RESTANTEN Depothouder A. Wilking, Goes De HomotoDaonscM Fa. A. M. VERTREGT Co. Nog precies een week kunt U profiteren van onze Opruimingsprijzen Couponprijzen 1 en Dames- en en Kinderconlectie Huishoudgoederen Een BRIL van Baayens is kenbaar aan da PERFECTE AFWERKING Vxttv d£A> ïleAt E. J. SINKE-DE GRAAG »n.Kote^±- 9.EVEN. U gaarne ad- Gedipt. Naaister biedt zich aan als coupeuse ook als huisnaaister JANNY LANDMAN Postweg 23 - Kapelle Telefoon 320 (K 1102) net Meisje K: g™>“GD/ ju" 1^. o». Siï ,1» H. S. DRIJFHOUT Zadea.' Boafea,' Plaates, Gereedschappea, Tsiaboawartikel; WIJNGAARDSTRAAT 35 - GOBS Burgerlijke stand van Goes Ziet onze speciale etalage van OPENBARE VERKOPING (K1100). (K 1100). e ,'nwie/u.t 4 PT EABERIJ DE JONGE; BANKETBAKKERS- KNECHT Extra voordelige aanbiedingen in Telefoon 2687 Telefoon 2687 f KELTUM PLEET ZILFA PLEET of GERRITSEN PLEET BU INSCHRIJVING TE KOOP BU INSCHRIJVING TE KOOP TE KOOP BU INSCHRIJVING ,1 - f oj» BU INSCHRIJVING TE KOOP ,T. WIJ VRAGEN VOOR: Kapelle-Biezelinge Een in alle opzichten be- e 9 T«l. M7, ’a-H. Arendakerke - I’ asketels wetr blijvend 85, Goes. Oranje inbegrepen. matzijden Dames en Fruithandel. Goes. BOEKHOUDER Goés. Goes dit blad. KOOP Fruithtyi- (K 1100). ONTVANGEN: Grote sor- TE KOOPEen in goede st. Profiteert jkoorn. Eversdijkseweg 4. Bie- r*linoe. 24. Goes. Tel. 2020. Telefoon 26*8 >***UMt OBOMM 41 GOES »»«»144S Sneller, beter... en goedkope; Kapper Joh. v. Eijnden, Goes laasepoortstraat 3 -Tel. 2695 GEVRAAGD voor 1 dag per week EEN NETTE WERKSTER Solex-station Adriaanae Hsoardtatraat 3, Goea. LANGE VORSTSTRAAT 94. GOES. TEL. 2938 Aangesloten Spaarkas Middelburg ORVRAAGZij- kg. voor oeueneurs. oijit blad kg. voor 1.Goedkope - r 1 - i E.iiLKi WRINGERS vanaf 28 per goedkoper - f. tobben. Stampkuipen, Stomers prima keperflanel. slechts 5.98’ Nieuwstraat 31'. Goes. wachten en koperen Wasklok ken. - J. A. Visser, L. Kerk straat 2, Goes. Tel. 3036. van boeken en admi nistratie. bureau van dit blad. I en ’eter- JANNY. RINUS. Goes, 24 Januari 1952. Nieuwstraat 60. nu voor 150. - Nieuwstraat 31. Goes. REPARATIES KUNSTGEBITTEN vrouw. - Witte. Goes. Oost wal 85. K. L. KRAMER. Nieuwstraat 4f Kloetinge. Hoogachtend, J. VERRIJZER. 1952. middelen mn APOTHEEK VOORHOEVE zjn in originele/verpakking verkrijgbaar bij MOGEN WIJ ook uw en Verfgoederen verzorgen - Wed. H. de Kok. Wijngaard straat 7—9, Goes. BRUIDSSLUIERS. Bruidstule. Ronde Sluiers, Corsages en Bontcapes. - Wed. H. de Kok. DEKENS. Maatkleding. De Wijngaardstraat 79. Goes. belangstelling bij de her denking van onze 50-jarige echtvereniging, zeggen wij, ook namens onze kinderen en familie, hartelijk dank. Inzonderheid aan de buurt vereniging de buitenwijk. Namens allen, A. FOKKER-EVERTSE Hetnkenszand, Jan. 1952. Wijngaardstraat 79. Goes. RADlOLAMPEN hebben wij voor het oudste, zowel als voor het modernste toestel. Luid sprekers vanaf 6.Ge bruikte onderdelen voor ama teurs aan spotprijzen, bij Radio Bareman. Goes, Zuid- Ledlkant f52.50. 