tl 3 e- S- hi maai loor- en van 4 TE KOOP: Visnetten, groot 2 Vi meter, spotprijs 4, nieuw. - P. A de Witte, St. J a cobstr. No. 38, Goes Fa K. H BOUVAIN, We»t- itrut 27, Axel TE KOOP: I.gstz TU-op Kinderwet en een W Te bevr.: Vlette witte Kateks met nylon versterkt, 1 1, met kleine st per meat. Alleen Bij aw nieuwe zomerjas *n aardig Hoedje, ook witte, dan naar: Eversdijk-Schrij- Goes. Speciaal Dameshoe denzaak. TE KOOP, wegens over compleet, 6-arms Houten 'e bediening! - Brie- Jo. 17-7, bur. v. d. U. n met Bedje g met B loost de straat 10, Goes. Modevakschool, Kloeting- seweg 10, Goes. Opgave van nieuwe leerlingen te gen Mei as. - Wed. S. A. van Ardenne-Verplanke. vertrek: zeer ge- TE KOOP; wagen. 22, Goes. WtJ ontvingen een geheel nieuwe hoeden, alle levensverrich- 'en in het lichaam goed uten verlopen; zijnde t, bil- - Kamperfoelie- Patiaianw mot»" voorradig: Voor r gezin zijn de omstan- leden immers weer an- TE KOOP, w< „GazeUe”-tan schikt voor hulpmotor. Prijs 100. - Brieven No. 17-8, bur. v. d. blad. Te koop gevraagd: Invalide- wagentje. Brieven onder No. 17-20, bur. v. d. blad. Gevraagd: Een Dagmeisje, pin». 18 jaar, vaa 81 uur. Violenstraat 63, Goes. BEN GOEDE EN ZUINIGE VOEDING Een groot deel van het inkortten gaat in het gezin i van de 3P: Lgst.z. Kinder- - P. C. Quantstraat Wij hebben alle soorten pameskousen, Jongens- en Meisjeskousen I - Dames-, Meisjes- en Herensokken.- f¥ed. H. de Kok, Wijn gaardstraat 7-0, Goes. TE KOOP: Een Handwa gen op gummibanden, spot prijs. - P. A. de Witte, St. Jacobstraat 38, Goes. TE KOOP: Cirkelzaag met 3 zagen, Ijzeren onderstel, beveiliging met rtfkskeur. J. F. de Blieck, Kuiperij te Yerseke. TE KOOP: Mahoniehouten Speeltafel met dubbele klep i 25, een eikenhouten Boekenmolen 25, Salon- spiegel 15, mahoniehouten Ronde Tafel 110. - Ganze- poortatraat 10a, Goes. Leake gestreepte SUsokjes met nylon, in diverse kleu ren, maat 1-2 0,95, 3-4 1,05, 5-6 1,20, 7-8 139, 9-10 1,50 Alleen bij: „Rial”, Lange Vorststraat 85, Goes. TE KOOP FORD VRACHTWAGEN (1941) Verkeert hs goede staat Laadvermogen 3 tea. L. J. KVEK8DUK. Kapells, WUhelmlnastraat 9. DAMES, mooie sort den eens slaagt bij ons! - Schrijver, Lange Vorststr. .7.3, Goes Speciaal Dames hoedenzaak. TE KOOP: Een l.g. crème Kinderwet lijke prijs. straat 86, Goes. komt u onze ■ring Dameeboe- bakijken? U Hik maat Alleen bij: L. Vorststraat 85, Tl x tra koopjesGrootste sortering Bedden, Matras sen, Stalen Slaapkamer- meubelen en Tuinmeubelen aan Ligny. Guitaren, Mandolines Banjo’s in pracht uil ring. Goldschmedings Mu- 1 ziekhandel. Lange Kerkstr. door de handen 41, Goes. huisvrouw. I P. A DE WITTE, St. Ja cobstraat No. 38, koopt alle Winkel- en Zolderoprui- ming, ook gehele inboedels. GEVRAAGD: Hoover of andere prima electr. Was machine. - Brieven onder No. 17-5, bur. v. d. blad. De waarde van de voedingsmiddelen. Wjj hebben dagelijks een aantal stoffen nodig: om het lichaam in stand te houden en bet (bij kin deren) te doen groeien; om tingei te lal om het lichaam op tem peratuur te houden en het arbeidsvermogen te leve ren. Deze stoffen, die in uit eenlopende hoeveelheden in de verschillende levens middelen voorkomen, noe men we voedingsstoffen. - - laagste prijzen! - F. de ly, Kloetingseweg 6 te Goes. Woningruil Amersfoort Goes. Aangeb. vrije wo ning Amersfoort, voor een vrjje woning te Goes, even tueel ook kopen. - Brieven No. 17-9, bur. v. d. blad. METALISEREN van em mers, teilen, wasketels enz. Le Coq en Zn., Wijngaard straat 24, Gom. Tel 2020 - 2712. v WU MAKEN uw emmer», teilen en wasketels weer blijvend