as uy Hl fi A. WILKING DIT „Mutsaerts kinderwagens 1 9 <5 2 jdFocus BAROMETERS M de betere ROLFILMS BAAYENS V H.S. Drijfhout z £xud Uw- kleding, tijdig, uddl fyiA&n, fujuuzgot I tn L 20 ja ar garantie DE NIEUWE COLLECTIE Fa. A. M. VERTREGT Co. ll<sus draad EEN DAGMEISJE J. M. DE KOK EN ZONEN Huis met tain Jiet BcuututAuUf Vaste Planten - Rozen Bomen Nic. Heij boer De Mailschoen Mailschoen Mailschoen kj TmcBKüvma GROOT BAL Schriftelijke sollicitaties ten te geven door de BUJartelub kantorc Wijngaardstraat 53. .-.THALIA” op Zaterdag 22 Maart, In de zaal van Mevr. Wed. den Boer zy Hansweert. HUISHOUD-GOEDEREN aan van prima kwaliteit en tegen zeer lage prijs. Vlees kopen in de Volks- slagerij is geld besparen I J. v. d. Weele M until mu Ganzepoortstraat 22 Goes z, 69.- 89- 109- &U*on kuMlittiUn. 119- 139— 159- bekijken Dames We etaleren voor U EEN JUWEEL VOOR HET OOG EEN In GOES alleen 'verkrijgbaar bij KLOKSTRAAT 11 - /ffD /t' vdoe. LANGE V0Ö5T5TPAAT 56 58 GOES -TEL 2795 -K1100 ALGEM. VERGADERING op Zaterdag 99 Maart list te 14 uur In de zaal van J. v. d. Guchte alhier. TERNEUZEN EEN ZELFSTANDIGE HUISHOUDSTER MIDDELBURG 4 shall vlo ten. 23 Lange Vlaiswsg 71 Telefoon 337* Jtin, BAAYENS ’L OPTIEK JF TELEFOON 2687 GOUDEN GOES Blookorstr. 2 Telefoon 2099 moet U zeker komen HUISAPOTHEEK «MrMmtn ZIEKBED! Wi| hebben een lijstje opgemsslrt van de meest noodiskelijks middelen «oor dit seizoen Ook voor U houden wij het juiste gereed I futu&fte-t <4 W JONGE GEVRAAGD /Oy Mooie Wieg, liefst eiken en eiken UltschuiftafeL „BEZIT1 OM HEM TE HEBBEN De aflevering Is zeer vlot bij CORSET Buikband Breukband of Elastieken Kousen PRIMA BUITENBANDEN I yj^voor f3.95 I Heesters LENTE IN HUIS met mooie verse, goedkope Snijbloemen. Anjers vanaf 10 stuks voor 1 gulden. BAKKERIJ MET WINKEL op voortoltgaand dorp in Zuid-Beveland. BEHOEDT U VOOR NATTE KOUDE Te koop Schoolstraat te Hans- Mevrouw DUVEKOT-VAN AARTSEN weert, ged. verhuurd aan dhr. Ivens voor f2.92 per week. FLINKE JONGEN OF /y/- MEISJE JONGSTE KLERK H.H. LANDBOUWERS! HET VOORDEEL VAN DEZE WEEK I 254 gr. Peut Be wié Bteenits449 189 gr. fijne Theeeprits 9.24 188 gr. Java Wafels *41 «4» 0 29 30 aXSJRBMS IMKXC Reparatie-inrichting t T f ■V Telefoon 2247. genezen v< 4 te naar* van Beveland l>>. L Voor accuraat Brillen werk LANGE VORST8TRAAT 98, GOES, TEL. NM Aangesloten Spaarkas Middelburg GOES «axe uitgesteld tot WOENSDAG 2 APRIL 1952 J. M. DE KOK. dag Kleine Kade 11. Kijkt du» eent in da teek met da grooitta torturing Agenda ligt voor de leden ter inzage tan kantore der Baak. HET BESTUUR. btj Gebr. MANGE, Schore. Zteh vervoegen Pnstbsntsnr Schare. Elke dag verse Sla- en Bloemkoolplanten. MUNSBERGEN’S Zaden zün vei tl ea w de iaden btj Bakker* BLOMAARD, huis, Lewsstraat, Kloottngo. C^DMTWEGDr te Driewegen Vfooswgkste.2* Telefoon 2*93 STERKE DAMESKi met nylon 1,55. irp, Gro- Hakken v le maten TERSTOND wegens hu wollik Terstond gevraagd Liefst Geref. Gem. of Oud-Geref. JACS. TRAMPER. School straat 12, Gravenpolder. IS GBLD WAARD! VRAAGT PRIjZRN PAAUWE - GOBS Telefoon 2974 en MM 38 et. 8» et 149 et. Wssttool ^3, Goes vraagt wegena huwelijk der tegenwoordige tegen 1 April Damwtringtin, Htirenringtin, Armbanden, Brochettes, Mengers De ereeMe ee msalBSe kee«e I GEVRAAGD so spoedig