I l I Hardhouten Kachelblokken P. Weststrate en Zonen °p rui ming, maar dan bij: A. WILKING - GOES Er wordt geprofiteerd Wi Speciale Balans-Opruiming 1 Fa. A. M. VERTREGT 6 Ca LANGE VOR8T8TRAAT 94. GORS. TEL. 2938 Aangesloten Spaarkas Middelburg Merison's Ijzerhandel „OPTICA CALTEX IIIIEI llltElf ■set AquemarllB, ..EST::;{dE. J. SINKE-DE GRAAG f2.10 KLOKSTRAAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 Biefstuk f2.50|DOOR GEHEEL ZEELAND ALLE8 FRANCO HUIS! Slechts één week Voor accuraat BRILLENWERK prima Verkoopster 1e of 2e Monteur L. Korstanje Oostslngel 50 - Gone P.K.deHaas Kmdnrarta - Gone «A. Vrifdag 11 Januari GEEN SPREEKUUR Kort maar krachtig een jongste bediende p' '1 DE VULPEN-DOKTER van de PARKERFABRIEK houdt Dinsdag 15 Januari aa. sitting STURM’s Beek- en Kunsthandel Oom Parker-DepAt L. Kerkstraat 5, TUL 2819 BA 9st kast B. V» «elfta eer east al per Ma leaSaa W. H. van ’t Veer W A N T1 l^- '‘7°* W<M*dU'’bur«.o om a sa a Telefoon 2687 HAAST U I 1* EEN WINKELJUFFROUW BAKKERIJ FELIUS 8t Adriaanstrast 15, Gom. GEVRAAGD PMUPKBNS- VERHOEVEN Sophia Susanna GEVRAAGD; JANSE VAN NOORDWIJK TE KOOP BU INSCHRIJVING Bea partij OLMEBOMEN, liggende bij de Hofstede van de heer L. Smits in de Boraele-polder, gemeente Ovezande. --- Gevraagd Geweldige koopjes I Goes I H: I TE KOOP VENDUTIE Buikbanden Corsetten 'Corseletten A. L KAMPMAN te *t hartje van de Lange Voretztraat tl-66 Service Station Gebr. de Baar OPENBARE VEILING Goede kwaliteit koopt U Goedkoop koopt U j J Vertrouwd koopt U Ziet onze prijzen, maar bekijkt nog meer onze «kwaliteiten» en ook U zult zeggen en handelen als de meesten: tij dook in de Telefoon 2687 ROTTERDAMSCHE BANK Kantoer Gees Greto Kade 22-24 we leggen ons speciaal toe, op prima goed voor de laagste prijs en waken er angstvallig voor, niet te vervallen in de gewoonte minderwaardige artikelen te kopen HUIS TE KAPELLE BU INSCHRIJVING TE KOOP KÓRTE KERKSTRAAT 7 GOES Eet nu van de prijzen, en niet minder van de gelegenheid nu werkelijk iets GOEDS te kopen ImTPnlisriw A ■■4’ 1 OK SPECIAALZAAK VOO* UW BRIL VRAAGT VOOR DIRECT ■ar 's namiddags. J j Damesschoe- r Waaierstraat 19, Goes. NET MEISJE U, Gom Gom. j- GEVRAAGD TE KOOP: Zwaar Honden hok. - A. D. ran Llere te voor halve dagen. - Mevr. beschaafde welbespraakte Heren of Danes TOOT interessant werk ia Zeeland Zeer rntme verdienste Brieven onder no. 2-1 aan bet bureau ven dit blad tot voor kort was gevestigd .Klein Taria”, niet uit de hand te koop is, doch in het openbaar zal worden verkocht. Nader te adver teren. NOTARIS VAN DISSEL. het vertrouwde adres: Radio Bareman, Goes, Zuid- De Heat en Mrurouw green mei tennis non de Swspoedipe geboorte aan hun dochter JPlanntke" d Januari 1952 Behnunko 10012 Sao Paulo (cidade) Braad boven 17 jaar Aanmeldan tutsan 7 en 9 uur 't avonds Kledingmagazijn Goat Briefjes in te leveren uiler- Mjk 22 Januari as. ten kan tore van Notaris D. C. van Werkum te Heinkenszand, Tel. ’s-H. Arendsk. 