IIH K S k S U E COURANT. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V00R1HET VOORMALIG 4E DISTRICT. Nieuwjaais-Adieitentien BERICHT No. 1167. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland .fitu uiarirwiTtoiii inrrr I urt-.r-.A/r-i r 7.1 w M«»7 ff C» - a Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters Haar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELGJI.1S te {freshens. i ..-JJ'»: 7V r f .1 Het no. van dit blad van 1 Janu- i mri zal in plaats van des avonds, des mmrgomm wqrden uitgegeven. In dat no. worden als naar gewoonte opgenomen, die tot Maandagmiddag 31 •«camber u i t e r 1 ij k 2 »r« wordqn ingewacht. DE UITGEVER. De Duitsche regeering schijnt nu is het met het oog op de komende verkie zingen die de oogen thans doen open gaan? toch ernst te willen maken met haar maatregelen tegen den vleesch- nood. Zooals men weet wordt in Ber lijn onderhandeld over een Duisch-Ame- rikaansch handelsverdrag en bij deze besprekingen schijnt het denkbeeld om den invoer van Amerikaansch slachtvee toe te staan ter sprake te zijn gekomen. De agrarische „Duitsche Tageszeitung" heeft van een zijde, die het weten kan, vernomen, dat werkelijk ernstig over de mogelijkheid wordt gedacht, ja dat zelfs reeds wordt overwogen onder welke voorwaarden een dergelijke invoer ware te veroorloven. Men wil dan toestaan dat Ameri kaansch slachtvee naar Hamburg wordt gebracht en daar geslacht om het vleesch in koelwagens door heel Dnitschland te vervoeren. Nog een ander plan is volgens het hoofdorgaan der agrariërs al bijna tot rijpheid gekomen. t i. 6. ifijdtagtn lot ilq j^fiiedeqis <""1 laatitlmn üe^ust. Evenzoo dachten de Gedeputeerden van den Raad van State er over. In het rapport, over hun verrichtingen door hen ingeleverd, wordt van het aan wenden van eenig dwangmiddel met geen enkel woord gerept, alleen stelden zij voor dat die van Groede en Baar- zande als de verste met een mindere mochten volstaan dan het nader bij den Elisabeth liggende Oud- en Jong Bres- kens. De ingelanden van den Elisa- bethpolder zelve, meenden zij, die nu al lange jaren van alle' landsbelastingen vrij waren geweest en hun opkomsten getrokken hadden, behoorden „vooral iets notabels tot hun eigen conservatie te contribueeren, en zouden wij derhalve meenen dat ieder gemet daarin gelegen 24 gulden behoorde te geven, en (voe gen zij er bjj) dat deze groote belasting Men zou n.l. de vergoeding voor het onderzoek naar de deugdelijkheid van vleesch, dat wordt ingevoerd, lager wil len maken. De vleeschnood in Oostenrijk moet ook een vrij grooten omvang hebben bereikt, dat deze voornemens de „Neue Freie Presse" de verzuchting in dé pen geven „Dat gebeurt nu in Duitschland, waar de iuvloed der agrariërs toch min stens even sterk is als in Oostenrijk. Als de Duitsche regeering dat doet, zal men toch ook in Oostenrijk iets in dien geest moeten doen. Verschillende Russische bladen, de hangende kwesties met Japan over de toepassing der vredesvoorwaarden be sprekend, hebben gewaagd van de waar schijnlijkheid, dat een scheidsrechterlij ke besiissing zou worden gevraagd. Nu wordt echter thans medegedeeld, dat de onderhandelingen tusschen beide regeo ringen, die eenigen tijd waren onderbro ken, thans weer zijn opgevat en goed vorderen, dank zij het ernstigo verlan gen der Russische regeering om de zaak tot een goed einde te voeren. Dat de onderhandelingen zoo langdu rig en zoo moeilijk zijn, wordt geweten aan de vaagheid der termen van het ar tikel in het vredesverdrag, waarin de visscherijkwestie wordt geregeld. De aanvankelijke moeilijkheden zullen dus toch blijkbaar tot geene verwikke lingen aanleiding geven. Er gaat tegenwoordig haast weer geen dag voorbij of uit Rusland komen berich ten van moorden op ambtenaren of an dere hooggeplaatste personen. Zoo wordt uit Twer geseind de vroe gere gouverneur-generaal van Kiew, Wol- hynië en Podolië, werd in de buffetka mer van het vergaderingsgebouw voor den adel door een onbekende met zes revolverschoten gedood. De misdadiger trachtte daarna zich- UEdel Mogenden niet zoo vreemd mo ge voorkomen, zullen dezelve gelieven gediend te wezen dat het zeker en waar is hetgene die van de Groede zeggen, dat de origineels ingelanden den eigen dom der landen reeds schijnen als ge abandonneerd te hebben met dezelve voor drie gulden te hebben verkocht en de schuren reeds afgebroken en het der halve niet onredelijk is dat degenen, die alsnu door hun naburen worden gehol pen zelf zooveel meer als anderen tot hun behoudenis zouden contribueeren". Eindelijk viel de lang gevreesde slag en liep de Septembermaand van 1697 de polder in. Die van Baarzande, beangst voor hun eigen behoud indien hij met de zee ge meen bleef liggen, waren aanstonds ijve rig doende om te weeg te brengen dat althans het gedeelte, dat aan hun wa terschap grensde, weder hordijkt werd, en traden tot dat einde met de eige naren in overleg, maar op een paar na bleken dezen niet tot de ondernemipg gezind ja niet eens bereid te zijn om de achterste gevloeide landerijen door een inlaagdijk te beveiligen. Zelf het zelf dood te schieten, men slaagde or echter in hem levend gevangen to ne men. Eon niet