re rtó sar.' - Banketbak--*- Drukwerk MELK is nodig VOOR ELK! HAJUTO GOES ('f /yr «Hat als L Voor al Uw „DE PHOENIX" PereMetweg 4A - Gees Talstosa 24B7 - /A ATTENTIE yy4 blau /ff -X' i II N «MMMNtkX. kreeg Wassenaar de toe zegging voor een verkeer*- tunnel het zou ook de verkeersveiligheid in Goes allerminst schaden, als.de wandelweg langs de Pa- tijnweg spoedig zou wor den doorgetrokken her- dacht de heer Joh. Harinck /vy en costui in typ*, vj van i. vei -X *Y 197, 0,20 TE KOOP: 2 4 fasma- zonder ;skou- iterkt, aeht in h. Alles vindt u it 14 wieU koopt -en winkelop- Tnet 15, Laat aw H et par iprui- iele inboe- te ontbieden, itraat 38, Goes. ill- line 'der ge- [aartsdijk. - en Bovi en fabr [be en 2 - Fa Iz. Cap- rubber ban, 1 huishoud' Rugzak, xlaed voor paar Boiufi 'a Regenkleding, irsveld Manchester, Luiers. - Fa. M. de >K<ont- eulen, A Mens erger Schaak en enz., Sjoelbakken, »t- ■n, Ma- Slaapka- f Gopsr Op- fedeerlingen I. S. A. van Huls pan 4 ideren. - .ti nt. WÓNINÓRUIL. Aangebó- iméplan temden 2 m, boven een grote ir en achter ML in ander Troes. onge- woning in cei Goes, tegen n gezinswoning^ i, stands i onder CO8TUUMS jongens, kiese Regenjassen, king, goede prijzen. - JM «Tuieren Eysden, afr*- TE KOOP: Een pi zwarte Bontmai aantrekkelij de Moorstrf GEVRAAGD: Een Dij meisje, lief voorj D. Rietveld-—Van Lange-Kerkstraat BMAV ietfwste -'^‘compleet. ‘4280,—, nu' Gelopfen 10.000 C7- Theo Briefjes, Goes. Nylonki zwarte UanfJ 3,75. - KoUsen- is. Voorstad 7a, Goet^fi Veer Geel ee emeevleg age de PgHjes »Oe Geese- neer** eeeenemen. Veer rersprotding In de endere gewteenten In Zeld- 'en Meerd-Beretand ep het In- •eerel. voojJ-dlrect: krtïstbode. - £aan, Kapetté- (uf- jeiuid- regelaar. - 20, Wemel- >ga.n. 'oor 2- ‘rt. OpklaptoéS? (ook te j^Van Eenenaam, Mellestraat 47a te melk per dag meer; een andere wat ongevitami neerde margarine; weer een andere boter; een vier de suiker, een vijfde water- jjrfïorloges, zakhorloge 'houten Tum- X 100. - F. de /y> agen, il. - Brie- 75, bureau van /Sr Schippei r Arendski 15 jr iloem- Af voor heren en M - drukke ,?en affiche en ander mate riaal de reclamecampagne V MOKT HET Keurige Nylons dm te naad, van 3. /tegen prijs, r J; it ”10, Goes^ Onzichtbaar stoppen van Grote Kade 4, Goes, X »W. voor opbouw en instand houding van de lichaams weefsels. Zo zijn kalk- en fosfor- souten nodig voor de op bouw en het instandhouden van het beendéfgestel; er. ook daaraan is melk rijk Het is duidelijk, dat di' een zeer fraai ontwar- voor de opgroeiende jeugc' bijzonder belangrijk is en daarom moeten vooral de kinderen en ook aanstaan de en jonge moeders veel melk drinken of pap e.d. gebruiken. Tenslotte voorziet melk nog in een deel van onze vitamine-behoefte. melk in onze voeding ver werkt worden. Men drinkt zé „puur”, inkoffie of als chocolademelk, vermengd met vruchtensappen e.d, of men maakt er eenvou dige of fjjnére voor- en na gerechten van. Maar ook kan melk heel goed verwerkt worden in groentensausjes, soepen en stamppotten; deae worden daardoor veel smakelijker. Als drank bij de brood maaltijden is melk nog van bijzonder belang, omdat het melk-eiwit het terwe- eiwit waardevotier maakt. Man kan dus wal zeg gen, dat bjj iedere tnazJ- w vuuw, w wviw- tijd en bij ieder gerecat kart. Talkau na L 1 en malk een rol kan spelen! iTw. den Harder A arte Karkstr., Goea Gehuwd: P. C. Vermeulen. 