jrei immvir GORS TELEFOON 2M4 smiaMie en zeer aparte BMUItrlWI van klein toe groot, voor elke gelegenheid /AN EENENNAAM rgiestr. 16-22, Goes, T«l. 2816 9 GAIMGEBEDR'JF dé Ruyter laan 35 Amerikaans, eert onderwijl Uw gratis, benzine, olie, banden, eert alle merken. :t ons extra voordelig 'onderhoud** bennement. /Zi CH I Sport LoconTotiefje .riGx f 148,- int U nergens tropen dan bij ivlees nato Rund- en Varkensvjé Doet NU Uw voorde^. OLE, KLOET INGE Brandstoffen bekend. Wil profiteren, vra bU .de „KOI Beleefd aai REIJNHOUT VOORSTAD «1 GOES Telefoon 2072, h.g.g. 3278. /3o s .Ml iMTwmHumiiwimmmaiaa trf9, grote 1,25. KOOPT NU EEN JAS De pagina's 2 en 3 ALS RECLAME 500 gram prima Gehakt Ad ^V00’ r. g. VoreW TMWWm 2Mt 0»M i- of Hamworzt - Oude Rijl ip- de Dal le kt e I W hiervan aatt dan even |ttNMUN". .nbevelend. de huishoudin, toor - A. Quart 1,69, 1,4! terlpeftr »bfete extra Ie en f Wagen :ker fen Id). D»t bj le Handdoe- terlockh^is v. Jekker of Vest ai 1 verminderde prijzo de bromfiefeen 1 wind- en wat ding. Verd waterdichte, de landl scheepv: ■erU. A An boedel- nyaarde na wijlen de SCHIPPER, •udant Konink- iprage. fialleg- - zijn voor Goes en omstreken opgenomen in de Goesenaar, voor de andere gemeenten als bijlage in ,,De Bevelander" iP: Prima. >J<as: Arr^o TE'-'KO Kon ij nel stammingsjl H. Barerfds' tart 38, G MA. smeert inspect' wagejl levér geen col prien, Man- iderkleding fig - Coupeuse Visser, Korte •raat 10, Goey^^ Te koop gevraagtbflrrrte maat KinderJedürtfiv - Br. No 18^-WfV d. blad. GEVRAAGD: In goede^U zijnde Kinderbox nj^vloer. 2-4. 2jksweifFJ08, te ’s-H^xarrtEkerke. /3y TE KOOP: Z.g.a.nzgtirfee’ Kinderwagenrüo^-Bédje. -, ZuidyljpUtrfiat 50. GÓpsf* sterk Veer m wU te Kle- '"alle soorten Geding voor IW, brandweer, !rt, jacht en vis- e morton Rubber- laarwé van de beste merken. Extra koopjes Grootste sortering Bedden, Matras sen, Stalen Slaapkamer- meubelen en Tuinmeubelen aan laagste prijzen! - F. de Ligny, Kloetingseweg 6 te Goes. TE KOOP: Een auto, Brad Ford, bouwj>sf 500 kg: draagvj goede condj,*^ seerd, GEVRAAGD: Een j< kracht voor kanjer* magazijnwer] beeke, Vadfs TeL-föfi'. ^ken van één dag ■^3 H. deJCok, irdstraat 7-^pQ0és. Prima 'TE KOOP: Niéuwe Ier, ook genegen^js voor zwaarde] tot 150 75, G^C EEN AUTO MET VIERKANTE WIELfN schokt nog iets harden; maar een slecht gesmeef' slecht onderhoudei rijdt ook niet zó lg kost veel TE KOOP Op mooie stand ii Gemeente GofK PRACHT, nieuwbouw, doeleinden ruim opsl tueel ook n tn^rk 1949, ►rfïogen, in sww pas gerevi seerd, dprfundig onderzoek toeggrtaan. Te bevragen J9éin'13, Borssele. GEVRAAGD: EcnpaeTge- bruikte VojJbdTschoenen, maat 38>39r2Kees Jeremi- jj^sa-'Öostwal 21, Goföjj Zig-zag afwerken vag^a- ponnen on het m: knoopsgaten^*'”* gereed. - WiiMdSr ■- grote Inatejx'flechts 1,95, slaagt in:’t In- 'V* pidf sokkèi ilen ’tlpéé ueja^fnotor, 125 ■^Heernisseweg Vo„ 11 - Wij maken èn vermaken al|e soorten kleding. Wjj< maken een extra zwarte „Sanfor” Overall (JsHmp- vrü) voor jl3>(f Een Ijzersterke DrüMverall voor 110,90. Opa naar maat maken 'Wij uw werkkle- ding./^Zebe” Hui*, Wjjn- gapédstraat 49, Goes /y ---Modevakschool, Kloetingsé HUUR bli óns een wdg^n 10, Goes. OpmZvin én'doe als waZifTvan u ieerlmgefT dage- zelf 4 enJé-'Bersonen, all risk Snrt^kerd - yGebr. Ardejjh^Verplanke TéT 23O4.Z^. derwagen en eorTnieuwe Box met vlpk^T’s-H.H.kin- derejyiijlCaO, Goes. /X7 Aan ai. BRUIOSPIREN leveren wij dp/allerlaatite covpe pasklaar op Uw ftgaq^-met b^pauende garnerudg Wij hebben een rente sortering Reeds vanaf f 7.50 knrtt U bij ons U sla^t het best in EIMlR ZNIMK tHMMflWMl MMMillZH XrttatMs BluaMaZerlj SL 44 WU HEBBEN AAN TE BIEDEN DEZE In afdeling No. 1 In afdeling No. 2 Prima jong Paard Alles 'voor dezelfde lage p/U vorige weken: 500 gram dik Bladreuzel 250 gram Boterh.