aa* de 25® inm Taduni 15® grssh NonM 25® gram 1 pak Vb 5®® gram Meubelwas en Adtoenertena van 888 met vefnuming. IN DE VERZORGDE voeding8zaak\an Gabardlwe Jesses 100 pCt. wel 75.00. B4J>O. 94te0 Feleen 105.00 ee 125.00 JM PLEET A PLEET Lewedorp. a - op Woensdag 14 Mei jgbaar in in de zaal van dhr/ Markt, bfj de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6