ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. No. 1164. 16e Jaarg, Buitenland. FEUILLETON. BRESKENSCHE COURANT, Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika f 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEHAN te Breskens. Dat kleine oorzaken soms groote ge volgen hebben, mag wel ter dege ge tuigd worden van Duitschland, alwaar een onbeduidende kibbelpartij tusschen een lid van het Centrum en den kolo nialen secretaris Dernburg onbedui: dend, omdat het debatje, bij al zijn ve nijnigheid, toch een overwegend per soonlijk karakter droeg heeft geleid tot de ontbinding van den Duitschen Rijksdag. De bedreiging van de regeering, dat zij het weieens op ontbinding kon la ten aankomen, heeft dus niet geholpen: het Centrum heeft zich hlijkbaar over sovenbedoeld incident gewroken door ifstemming van den voornaamsten post lor koloniale begrooting. Immers nooit heeft het Centrum zich In beginsel tegen handhaving en uit- ireiding van het koloniaal bezit uitge- iproken, nooit ook heeft deze partij zieh op een zoo vijandig standpunt te gen de Duitsche regeering gesteld, dat zij het in het belang van het land kon achten een begrooting af te stemmen )ij wijze van protest. Integendeel, het Centrum was tot dusver de offlcieole regeeringspartij, die bij gewichtige stem mingen den doorslag gaf. En zij heeft haar stem bijna altijd laten afhangen, niet van hetgeen haar Katholieke be ginselen eischten deze beginselen varen bijna nooit in het spel maar laar de politieke voordeelen, welke zij, n ruil voor haar steunen, van de regee- 'ing wist af te troggelen. De beslissing is nu aan de kiezers. Hierbij doet zich voor de regeering en ernstige moeilijkheid voor. Do quaestie van het koloniaal bezit aat de groote massa van het Duitsche volk volkomen koud. Maar wat deze nassa niet koud laat, dat is de tegen woordige duurte en schaarschte van het vleesch. Van deze dingen nu wordt en met recht de schuld gegeven aan de regeering, die zich hier tot zaak waarneemster heeft gemaakt van de Pruisische grootgrondbezitters. En nu is de kans niet gering, dat de strijd aan de stembus, die officieel heet te gaan vcior of tegen de handhaving van het koloniaal bezit in werkelijkheid zal loopen over de vraag of aan de partij en van het dure brood en vleesch nog langer de meerderheid zal worden ge laten. Dan konden de verkiezingen weieons anders loopen dan de regeering thans hoopt en verwacht! Men vraagt zich af of werkelijk zal blijken dat Frankrijk Spanje doet immers maar zoowat als schildknaap dienst in Marokko de hand in een wespennest gestoken heeft Het krijgt er allen schijn van. De berichten, die van de overzijde van de Middellandsche Zee komen, luiden niet gunstig. De aankomst der Fransch-Spaanschc vloot heeft kwaad bloed gezet. En de Moha- medanen hebben nooit met vreugde de „Christenhonden" zien komen, er is al zoo dikwijls gesproken van den heiligen oorlog van de aanhangers van den pro feet en er is maar een dweper noodig, die het volk weet mee te sleepen De Engelschen hebben het tot hun scha de in hetzelfde Afrika meermalen on dervonden. Raisoeli, de groote roover, wiens macht sterker is dan die van den sultan, zou zeker in zooiets een kolfje naar zijn hand vinden. Er komen be richten, dat de bergstammen reeds op zijn zijde zijn en al 15.000 man in het veld kan brengen, die op zijn eerste be vel naar Tanger zullen oprukken en om te beginnen alle Christenen over de kling zullen jagen. Als 't zoover komt, zal Frankrijk zich zeker nog weieens beklagen de zaak te hebben aangepakt. Want pok ande re mogendheden liggen op den loer om te zien, welke maatregelen Frankrijk in Marokko