minder opzienbarende moord had plaats in de Russisch-Poolschc fa briekstad Lodz. Daar werd de hoofdre dacteur der Lodzer Courant, door een onbekende doodgeschoten. Den daarop volgenden dag drongen drie jongelieden het papiermagazijn van den uitgever dezer courant binnen en brachten hem met revolvers verwondingen toe. De man werd naar het ziekenhuis ver voerd, maar gaf onderweg den goost. Als reden voor die aanslagen wordt opgegeven, dat de uitgever geweigerd zou hebben een oproep der socialisten en democraten te drukken. De hongersnood, die thans groote ge deelten van China teistert, kan niet dan ten koste van enorme bedragen gelenigd worden. Men weet dat de vreemde di plomaten in Peking met invloedrijke mannen uit de Chineesche handelskrin gen reeds sedert eenigen tijd zich in spannen om gelden tot dit doel bijeen te zamelen. Tot steun van hun bedoelingen heeft thans president Roosevelt een oproep tot het Amerikaansche volk gericht. Hij doet in dezen oproep ook mededeeling van zijn voornemen om aan het congres machtiging van de regeering te vragen tot het zenden van voedingsmiddelen. Een hevig tooneel heeft Zaterdag in de Italiaansche Kamer plaats gehad tusschen den bekenden socialist, professor Enrico Ferri en den afgevaardigde Santini, naar aanleiding van zekere opmerkingen van Ferri over vaderlandslievendegeneraals in 't algemeen en over de waarde van Ita- .liaansche generaals in 't bizonder. Ferri had Vrijdag al uitgepakt over het Italiaansche legerbestuur. Nu ver telde hij, dat als er geen Fransche sol daten waren geweest bij Solferino de werk ter hand te nemen ging bezwaar lijk tenzij men vooraf verzekerd was, als het eenmaal was afgeloopen, niet door anderen de vruchten zouden wor den geplukt, met andere woorden de oorspronkelijke eigenaren hun eigen domsrecht op de herdijkte gronden zou den doen gelden. Om een uitweg te vinden droegen zij daarom in Maart 1698 aan de Staten- Generaal bij verzoekschrift voor „dat de difficulteerende (bezwaar makende) inge landen van den Elisabethpolder (moch ten) worden gelast om binnen den tijd van vier weken zich te verklaren of zij gezind waren) de voorzeide herdijking te willen toestaan of wel hun landen te abandonneeren, of dat bij nalatigheid van dien (de Staten-Generaal) hun ver zoekers zouden gelieven te autoriseeren (machtigen) en octroyeeren (vergunnen) de voorzeide herdijking ten koste van hen verzoekers te doen". Alvorens op hun request te beschik ken zonden de Staten-Generaal het in afschrift toe aan de difficulteerende in gelanden met order dat zij daarop bin nen veertien dagen na de ontvangst hun uitslag! van den strijd anders zou geweest zijn. Bij Custozza deden de Italiaansche generaals hun plicht niet, evenmin als later bij Massawa en Adoea. Do vooizittor van den ministeraad protesteerde on verklaarde, dat zulke taal oen Italiaansche volksvertegenwoor diger onwaardig was. Ferri werd daar op persoonlijk en verweet Giolitti in de beleedigendste termen de geschiedenis van de Banea Romana. Toen Giolitti en zijn vrienden daarop bij wijze van protest hun zitplaatsen verlieten, brulde Ferri: ..Er uit, knoeiers, weg uit deze Kamer, die door jelui te schande wordt gemaaktToen kon Giolitti zich niet langer inhouden en wilde zich op Ferri werpen, maar gelukkig wisten zijn vrien den hem vast te houden. Intusschen scholden Ferri en Santini elkaar voor „canaille" uit. De afgevaardigde Bertetti wilde Ferri nu te lijf en scholdt hem uit. Een groot lawaai volgde. Men hoorde schreeu wen „Lafaardscanailles 1" Men dreig de elkaar mot de vuist en De Riseïs, de onder-voorzitter, kon het schandaal niet baas. Plotseling roepen de afgevaardigden Costa en Bertollini„Dat komt alles daarvan, dat wij geen goeden president hebben De Riseïs schorst de zitting. Na her opening gaat Ferri voort te razen en slechts met moeite wordt hij tot boda ren gebracht. Zoo verliep de laatste zittingsdag van 1906 in de Italiaansche Kamer. Een zevental Kamerleden hebben het plan gevormd tot 't bijeenbrengen eener permanente Heiland-Belgische commissie. belang zouden hebben te zeggen. Ongeveer een maand na dien kwam er van'een hunner, den ons reeds be kenden baljuw de Koster, die de zaken waarnam van Breskens' ambachtsheer, een bericht in. Op scherpen, bitteren toon wordt daar aan die van Baarzande, en de Groedenaren tevens het verwijt toegevoerd, dat eigenlijk zij de oorzaak waren van de ramp van den Elisabeth, vermits zij in weerwil van de bepalin gen van het Vlaamsche dijkrecht en de voorbeelden, in soortgelijke gevallen door andere achterliggende polders gegeven, en in spijt van al den aandrang, door de Gedeputeerden van den Raad van State in 1694 op hen geoefend, gewei gerd hadden iets tot hulp van dien pol der bij te dragen „onder voorgeven dat het kwaad nog verre van hun dijken was en dat zij geen interest (schade) bij het inundeeren (vloeien) van den Elisa- betpolder lijden konden en, als dat kwam te gebeuren, dat zij dan hun dijken zoo wel zouden voorzien dat dozolvè suffl- sant genoeg togen de zee zouden zijn, of wilde men den Elisabethpolder aan hen overgeven, zij zouden denzelven

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1