ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT No. 1159. Zaterdag 1 December 1906. 16e Jaarg. Buitenland. Biimicuhimi. itiu;sknsini; courant, Abonnement per 3 maanden 7 O A O, franco per post door het geheele rijk 7 0.50, voor België 70.62'' en voor Amerika 7 0.82'' bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote lettere naar plaats ruimte. Bij abonnement lagèr tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Jl)ii liliul verschijnt efkdi Oiiistlag- ra VrQdagwM Wj den uitgever C. BIEUIUK te Breskens. Verscheidene Belgische bladen-.— zoo zegt het Handelsblad van Antwerpen houden zich sedert oonige dagpn weer mot do oudste dochter van onzen Ko ning bozig, met prinses Louise, gesehei- dun echtgenoote van don prins van Sak- sen-Coburg, welke thans to Parijs ver blijft, die zich naar liet schijnt in be krompen geldelijken toestand bevindt en jf op liet punt, hare meubelen te zien in beslag nemen. Le Soir had, volgens oen ander blad, gemeld dat de Koning der Beigen de prinses had aangeboden, haar eene villa to huren op de plaats welke zij zou verkiezen en hare huishoudkosten to betalen, op voorwaarde dat zijn dochter zou afzien van hare tegenwoordige om geving. Prinses Louise zou dat voor- stol, in die voorwaarden, geweigerd Lob ben. In zekere otficieele kringen van Brus- sel verklaart men echter dat al die ge ruchten ongegrond zijn, zoo verzekert con blad van Parijs, dat vroeger gewel dig tegen den Koning uitviel, maar se dert de vertrouweling is geworden der hoogo dignitarissen van het hof. L. blad voegt er bij dat de bekrompen gel delijke toestand van prinses Louise aan liet Belgische hof volkomen griend is, maar dat do voorstellen, waarvan do pers spreekt, haar nooit zijn gedaan. Stellig is het dat de toestand dei- prinses verre van benijdonswa-ir lig moet zijn en dat zekere personen haar de betrekkelijke vrijheid, die zij geniet, duur doen betalen. Hare inkomsten verdwijn u, men Iweet niet hoe of' waarheen, li 'ars. hul- Idencijfer klimt gedurig en, met betoog op de exploitatie, waarvan zijne doch ter hut slachtoffer is, scheen de Koning K .c JIbrtiaawwAv FKTULLRTÖN. ^ci| ti| iupUr uit ilc 0t5^i<il:nis u;:n fjet uolipoijtlcrujijs ii( «vcotclijl-, /ctiuuttl|- yllIIIljllcïClt. X Niouwvliet. Hier wordt 's winters alleen de school gehouden om roden als hierboven. Doch de schoolmeester is genogen den tijd van schoolhouden zoo lange to continuoereii (voort te zetlen) als er eenigo kinderen komen. Voorts hooft de kerkoraad op zijn gedrag niets 7 zeggen. Zuidzaijde. Hier is gemeenlijk 7 oi ia den in 't jaar de school gehouden, maar do vorige schoolmeester ovorlod.-n zijn de waren zij van eenen andoren door U Kdel Mogenden voorzien, van wiens 1 ,e- kwaamheden cn gedraging zij alsnog niet veel oordeelen en getuigen kunnen. Rotranchement. I-Lor liooft do school meester nooit vroeger begonnen als don 29 October on nooit langer school go- besloten, het de „afhalers" zi h n maken. Havas zendt thans een her ht, vol gens 't welk een redacteur v a den Pe tit Parisien er in gelukt is, van de prin ses zelf te vernemen, in welke omstan digheid zij in onderhandeling kwam met haren vader. Eens ontmoetten beider rijtuigen el kaar te Monte-Carlo. Hein herkennen de, groette de prinses en de Koning groette terug. Te Parijs teruggekeerd, waar de Koning z. if ook was, schreef zij hein eenen brief, hut inzicht te ken nen gevende, hem te Brussel te komen bezoekon. Eenigcn tijd nadien kwam eon ordonnance-oi'ficier des Konings haar voorstellen, zich in België ofinDuitsch- land te vestigen, maar er bij voegende, dat zij noodzakelijk hare