28 jr., en A. W. Remjjn, 31 jr.; J. L Imanae, 18 jr. en T. Lookman, 17 jr.; J. c. de Jonge, 28 jr, en L. C. Versé, 24 jr.; A. J. de Beste, 25 jr., en G. M. Zandee, 31 jr. leMning terug te de dag dat hu vóór 25 jaar i Y*U* d,en’t trad bü de firma V. A. Hopmans, profi ciat; evenals de oud- Gn *senaar I. J. E. v. DuL lemen, die uit handen van Prins Bernhard het bron zen kruis ontving werd de Motor- en Autoclub „Inter Scaldes" door de K.N.M.V. erkend beleef de de Goese gemeenteraad nvuo.ivui neus, t. v. u. 'n fel debat over de verma- Harthoorn èn E Schrier, te kelijkhidsbelasting, waarop v-_u<-r»:_.-.Grarxi Theater prompt haar deuren sloot even i prompt kregen de Urker- vissers. in Argentinië hun ontslag .verscheen „De Greseriaar” voor het eerst 'in 6200 Bevelandse gezin-' nen -r-.werd een alleenwo nende boer v.an z’n Centjes beroofd en leende de ge meente Kloetingc het lieve sommetje van ƒ80.530. allee vooroorloi Piano, pracht 1 gouden Heren-i 1 zilver Jongej m. ketting^ hekjeX^ Ligpy; Goes. TE KOOP: Kipt Hok. - v. d/^p* Goes. -- van. de nweg 6, Schore. GEVRAAGD Een Flinke Hotel d>48<__ BiCfeHfïge ia in orde. - TE KOOP: Een Veerwagen, keus uit twee-^0- Wisse, WilhelmjpastFaat 25/ Ka- peljp^T. OVERAL MUZIEK' met onze prima Hohner Mond orgels, grote keuze r Mu ziekhuis P. B v. Sprang, 's-H. HJrfnderenstraat 41 te pnaer- [uziek- jrin Sprang te Hendrikskinde- TE KOOP: Een Kinderwa gen, crème; Kinderstoel. Box en lichte Damësregen- jas, maat 42-44? - 's Avonds na 7 uur: Leliestraat 61 te Goes. VERLOREN: Bruine leren Tas, inh. 1 schoen, in de kj meente WoJ Tegen b< bezorgelf: A3-53, Wolphaartsdijk.?^/ BURGERLIJKE STAND VAN GOES 3 tot en met 14 Maart 1952 Geboren: Jansje, d?*V. A. P. de Kok en M. P. Roosc; Marianne, d. v. D. Egter, van Wissekerke, en C. J. Hooper; Kejje Roel, z. v. D.. v. d. Bosch en B. Wa- ■genaar; Cornejis, z. v. J Krabbendjjke; Pieternelïa Antonia, d v. J. Brandt en 0, Nagelkerke; Leuntje Geertruida, d. v. J. Gi den Toonder en M. Stevense, te.Yerseke. Huwelijksaangiften: G. W Joossr, 21- jr. en J. D. van Boven, 20 jr. Overleden: G Vermcule 71 jr., echtgenoot van J Stouthamer.' te Wissen TE KOOP: Een L 45 cm., br. 29 cm. - P. A,>ve PatateeJrttésbedrijf Goes, Grpto<Kade 2 VOOR GUITAREN en cordeons met gratispn richt steeds huis P. B. Goes,>-H renstraat 41 Oersterke Werksokkpi de kleur grjjs, rpetnylon versterkt, sleehts 2,85. - Alleen bij? „Rial”, Lange ^2 -Mwrrtstraat 85,. Goes, TE KOOP: Ariel Motor, kopklep, 500 cji<—pFlma onderhoudi Repe,-Stoé - dén te Goes, iri Boi i. II, woning met kamers en k< 3 slaapkamers overloop, tuin. Gej