-, Lunél 250 gram Ontbljtspel^/. Ook hebben wij Bli Leverfcaas, Corn, braden Gehakt, worst, 9 Probeert U /foor vele ■schikt, met terrein, even-l geschikt voor] lingbouw. Brie/én onder No, 18-6B bureau van dit blad. Wèj leveren diverse soprten Bra aan ZOltBRPRIJfBK Zorg NU rogdtf^voor Uw Winter AM1STOFFENH AN DEL Telefoon 2174 Vanaf 1 Mei zijn er nieuwe prijzed Branco bezorging door Zaid- en Noord-Bevelapd. VOORDELIGE aanbieding! Links geweven^Branieskou- sen in de oiddetinten 1-95. AlleenXfj.Rial”, L. Vorst- -stpm€85; Goes DAMES, Dekens overtrek*' ken, nu geen conjettie maar maatwerk tegen cón- fectieprjjs. Japoj teltjes en 135 et 98 et. 75 cL 98 et t- en Tongworst, Pekelvlees, niuief. Gebraden Rowief, Ge- /ookworst. Preskop, fijne Plock- kookte Ham, Iets prima. hs onze Metworst, iets prima. Haagse LevejworsL Onze fUneXleeswaren zUn niet te evenaren. Het is alles eigen fabrikaat en gemaakt mot de laatst r modernste machines. It U de Model-VolkMlagerU U alweer aan. DE KOK EN ZONEN Amsterdam en aldaar op 6 Dec. den verzocht daar- Ealing, opgave of aan gifte/te doen ten kantore van/Notaris J. C. KRAM te Kiipelle bü Goes, voor of uiferluk 15 Mei 1952. en Over-1 GEVRAAGD: Meisje_vo9S-"^ "Vo7ri JE KOOP: Een prachtigjv-''^ Witte Bruidsjajjun-^met Ondei^lrF zney42. - 'S-H. JLiynsiefendijk M, Goes. Allen, die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen Webben van, óf stukken of ifcschei- den onder hun Zerusting hebben betreffende de onder het voorrecht beschrijving ai latenschap vjf heer JOZI. in leven ad,-- lijke Marijse, gewoond heb bende ti överledof 1950, van TE KOOP: Party hout. - AdresjJjletrtCRiool- zuiveringjinStallatie, Zuid- WU zijn guldens goedkei met onze Lakens>«^SÏo- pen. Komt dp*^ven naar de St. J^oert5straat lopen. - TJpAefïockhuis, Goes. /<y/ p. WANT de allerbeste Gras- linnen Treffer-Lakena, tek-' w ^uiveiinjuinsuaiiuLie, z.uiu- wel: 180 br., 240 lang^^iróor I vliej-sértat, Goes. slechts ƒ6.95; rj^Tgebor- 1/n --1' - 4uurd, 180 >^40, slechts V TE KOOP: 4 in zeer gogde- 7,95-jXffnterlockhuis te staat z. Kampeegtemen, infechtI compleet. .TeJbeVragen na -- 6 uur Jgjrtwds: Stoofstr. En de allerbeste Graslin- 2, Gee^ /Z/v nen Treffer-Lakén», 1-pers^- ----slechts, 5.50. Treffei-Si^ pen, grote maat Extra geborduunié'Slopen, 18 verschillb*<le dessins, met 'n leyefisduur van 15 jaar, sJpChts 2,59. - ,’t In- ter|pekhuis. Goes. Enorme sortering van mooiste Baddoeken extra ƒ2,49. Zware Theedoeken §Xt, Blauwé en ken 85 cj^’t Interlockhuis te Gpês PRACHTIGE Nylonkouserij extra lang, slecht$^<3,59. WerkkpnSen met Nylon l,2p^Prima Werk- Nylon 1,35. - frlóckhuis, Goes, /y/* oor Dames- en Interlock in de alli kwaliteiten, enjxrfc .Slechts 1,95, iuIs, Goes. TE KOOP: Z.g.a.n_Zyn»< -~~Tngt Crr ffSeweg 6, GEVRAAGD: In klein^ gezin, ger, mooie kami

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 12