yr $7 GOES (fy KltOINOMAOAZUN n PlOVVIEIJ A. WILKING - Anijsbesch ui t Regenjassen-week EE^E^.A°as.MH.« SmwuLuz! BRIL NS 9; J (BS Plouvier's Schoenhandel éri dat is de LAAGSTE e vari Nbordwijk Mailschoen en Welf kunnen ook U helpen Beren. Komt U een* eo*n paar van die geeelUg vittende echoenen paeeen. Ook V •alt neggen ja nu heb ik bet Mailschoeh en Welf rjfn ulteluitend verkrijgbaar bfj M. Adriaanse J)E HARMONIE"^ op Zaterdag 1 Maart geloefd aanbevelend, SMIDSKNECHT M. A. von de "Sande, b o r s s e l e EEN SPtCIALE JLetlte t^duU^ 7^ E. J. SINKfe--- - - - - - Fa. A M. VERTREGT Co. P°ze« a HeestersT Bomen in uitgebrvid eortiment Wjj maken Uw twin tot Voederbieten 4 Dames- en Ktader-Cóhf ectie .•■êsi.'?- XX, ’Schdrt. C 1 49.95 STOPT 2^.75 79-, 65.-, 50 89.-, de grootste aortaring EET NU I GOES ItaUa^ I *x 1 lil 111 53nrf3237 Goes. IANGE V0P5T5T»AAT 56 .58 G0E5-TF4.27OS-KH00 Alom bekende ievraagd OoaUte-lvoor halve dage) een net Dagmeisje^ 62.50, 55 Tweedjassen l0//È~ „Als Ma aan de touwtjes trekt" Eatree f 0.75 NA AFLOOP BAL ■MlotarteNtom, bewoond door A Hongert* Behouden* goe<fteuriag *P° m méo te aanvaarden. - Desgew ST doch hypotheek beschikbaar. - - Grats lichtingm bf cL SCHIPPER te Niaae. Gotadeet lEILIIIIII IIIIEI ZZ PLISSEERT 250 gram Koekjes gratis! zijn kenmerken van onze b«-Y7i lokman*. Goes. 7 Tweedjassen pracht kwaliteiten Modieus, Vlot en 'firirh? kwaliteit, Ganzepoortatraat 21 Goes *19 iadt* ,Aen beeoek den 'Her - oJp en i n g Ba tpUlaaitaik voor Uw een arbeider PUBLIEKE VERKÓPING MACHINES, PAARDEN EN AFBRAAK astddoisn bg Uon (Ua. Hut Heropening van Café-BUjart J»W. KIEVIET 'Snelle Markt - Kruiningen S. - Üe/7I 50. Gma A. RIJK, ^3 Terstond gevraagd (Weger,* televrvttUing) AANKOMEND KOCH He inkemzand Ziet onza apecfafe etalage en kijkt dut Een keurige MANTEL reeds voor de prijs van Moderne JURKEN in diverse prijzerf Vlotte SWAGGERS reeds vanaf f 49.95 De nieuwste MANTEL-COSTUUMS vanaf f 79.75 Fa. VLEUGEL.DIJK - Wij brengen xe In ede kleuren en prijzen Zuiver wollen Gabardine Jauan met ceintuur 104.-, 94.-, 84 Egyptisch llnne^ in donker en licht beige en grodn, ook in trenchcoatmodel 85 Tafel-/Thee- en Ontbijt serviezen GOUDLIJN THEESERVIES voor 6 personen voor 12 personen- ONTBIJTSERVIES zy voor 6 personen /yJJ- voor 12 personen .’.IZ. M ft mu until I IK IftftftlIlftWNtiftKr Uit eigen kwekerijen: Vaste Planten B. J. TRAMPER <5^ LAAT parifteÏNon- •kt 20. Goes, ken 'sHeer Hendrikakinderenrtraat 7, Goes - Telefoon 2990 Loop* Kerkstraat |S ^c^iOÖA** 1 'elefun- fTGoes. 300. ’s-Heerenhoek; A. Westdorp en Sr 1 v. K. Ph. Ver- 4. jr. en W. J. Flo- EVRAAGD; gel? V« -4 Turfkade 9. ..De Wmi r ^**-5 ri -Ï Poplin-kwaliteit, slechte Si I E. Th. van He*e, I. Imanse, 18 jr. 11U5 ,21.