omgeving van Parijs moest verlaten. Daartegen ver zotte de prinses zicli uit alle kracht. Zij hoopt, ondanks do weigering baars va ders voorstel aan to nemen, toch nog óp eene aanstaande verzoening. Zij zal, bij den nieuwjaarswensch, dien zij den Koning zal sturen, daartoe c-ene nieuwe poging veegen. Zij hoopt op die wijze het misverstaan, door i eze li: ii tot stand gebracht, tot oen i in de te zien komen. jaiafTMcar. lumu-::i Naar moil verneemt, hoeft de Syno dale commissie van de Nederlandsche Hervormde Kerk geconsulteerd, dat do leden van de Provinciale. Kerkbesturen definitief hebben aangenomen, de in de zen zomer door de SynoJe aangenomen regloinentsverandering, waarhij in de toekomst onvereenigbaar wordt verklaard het ambt van predikant in die kerk. met het lidmaatschap van een der Ka- mers der Staten-Generaal. De: verandering treedt met 1 Janu- aui in werking, mot dien verstande, dat zitting hebbende Kamerloden-prodi- kanten, Kamerlid zullen blijven tot aan den dag hunner aftreding als zoodanig. 8RESKENS, 30 November 1906. Do gisterenmiddag gehouden vergade ring van den gemeenteraad alhier, werd bijgewoond door 6 leden; de heer P. Itissoeuw was afwezig. Na lezing en goedkeuring van de no tulen deelde de voorzitter mede, dat u do 5 1op hot maximum van den fioofd. Omslag niet kan geheven wor den b een schrijven van Ged. Staten tot goedkeuring der gemeente-rekening iver 1905 tot een iiatig saldo van f ->82.S n c eon id. van hetzelfde col lege tot goedkeuring van het raadsbe sluit waar-hij voor do tijdelijke hulp van mej. J. van den Heuvel een gratificatie werd verstrekt van 725 's maands van 1 af Oct. Voorts was ingekomen een schrijven van d.n advocaat van den voormaligen gem.- 'cretaris ter voldoening van het ten 'ii .sse gebleken te weinig geboek te in 'rag van f -1.50 wegens begrafe nis-luchten over 1905. Du voorz. zeide dat dit bedrag, ge dachtig aan het „beter een half ei dan oen in'go dop" was aanvaard, terwijl van het aan de ingezetenen onttrokken© en aan do gemeente niet verantwoor de nog niets is ontvangen. Tengevolge van eene administratieve opmerking over de geui.-bugrooting voor 1907 waardoor liet eindcijfer moest worden gebracht op f12950.20, werd zij op ni. uw tot dat bedrag vastgesteld. De nieuwe verordeningen op do hef ting en invordering van het schoolgeld werd opnieuw vastgesteld na eone re- dactionuelo wijziging bedoelende dat vau, Rcrafijunrrtv. i**, -jta. eysaaanHR m am minvermogenden geon sprake kan zijn omdat de heffing uitsluitend is naar draagkracht in verhouding tot den ho '- delijken omslag. Thans zal de Koninklijde goedkeurii g op deze verordeningen worden aange vraagd. Vastgesteld werd eindelijk hot sup pletoir kohier van den hoofd, omslag be vattende de namen van hen die bij de samenstelling van het primitief kohier vergeten waren en die van hen, die zich in den loop van dit jaar in de gemeen te gevestigd hebben. Als leden der Nieuwjaarscoinmissie werden benoemd de heeren J. de Hul ster, N. Valk, C. E. A. Niermans en Jae. van Kampen. Na afhandeling van de agenda wees de heer Besemer op den hoogst ongun- stigen toestand van het grindwegje van af het Kolenpad naar de Zandstraten. De heer Valk zag althans gaarne dat het voetpad wat verbeterd werd en door de plaatsing van paaltjes in een beteren toestand kon blijven. De heer De Hullu schreef het toe aan den verkeerden aanleg van den weg do ronding zou in plaats van naar de bui tenzijde naar de richting Zandstraat en Spuikom moeten wezen. De voorzj zag do oorzaak in de zwakke ondergrond van den wog. Als er een briklaag was aangelegd zou hot evon- wol