T 2 mill fa BERCO- aanbiedingen DE VOLKSSLAGERIJ GROTE .J" Atoomprijzen Radio HET DUMPPALEIS voor de Jeuoo van der Hell Dames Van Westen - Goes Simurt talrijke koopjes II Deze week verkopen wij alle Trainingsbroeken een Gulden onder de prijs dus een broek van f 2,98 voor f 1,98 van f 3,98 voor f 2,98 enz. Damesmaten van f 6,95 voor f 5,95 enz. Zie speciale etalage Optica'1 R. P. P. WESTERLING J. de Kok Zonen „De Kolenmijn” 9.75 een PROFITEERT! ELASTIEKEN KOUSEN I Nederlandse Volksunie de VISMARKT Wilt ook U behoorlijk bijdragen en de Licht- en Bloemenweek zal slagen Uw wagen sneren en wassen terwijl u wacmi Gebr. de Baar, Goes 2. QaniUAofyeA. 4-; prijsvermindering ÜW RECLAME „DE BEVELANDER” Ijzerwaren en Gereedschappen Fa J. Boer, Goes T. vaste brandstoffen niïïKiï Openbare Vergadering DEH BOER BOES JEUGDDIENST gehouden, wearln zal voor gón: „Voor wat hoort wat” >,BORSSELE’ «De Vol ks win kei» if G a n z a p o o rt s t r a a t. 23 - Gott Na Den Haag - Nu te Goes I TE GOES f A.S. ZATERDAG WEER op GOES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT -I VERENIGING VOOR ZIEKENHUIS VERPLEGING IN ZUID- EN NOORD-BEVELAND Wilhelminastraat*9, Goes, Tel. 2154 HET MAATCORSET Goes Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 - Na t 2636 iiraiuicaiiL „VLOT EN VEILIG** P. PAARDEKOOPEK INEEINEEMMSHMEKI LET ER VOORAL GOED OP wat hier volgende week komt te staan! GOES J. Reijnhout Goes WILHELMINASTRAAT 60 - Voor het inloggen en verspreiden van Nog ENKELE dagen (tot a.s. Dinsdag) V/ij doen het laat, maar doen het GOED! '-.1 Kappen met plastic-blender compleet voor f 19.75 ONTBIJTSPEK 250 gram voer 95 cent VJSMARKT 6 - GOES II '12.90 r J It Uw voor allo ■Ur 9 9. ToMooa 2M0 wn vluq som te teren »odal U „tete" op de we« »«,h Mm* rille, te eeeteol TB KOOP: Een Zwitsers electrisch fornuis merk ,8URSEC' met 4 kookplaten en een oven met onder en boven verwarming voor 330 vit Zo goed als nieuw Inlichtingen PICCARDTSTRAAT 6 Telefoon 3^13 of 3533 BIJ UITNEMENDHEID TUeteee MSI HOS) (N.V.U.) Secretariaat! De Slilestraet 79, Den Haag in 't hartje van de Lange Vorststraat 51-66 Lange Vorststraat 45 Telefoon 2467 leiet. z44/ T.l.foon 2072 (zeek) Bij geen gehoor 3278 (hult) i'A Secretariaat: Telefoon K 1100-2^51 ■Laat bij on» Op onze smeerbrug kant U dan Uw wagen ook een» pen onder bekijken Caltex Service Station ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN IN ALLE TINTEN 17 50 15 90 gaat gewoon door met prga-n en kwaliteit De laatste week van de Oprulmingsmaand verkopen wij onze verlichting met Voor SPIEGELS, MEUBEL- en ETALAGE-GLAS Voordelig over te Bouwkasdeelname groot f 10.000 waarop geetort f 1200— brieven onder no 7-4 van dit blad Bij guur weer en huishoudelijk werk voor Uw handen - Tot Donderdag as. gaan wij voort met de verkoop aan Zié hiervoor onze speciale etalages Enkel- an dubbelrekkend Naar maat an confectie Voor J Wijngaardstraat >7 - Goes - Telefoon 2783 Wederom ontvangen een zeer mooie aparte collectie AMERICAN SPORTKLEDING o.a. Teddle gevoerde kluderjacka met en zonder Capuchon, Jongen.Jacks met teddlevoerlng, 3-dellge kinderpak jon enz. Zeer matige prijzen Te koop wagens vertrek Eiken Haakamer-Ameublement Eiken Bureau (ministre) Trapnaaimachine in Eikensalon- kast (inzinkbaar) r. VERMEULE