*5 Wij brengen U deze week reeds de nieuwe creaties van dit seizoen' voor zeer weinig geld L. Lourenae,24 J. Sonke, 22 Jr.j A. jr. ep G. M. M. TE KOOP ken). Te •e w< Gevraagd ^BOBBMl A" O O KL Lange Vorstetroat 70 DAGELIJKS mSi Kropsla, Spinazie. Gebr. Noord f 15.50 f20.20 tpoedtg fnogtlyk EEN AANKOMENDE bakkersbediende A niet boven de 18 jaar ter opleiding in de banketbakker^. fa. A-Jb. VAN MBLLE GOES opgevoerd woedt: Hek .Ü.D.Z." Ie 14- m 18- karaata goud J dhr. W. G. B te Niaae. gaan halen! r. voor 6 Atelan- WIJ VERHUREN feu. keü- werkende Wasmacht BURGERLIJKE STAND vaA goes 18 tun. 25Februari IMS. Narinua r Mi heb feet pevowden. Sofeoenen met ruimt*. Se neggen wel eene ruimte voor set tenen, en met recht. Wat heb ik moeiljjk gelopen de laatete tfd- Naar nu voel ik me eau haai nader mena. OOK VOOR Guitaar of Ba huis P. B^-vSï h: van pnae Brood- en Banketbakkerij annex Kruldenierewaren op Zaterdag 8 Maart aa. Wie veer tl,- beatee|dt (uitgesaaderd boter ea suiker) ontvangt JM7.X b‘- ’1.25 H 12. Tel. 2512. VOOR Schoonmaak» naar De Joqpe, Oude IN WRINGERS gesorteerd. Dez^ aanbieding. prac tf35.-. De Vulkl Ineke.. ReewrfllSi Van der Endt te Philippua Pieter, Pikaar en E. Jan- eraeke; Ronaldus v. C. Ceulemana —rarer. :vekink./6<) Wol-' gevonden. geeehrabte Worteltjes, 1. Tuinbouwmachlnes Diepvries Doperwtjes en TuiaboonUes met vene Peterselie. Groenten- en Fruithandel Goes, Telefoon 2787 Wy vragen Voor direct of ro Bezoekt te Wilhebninadorp op Zaterdag 8 Maart de uitvoering der K V. OLYMPIA te verkopen A. ten verzoeke van de Heer P. J. J. Dekker te WemIMinge, wegens overcompleet OOB8 Telefoon HM ‘mvea i i,i i» van der lit; Dignus Jo- Voor AL Uw kleding t .'V- - VRAAGD: tegen 1 Maart a.t. woning berchikbaar Mevrouw DUVEKOT-v. AARTSEN l Westwal S3, Goes, vraagt wegens huwelijk der C tegenwoordige tegen 1 April ECT MET EAOMEm Notaris J. C; KRAM te Kapellé is voornemens op Dinsdag 4 Maart 1852, des voorm. 10 uur,-op het ter rein voor ’t Veilingsgebouw aan de Stationsstraat ta Kapelle, k contant, publiek r. jta- TE KOOP AMBACHTSSCHOOL. Goev vraagt een liefvt vakman i na oproep $pncttntig» te edreeveren: WESTWAL 45 - GOBS een Sand-motorsproeimachine voor paardetractie (800 L. taakinhoud), een 8 P.K. Trusty-tuinbouw- tractor met bijbehorende cultivator, ploeg en sehijvenegge. 