gedeel veer Bri V|rf De melk neemt in onze voeding een grote plaats in en die verdient ze, want melk is wel één van de meest volledige voedings- ir middelen die Wij kennen, ■r Dat blijkt uit het feit dat melk van nature bestemd ia om als voeding te dienen voor jonge dieren in de eerste weken of maand* m van hun bestaan. Ze moet dus practisch alle nodige voedingsstoffen bevatten. Beenkappen, Hoe belangrijk melk is. Beenstukken, blijkt onder meer uit proe- ven, welke een dokter in Engeland heeft genomen bij een aantal kostschool jongens van 7 tot 11 jaar. Deze kinderen werden ver deeld in groepen. Elke groep kreeg, behalve de gewone goede dagelijkse maaltijden, een rantsoen van een bepaald voedings middel extra. Zo gaf men IN ONZE SHOWROOM hebben wjj alle soorten Singer-naaimachinM' voor radig. Vraag vrijblijvend prijs en deipeftstratie. Wed. H. de Kok, W(jngaardstr. 7-9, Goes. yyj.. VACANTIEHU1SJES voor 6 personen te huur te Zoutelan de. compleet met bedden, keu kenoerief. Butagas en verlich ting r - straat 17. Goes. Telefoon 3104. b.g.g. 3066. MODEVAKSCHOOL, tingseweg 10, gave van nieuv dagelijks.Wed Ardenné^Verpl I Iedere Zeeuw en duizen- Iden buiten Zeeland zullen dan zeggen „Tijdens de ïeestweek ga ik naar Goes en de Hajuto moet ik zien”. Allen zullen AarteliJk welkom zijn in de Ganze- velerlei manieren kan stad en de deelnemers zul len zich beijveren de ver wachtingen van de bezoe- ken nog te overtreffen. TE KOOP: Eén R 51-2, het aller typ*, geh, Nicuwpriu 7 280Pr^X en Schorten- TE KOOP: In goejto-ttaat zijnde grijze; ^opvouwbare Kinderwagen, merk Mut' saert<Te bevr.-: Piccardt- ipper Zoon, 's-Heer straat 71, Goea WIE RUILT mijn 2-pers. Divanbed-^ pei' koop). voog elke spel kuqt u «al”. Dikke voor 2,50. - „Rial”, L. Handelsbelangen Jubileum Tentoonstelling Het is reeds enige tijd ge leden, dat wjj melding maakten van de grootse plannen om in September ter gelegenheid van „Han delsbelangen" jubileum te Goes een tentoonstelling te organiseren. Een en ander heeft in middels vaste vormen ge kregen, zodat we nu reeds als vaststaand kunnen me dedelen, dat de grote ten toonstellingshal op de Grote Markt daar slechts nauwe- lijks plaats zal kunnen vin- De hal is 75 m. lang, 33 WH m. breed en 10 m. hoog, zo- dat ze de totale marktop- pervlakte bestrijkt en zelfs de muziektent in zjjn geheel overkoepeld wórdt. - Ze biedt gelegenheid voor plm. 1500 m*. standruimte, die reeds practisch geheel besproken zjjn door de Goese deelnemers. -• Een zeer voorname en at tractieve plaats aal gevormd worden door een inzending van de Fruitteeltorganisatie annex ziektenbestrjjdings- voorlichtingsdienst. De middenstanders zullen met de beste en mooiste goederen exposeren op het gebied van dames- en he renmodes, textiel, optiek, huis-en kantoormeubelen, huish. artikelen enz. Ambachten en bedrijven komen collectief of afzon derlijk met slagerij, bakke- - rjj en kruideniersstands, boomkwekerijen, zaadhan- del, autodealers, schilders, drukkerijen, brandstoffen