1-persoons Divanbed f37.50. MEUBELMAGAZUN KLOK STRAAT 7 GOES DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO THUIS GEVRAAGD f meer spels Orgel. - C. Hollestelle. Veerstraat te Yerseke. - METALISEREN van emmers, teilen, wasketels enz. - Le Coq en Zn.. Goes, Tel. 2020 - 2712. DAMESKOUSEN voor een 85. Goes. «.VU OUItntU, v ui £1UI ie 13 God" (koor 27 en 46) om Op 1 Februari hopen onze geliefde Ouders PETRUS VAN BUBL en ELISABETH VAN BUBL- VAN HESE de dag te herdenken waar op zij 35 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare Kinderen en Klein kinderen. GeeA Januari 1952. Evertsenstraat 38. GRVRAAGD.' voor dag of dag en nacht (met huiueltjk verkeer) Bakker? van der Maale te Gom annonces Brieven onder no. 5-4 bureau van dit blad Mechanisch Speelgoed. TE KOOP GEVRAAGD Een Volière. - Brieven onder No. 8-4. bur. van dit blad. BUIKBANDEN CORSETTEN ELASTIEKEN SPA TA OER KOUSEN B.-H.’s BREUKBANDEN RECHTHOUDERS en alle andere MEDISCHE BANDAGE hoofd ook naar maar van nieuwe leerlingen vóór of met Februari a.s. - Wed. S. A. van Ardenne-Verplanke. Wijf bieden U de laatste koopfes uit onze opruiming aan I nu nog ven de zeer lage prijzen I Voor de vele blijken van 'deze uitvoering langstelling bij de her- dels „Josua”. Een aandachtig luisteraar. TE KOOP - wegens verandering CHEVROLET BESTELAUTO 1948 Lz.gxL, laadverm. 750 kg. een eetkamerameublement. Te bevr. aan het bureau van slaapkamerameublement, opklapbed, overgordijnen, gascomfort, lampen, staan de schemerlamp, keuken gerei, glas- en i4-,L, - j- - --- chine, bad en geijser, wand- Tilroe en Zn., St. Adriaanstr., Gevraagd wegena huwelijk een nette Dag-Dienstbode ..BOHEMIA” - GOES Lange Vorststraat 70 .-M j Op 27 Januari as. hopen ome geliefde Ouders JOHANNES GUNST en CORNELIA GUNST-BLOK - do dag te herdenken waar op zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen HANS. ding gaf sterkt je dan Ondergetekende maakt hetl geachte publiek van Kloe-1 tinge en omgeving bekend, dat hij zlja Schildersbedrijf met ingang van heden beeft overgedaan aan de Heer J. VERRIJZER. Dankend voor hot genoten vertrouwen beveelt hij zjjn opvolger in ieders gunst aan. 2-persoons Bed met twee gevulde kussens WERKSTER vraagt werk in 1-persoons idem f37.—-. 2-persoons Engels de avonduren, vóór 1_ te onderhouden. - Brieven no. 1-4; bureau van dit blad. Pri“.s ^Oran^' ^““““beschermen zijn on-| iGoes. Entrée 1,—belasting naden en 1‘nbegrepen, 79 cènf Alleen Een bezit voor Uw leven zo’n preekt cassette U vindt oon ruima sortering bij BIJ ELKE GULDEN Sinaas- A. Jobse. geschoonde Spruitjes, dus pan klaar, voor 40 ct. - C. Snoep, St. Jacobstraat. Goes. Jaar. Heernisseweg 175, Goes. Kunstbloemen. Melk- v(eJ Vraagt bij uw groente man Navels Candaneras of Tesa’s. Hebben ze die niet, kon dan naar Snoep, St. Ja- cobstraat. Goes, die .heeft ze van 6. 7, 8, 10. 12 of 15 voor een gulden. Dan heeft u van het beste Spaanse fruit f --- .5 TE KOOP: Zga.n. Kinder- ZURE HARING 10 cent per - stuk, 12 stuks voor .1 gulden. |Z» wj j iri rmene laieiKieeu i a^.sjv, uijj«soovmuv s«p<Mai(ca lil i u«3y gcrcea i -| i c. iwa. aardewerk. Zure Haring zonder graat. 10 Wollen pluche Tafelkleed f 49.