niet zoo erg zijn. Beschikte men over voldoende fiinanciën, was con an dere verharding heter. Maar dat punt staat nog al eens in den weg voor meer dere wonschen naar verbetering die in de gemeente worden gekoesterd. Do plaatsing van paaltjes was een on denkbaar iets omdat de rijweg, nu al niet breed, dan zeker te smal zou zijn, bij do wijze van aanspanning die men hier volgt. Zoodra hot drukke vervoer, waarte- houden als tot den I April, maar door gaans begint hij curst in November on scheidt uit in Ma irt, en op den 22 Octoi er 1719 hem aangozcad zijnde dat de kerkoraad gaarne zag dat (hij) het S' hoolhoudcn liet afgeven, antwoordde hij „t is nog te vroeg", en niettegen staande hot le en 2u artikel kapittel 2 (zie boven bij Cadzand) van U Edel Mo genden reglement hem werd voorgele zen en cenige loden zeiden, dat zi, met nog cenige anderen hunne kinderen ten eur.si.un zouden zenden, bleef hij echter onwillig de school alsnog te beginnen. De Eede. Hier h ft de schoolmees ter alleen eenigcn tijd van 't jaar school gehouden, cn had den 4 December 1719 nog niet begonnen. De school begon 's morgens te 9 en des namiddags te 2 uren. Hij hield des Woensdags den geheélen dag school en gaf 's Zaterdags den gehcelen dag speeldag, maar deze schoolmeester -is onlangs daar overleden. Wie destijds al zoo op onze Cadzand- selie dorpen tot het onderwijzersambt bevorderd werden, toont de beschrijving, welke een hunner, zekere Isaac du Flo, van zijn levensloop heeft opgestold. De ze curieuse autobiographic is jaren ge leden reeds door G. P. Roos in het licht gegeven, doch daar zij wel in de boe kerij van de meeste lezers van dit op stel zal ontbreken, wil ik er hier het een en ander uit mcdedeelen. Du Flo werd den 14 December 1705 te Groude geboren uit het huwelijk van Jean Francois du Flo en Suzanna Bos- schaart. Zijn vader was in 1693 om de Protest intsche belijdenis uit zijn geboor teplaats Herlies bij Rijsel naar het land van Cadzand geweken, waarheen hem in het volgende jaar zijn ouders met hun andere kinderen volgden. De fa milie van zijn moeder, de Bosschaart's, woonde oorspronkelijk in den omtrek, van Kortrijk, maar was in 1689 insge lijks om do vervolging der Protestanten van tiaar vertrokken naar ons gewest. Zij bestond toen uit het echtpaar An- thonic Bosschaart en Marguerite Gonno- ret, mi l twee dochters en één vóórdoch ter van do vrouw. Daar het hun in het Cadzandsche land niet beviel, ver huisden zij van hier weder naar Enge land, maar toen zij daar een tijd lang hadden gewoond, kon de man het er wegens „onpasselijkheid" niet langer uithouden en keerde met toestemming van zijn vrouw en mot achterlating van zijn gohcele gezin weder van over de Noordzee terug en vestigde zich metter woon te Gapinge als wever, „dewijl hij een wever van handwerk was". Nader hand besloten de vrouw, die intusschcn te Canterbury een sober loon als lin nennaaister verdiende, en hare dochters hun man en vader weder op te zoeken, en daarop vestigde zich liet gezin te Groede. Van zijn achtste jaar, om tot onzen Isaac du Flo terug te keeren, ontving hij in de Fransche school te Groedo on derwijs van meester Abraham Clarisse, wachtte drie achtereen volgende jaren .zijn ouders koe, diende daarna nog vier jaar als koewachter hij anderon, en werd, zooals hij zelf verzekert, „door dat middel bekwaam om met paarden om te gaan". Op zijn 16de jaar ging hij met zijn broeder Pieter en zijn stief vader als arbeider in het veld werken. Daarna diende hij bij de boeren of won tien kost met in of buiten de schuur te werken. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1