handelaren laten zich niet onbetuigd. uenz. Met net oog op net|, BankbedrUven**emeent®_ eiwitgehalte kan een melk- diensten en verkeersstand gerecht een vleesloze maal- zullen hun onmisbaarheid tijd volwaardig maken. v°°r “n «°®d* gemeen- Eiwitten zijn van belang ïchaP demonstreren. Op verschillende dagen uilen shows op verschillend ïebied gehouden worden en ie wedstrjjdproducten van S agers, bakkers, restaurant bedrijven enz. te bewonde ren zijn. 1 Over enige weken wordt RAAGD: 2 dagen Zuldvlietstraat EXTRA KOOPJES! ste sortering Be^dt trassen, StajstT f r mermeubalén aan laagste prijzgsr -• F, de Ligny, Kloétingseweg 6, Goes.y/j- BILLIJK TE KOOP: nieuwe Rubberband je; step, velgmaat 14M^cm. s. 1 paar StepwieDjes met UCBm/Io cstl raZ 1 stevige /dicht Schoot- notorrjjwiel, 1 mdschoenen, 1 1 Beenkai- TE KOOP: Een eikej fet en een Distpbtfl spreker mg* Sluispl^teau dinge. KOOPJE’ Prima Yartspuit met 23 m. slapg<71 Lin den berg^Settotte 5, te Yer- -J KOOP: Een Jongens fiets. - Molenwgg 154 te Kattend PIANO TE KOOP, van regénsp gebrek, prachtinstfui Brieven Njv-fl-7, bur. .van ditjJwd WIJ MAKEN, vermaken repareren OnjJer- en enkleding góed, vlug goedkoon^v Confectie- riek^Zeeland", Wjjn- rdrtraat 49, Goea/te Ujd! Ach, tob niet verd nv itordag na 12 uur orstanje, Platte- io. 162, Driewegen. TE KOOP: Electr, - chine, met fjJ Wringenprfm, BrieyarTno. 11-3, bureau vafTdit blad. aren. - Fa; •r Zoon, :erke. Ajfj WW MAKEN uw emmers, teilen en wasketeto-weei blijvend rc^s>rtJT - Le Coq Zn.» 24, 2020 - 2712. - Huurwagens zonder chauf- feur, moderneirsgmi, 4 en 6 petsenenTaTl risk ver- zekartl - Gebr. de Baar, TE KOOP: Een J< ^l^es, Tel 2304. /r/ van vjvta, •n zelfde woning. - ven No. 12-1, bureau dit blad. Een^ftnke Halfwas voor de'oanket- bakkerij._>-F97 Vleugel te Gopsr^TTl.Hendriksklnde- «*rastraat 33. a^-MT^denier, gegar. 'zonder Ar en ciskerke. in- P. A. DE WITTE kooj os- zolder- en winjpaK ïden be- mingen, ook dels St. TE KOOP met garantie,1 HET GOEDE merkartikel GEVRAAGD: Een imgcJede vindt bjj ons: HoUandia staat zijnde Ondergoed en -Bzeiwdl. liefst hóóg i Van Jansen en Trianus; ‘ven No1^‘“' Jean tils Stoffen; Favorita Lakens en Slopen, Favori ta Schoi sits, Ni Schut Ti alle kleding I -^Stoppage GEVRAAGD: Depót Kleerjpafcerjj „Van Zee”, SteAflriaanstraat 5A tejOdea /Z<- Doeken en 7--- u WIE RUILT mijn boven- -1_-_ itrun> van epüfc één- midden- - Brieven l7 12-10, bur. van - GEVRAAGD: 2 werkers, 2 Leerjongen! pon<-Heinki zwar- ig en in in de prjjs r Onze num staat t da kwaliteit. - -bU: ..Rial”, Lange vorststraat 85, Goea. SKISOKKEN I z sport en ieder i /oy vinden bij: JK. Jaegersqkién v Alleenéerkoop: VpcMstraat 85. Goes. TE KOOP: Witte ^Bruids japon, lichtblauwéZomer- mantel, dopkérbl. Mantel- mralles maat 42, - irfoeliestr. 