—met bijpassende Wed. H. de Kok. Wijngaard^ Een 3- of grasmaaimachine, naaima- cent per stuk. - Vishandel A. a.itelte» hinnenverende 7o r' chine, bad en geijser, wand-|Tilroe versiering enz. iGoes. Bezichtiging op Dinsdag 29 - Januari 1952 van een tot vier uur n.m. kens overtrekken, zeer billijk, manzijde. - Wed2 H. de Kok. --in 1 dag klaar, wordt «fge- EEN ANDER DEUNTJE op haald. Alle soorten naaiwerk. Pick-Up of Gramofoon Gedip. Coupeuse, Korte Vorst- weer in de wetenschap dat Diezelfde God nog reefden wil en zal, wanneer het mensdom Hem er maar om zou smeken. „Vol glorie is TE KOOP GEVRAAGD Een onbewoonbaar verklaard 14 Hulp, in gezin van man en voof Voor Uw Feestavoodjes Den Herders Crouetten steeds ver krijgbaar. Banketbakkerij te Goes. Korte Kerkstraat. TE KOOP 4 Nieuwe Aqua-- ria. verschillende maten, spot- MODEVAKSCHOOL. Kloe- De notaris W. Hamelynck te Goes, zal ten verzoeke vaa Mej. A. M.* Franken, op Woensdag 30 Januari 1952, te 1 uur n.m'., aan-het woonhuis Prinses Beatrix- plein 3, Goes, tegen con tante betaling, in het open baar verkojsen diverse in- boedelgoederen als GEVRAAGD Een Hulp of Werkster, voor hele of halve dagen. - Mevr, van der Graaff- Bom. Noordstr. 7, Biezelinge. TE KOOPld goede staat zijnde Kinderwagen. - P. C. Quantstraat 27, Goes. EN VOOR -een pracht nieuwe Radio of „Ruton" Stofzuiger,' en voor een best gebruikt Phi lips. Erres of ander toestel op voor accu, vanaf is het vertrouwde adres: Kaarten Radio Bareman. Goes, Zuid- He* huis en erf aan de Haagdijk 5 te ’s-Graven- polder, eigendom van dhr. L. C. Hubregtse. i Te aanvaarden omstreeks 1 Juli 1952, Bezichtiging Dinsdag 2ff en Woensdag 30 Januari van 2 tot 5 uur. Inlichtingen te. bekomen tel inschrijvingsbïljetten in te leveren vóór of op 30 Januari 1952 ten kantore van TH. DE KLERK te ’•-Gravenpolder. 3 woonhuizen met erf te Kloetinge, Abbekinderse Zandweg 13 en IS, bewoond door A. Nagelkerke en D. Schipper. Inlichtingen en inschrijf- blljetten inleveren vóór of op 21 Januari 19!"2 ten kan tore van TH. DE KI .ERK, ’•-Gravenpolder. - Mevr, te. Meisje, voor halve of hele da gen. Zaterdagmiddag en Zon dag vrij. Was- buitenshuis. (MEVR. RAAD. Middelburgse bidden straat 41, Goes, vraagt Werk ster voor 2 dagen per week. Mevr. Schimmelpenninek v. Oyen, Nieuwstraat 15. Kloe tinge. vraagt per 1 Maart a.s Örange' Pippin en Jonathans. - een Net Meisje voor hele of M Adriaanse. Wittepaardstr.. halve dagen. EEN HAARD of Kookhaard- kachel nodig Dan naar het Jazz-drummer. - Julianastr. 27, goedkoperEn let bekende adresJ. A. Visser, f -- - Lange Kerkstraat 2. Goes. Tel. 3036. Vakkundige plaatsing Ook voor Petroleumkachels. Kannen. Bedkruiken, Wringers en Stofzuigers. GEVRAAGD Meisje voor de morgenuren. -. Mej. Bast- Handweef Tafelkleed f 10.95,IhET MAKEN van Knopen10a xiir.TV bevragen’ met bijpassende Schoorsteen- en Dressoirloper f 4.75. Gespen, Ceintuurs en Kousen- - z - rTE Het woonhuis, annex café „*t Zwaantje” met volledige vergunning, schuur en erf. Lepelstraat 243a te Wol- phaartsdijk, gr.- 1 A. 40 c^. Behoudens toestemming van B. en W. terstond op ge bruik. Te bezichtigen 2^aterdag 26 Januari as. van 2-4 uur. Briefjes in te leveren uiter- lijk 1 Februari as. ten kan tore van Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand, kerke, echtgenote van J.