RUIMTE! -DAAGSE B.K.-PAN f 1,25 MERISON’S A. WILKING GOES pl a i. MIJ Reclame VVIE^ BRIL Plou viefs Schoenhandel Fl 2-+k. ffl Bl. J. vin den Berge 9-„ Fa. A. M. VERTREGT 6 Co. B NS p haBüdl jonge! Gestreept Pyama-Flanel wordt verkocht voor Gebrs. de Jongh DR I Elh» Shell» Jan de Kok Zonen a 10- BIJ WILKINGI! verneveling 1 bestrijdingsmiddelen EEN MEISJE DE VOLKSSLAGERIJ is weer best voorzien van 3 LICHT 8 BLOEM 8 J ER MONTEUR 'ff Mailschoen Reform en Welf Ganzepoortatraat 21, Goes 3 I i Prima kwaliteit FEBRUARI-PRIJSVRAAG l=e PER METER - JULentLer! &ee^ mij toch meun ZXe. fe» I r «n Alom bekende bij uitstek geschikt voor Ijzerhandel C.V« Goes Lange Voratatraat 39-50 Mailschoen Reform of Welfschoen Mailschoen Reform of Welf M. van Weele 8 Zn RUGSPROEIERS Een slepende kou of griep? t «'Ms’ Wooingrutl 't Is niet dat ze het in Keulen horen maar oon wekker van Faber Ij de Jonge geelt Inderdaad een geluld, waar U niet zo ge mak k e 1 ij k doorheen slaapt en... wij hebben een ruime keuze vanaf I 7.50 ach=me - RUND-, VARKENS- EN KALFSVLEES PRIMA IONG PAARDEVLEES ALLE FUNE VLEESWAREN belangrijke vendutie Alcisjg nevraaud -. op Woensdag 13 Februari o op 9, 11, 12 Februari a.s. J. MARTENS. ’s-HEERFNHOEK STOOFLAAN 1 TELEFOON 285 tmiiuwiiiiiiwittui^ abnaar erott Profiteer van onderataande goedkope aanbiedingen I Licht- en Bloemenweelc 1952 ■La, S DEPOT ZEELAND, HEERNISSEWEG 95, GOES, TELEFOON 2432 EN JULIANASTRAAT 11, TERNEUZEN r^H I We kannen U helpen aan H 1 het eenvoadigite middel. I I doch kannen ook 'n geheel M I Ziekenhui, invtalleren 11 Ij: I Ga dut voor vliet voor I I Ge rondheid, en I Llchaamvzorg naar De speciae/zeair voor Uw lANU OJUCMAATM CCtUSMMt MODERNE SLIJP- EN REPARATIE-INRICHTING ook voor Heren, zijn uitsluitend verkrijgbaar bij lilt*’” 3 Ik ben een échte i 1 u voor de morgenuren levensmiddelen, brandstof- 'pé, divan, haarden, kachels, 286 683 928 1384 1894 2382 kan 2050 viel op Vraagt Inlichtingen al ralalgarsbazoak secretariaat Wilhelminastr. a '5 n LANGE VOR8T8TRAAT 84, GOES, TEL. 2838 Aangesloten Spaarkas Middelburg draag, heb ik 'v-avondv geen pijnlijke voeten meer.- Deze vchoenen geven ruimte aan de tenen, terwijl de voet heerlijk ravt. door de tpeciale zoolcon,tractie. Daar zitten mijn voeten gemak toett/k in. Ik vta of loop de gehele dag. maar vindt ik de (met hóófdletter* - want daar ben ik trot, op) BON II Oemaakt Verenbed 2 pera. f 28,50 C 116, Wolphaartvdijk Telefoon 278 Ik draag vchoenen met ruimte, want ik koop vteedv de BON 2 klossen pr. Machine Garee, wit en awart voor 72 cent BON 7 8 badstof Waslspjes 87 cent 3 Washandjes 72 ct. liefvt met Bovag of Ambachtvvchool diploma Garage BON 8 I pr. Gestikte Deken grote maat t 24,90 INLEVERING TOERISTENDEVIEZEN BOEKJES 1958/51 ook leverbaar met vernevel-apparatuurI SANAPIRIN helpt U ar af; tsvsn, opwekkend. Koker 77 en 41 cent. nen afgehaald, waarvan opgave. BON 10 Khskl linnen 140 breed f 3,90 gestort op giro 465878 ten name van dhr. J. de Reus, grote vaarraad prints fabrikaten vlugge levering nauwkeurige uitvoering i l i i i Telefoon 50 fNRICBTEN BIJ HOU DEN CONTROLEREN van Administratie» MaMMlai ni BiiMtlnizakii l BON 5 I prima Interlock Directoire, gr. maat f 2,50 BON 12 Plnche Tafelkleden zeldzame aanbieding f 18,90 BON 4 I Tricot Herenhemd korte mouw f 2,90 BON 6 I sulver wollen Wlegdekentje f 8,30 1 B b 1 i I D K Pi B. BON S I Boerlnnenschort mooi gr|Js ruitje f 6.30 I 1 I I 1 1 1 1 i I i BON 9 prima Jnger Brelwol t 1,39 gekl. Koordwol f 2,10 F c A a B h< B di d