297. TE KOOP Ben prtam sart* Kachelblokken Kersenhout. Te bevr. Mi: WedJB. H. NU 88K. ^Kapelle VAN DE WEEK AL8 RECLAME 8PEC AANBIEDING Per 256 gram aaMMastee werii «e «irrltem Sollicitatie» tot 90 Januari, uitsluitend aoMfteiqh, met opgaaf van referentie» en staat van dienst Citroln n Garaga J. van Fransen Nieuws traat 19 - Goes i Onderkledlng, Goes. - ALLE SOORTEN SINGHR Goudrenetten 4 kp.fl.- Bellefleuri 4 kg. I I Zoets Stoofappels 4 kg. f 1.— Stoofperen 3 kg. 11.- Zoete handappel» 3 kg. II.- f LH f f« f LH f 9.20 f 3.90 f L« f 2.19 f 8.99 f 9.49 f24.99 f24.99 Voor ShiMMiiptilM en Man darijnen is toch Snoep, St. Jacobstraat, Goes, Uw adres wat kwaliteit en aan tal betreft! SPORTIEVE nen met verende sponszolen Gezocht te Goes of omgeving volledig pension met 2 kamen of één ruime kamer met gebruik van tele foon en go mogelijk garage Brieven onder no. 2-3 aan bet -_j van dit blad belmakerQ, Hoofdstraat 18, - gratis een paar Herensok- - - En voor een beste gebruikte Philips, Erres e.a Radio, 22 Jr. Nieu- 70 echtgea. J urne f* upteflh Voor elke vulpen, welk merk ook, gratia onderzoek Komt deze dag met Uw vulpen. Verzuimt die gelegenheid niet Zitting van 9 uur v.m. tot 8 uur um. in en beige voor ƒ15,90 p. pr. Alleen bfl: Rial, L Vorstetr. 85, Goes. VOOR HET opnieuw stof feren van uw stoelen, met stoffen of leerdoek, is het nu de t<jd! Vraagt ons prtjs en stalen. Wij bezoeken u -J— Wij hebben nog Spaanders f 1.—- per zak Worden ia Goes franco thuisbezorgd I I Voorstad» Goes Telefoon 22M .1 p I TINTERLOCKHUIS is nog MOGEN WU OOK UW goedkoper! Deze week uw Stoom- en Verf goederen vur- speciale aandacht voor onze zorgen - Wed. H. de Kok. pracht sortering Dames-Wijngaardstraat 7-9, Goes. Onderjurken, van de aller- ZUIVer WOLLEN Skisok- L._„ 1. _2* spotprijs van ƒ2,98. - 'tln- I terlockhuls. Goes. z SPBCIALB- BN HOMOeOPATHISCHB GBNBBSMIDDELEN 4» originele eerpekking hele U b« GOBMmiMe TB KOOP: Electr. Wasma-ITE KOOP GEVRAAGD: In rihin* met Wringer, 220 volt. gurt.z. Open Haardkachel. Weoterstraat 19, Goes. Bruèl, Scheidestr. 78. Goes. TE KOOP: Philips Radio, 4TB KOOP GEVRAAGD: InlKOOPT U nog Ma voor- r-l -- -* 2- --- gevraagd. Ook ruilen tegen graan of zadel, met prflsoj „af” is naar het adres van vertrouwen: Radio Bareman Cocoslopers,50 en 70 breed, fel. 232o'(K 1100). AMERIKAANSE NYLONS, - extra fjjn weefsel, iets aparte voor ƒ4,95. Alleen bij: Rial, L Vorststraat 85, Geus PRACHTIGE DameMCboê- nen voor de speciale prfjs van 12,90. Alleen b||: RlaL L. Vorstetr. 