-de Tel. 2»7. - ‘Hypotheek beschikbaar. f 1 90 PrïJ’ L* C°9' Wijngaardstr. tingse weg 10, Goes. Ongave os rtn*. 11 .1 onon i... „os. f 1,4» f 3.30 f 29,80 f 6,40 f 24,90 f 8,00 f 0,39 f 0,34 f 0,30 f 13» f 0,48 maar enkele te noemen „Gij stralend Licht, dat de dag beheerst” kortom, daar is maar één gedachte die dééd moet worden. Iedereen lid of ^donateur van de Chr. Oratoriumver- eniging „Willem 't Hooft" te Goes, opdat zjj in staat worde gesteld val:er de Lofi des Heren de Redding der wereld uit te zingend We lazen in ’t programma „Opgave daartoe aan het secretariaat Grote Markt 5 fe Goes, Telefoon 2326”. Hartelijk dank ook voor van Han- kantoren TE KOOP Harley Davidson, Goes 2 cyl.. 750 c.c., z.k., bouwjaar 1942. P. Poley. Oude Toren straat 13. Yerseke. 29 olmenbomen, staande op de zgn. DiaconieuAéide, eigendom van de Diaconie der N. H. Gemeente van Nisse te Nisse. Inlichtingen té bekomen ten kantore van dhr, TH. DE KLERK te ’s-Graven- polder. De inschrjjvingsbiljetteri worden ingewacht tot en met 30 Januari e.k. by de adm.diaken dhr. W. L. J. Harthoorn te Nisse. uw 1 kost bij ons slechts 1.-. Keus straat 10, Goes. uit honderden gebruikte Pla- - ten. Beste eiken Pathéfoons RADIO DEFECT? Voor vak- 25.-. Electr. Gramofoonmo- kundige reparatie van uw toe- tor met Pick-Up 50,-. bij stel Is het vertrouwde adres Radio Bareman. Goes, Zuid- Radio Bareman, Goes. Zuid- namo uarrmau. v>oc3. «.uiw-i vlietstraat no. 13, Telef. 232O|viietstraat 11 Telefoon 2320 vlietstraat 13, Telefoon 2320 L"»* n - Gom (K1100). - met zwarte naad. 1ste keus, f 4.50. uur bij ..Rial". L; Vor't- bij J. A. Visser, Lange straat 85, Goes. GROTE SORTERING Sjoel bakken. Knikkerborden, Gezel- PRACHTIGE NYLONS (Kerkstraat 2. Goes. Tel. 3036.- l2°kcrcpaT"n w,ij P?PP*n cn TUINAANLEG en van tuinen. Leleefd aanbeve- chine, zonder motor, van 267 appelen of Mandarijnen. 1 kilo lend J. K. Bliek. Dijkwelse- weg 6. Kapelle. Zaterdag 1 Febr. aanvang GEVRAAGD Flinke Werk- *■>-• voor de Donderdag- en sestraat 51. Goes. IETS NIEUWS op het gebied MIAMI KOUSEN, zeer fijn. “*"2"1----geminderd. Opruimingsprijs Kea-slip-in. geheel zonder 1.98. - C. J. TUroe. Ganze- met nylon versterkt, poortstraat 23. Goes. - '-J------s ..Rial", L. Vorststr. 85, Goes. T INTERLOCKHUIS is nog -T-----(goedkoper I Deze week extra --kwaliteit Dames Inter- derstoel. TE KOOP: Nieuw lock Directoirs in de maten 44, Ivrvir f I 4 MrisjessMüteltje. leeft. 3 jaar. 46. 48. prima winterkwalitelt vanvoordehge prijs van 1,98. -----INTERLOCKHUIS is nog ---- 1 Deze week Zwa- Wringerbokken,^ Was- nendons Dames Nachthemden, Wasforriuisjes. - A. Jobse. Prachtige i t~^~* Cc". Onderjurken 2,98. TE KOOP: 150 bos Hooi. IT INTERLOCKHUIS Is nog J ««6 -1 - z""'1* r '«1..L T jiv-v Boomgaards 1, Kapelle. --deren, zoals 1 DIEPVRIES Spercieboontjes. ken en Lange Pantalons Gedtnleerd 'n Volk zmodel HOOGTEZON een het allerbeste fabrikaat ad dechf f 192.50 10 ct. de bos. C; JSeluk. Jonge goedkoper 1 Deze week al onze prima Heren Jaeger Ondergoe- deren, zoals Hemden. Borstrok- .Goes, vraagt een Net jcjjo. M Adriaanse. Groenten-^----- Lu-t.