Nleuw.trant 19, Goes bureau “"bijzonders in het leven teaoEa TELBPOON 30»4 """roepen. oCsiclit* en L^laeme n weeL 1952 Aan de leden van de A-vërzekering wordt mede gedeeld, dat de lidmaatschapskaarten van hen, die op hun „stembiljet” een hogere A-verzekering hebben verzocht, nu alle naar de betrokken onder-afd. of bode zijn verzonden, zodat de hogere contributie is of spoedig zal worden geïnd. Overgang naar een hogere A-(3e klas)verzekering is ook verder nog altjjd mogelijk, echter met toekenning - van de reglementaire wachttijd. Tijdens deze wachttijd OaB*eP®®rtstr. 24, Tel. 2513 behoudt men zijn oude rechten. Overgang van A (3e klas) naar B (2e klas) verr zekering kan ook altijd plaats hebben, eveneens met toepassing van wachttijd. Inlichtingen worden opverzoek gaarne verstrekt. Verzoek. Willen de leden, die in 1951 in een Zieken- huis zijn verpleegd, en nog nota’s onder hun berusting 1 hebben, die voor vergoeding in aanmerking komen “Hing worden gehou- (b.v. van de specialist, voor vervoer, enz.), deze nota’s _en °P uiterlijk 11 Januari 1952 inzenden 7 A. DE LANGE, Secr.-Penningm. stad Goes meer aantrekke lijk te maken, doch ook, en juist in de z.g. „touristen- tijd”. Met de voorbereiding is reeds een aanvang gemaakt.! De bedoeling is in elk stads gedeelte een passende licht en 'of bloemenversiering aan te brengen, waarbij o.m.’ ook is gedacht aan de toe-l chiriegeweernest. Maar als Kangswegen tot de stad. De licht- en bloemen week in 1952 moet nog op Donderdag 31 JaiHtnrl a.*., to 7.30 uur In „Schuttershof" te Goesj SPREKER: Over. .IK KLAAG AAhT‘ (via geluidsoverbrenger) Spreker: B. BOELHOUWER. Voorzitter Ned. Volkeunie O^r: „Wat WesterNn* wir* Vergaderingtleider: J. P. ALBERS. Lid N.V.U. Toegangsprijs 75 cent Zaal epen 7 Kaarten vooraf verkrijgbaar aan de zaal kans van 1951. J Het Comité hoopt daar door zijn makkers met de toe in ruime mate mede- Hij re- werking te zullen onder op een vinden en natuurlijk, voor- pa- al, financieel, en we! zo- De mooiste sortering WIEOJE8 LEDIKANTJB8 KINDERWAGENS COMMODBB BOXEN en KINDERSTOELEN vindt V steeds in Zeeland’, toonaangevende Babyzank uit de Lange Vorststraat De zaak voor kwaliteit en lage prijzen ta.J.F.casieisiin&zn. Goes, Telefoon 3368 -i Inleveren ven boekjes vóór bijschrijven vaa rent, es coot 41e uiterlijk 25 Januari a.s. HET BESTUUR. Vrijdagmiddag2SJanuria.» een is onze corsetière weer aan wezig In „DE LANDBOUW” op de Markt te Goec Wilt U een coroet of bustehouder waar U (plezier van hebt, noem dan „0 c t e r n o” Mapje met 10 Prik- kaarten 45 cent Mapjes Plakfiguren met voorbeelden v.a. 55 cent Mapje Vlechtmatjes met naald 45 cent Prikpennen 35 cent Vlechtnaalden 30 cent enz. enz. Lange Vorststraat 110 (Vlak bg de Ganzepoortstraat Voor de organisatie van de licht- en bloemenweek is ’n nieuw Comité „GOES” gevormd, dat in samenwer- king met o.a. de Contact- u .