neemt en in de hitte van den oorlog gebeurt zoo licht iets, waar an dere rijken aanstoot aan zouden kun nen nemen. Ruim een jaar geleden werd te Ports mouth de vrede tusschen Rusland en Japan tot' stand gebracht. En thans reeds zijn tusschen die mogendheden weder ernstige verschillen gerezen, zoo zelfs, dat de onderhandelingen over het handelsverdrag gestaakt zijn, terwijl over de uitlegging van de in het vredes- protocol opgenomen bepalingen voor de visscherij en scheepvaartrechten tusschen de beide mogendheden volkomen tegen gestelde opvattingen blijken te bestaan. Het Nowoje Wremja meldt, dat slechts als Japan minder hooge eischen stelt het sluiten der bedoelde overeenkomsten verzekerd is wanneer de onderhande lingen echter geen vlotter verloop heb ben, zal de diplomatie der beide landen een moeilijke taak hebben, om de han gende verschillen weg te nemen. In Rusland beschouwt men de economische eischen van Japan als onaannemelijk maar Japan wil die eischen niet opge ven, daar zij voor de ontwikkeling van het land noodzakelijk schijnen. En Ja pan meent, dat de financieele en politie ke toestand van Rusland het volstrekt niet noodig maakt, tegenover dit land een toegevende houding aan te nemen. Er is in Japan toch al genoeg onte vredenheid wegens de onvervuld geble ven verwachtingen, na de groote over winningen op de Russische legers in Mantsjoerije gekoesterd. En wanneer men de voortdurende en krachtige militaire uitrusting van het Oost-Aziatische eilandenrijk gadeslaat, dan kan men niet nalaten te vragen, of Japan bij hot mislukken der onder handelingen opnieuw de beslissing door het zwaard wil pogen uit te lokken? De Fransche wet op de scheiding van kerk en staat is verleden week in kracht van gewijsde gegaan. Dientengevolge hebben de kerkelijke overheden van Parijs, met den aartsbis schop aan het hoofil, openlijk te kennen gegeven, dat het indienen van de bij de wet vereischte verklaring omtrent te houden godsdienstoefeningen in de ker ken door leeken, geen daad van onge hoorzaamheid is aan den paus en dat den. geestelijken wel verbodon is zelf diè verklaring in te dienen, maar niet gebruik te maken van de gunstige om standigheden, door het indienen van een verklaring van de zijde van leeken in het leven geroepen. Telkens worden er nieuwe verklarin gen afgegeven. To Bordeaux werd hjj de prefectuur aangifte gedaan voor <fe uitoefening van den dienst in alle ker ken van Bordeaux door een dokter Da- vezac en zijn zoon. De prefect heeft deze verklaring als zijnde wettig aange nomen en daarom zijn in Bordeaux geen processen-verbaal tegen de godsdienst oefening opgemaakt. Ook te Toulouse hebben particulieren de vereischte aan gifte gedaan. Elders werd proces-ver baal opgemaakt door de politie tegen de dienstdoende geestelijken, omdat geen verklaring was ingeleverd. Ook de bisschoppen en de hoofden van seminaries volgen niet dezelfde ge dragslijn tegenover het bevel de palei zen en inrichtingen te ontruimen. Een aantal is bereids vrijwillig heengegaan; anderen blijven en verzekeren slechts voor geweld te zullen wijken. Zoo kar dinaal Richard te Parijs. Bij de ver huizing der seminaristen te Angers was een menigte van 2000 personen op do been gekomen, die de politie te lijf ging; liijiItitgfH tot tl"| jN$$itiUntt Miti| Zooals de grond (vervolgt het rapport) tan den zuid ingebroken dijk van den llisabethpolder was goed en vlak af- aande met geen bijzondere diepte als oorzeid is, zoo was daarentegen de rond aan den noord ingebroken zeedijk an denzelven polder kort aan den oo- er zeer steil en ingekankerd van 3, 4 >t 5 vadem diep, van enkel zand". Dat het in het oosten