2. Paardende 10-jarige vosbles stamboekmerrie Origins van Brugzicht, K 40355, veulen dragend; de 5-jarige vosbles mer rie Irma van Maalkote, Stamboek No. 153088, veulen dragendde 4- jarige bruine merrie Or- I gine van MaalkotbJ Stamboek No. 1589flfl veulendragend; (alle gM| dekt door Nico van Dorpsbroek, Stamboek No. 152158') én het 15- jarige luxe rijpaard Monty (ruin). B. ten verzoeke van het Bestuur van de V.V. ,JCB. en O.” te Kapelle, de afbraak van de voor- malige melksalon. Chris- Te bezichtigen vanaf 9 uu£. lontafel en Boeke Volledig Slaapk^ i Fauteuils (nij blank eilraK (nieuwy^h j z.g. snC-aaRstookge- -föven No. 9-1 priU vfeokról^ prhUktotutn levorln* Muwfcoerlpe ultvoorlnp MODMNE SLUP. EN REPARATIE-INMCHTING het TE KÖOP Een^eflSf V*T- teré genre, sproeier. inhoud -fW liter, bij/L Watermand Plattendijk B 21 té Waèéde. ew'ïxxM WIE RUILTMijn Wouia AAiafA- met grote tuin, aan dp—Btff E4-4s-H. Banotstraat, een B.J Wolfaarttdijk B 135 Broeder- en Zorterp Ruim geeorteerd T. de'" KOEKJES en GEBAK BdUUU'D AANMV8L8ND rloreöpim. 10 dagen vrij. - gra? - Brie- der. 1 1 prijs onder Panspon blad/fn Dtnactete wc MlM* voor - schoe- Onze banden, als voorkwaB- Konijnenhol - ..Rial", L. trafkxtóog ^<85. Goes. Wasmafhlnr* e or de nxxmpurfhiiefit Net 3<^ogelzang«vm| 17. Goee. IZONDER prijsver! hen en bezorgen'wij Inen- endcousénre] Inaam staat I Iteit en afw. |V< Thans varkrljgbaar b|J Uw olgan winkelier 1« STUKS VOOR 28 CENT Erm VRw I 'j - >k. Wijngaard- H. Watei - /r/ U Aardig Ht>: 4 Fauteuils en EleeotertaM, compleet f145-—. Prima eiken Crapsuitetel, neet tem eptawte. f235.Wellen pluche Tafelkleed f 45.BBpaaaende Schoonrteenloptfe f 12.58. Oud-JMlandee Doek f«.M. Gestreepte BeddetQk f238 per m. Zware rtiblocmdc T«k f4.25 per m Meuboteteffén rebeltn. te term, groen, zandkleur en bruin, f 4.75 per m. Eplngte, tarra en beige f 18.58 per m. Moquette mn f 8.tot f 85. per m. Damast voer spufaju en overgordijnen, groen, term, goudkleur, oud roee, f 4.75 per m. Grote keu* Vitrage, f L85 tot f12.88 per m. MEUBEXMAGAZUN KLOK8TRAAT 7 DOOR GEtfEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS! LANGE VOR8T8TRAAT 94. GOE8, TEL. 2938 GEVONDENErn^-gou Kroonspeld. Tej^fTi tiekosten tcrugde bekomen bij: A Gocd^e^re. Rijksweg DB taj-Mter Arendskerke. VACANTTEHUISJES personen te huur te Zj de. compleet metjxdd kengerief,. Buta0M en'vrrlich- per uur. - fting. -’C-Jflnfcer. Zonnebloem- reau htraap*<Goe*. Telefoon 3104. bg<3066. /(n- Geboren Haan, a, v. 11. Olivier en M. v H. Rünberi Maria Silvia, d. v. J de J m» ea H. B. E. de Kok te Hendrik* Ifilhelnuna. d. y. ,J. Oranje tiH. W. Buyte- s laar; Suzanha, d- v. P. J. de Kok en A. Krijger; Oscar Willem, z. r. f. J. Slimmen .en F. A. lirschi; Wilhel mina Lein je, d. v. D. P. Kantaaje m T, Roetee t« Kloetinge; Zietor, z. v. J. H. yL. March* linu* en A. A. -Appelman; Pietemella Tan- jnetje, d. v. A.