tc N GEVRAAGD voor dag of dag eo nacht Banketbakkerij Van Opdorp Korte Kerkstraat 15, Goe* V mi va B< V H. so 9« K< G Bureau voor Administratie en Belastingzaken Krulnibgen Grote Kade 36 - Goes KRIJGEN ZE NIET KLEIN I steen- en aardewerk, enz., 316 696 enz. 1349 697 iiIfa dnodoron Irnn Verpakt tangeb. vrije beneden-woning met tuin in Vliuingen voor woning in Goes of omgeving Brieven onder no. 6-4 aan het bureau van dit blad Leverbaar uit voorraad. Originele analyse aanwezig, afhalen. (deurwaarder M. Loeve te Goes, t.v.v. J. M. de Kok, a contant, van: complete huiskamer- en slaapkamerameublementen, ledikanten, dressoirs, nieuw clubstel, nieuwe dames- stoeltjes, ruststoel met kus sens, ;buffetten, kasten, w.o. Oplossingen per BRIEFKAART met f 0,50 een postzegels extra geplakt op de ADRESZIJDE inzenden vóór 25 Febr. a.s. aan het SecretariaatWilhelminastraat 60 te Goes Piccardtstraat 70 of kantore Kleine Kade 11. Kijkdag Dinsdag te voren van 105 uur. f -•;» fV ':-v '■'‘■■’.'r - Afdeling No. 2 zijn aanwezig. Prima gekookte Ham. Men Crapaudstel en 4 stoelen, pracht «tof, f235.1952i v m io uur, in de Eiken Crapaudstel, met terra vocht-echte moquette al bj. dhr j c Krijger, rondom bekleed, f295.Zitje: 4 old finish Haord-iypestenmarijt te Goes, t.o.v. MEJUFFR. BASTMEIJER fauteuils en Kloostertafel, f 165.Huiskamer com-' pleet (4 stoelen. 2 armstoelen, schuiftafel, dressoir) f 250.2-persoons gelakt Ledikant f 45.Schuif tafel f37.50. Eiken Theemeubel f52.50. Kapstok, met prima chroom hoedenrek, f 17.50. Eiken E' f 10.50. Ligstoel, compleet met kussens, f 42.50. Eiken Bureau f 67.M. Rooktafel, m. chroomstel, compl. f 29.50. MEl'BELMAGAZIJN E. J. SINKE-DE GRAAG KLOKSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS aRK'S KOEK heerlijk op het brood, een trsetatie bij de koffie. ARK’S BESCHUIT bijzonder bros en voed zaam, valt bij iedereen in de amaak. Elke rol ARK’S beschuit bevat 14 grote beschuiten. Elk moment ran de da? een gezonde versnapering 1950/51 uiterlijk 31 Maart singen en geld kunnen ook 1952 in te leveren, waartoe af gegeven worden aan het zij zich trouwens bij de af gifte van de reisdeviezen 60 te Goes. BON 2 1 brief Spelden I pakje Naalden 1 dos Drukkers 49 cent ALS RECLAME: 500 gram Gehakt voor f l.35. 250 gram Ontbijtspek voor 95 cent 1000 gram gerookt mager Spek, Iets prima’s, voor f 3.70. GOES uw, mm Superfosfaat 17 en 18 1 Thomasalakkenmeel 16,2 Kalizout 40 Patent Kali 26 Kalkamonsalpeter 2O'/i Kalksalpeter 15/z Zwavelzure Amoniac 20'/J Chilisalpeter 15 !4 Kalkstikstof 20 /2 Amoniac Super 7 X 11 Mengmest 10 X 10 X 10 Prima Gedr. Pulp Concurrerende prijzen. Franco aan huls of KUNSTMESTHANDEL Elders in dit blad treft men de eerste prijsvraag aan. De zaak waar U prettig winkelt en waar Uw grootmoeder ook reedt haar B.K. emaiïle-uitzet kocht GEVRAAGD aozepoortitraat 10a C"’ KE 'OCR l al, ^Uiteegej i rj Wb/*‘>»h> om-. UITSLAG VERLOTING ROODE KRUIS Afd. „week gratis te leven”, tot r,-rtotale waarde van Zuid-Beveland West^van het toeristendeviezén- f 100.Verder zijn er prij zen tot een waarde van f 50.-, f 25.r, f 20.-, f 15.-, f 10.- en f 5.