-„r 4. INTERLOCKHUIS ia nog -goedkoper I Deze week de heeft nog beste Graslinnen Slopen, grote tijd beschikbaar voor het: bij- maat en extra zware kwaBtett slechts ƒ1,95. Grasllnnen La- - Brieven No. 2-4, kens, extra grote maat, 7,95. -T INTERLOCKHUIS is nog VRIJDAG EN ZATERDAG goedkoper f Deze week grote goedkope Sinaasappelen. Cox maat Blauwe Handdoeken, 99 Jonathans. - cent. Prima Theedoeken, ge lust en gezoomd. 99 ct. Bad stoffen Keukendoeken 1.59. ER BIEDT ZICH AAN: Een T INTERLOCKHUIS is nog t u op onze Kousen- en Sokkenbonnen I I ---Voor iedere 5 bonnen een gra- i?rk Het Loodje, tis paar Kousen of Sokken. i bij ons Doet uw voordeel in't Inter- Ganze-Hoekhuis, Goes. INGEZONDEN Geachte Directie van „De Bevelander” Het ia won derlijk met Uw blader is geen redactioneel gedeelte aan verbonden en toch weer wél, omdat er naast het zakelijke in de iJ-- ook meermalen Iets voor 1 en hart geboden wordt. En daar hebben we behoefte aan en zeker wel in de tijd waarin we nu leven. Daar zijn geluk- kig nog de aankondigin gen van samenkomsten op geestelijk- en op geestelijk- cultureel gebied en op dit laatste presteert de Chr. Oratoriumvereniglng „Wil lem ’t Hooft” te Goes al zo vele jaren telkens weer iets waar we ons over verheu gen mogen Dinsdagavond voerde zij te Goes „JOSUA” van Han del uit en men moet er zélf geweest zijn om enigs zins de diepe schoonheid met de rijke inhoud te heb ben kunnen doorvoelen. Stil te luisteren hoe koor en so listen uit dit Bijbelgedeelte vertolkten, hoe God de Heer, wanneer hét volk Israël Hem daarom smeekte, als de Almachtige uitred- STEEDS GEMAKKELIJKER Haring voor de inmaak. i stuks 1 gld., schoongemaakt zonder graat 12 stuks 1 gld. Vishandel A. Tilroe en Zn. St Adriaanstraat Goes. DE ARB. ZANGVER. ..De Stem des Volks” geeft op 26 Jan. een Uitvoering. Zang met soliste. Toneelspel in 3 bedrij- iven na. in „De Prins van SUPPORTERSVER. Rood- Wit Goes. Zondag a.s. naar de voetbalwedstrijd Vlissingen- bet licht of Goes per autobus. Vertrek 1/85, Parkeerterrein. I"2 bij'Hotel „De Pool" en bij C. vlietstraat 13. Telefoon 2320 Snoep. St. Jacobstraat. Goes. onderhoud EEN EIKEN Electr. Wasma- Wolton JspoMtoffan, in xwart en kteuran, dubb*lbr««d f 8,90 Grijs» Rokslof, dubb»lbr«od f 4,95 Mantebtoffen f 8,90 Wolten Ruitatof, 180 brood f 7.90 Khaki Linnen, dubbalbreed u f 3,90 Zoor fijn» Khaki, gewone breedte Zwaar gMtroopt Pyama-Ilanel Boddjk. 140 breed Veren Bedden, gemaakt Veren tijk aan het stuk Gestikte Dekona, grote maat Overhemden mot vaat boord Badstof Waslapjes Prima Washandjea Machine garen, wit on swart Prachtig ongebleekt Breikatoen 8 Prima Jaegorwol Bactotof Bandagoé trouwbaar persoon, zo CO omflCVinjJ CCD mogeltjk in't centrum en beschikkende ou. r droge bergplaat», voor het in depót nemen van Riet matten. Stokken. Turf molm. Gereedschappen. Zaden enz. Hchtgroe'n, tegen elk d! aannemelijk bod. - M. Slabbe- de spatborden en duwer, b-4. Rie- van f 126 nu voor f86. A- JOBSE, Nieuwstraat 31 te Goes. WIJ ONTVINGEN heden al nieuwe Gelegenheidshoedjes