met den pol- w zoo veeg stond lag derhalve, gelijk rij vernamen aan de destijds nog als in zandbank in zee liggende Hoofdplaat, 'aar zij aldoor öf landwaarts opschoof aan die zijde aangroeide, was de geul, ie haar van de kust afscheidde, gesta- ig versmald, zoodat de persing van het 'ator tegen den oever al sterker en terker werd met het gevolg dat deze elf gedurig meer inkankerde en onder mijnd werd. Het kwam er dus op aan haar verderfelijken invloed onschadelijk te maken of ten minste zooveel moge lijk te noutraliseeren. Natuurlijk viel er met een doorgraving of doorsnijding van de plaat, waardoor men den stroom van den oever des Elisabethspolders had kunnen afleiden, niets duurzaams te be reiken. „Ofschoon zulks (oordeelde do ingenieur) den eenen dag al wierd ge daan, zou den ahderen dag de gemaak te opening, van enkel zand zijnde, we derom toegedreven en verzand worden, aangemerkt het water van vloed noch van ebbe daarlangs geen trek kan ma- kon zoo lang als de diepte van 't meer genoemde kanaal (dat is de bedoelde geul) zoo nabij is liggende, alzoo 't ze ker is dat na half ebbe tot half vloed toe al het water langs dezelve diepte op en af komt te schieten en waardoor de voorzeide inbreuken waren veroor zaakt en gevallen". Zijns inziens was er geen ander, doeltreffend middel, dan „dat er in den grond gezonken en voorts opgemaakt werden twee suffisante rijs- hoofden, gevuld en doorwrocht met aar don zoden tenden de respectieve nollen of ingebroken dijkstalen (aan den oost kant des polders) ter lengte van omtrent 10 roeden uit den laagsten oever zee waarts, en voorts opwaarts gehecht en vastgesloten, ieder opgaande tot boven aan den ouden dijk, gestrekt schuins en zachtelijk, de eerste van ebbe en de andere op den vloed, om daardoor do voorzeide stroomen af te leiden en naar alle apparentie te dwingen naar de over zijde van de plaat. Of wel door het maken van die hoofden het ingekanker de schorre niet zoude staan om aan te wassen en wederom te verlanden, zoo zouden niettemin (meende hij) de gron den wezen behouden voor verdere on derlooping, immers (althans) niet zooveel dat het den Elisabethpolder zou kunnen bekommeren, daarbij te considereeren (in 't oog te houden) is dat de vloeden ebbe door die twee hoofden zoodanig gestuit en afgewezen wordende, conse- quentelijk (bijgevolg) de overliggende aangeworpen zandgronden (der Hoofd plaat) gescherpt en afgenomen zouden worden, totdat bij verandering van stroo men het 'water hier alzoo gediverteerd (afgeleid) wordende zijn koers wel zou kunnen veranderen". De kosten dier beide hoofden, ieder lang 10 roeden, breed 2 roeden op de kruin en 3 roeden in den grond en boven gewoon laag water 3 voet hoog „en alzoo dorsseerende geslo ten met rijs- en aardewerken tot boven aan de kruin van den dijk en bezet met zinksteenen" zouden naar zijn schatting omtrent veertien- of vijftienduizend gul den beloopen. Nadat de Gedeputeerden bij hun te rugkeer in den Haag van alles rapport hadden gedaan en de zaak andermaal in den Raad van State en dé vergade ring der Staten-Generaal was behandeld, werd aan hun opvolgers, die in het voor jaar van 1086 voor het inspecteeren der vestingwerken naar Staats-Vlaanderen vertrokken, van wege de Staten-Gene raal gelast dat zij een „beschrijving doen (zouden) van de polders en landen, omtrent den Elisabethpolder gelegen en bij deszelfs conservatie (behoud) geïnte resseerd zijnde, en dezelve door alle mogelijke middelen van inductie (over reding). bewegen om pro rato (naar ver houding) mede in de som, tot het leg gen van de twee hoofden gerequireerd

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1