- en meerdere - ’J f tot de te houden middenstands- tentoonstelling. De goederen naar keuze zullen tijdens de licht- en bloemenweek gekocht wor den bij de neringdoenden te Goes, dié een bijdrage in de kosten van de licht en bloemenweek geven. De prijswinnaars worden iedere maand onder toezicht van de heer Inspecteur van Politie aangewezen en krij gen daarvan persoonlijk zo spoedig mogelijk bericht. Een ieder kan zoveel op lossingen inzenden als men J op eén briefkaart en voorzien van 50 cent extra in post zegels op de adreszijde. De oplossingen kunnen ook afzonderlijk worden toegézonden aan het secre- aan het Hoode verklaring reeds hebben moeten verplichten. tafels, kussenstoelen, cana- po Lnorzio.' Imnnolc’ i lampen? vloerkleden, rad^’s^ 302 687 936 1446 1900 2384|w<^n rijwielen, zeil, kleren, glas-, 307 695 937 1455 1902 23961 ue' 8e,ndaKl 978 1461 1915 2398 996 1498 1939 2543 Zindelijke goederen kun-^355 -710 1040 1547 1956 2864 worden bijgebracht of 378 717 1090 1599 1965 2880 24 r__ 388 719 1095 1654 1980 2884 te doen bij de vendumees-]425 721 1116 1742 ters A. Jacobs en Zoon, 484 751 1122 1751 2116 ten 488 753 1185 1756 2145 499 764 1196 1763 2175 De hoofdprijs No. 2355. De naam van de pop was Jsnns en werd na loting gewonnen door Mej. Jaantje Beenhakker, Stelleweg 13, Kloetinge. Het aantal bonen in de fles bedroeg 4285. Als dicht benaderde Mevr. Gubbels, Piccardtstraat 74, Goes, met 3997. Prijzen kunnen worden afgehaald Zaterdagmiddag hun toeristendeviezenboekje Naereboutstraat 27. Oplos van 2-5 uur in de Prins van' - - -- -- - Oranje en tot 1 Maart a A bij de Heer J. Lockefeir, Bankertstraat 13, Goes. Niet afgehaalde prijzen door ondertekening van een vervallen Kruis. Ik ben glanzend en gaaf en vterk en ga JAREN lang meel Ik ben ‘te koop bij MERISON j „EEN WEEK GRATIS LEVEN" Tijdens en na afloop van de in September 1951 ge houden licht- en bloemen week is door meerdere per sonen gezegd dat zij gaarne iets hadden willen bijdra gen in de kosten daarvan, omdat men het zo be schouwde, dat men van dit alles gratis een week en nog langer heeft kunnen genieten. Het Comité heeft daarom thans gemeend ieder in de gelegenheid te moeten stel len een „steentje” bij te dragen. Daartoe wordt een maan delijkse prijsvraag uitge schreven, waarvoor toe stemming is verleend bij besluit van B. en W. van Goes, d.d. 28 Januari 1952, no. 317. Als hoofdprijs wordt dan iedere maand beschikbaar gesteld een aantal huishou- 1. De toeristendeviezen- delijke artikelen naar keuze Goes ooekjes 1950/51 moeten vóóraan de winnaar, desgewenst 15 Febr. 1952, onder over- levensmiddelen, brandstof- legging van het paspoort fen, meubelen e.d., om een resp. bewijs van Nederlan derschap, waarop de afgifte éen (boekje staat aangetekend, 89 539 782 1204 1774 2183 worden ingeleverd. 117 600 787 1301 1777 21871 2. Indien in het boekje spiegelkast, eiken schrijfv 212 632 873 1320 1804 2278 nog reismiddelen openstaan, gratis toegangsbewijzen bureaux, nieuw, eiken- e.a."*227 639 880 1373 1886 2300 dan dienen deze eveneenshouden ...:ddeneter 234 ^78 904 1376 1890 2347 te worden ingeleverd. nno nne* nein anrva snnt nnnnl 'I Een uitzondering 2L1 voor bank- 'ipapier en specie van de jlanden met z.g. „zachte va luta” zoals b.v. Engeland, Frankrijk en Skandinavië (Cheques, in welke valuta noon ook’ moeten altijd worden ingeleverd). Voor bovengenoemd bank papier en specie bestaat de mogelijkheid deze te doen overbrengen in een tdb 1952 en te gebruiken voor een in dit jaar aan vangende wjjf doch elke oplossing reis. Zij worden in minde- - - ring gebracht Van het nieuwé? jaarmaximum. 3. Zij, die in de periode 15 December 1951-14 Jan. 1952 een reis hebben aan gevangen en reisdeviezen tariaat en het bedrag van hebben opgenomen ten laste f 0.50 per oplossing worden van de jaarmaxima 1951 en 1952 tezamen, dienen dan

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4