roestvrij! - Le Coq en Zn., Wijngaardstraat 24, Goes, Tel. 2020-2711 GEVONDEN: Een Heren polshorloge, op 2e Paasdag, op de Rijksweg, omgeving Lewedorp. Terug te beko men: Noordweg 14, Ove- zande. Haard en Haardkachel - Kotupginneweg 36, Goes. NET PENSION aangebo den, met huiselijk verkeer. Brieven No. Ï7-3. bureau van dit blad. HET ADRES voor Corset- ten en Bustehouders. - Fa. K. H. Bouvain. Voor button Goes ook aan huis permanenten. D- Riet veld van Eijsden, Dames- en Herenkapper Schoon heidsspecialist, Eugèneïst, Sportmasseur en Pedicure Lange Kerkstraat 40, Goes, moet kiezen en hoeveel. Tel. 2904. zjjn niet te geven. ANTWERPEN heeft mooie programma’s en wordt veel beluisterd! Kunt het niet krijgen, dan voor keiharde ontvangst naar: Radio Ba- reman, Goes, Zuidvlietstr. b 13, Tel. 2320 (K 1100). VERLOREN: Jaeger Kin- dervest. Terug te bezorgen bij: Everzdjjk-Schrijver, te Goes, L. Vorstatr. 73. banden. Breukbanden, elas tieken Kousen, Rechthou den, enz. ons. - F^ K. H. Bouvain. TE HUUR: Ruime gemeu bileerde zit-slaapkamer of zit- en slaapkamer, zonder pension, aan de rand van Goes (geen echtpaar). - Br. no. 17-2, bur. v. d. blad. TE KOOP: In gxt.z. Haard, tegen spotprijs. Te bevr.: Voorstad 54, Goes. Dames- lede boe- sporthoeden en baret- Shawls en Handschoe nen. - Wed. H. de Kok, Wijngaardstraat 7—0, Goes alleen duur, maar nemen ook licht de eetlust weg voor de voedingsmiddelen, die wel een beschermende waarde hebben. Ook een teveel aan vet kan vooral voor kinderen en voor mensen die geen zwaar lichamelijk werk verrich ten, om dezelfde reden schadelijk zijn. Een teveel aan suiker en vet is ook nadelig voor de gezondheid wanneer het lichaamsge wicht daardoor te boog wordt Er zijn levensmiddelen die zeer veel voedingsstoffen bevatten, nodig voor de groei en het in stand hou den van het lichaam en voor het goede verloop van de levensprocessen. Wij noemen deze: „voedings middelen met hoge be schermende waarde”. Er zijn ook levensmidde len, die een kleiner aantal of een kleineree hoeveel heid van deze voedings stoffen bevatten. Is die hoeveelheid ons toch nog belangrijk, dan behoren deze levensmiddelen tot de Hoé nuttiger „voedingsmiddelen met be- vergewm ja*, f 1540—20,75, ook Petroleumka chels „Demon”, Petroleum stellen, 1-, 2-, 3-, 4-pits, verder „Mlele” Wasmachi nes, Wringers, Stofzuigers. B.K. emaille Keukenuitzat- ten. „Sola” vlekvrjje arti kelen enz. Spaarzegels van de Spaarkas Middelburg worden aangenomen. - J. A. Visset-, Lange Kerkstr. 2, Goes, TeL 3036 TE KOOP: Een Zeiljachtje. lengte 5,40 m., breedte 1,65 m., Vrijheidsklasse, z.gA.n zeeoppervlakte 12 m*. - L. J. Wisse. Julianastfaat 11, Goes. IN DB AFGELOPEN WEEK heeft men zich kunnen ver lustigen in de pracht van bloeiende kersenbomen werd Westerling alias „de Turk” in Nederland ge arresteerd en weer vrijge laten viel ,de hoofd prijs plus een premie van f30.000 van de Staatsloterij in onze omgeving, zo iets kan men beter ontvangen dan een belastingbiljet werd de bouw van 40 wo ningen aanbesteed ia Goes, zodat mettertijd weer 40 gerinnen gelukkig gemaakt Kroon, Winterjas,, maat 50, kunnen worden werd het bezoek van het Koninklijk Paar aan Asnerika beëin digd zagen de Amerika nen de atoombom-explosie per televisie, jammer echter dat dit exemplaar niet de laatste en de enigste was. Radio dofectT Of uw toostal is van 1927 of van 1952, voor elk apparaat hebben wjj de juiste onderdelen, lampen envakkannia! 