In paardenhaar, satijn en Otto- KOUSEN,\n(. met Perlon,alleen ƒ3.45. - C. J^Tilroe. poortstraat 23, Goes. l’E KOQP 3-jarige 56 Goud- reinet op I, 56 Jonathan op - t bt: M. H. van Liere. Raadhuisstraat 29, ’s-Gravenpolder. DIEPVRIES Doperwt] Tuinboontjes met verse aanse. Groenten- en In aansluiting op boven staande, bericht ik hier mede, dat met ingang van heden het Schildersbedrijf van K. L. KRAMER door WIJ MAKEN uw emmers, tel- “L worden voortgezet len en wasketels weer blijvend van Kl°** roestvrij. Le Coq ea Zn, Schildersbedrijf. Wijngaardstraat 24. Goes, Te- vakkundige lefoon 2020 - 2712 (bediening, hoop ik mij het vertrouwen, door mijn voor- WONINGRUIL. Aangeboden: gan«er «enoten, waardig te Woning in de omgeving vanmaken' het station. Gevraagd: Wo ning in Bouwplan Oost. - Br. No. 6-4, bureau van dit blad. Kloetinge, 24 Jan. HEERLIJK WARM zijn onze bekende dikke Jaegersokken voor dames. Prijs ƒ2.50. Al leen bij „Rial", L. Vorststraat HEBT U MOEILIJKHEDEN met uw bloemen en planten 7 GEEN BEZWAAR, wfj reven U geheel GRATIS advies. Ook komen wfj gaarne aan huls tegen een kleine vergoeding. selie. zijn als vers. - M/Adri-G. BRUEL'S Bloemonhuis 1—SO woorden f. 1^-, bij vooruitbetaling ie voldoen elk woord moer S cent M ‘C GROTE NON STOP Revue. ALLE op te voeren door Zangver. Naaimachines, ook op gemak- I rieretam m art J-I-, 1fttl t - 1. 1 proloog, 2 finales en 24 ta- dag 31 Jan. Aanvang 8 uur en Z 7 uur. Voorziet u telefonisch!ster-- van kaarten. No. 55, Hans- Vrijdagmorgen. - Middelburg- werrt. sestraat 51. Goes elk woord meer S cent SOORTEN SINGER bulderstemmen. Hansweert. in kelijke betalingséondities? bij 1 -> o 1— Wed. H. de Kok. Wijngaard- 14 Lm. 21 Januari 1952 Geboren! Johanna, d. v. M. van Stel en A. Hamelink te Wemeldinge; Anneke Wilhelmina, d. v. D. L. Koppenhol en C. L. Vlaan- der; Hendrik, z. v. H. Lam mers en M. Hoogesteger. Ondertrouwd H. J. Wind- houd, 23 jr. te Amsterdam en L. J. Zwartepoorte, 22 jr.; J. L. F. B. Achterberg, 24 jr. te Baarn en P. J. Ha- rinek, 22 jr. Gehuwd L. J. Capello, 26 jr. en A. J. Burgs, 23 jr.; W. J. Burrows, 27 jr; te Damongo en F. C. Birkhoff, 26 jr.; W. Kaastra, 23 jr. te Tietjerksteradeel en M. G. Steinmeier, 24 jr. OverledenC. C. Vermue, 59 jr. te ’s-Heer Arends- Winter; J. J. Kabboord, 78 jr.“te Wissenkerke, weduw- naar van W. C. Hejjblom; M. Verhuist, 54 jr. té Kort- gene, echtgenote van P. C. Kramer; C., van Strien, 73 jr„ weduwnaar van A. Weststrate; A. de. Meij, 68 jr. te Borssele, echtgenote van F. Moison. Oud-Holl. Doek f6.50. Pluche^Tafêlkleed f 19.50, bijpassende Schoorsteenloper reparaties in 1 dag gereed] -. Schoorsteenloper. 2-persoons 3-rdelige binnenverende straat 7—9. Goes. Bedden met gebloemde tijk, in terra, groen en blauw,- - f w* -“ —4 ArAvrvalaiaK - IrsSCAXSnfl R’ ZUIVERE Perlon Kousen, fijn 5i ~^t en ijzersterk. Opruimingsprijs ƒ5,90. - C. J. Tilroe. Ganze- poortstraat -23. Goes. TE KOOPBerini en een Windbuks, in prima staat. - Bierweg 10. Wemeldinge. A.S.sZATERDAG en Dinsdag Bellefleurs. 6 dlt biad Blikgroenten. - Kesteloo en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4