85, Goes. RB*TAi<ITaCOPKDlltlN<3 zie de etalage! - Wed. H de Kok, Wijngaardstraat 7 IWLw ghawl at Wsndwduwnwm delshlad, PRIL Harv. Kerk GEVRAAGD Meisje voor Hamsweert, MaartonbroemJKoola, HoenUaüswag 157 te|v. A Dom, C 40, ProviBciale|gen,'kl. lichtgrijs. - Brievunkoor UI - Wed. H. de Kok. voor Mn-derde aboon. «f 1. IOma wug, BainkMMMnd.No. 2-5, bureau van dit bt|w|)agaardstra*t T< GtMsjKaniparfMiiaskr. 90, CWTRAAOD Par 1 Februari aj. EEN NET PAGMETRIE Mevr. FRANKE, Remg-r fMllMtraai 12. Gms. VurhuMv-waguas seudur Chauffeur |B»MRtnf(K)K9nfOB«e«e»eB w~orden üiëwachVIütoïijk| (mal. af vrl.) Mule-dlglama mlasteas vereis* SelllcHsIles schrtftelgk tea kan lore GEDURENDE DB BALAN8-OPRUIMINO BIEDEN WU U AAN: Partijtje prima grasliunen lakens, in de maten 169/249 voor f 7.99 189/249 voer f 9A9 Congo-llnnen Lakens f 7.99 Prima Slopen t 2.19 Pyamaflanel. gestreept t 1.69 Khaki linnen. 146 breed Gemoltonneerde Hemden Gemoltonneerde Borstrokken Gemoltonneerde Broeken Prima LakenflaneL crime’...... Zwaar FlaneL 149 breed Prima Jaeger Flanel Waterproof Poplin, 149 breed Waterproof Gabardine Gestikte Dekens, grote maat Prima halfwollen Dekem makkelijke betalingocondl- - Wed. H. de Kok, Wijn gaardstraat 79, Gom. GEVRAAGD: Smidsknechts ^J,bJ oen Halfwas Smidsknecht. Leerjongens, een Schilder of g<üfb?,~batterij ÓFwissils’trJg.7t7_Röwte7 Gewn^iéidaldeUge Mantel?’ T^iwbbenlTWrKDB UBZKR(S) ge- rVklr fdkOHAn wman nfvoHal winf nrilariw m»m mP mmm --- vmbwmwVaIIw» - VTfWb.T WWW* Him- Pr'* 17 Januari sa. Twee Transport-rails, lang I 5.50 m. met 26 gaten, een Grond-bascule, weegverm. I 500 kg. en een Toonbank, I 2H m. lang. Te bevr. bij I C. J. KOOPMAN, Bonstj- weg 19, Telefoon 295, Wemeldlnge. fl op Woensdag 23 Januari I 1952, in de zaal bij de heer I J. C. Krijger, Beestenmarkt I te Goes. I Zindelijke goederen kunnen I worden bügebracht of wor den af gehaald, waarvan op gave te doen bij de vendu- meesters A. Jacobs en Zn., Piccardtstraat of ten kan-| tore Kleine Kade 11’. f J. M. DE KOK, KI. Kade 11, Goes.| SLAGERIJ Ook naar maat QOBd - TBLBFOON t09j Voor malle en Uw auto naar: De gegadigden wordt Caruogn, Amethist, Op»*!, Bloedkoraal, Bobijn, Diamant, Ouyx, Topaas ea aadere stenen In fraaie solide zetting KEN PRACHTIGE SORTERING - 6 WILKING Wollen pluche Tafelkleed f49.56. Btjpasnend Divan kleed f 75.