-- - C. de Sm t te Kloetinge; Jacobus, z. v. K. Ph. Ver- .meule en J| M. van Os; Ni- coline Simdr- J ;H. P M. vA van de. Poel; ,d. v. I .en M. .hannes, z. y. J. J. Ganseman ,en C. P. JCapeUe; ,Z. v. J. A- pent te 3 .on M. Bi indenburg. ,Oad*rti *i iwd A. -Beste, 2S I iZandee, 1 jr.; C. van der Meule, Z jr. en W. J. Flo- riMse, 19 jr.; P. Wander, 30 dr. en D Jr; J en T. Lcokman, 17 jr. Gehuwd ar. en M ;c. Ch. vin Son. 32 jr. en Jf. JacotN, 24 jr. Piert*de iG. Gorme, 88 X-, ochtgi n. v. C. Meerman; X. de Ka k, 83 jr, wed. v. X- Th. Bl 4Jenbergh; J. Hou- tekamm, 5® jr, wed. v. M, De winter jat gaat nu weer uit en U draagt nu met ge noegen een mooie wollen GABARDINE- EGYPTISCHLINNEN- of TWEED JAS .TAFELSERVIES voor 8 personen f 42.80 voor 12 personen f57.00 Alle onderdelen ook afzonderlijk verkrijgbaar. Zie onze etalage! Zeer moote kwaliteit Rekstoffen. in zwart-blauw en bruin, dubbelbreed f 0.M f 8.M E HEEFT n Potehoi k reilde, gevoodfn" IWringers in de bekendeJuni- lliteit en in de nieuwsKinodel- llen verkrijgbaar''bij r J. A. I Visser, Ljpgé Kerkstraat 2 te GEVRAAGD'n Werkster, iGoes^JTeL 3036. De van oud* voor direct. - k Ibertnde zaak sinds 1836/JT> Oude, Ka^- IWIJ BRENGEN een [sortering D*1 goedkope (re' iWed. Istraar'Goes. ven met opgave v. No^MTbur. v. d. GEVRAAGD: Ifc Ta* peil f GOR8 TELEFOON 2527 Boomkwekerg m -W^ngaardatraat Goee rtSeslTÓ Rfln. it 1, Kloetinge. TE KOOP Bankstel js. Sa- tsiKai al22*5 jubteóivpfit met Toilett*feL^225. Twee /O dw) *>»0. Alles 6 keukenstoelen Haardkachel i), Herenfiets' (banden --n 50. Na 2 Maart. - goed L. Dootjes. Markt 28. Goes. uw Stofzuiger éénmaal per Jaar door ons schoonma- en soieren. U bfatf er JL. --Jdan veel langer plezier van.zw .ouden Speciaal adres filectrotechnisch adverten- Bureau L AStokman*. Goe». tomen _bQ: Magdalenastraat 12, Tel. 2512', TE KOOP: Kimmutok met /Zi Ren. - Tulpstraat 13. Goe*. zW 'a Gravenpolder, Tal. 3D BILLIJK TE KOOPT'Een Divan, een Autgpéd op lucht- prfuw. 3 complete /Zi eken. 1 Huishoud- 12 treden. - Grote 4. Tel. 3237. Goe*. Kamnren Rokstof, in grijs Ruitje*. in bruln-wit en blauw-wit, 150 cm. breed, voor Kinderjasjes, Rokken, Deux-Pieces f 9.88 Mooie Mantelstoffen f 8.98 Waterproof Poplin en Gabardine, 140 cm. breed f tJt Degelijke Dame* Regeujhmen, geheel dubbel, met capuchon, In een mooie Poplin-kwaliteit, slechte f88.88 Kastzeiltje*. enz. Schoon maakpakket. \nbadalc 1 ro' ^2^86* Schuurpoe- sarT Wasknippen. 3 Z. f 1,65. Óok g* op de Markt - Be ide Singel 50. Gena. - ■^WerksterlKLOMPEN. In i We hebben slechts éibn prijs HEREN- en JONGBNSCOSTuiïhs DAMES- en HEREOMtEGENKLBDING HBREN-MODBARTIKBLEN KJ..M. WERKKLEDING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4