mogeltfk EEN HUISHOUDSTER Geef mij maar -DE BEVELANDER" •va-huia, W.N< «trast, Goes ie, Brieven met prijsopgave onder no. 11-2 bar. v. d. bl. f 6.W f 8.94 f 2.14 45 et. 49 et. 79 ct. 49 «L f 2.94 f 2.44 f 1.49 Een geweldige voorraad RUND-. KALTS- EN VARKENSVLEES Ook hebben wU alle FUNR VLEESWAREN, alles eigen fabrikaat, voer neer lage prijzen. Afdeling Ne. 2 PRIMA JONG PAARDEVLEES - voor de bekende lage prtjaen. Vorststr. SS, Goes? /X/ jpt, Hakken zijn verkrk op- worden vakkundig ftaljait tigd bij Schoenmak ^r9en; ep gejjsteê; irima jonge--- x laar en beves- .en rij Le- «LPiccardtatr., Goes. 2. Het huis en erf, aan de Maartenbroersweg 5 al daar, verhuurd aan dhr. de Rijder voor f2.88 per week. 1. Het huis en erf aan de Kanaalstraat 34 aldaar, verhuurd aan dhr. J. Bruggeman voor f 2.88 per week. Inlichtingen te bekomen bij administratiekantoor M. J. v. d. BERGE te Kruiningen en ten kantore van Th. DE KLERK te 's-Gravenpolder, alwaar de,inschrijvingsbil- jetten worden ingewacht voor of op 20 Maart a.s. -I Ook voor 'n gsat U ‘t bést naar Aporie pos kam or Vroarwalglie badtas*!** 1 VaU metiaiua - OVERTUIGT U «n komt Overalls zien naar onze 1 15,75, etalage op het Kousen en Spj naam staatHSoi Té koop gevraagd IA d 9 Heefarm* ge- •cMlcte grond, met nf ronder aardbeien, beeeen of fmitbomen H. GOADBART Capeleeweg 15€ Capello a/d IJeeel 18* tr. Reeasbeiar Babbelaars 9.24 PLASTIC Schoenzolenpn Alle Rtjwielonderdelen aan I aeer lage prtfzen. Pracht I nieuwe Dames- en Heren- I rijwielen voor f 99.50. Laat nu uw rijwiel opknappen, als nieuw voor f 15.en f 24.alles Inbegrepen, kogels enz. W* hebben nog i een Herenrijwiel, als nieuw, met remnaaf, voer een koopje. DOET UW VOORDEEL ’s-H.H.Kinderenstr. 29, Goes 1 Apfrü a.s. ten kantore Telefoon 2894. IZtt eigen kwekerijen ia nitgébreid eortiment Wjj maken Vw tuia tot een laathof Xaadhandel - Boomkwekerij Wijngaardatraat Goee 'ens Piastic 'krjjgbaar bij: d-Sabbinge. Mijn voedster h<d tweemaal haar jongi De tegen Woensdag 19 Mrt gegeven, ben aangekondigde vendutie is Powder gaan uitgesteld tot genezen en/. --3 konijnemjK kan het iedere Plastic Scberwolen kOnjjnafUC.,-*“‘---4-^-- Opgaven van goederen wor den ingewacht bij de ven dumeesters A. Jacobs en Zoon, Piccardtstraat 70 of raapte 'in Moderne Slijp- en Freesis’s, Tulpen, Narcissen, Potplanten, aan lage prijzen. ZIE ONZE ETALAGE Ook in Bruidsbouq netten zijn wjj zeer goedkoop en in de nieuwste stjjl./tfj BLOEMENMAGAZIJN RIjksgedipl. Bloemblnder L Vorstatraat 44-48, Goes. Telefoon 3112. TE KOOP L A. VAN OPSTAL. Goes, Jae. van Beierenstraat 1, Telefoon 2584. Hypotheek booehikbaar. Pracht leren Jassen, Jekkers en Vesten aan verminderde prtjaen. Voor de bromfietsen water- en wtnddiehte Kle ding. Alle soorten Rubber laarzen, fijne Kaslaars jeu, de beste Werkschoenen, leren Klempoekken ens. ena. ,Hei IfaandwhuU.’ *»-H.H.Kinderenstr. 