—. Schoorsteenloper f 11.59. Wollen ge- Aanmelden turnen 7 en S bloemde pluche Gang- en Traploper 1LH per m. Bouclé Trap- en Gangloper f3.75 per m. Ceooaloper, 59 breed f 3.59 per m.: 70 breed f 4.75 per m.; 199 breed f5.95 per m. Wollen pluehe Vloerbedekking f 12^- FUne Rookworst f 1.69 per m. Bouclé Tapijt f 6.per m. 2-perseoM Bed met PekelvleM f i.g# twee gevulde kussens f 55.1-persoons Bed f 37.56. medegedeeld, dat het pand Per 100 mn>. 2-persoons gebloemde 3-dellge binnenverende Bedden. Ganzepoortstraat 1, waarin FHne ruit *Ubw terra, f9L-. 1-persooM btenen- nPtb ZnM f 0.20 verend Bed f75.Pluche Tapijt. 2x3 mfipT—. VERDER RUNDVLEES Holtap Taptjt f 32.50. Wollen 2-perooons Deken f 24A0. Runderlappen vanaf’ f 1.80 MEUBELMAGAZUN Westsingel Telef. 23! en Heren MeisjM en DamM Onder- kleding. Dus voor prima waar naar Tholenaar, Ka- P*11'! tiea WIJ HEBBEN NOG een 150 c.c. CJL. geheelcom pleet, windscherm, duo en motortas, type 1951, ƒ850.-. Théb Briefjes, Goes. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op Donderdag 17 Januari 19M, voorin. 11 uur, in bet Hotel U)e Zwaan” te Kapelle, t.v.v. van de heer Jb. de Keizer te Kapelle, publiek te verkopen Het huis uwt steunrtja vsrkenshok en erf, aan de Dreef no. 9 te Kapelle, groot 1 A. 25 cA. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling. Bezichtiging Dinsdag 15 Januari aj. van 2 tot 4 uur. EERSTE RECLAME en voordelige aanbieding in 1952! ZU of hfl die Vrijdag of Zaterdag voor 1 gulden Sinaasappelen koopt, ont vangt ook een kg. Spruitjes of Witlof voor 33 cent. Snoep, St. Jacobotr., Gom. Het huls met grote schuur! en erf aan Schoorkenszand-I weg 2 te ’s-Gr a ven polder, groot 0.11.33 HA., eigendom van dhr. L. C. Coppens, voor alle doeleinden ge schikt Op gebruik ui terlijk 1 Maart ax. Q Inlichtingen te bekomen ten kantore van dhr. Th. de Klerk te ’s-Gravenpolder en bjj de eigenaar, alwaar de inschrjjvingsbiljétten 'ONZE HAMWOR8T IETS FUNS! Ah weekproftjt slechte 35 cent per 109 gram. Probeert onze lekkere BAKBLOEDWORST met spek 22 cent per 100 gram. A--- beste kwaliteiten voor de voor dames in alls ms- ten ƒ2,50. Alleen bjj: RlaL Lange Vorststraat 85, Goes. I ’T LNTERLOCKHUIS te nog JXN RlCT MTBTS.T1B goedkoper! Prima kwaliteit vraaad. voor de nwrrsn- Interlock Herénhemden, z. urm» - Mevr. HorghgraM. m., slechts 1,98. Interlock Nleuwstraat 1, Goes. Heren Sportbroeken, in alle maten, slechts 1,98. - *t Ih- terlockhuls. Goes. TINTERLÖCKHUIS te nog goedkoper! Prima Jaeger Herenborstrokken en Lange Pantalons In alle maten en gegarandeerd krimpvrtj voor slechts ƒ3,50. Interlock He- I renborstrokken en lange Pantalons slechts 2,98.