-.'’commissie van de Midden- Tai” ^e^Hhwn,v°m»Z!!"s‘andsverenigingen trachten „daad Ixjwondert, geeft hu zal niet aUeen in september zich mderdaad op. Het s tljden3 de mid. paartje trouwt, maar nog denstendstentoolSteUing de OP ,de bruiloftsdag moet stari Gocs meer aantrekken Andy al vertrekken naar zijn opleidingskamp. Een- maal in Korea dringt de verschrikking van de strijd pas goed tot Andy door en begint hij zich erop te be zinnen, waarom hij en zijn makkers daar vechten. An dy redt zijn groep door een stoutmoedige aanval met een bulldozer op een ma- hij in zorg om een zieke vriend zijn post even ver laat en vijandelijke verken- beter en fraaier zijn -dan ners daardoor een 1 geeft, wordt hij wekenlang --1;- *s” nek aangekeken, habiliteert zich uiterst gevaarlijke trouille bij ’t opblazen van danig, dat het succes van vijandelijk munitie-ihet vorig jaar üaarin tot depót en als hij een defecte uitdrukking komt, locomotief van een Rode| Met het bestuur van de Kruistrem nog juist op tijd middenstandstentoonsteiling M op gang krijgt. De ,ster-|jg bespreking ge-A L. KAMPMAN vende sergeant Kirby geeft bouden, waardóór een sa- hem een brief aan diens menwerking u tot stand vrouw en twee kinderen gekomen> die het werkelijk mee, en die brief blijkt in gelijk maakt voor Goes zijn eenvoudige, aangnj-’en heel iets zeer pnnrlo - m «var aar treffend beeld te geven van wat deze vrijwilligers tot hun dadén beweegt. Zundac 27 Januari a.s^ wordt 's-avond» to haff zo» In da Grota Kerk te Goe» een Os. S. P. DE ROOS, van ’«-Héér Handrlktkindoron Het onderwerp der prediking luidt: De zit plaat jen zijn vrij Het kerkkocy vet leent medewerking 1 - 1 1 Wij hebben schitterende RECLAME VOOR DEZE WEEK! 1000 gram voor 3,70 500 gram GEHAKT voor 1,35 BAZAR NED. ROODE KRUIS Het Ned. Roode Kruis Aid Zuid-Beveland West, is voornemens op 1 en 2 Februari a.s. een bazar te organiseren ten bate van haar materiaalvoorziening, in de Prins van Oranje te Goes. Wanneer wij de naam noemen (Ned. Roode Kruis) denken wij aan offeren in geld of goed, hetzij zich in te zetten met volledige of ferbereidheid hun mede-r mens te dienen. Wij prijzen ons gelukkig, dat ook in het Centrum van Zeeland vrouwen en man nen paraat zijn om in geval van nood te helpen waar dit nodig is, men denke slechts aan de watersnood in Goes dit najaar. 1 Dit werk zal echter niet voortgezet kunnen worden, wanneer in de materiaal- positie geen verbetering komt. Thans vragen wjj Vbe zoekt in grote getale de Bazar van het 'Ned. Roode waaraan naast de, vele attracties een Ambe- nezenband haar medewer king verleent. De Bazar wordt geopend op Vrijdagavond te 7 uUr door de Edelachtbare Heer Burgemeester van Goes. De Bazar is geopend op Vrijdag 1 Februari van 7 uur tot 11 uur en Zaterdag 2 Februari van 2 uur tot. Coöperatieve Boerenleenbank DE FILM VAN DE DAG „KOREA” Doordat een journalist de voornamen Andy en Randy verwart, ziet Andy South in, het' stadje Billings Falls zich opeens tot plaatselijke held gebombardeerd, als zijnde „de eerste man 1 Billings Falls die zich als Korea-vrijwilliger opgaf’. Als hij merkt hoezeer zijn IETS HEhL BIJZONDERS ALLE MATEN VAN 69 75 NU VOOR 49.75 COOP; BOERENLEENBANK KLOETINGE Voor contróle der boekjes nog nota’s onder hun berusting en bijschrijving der rente, Kruis, (b.v. van de specialist,°voor vervoer, enz.)7d^e~nota’s den °P Vrijdagavond 25 _i<iul -- iJannari van 79, op Zater- A. DE LANGE. Secr.-Penningm. 25 en op ZAterdafinKUuic 2 Februari van 25. Voor niet aangeboden boek jes wordt f 1.in rekening gebracht. Op genoemde zittingen worden geen an dere bankzaken gedaan.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3