40, Goes. F. A. DE WïTTEr^Goes, St. Jacobsti alle zojder ruinsirtg GEVRAAGD: Een yv houdster in gezin personen, w.o. 3 van 9 tót 13 jaax<Brieven of pers, te mem en 's avonds na 6 of Z bjj! Wxi wei Ophalen van Jjtlflfir* kundig ep^toSrdelig. Kou- j^phuhlTvoorttad 7a, Goes, particulier, wi Grote sortering Swan Zak doeken voor Darpsren He ren. - Hererunrtfehuis „Var Zee” SiziTdriaanstraat 5A te CMfe /J”J ZATERDAG aa. worden nog 4000 mooie LesabCêken cht ooirOude Vis t^JBpBtprjjs 40ct. pei <P. A. de Witte./jy GEVRAAGD: Een Meisje, niet benj Mevr. straat TE KOOP: Moderne derwagen en Mjpé tuum maat 40^-bé: _j nietfw. - Brieven No^JXbur. v, d. blad. TE KOOP: Een grüzerkor- GEVRAAGD: Een Werk- te Positiejas, f M/Mantela ster voor 1 dag upeMweek, pak èn Blou*ez710; Iwt van 95 uuz<-<Mevr. Ka- blauw Jasjezfö; lange m- kebeke^-Tulpstraat 80 te |f Meèr. Hogendoorn, Kreu- Nylonkousen, 15<ienier, - -ïélmarkt, Goes. kristal, zeex-mo6i, 3,90. - '9 II q ---- KoysentnSsTVoorstad 7 a te |l Met de Sehoonmaakz^il Göte. -v". - ieder iets nieuws! Wfl heb ben in voorraajirVitrage, Br. Bont, Tafelzeil (ook in plastic),Voor goede waar jtoar Tholenaar, Ka- Links geweven Damj sen, met nylon^vén- 1,48. -JSzurténhuis, Voor- stad>wrPoes, /y/ VOOR de hoerendracht: Houdt uw ld ere met onze wat nog te kc bjj ons: MutM Beuk. VOOR Gezelschapsspelen, o,a.: Monopoly, je niet, Domino Knikkerborden, M< Mobaas en Matador dozen, Dinky To; Schuco Auto's, F Poppenwagens, Autopeds, Fietsjes etv Luchtbuksen naar: .J. A Visser, Lange ief. Butagas en vrrlich Kerkstraat 2, Goes, Telef. _C- Jonker. Zonnebloem 3038. Wij repareren Pop- pen én Mechanisch Speel- gta». TERSTOND G1 Net Meisjg^yfS per wi 100, C i!3 jaar werende gewlchta-' toename van de jongens - uit de verschillende groe- i pen vergeleken. En hierbjj bleek steeds, dat de groep die extra melk kreeg, het meest was aangekomen. i Bovendien waren deze jon- - gens minder vaak ziek ge- - weest dan dié uit de anr dere groepen. Deze resultat enbewjjzen wel, welk eén belangrijk voedingsmiddel melk, in het bijzonder voor kinde ren is. Wij raden iedere moeder dan ook met klem aan, haSr kinderen elke dag tenminste een halve liter melk te laten drin ken. Behalve voor kinderen, is speciaal voor zieken, zw'angeren en zogende moeders het drinken van fnelk uitstekend. Doch ook voor de overige volwasse nen is het gebruik van een halve liter melk per dag geen overbodige luxe. In ons land komt de melk gestandaardiseerd in de handel, hetgeen wil zeg gen, dat een deel van het melkvet er aan wordt ont trokken, o.a voor de boter- bereiding. Er blijft echter nog 2H van de 314 procent vet in de melk over en ook gestandaardiseerde melk bevat dus bijna alle stoffen die in de dagelijkse voeding behoren voor te komen, nl. eiwitten, vetten, koolhy draten en verschillende vitamines en voedingszou- ten. Om met de eiwitten te beginnen (dezelfde stoffen 1 waaraan ook vlees, vis cn eieren rijk z(jrt): de eiwit ten uit de melk zijn van hoge waarde, zij worden gemakkelijk in het lichaam 1 opgenomen en varteren 1 licht. Met het oog op het gerecht een vleesloze maal tijd volwaardig maken.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6