- ‘t Interlockhula, Goes. T INTERLÖCKHUIS te nog gp(“ goedkoper! Denkt u om onze SXnbonnen, Mj leder ^d. m^^eu’^n“^ kousen ontvangt u een bon en 5 van deze bonnen en u ontvangt geheel gratis een paar Dameakousen. Hoe be staat het!? - 'tlnterlock- huis, Goes. T ÏNTKRLOCKHXJIS ia nog goedkoper! Denkt u om on ze Sokkenbonnen? B|J ieder “nJer enige"verplichting. - paar Herensokken ontvangt Jac Blerens-Phllipse, Meu- u een bon, 5 van deze bon- oen en u ontvangt geheel Btezeiinge, Tel. 317. \naau UAWAvtastlr- ken. Hoe bestaat het!? - 't Interlockhula, Goes. - rcr -vanaf 85 op accu of licht T INTERLÖCKHUIS Is nog - - goedkoper! Alles zinkt ln het niet, als u onze P^en vlletetraa'f 13, Telefoon*2320 ziet! Lakens, Slopen, Thee-(K110g) voor^eiild^ii'^'Sn^ene’de DEFECT?-Voor voor guldens beneden ae e normale verkoopsprijzen. - vakkundige reparatie die *t Interlockhuls, Goes, rr -r-r-c r u-- vcruvuwcu. nauiu oexrciuiMi WIJ RUIMEN OP .Coupons te 13, CVw*r*alr*rM»ra Kil ten 7(1 hn>An_lm_. Japonstoffen, Brab. bont,. Shawls, Dameskou sen, enz. Dus voor goede waar naar Tholenaar, Ka pelle. JONG ECHTPAAR zoekt wonlngruimte in Goes. - Br. 'onder No. 1-2, aan het bur. de huishouding, van A te »- r*“ v<<***’ ook btj onze vert. J.' Q. Tholenaar, Mo lenwater 2, Kapelle. 8. Kok, 25, M |Memoog aan oude prtjs van aan het bureau van dit JA ftK VOOT meuwe Rut0B ge- Stofzuigers te: Radio Baru- man. Goes, Zuidvlietstr. 13, uit honderden), eiken Bur. EEN NET DAGMEISJE t“ I-—- - Mevr. Kuibbe. ut Middelburgse straat no. 34, Tei. 2320 (K 1100). T« nog een voordelige Hoed, vraagd voor Elsevier, Han- - 's ochtends. - FhlRpa, Alb. Liere, 74 jr_ weduwn. va® wat anders. Te bevr. bij: J. Knop: In gurtx. HET MAKEN van Knopen. man, Goes, Zuidvlietstr. 13, bruin, blauw en Mn In sswropsraties in 1 dag go- zwart ƒ25. - Wed. H. darned! - Wed. H. de Kok, WU RUiMEN OP: JongenajKok, Wijngaardstraat 79, Wijngaardstraat 7-9, GoM- BUROERLUKE 8TANt> ▼AM GORS NaabnachinM ook op ge- 2 tot en met 7 Januari 1999 Geboren: Pieternella Anna», d. v. P. Gelok en M. Schrij ver; Johannes Joeephus Ja-. z. v. N. Bruakut en X C. Korshuize. Ondwirsuwfc L. J. CapeBo, 26 jr. en A. J. Burgs, Overleden: A. M. v. Radto-OnderdelM voor spot- ‘j; prijs en Lampen voor eik toestel vindt u in ruime sor tering btj: Radio Bareman, Goes, Zuldvlietstraat 13, tel. 2320 (K 1100). GEVRAAGD: Een Meteje voor F morgens 9—3 uur, 's Zon-I*TL"1^ - dag. vrij. - Goldschmedlng, Muziekhandel, Lange Kerk- z straat 41, Gom. L a Rotterdam. Dut s*a koopjMÜ Electr. Gramjnotor met Plck-Uf ƒ50, eiken Pathéfoon fL gebruikte Platen 1 (keus u~ mlnistre, s.g.ajn. 96, eiken vraagd. Dressoir voor knutselaar, U' slechts 35, s.g.a.n. Keuken- Goes, Tel. 2641. - HW!T Knopen^ kachel 35. b(jRadio Bare- pB laatste Jersey JasjM Gespen. Ceintuurs en Kou- Tel. 2320 (K 1100).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4