28, Goog Telefoon 2884. Voorfaarecollectie i» sen grote parade van de ntonwste vondeten. Btnk voor «tuk met feilloae, artiotieke emaak ontworpen modellen ejjn jnweeltjee op echoen- - gebied. Prettig voor V eo’n kent uit al die nieuwe mode-snufjee ook voor heren, rijn uitoluitend ver- krijgbaar bij 1. Het hub en erf, met pereeel bouwterrein aan BB1BM^ Éierlegpowder bij: J. |on, Lange Vorstatraat Voos Joes, en op-<^orP- riten. OnzelVoor ƒ845 levetjp- wljVerw rg voor-een reeds een It. -„Rial"Hemd J WM, VVW*. BOS^J^Sp prs«>fl drassn to n twes-rij cottuum tonder «••t Goede kwaliteiten en uüitekend binnen werk En wij hebben weer voor oen Xttis keuze gezorgd Bovendien i« onze jarenlange ervaring vost U een waarborg, dat wij U slechts het allerbeste voorleggen. Nee goeie kwaliteit verloochent zich nooit KAMGAREN 2 EN 1 RU. 3-DELIG SPECIAAL IN OPTIEK L Voretstraot 1Oé - GOES - Telefoon 2159 Onze bekende, grote collectie monturen In do eenvoudige, olz In de moest moderne. b>odt U een rutme keuze, terwijl onse hoeveelheid gissen. U een vlugge levering wSerborgen GEVRAAGD voer megasite-, administra tie- en loopwerk. Btj voor keur woonachtig in Goes en In bet bezit vsa U.L.O.- dlploma. Niet ouder dan 17 jaar. M. DE DREU A Co’s N.V, Official Ford Deoler, Goes, KONIJNEN-ZIEKTEN I l| PLASTIC Schoenzolen en mn s m mmmsu R iE wv W« awe* m,e aeon ear KT av sv^aon wit vw w rm-u-vil Wegens dienstplicht van de tegenwoordige kan per< van Notaris W. HAMELYNCRI te Goes worden geplaatst D O D K T Z/l '*n J®nr,te klerk. Muziek „The Lucky 8tarz”.j /(f 'l Het Bestuur. Kom naar de vakman om Uw schuren te laten teren. Billijke prijzen. Stuur een briefkaart en ik kom U ch^'z.:^^ Plouvier’s Schoenhandel B 25, ’sH.H.Kinderen. t WV Heden U een parttj Prima graslinnen Lakens Conge-linnen Lakens, 1M breed Prima Slopen Extra zware Washandjes Prima Waalapjes Grijze Keukendoeken Flanellen Stofdoeken ^Wasechte gebL Kleedjes Geruite Kleedjes Prima gestreept Pyamaflanel Gebloemd Lingerlekatoen -. Prima wit Katoen Machinegaren, wit en zwart Prims ongebleekte Breikatoen Prima Jaeger Breiwol JokkeY aanbevelen. Tbc. Treur. Mijdrecht mes f 2,- --lAX.-.per paai Raapt u voet eieren» Pr ale Jj i Novepaber gn Hakkpn' ten kantore Kleine Kade 11. December 62 bieren per Rpjj^rse, J J van JAr tippen, met'/ - Fécondite Eierlegpoeder. - wjjrf^N. Middendorp, Gro- STERKE DAMESKQUSEN nS»en' /XI /te ness-pow^ef gegeven, I**" verhoogde houten^loer, ma «nfeen! Lid van de tropl>ch Aquantefi, 65 X Po0duivenver. te Mussel-cmLc6rr.pl eet met kfcnaal. standaard^Verlichting, ver- Rabbit. Powderv .r nen, Saluharte Powder ziekten bfj kippen. Pigeons Duhwüpowder en Ficon- AiUnilA! --dK» Éierlegpowder bij: JJ— vW» Ctosso- Witiomir- Voer égNn de andere teKZaid- on hot in- fe.’KLfDiNGMAOAZÜN GEVRAAGIMDe grootste keuze ƒ8,75, lij», 1X8 17,75, 20,—Litevolle waar de voornWgeld. - ’t Beva- Bos, Papegaaistr. Gras- en Klaverzaden Zaaigranen Erwten Bonen Lijnzaad Tuin- en Bloemzaden Gazongraasen Rtjnsburger Uienzaad, oogst 1951 Sjalotten Plaa tuitjes Pootiilesplouten A8EF Korrels Poken POOTAARDAPPELEN Eerstelingen A 28/35 Bintjes AB 35/45 Bevelanders B 35/45 Meerlanden B 35/45 Gele Elgenheimen B 35/45 Hybridemais Zeeuwsehe Zaadhandel K. A. MUNSBERGEN Wcotwal 12-17, Goes, te. Geref. Kerk btf het HIER DE RECLAME VOOR DEZE WEEK: 599 gram Gehakt f L25 599 gram dikke Bladreuzelf8.95 JM4 gram dik vet Spek f245 258 gram Ontbijtspek f845 Heren f 3,50 en Kin<‘ paar, mej Ijjm^Te ver! Oud 188 gr. Chocola- of 159 gr. Vruchten- of Amandelgriec 188 gr. Katjes- of Knoopjcsdrop 040 DE VERZORGDE VOEDINGSZAAK VAN Voorstad 12, Goes, Tel 2389

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4