30 jaar ervaring maken uw toestel weer als nieuw bjj: Radio Bareman, te Goes, ZuidvlieUtr 13, Tel. 2320 (K 1100). Wat is eert goede voeding 7 Een goede voeding moet dus in de eerste plaats de bovengenoemde levensmid delen bevatten in de daar bij vermelde hoeveelheden Verder moet ze ons vol doende stof leveren om ons arbeidsvermogen, energie, te geven en ons lichaam op temperatuur te houden Daartoe vullen we onke voeding aan met brood, aardappelen, vetten, grut terswaren e.d. Wanneer we geen hon ger voelen en op ons nor male gewicht bljjven, is dat een bewijs, dat we vol doende van deze energie leverende voedingsmidde len gebruiken. Wel is het aan te bevelen om ook voor die „aanvulling" zoveel mogeljjk levensmiddelen te kiezen, die nog enige beschermende waarde heb ben voor ons lichaam vooral omdat het soms zo moeilijk zal zijn, voldoende voedingsmiddelen met be schermende en met hoge beschermende waarde te kopen. Daarom verdienen bijv. bruin- en roggebrood de voorkeur boven het witte brood; aardappelen boven macaroni: stroop boven suiker, havermout boven eostardpoeder eX Veel suiker en snoeperij en maken de voeding niet schermende waarde”. Ei^ tot slot zijn er ook nog de „voedingsmiddelen zonder beschermende waar de”, waarin maar weinig of niets van deze stoffen voorkomt. De voedingsmiddelen met hoge beschermende waar de zjjn: Melk, kaas, eieren, groenten en fruit Tot de levensmiddelen met beschermende waarde rekenen we: Vlees, vis, garnalen, mosselen en peul vruchten. Voedingsmiddelen zonder beschermende waarde zijn: Suiker, zoete broodbeleg- gingen zoals strooisels en allerlei snoeperijen. GEVRAAGD: Naaiwerk, kinder- en dameskleding. Vlugge ,ven N< TE KOOP: Motorrttwtal, Simplex Villier*, 125 CJt., igrt. /200 - C. A Ver meulen, Plein 28, BorsMle Muziek voor alle hartm- menten, klassiek, modern, populaire bundels, enz. enz. Goldschmedings Mqzlek- handel. Lange Kerkstraat 41, Goes. zijn niet te geven, ieder dighc dors. Als huisvrouw houdt men daarbij rekening, niet alleen met de samenstel ling van het gezin en het beschikbare geld, maar ook met de smaak en ge woonten en andere om standigheden in en buiten het gezin: of men in een dorp woont of in een stad, zelf groenten en fruit kweekt of kippen houdt, hulp heeft in de huishou ding, over uitgebreid of slechts weinig keukenma- teriaal beschikt, enz. Wel aan te geven is daarentegen, hoeveel van een aantal belangrijke voedingsmiddelen er dage- Hjks in onze voeding moe ten voorkomen om deze voeding zo gezond mogeljjk tee maken. ZATERDAG 9 uur op di Vismarkt koopjes te halei in suikerwerken, halvi prijs. - P. A. de Witte St. Jacobstraat 38, Goes. Onzichtbaar stoppel alle kleding. - Stoj depót: Kleermakerij Zee”, StAdriaanztraat 5a, Goes, Telefoon 2219. huisvrouw. 1 zij dit geld besteedt, hoe beter het gezin er bij zal varen. En niet alleen het gezin, de gehele bevolking zal er profijt van hebben, wanneer de inkomens nut tig besteeds worden en de daarvoor gekochte wa ren zo doelmatig mogelijk worden gebruikt, want on nodige uitgaven, vooral wat de voeding betreft, be tekenen niet alleen geld verlies voor het gezin, doch tevens verspilling van --- .deviezen, van geld, waar- ver. Lange Vorststraat 73, -voor in het buitenland materiaal gekocht had kun nen worden voor dé op houw van ons land (o.m. de zo nodige woningbouw) voor de productie van nut tige artikelen, welke aan velen werk had kunnen verschaffen. Besteedt echter ’n huis vrouw het geld waarover zij beschikt goed, dan be vordert zjj daarmee zowel het welzijn van haar gezin als de welvaart van de ge meenschap. Nauwkeurige voorschrif ten, welke voedingsmidde len men voor zijn geld

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2