ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. No. 1157. Zaterdag 24 November 1906. 16e Jaarg. Buitenland. Hiimenland. BRESKENSCHE COURANT. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor Belgie ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote lettere naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. D1ELEMAX te De boedelbeschrijvingen der Fransche kerken zijn aangevangen. De eerste berichten zijn zeer bevredigend. Het zal in het halve jaar sedert de regee ring de boedelbeschrijving van de ker ken uitstelde, tot menige plaats zijn doorgedrongen, dat de ambtenaren der registratie niet in do kerk komen om iets weg te halen, maar om den boedel te beschrijven, anders niet. Er zullen er zijn onder de vroegere tegenstanders van de boedelbeschrijving, die gehoord hebben, dat het beschrijven van den kerkelijken boedel wel in het belang, maar nooit in het nadeel van den eere- dienst kan zijn, en dat de katholieke kamerleden bij de behandeling der wet op de scheiding van kerk en staat, in die boedelbeschrijving dan ook niets kwaads integendeel hebben op gemerkt. Zij zullen tot de overtuiging zijn gekomen, dat door opstootjes ma ken de voltrekking van de scheiding van kerk en staat niet moer te voorko men zal zijn, sedert de algemeene ver kiezingen van Mei 1906 de voorstanders van de scheiding zoozeer versterkt heb ben in de Kamer. Hoe het zij, uit allerlei plaatsen waar men het van het voorjaar heeft moeten opgeven, heeft de boedelbeschrijving Dinsdag zonder moeilijkheden plaats gehad. In het departement van de Jura zijn alle boedelbeschrijvingen, die vroeger waren nagelaten, opgemaakt. De be volking is bijna overal verrast. Zeer vroeg in den morgen, in vele kerken tegelijk kwamen de ambtenaren zich aanmelden, en voor de meuschen hét wisten, was de beschrijving opgemaakt. Op eenige plaatsen, Cuvier, Plenise Esserval Tartre, ging de boodelbeschrij. ving met opstootjes gepaard, maar het had niet veel te beteekenen. Het departement Boven-Saóne is ook heelemaal afgewerkt zonder eenige moeilijkheid. Soms moet een kerkdeur worden open gebroken, zooals te Halluin. Soms luidt de pastoor de noodklok en moeten de gendarmes de monschen buiten houden tijdens de inventarisatie, zooals teTroyes, waar een honderdtal menschen buiten godsdienstige liederen zong, terwijl de ambtenaar op papier schroef, wat er zoo al in het kerkgebouw aanwezig is Wonderlijke vertooning, die droge amb telijke bezigheid van boedelbeschrijven, begeleid door kerkgezang. Tal van kerken, waar de ambtenaar van het voorjaar het hoofd stootte, zijn nu zonder slag of stoot genomen. Maar te Cournonterrul, bij Montpellier, was de kerkdeur met bouten en kettin gen gesloten, Daar wachtte een boozo menigte den ambtenaar op. Geniesolda ten braken de deur open, waarop ge schreven stond Hier komen geen die ven binnen. De menschen schreeuwden, de commissaris van politie kreeg een steen tegen zijn hoed. De kerk was spoedig ontruimd en de boedelbeschrij ving was in een half uur opgemaakt. Voor het huis van den burgemeester la gen botoogers geknield te zingen. Te Cazilhac-de Rodez leidde de bur gemeester zelf den tegenstand. Daar is (io genie den heelen morgen bezig ge- I weest om een geweldigo versperring j achter de kerbdeur weg te halen, die er I nog zat van vroeger. Te Pignon was de kerk vol zwavel damp, maar die waaide er spoedig uit en de ontvanger van registratie kon zijn I plicht doen. j De ambtenaren van de registratie zijn I goedhartige dieveu. Zij hebben^ niets ineegenomeu, zij hebben de kerk gelaten zooals zij was. Vanwaar dan dat ver zet tegen de boedelbeschrijving, als er niets van hetgeen in de kerk is, zou worden meegenomen of aan den eere- dienst zou worden ontrokkenMaar dat is het juist. De predikers van het verzet hadden er juist daaroiii allé be lang bij de ambtenaren uit de kerk te houden. Zij hadden hen voor dieven nitgemaakt, en door de boedelbeschrij ving zou blijken, dat het geen dieven zijn. Binnenkort zullen we een serie nieu we postzegels krijgon, die echter maar van 20 December tot 2 Januari geldig zijn en alleen in de waarden van 1j2 cent tot 3 cent zullen uitgegeven wor den. Deze postzegels zullen tweemaal zoo groot zijn als de thans in gebruik zijn de en alleen voor het binnenlandsch ver keer geldig zijn. Het zijn zoogenaamde gelegenheids zegels, die van rijkswege ten voordeele van de vereeniging tot bestrijding der tuberculose naast de gewone postzegels zullen worden verkocht en tweemaal zoo duur als hun waarde zullen zijn. De vereeniging hoopt op die manier een aardig sommetje bij elkaar te krij gen voor die bestrijding van de vreese- lijke ziekte, daar de helft van de op brengst in de kas der vereeniging zal gestort worden. Men heeft juist den tijd van 20 De cember tot 2 Januari gekozen, omdat dan bij de posterijen, wegens Kerstmis en den Nieuwjaarsdag in de lage waar den hot meest omgaat. Een dames-comité heoft zich te Am sterdam gevormd om bij de voornaam- Breskens. ste kantoren daar ter stede bezoeken af te leggen on te trachten van deze zegels te slijten. Nog zij vermeld, dat de zegels, die weder aan het rijk vervallen als op postwissels on postpakketkaarten door het rijk weer zullen worden afgestaan ten voordeele der vereeniging. Natuurlijk zijn de gewone zegels ook geldig, maar men hoopt, dat zeer velen langs dezen weg, die ook o.a. in Dene marken voor een dergelijk doel gebruikt is, veel zullen brongen in de kas van de zoo nuttige vereeniging. Naar men verneemt, kan een wij ziging der postwet o. a. in dezen geest worden tegemoet gezien, dat het ge wicht van een brief van enkelvoudig gewicht wordt 'verhoogd van 15 tot 20 gram. - De directeur generaal der poste rijen en telegraphie brengt ter algemee ne kennis Bij gelegenheid van het a.s. Sint Ni- colaasfeest wordt de vergunning, om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts een enkele adreskaart te doen vergezeld gaan, voor den tijd van 3 tot en met 7 December ingetrokken en zal derhalve, bij elk gedurendo dat tijdvak ter verzending aangeboden pak ket, eene 'adreskaart behooren te zijn gevoegd, Voorts wordt ter verzekering van een goede overkomst van de pak ketten, aanbevolen le. zorg te dragen voor een doelma tige en stevige verpakking van de te verzenden voorwerpen, in dier voege, dat deze op afdoende wijze tegen bre ken of beschadigen verzekerd zijn 2e. zoo mogelijk de adressen op den omslag van de pakketten te schrijven, en, waar opplakking of aanhechting van een adres onvermijdelijk is, dit zooda nig vast te hechten, dat voor het ver- FKl'l ULKTON. 2. u iti\d^r nit iU gej^ieilciiis unit Ut ooIUonilenoijs ii| Tj}«stclijl\ Tevens moesten de schoolmeesters zorg dragen dat de Gereformeerde kin- deren naarstig ter kerk kwamen en „al daar in goede ordre en attentie de pre dikatiën aanhoorden en daarvan onder vraagd zijnde elk na zijn jaron en ca paciteit rekenschap" konden gevon. De discipline of straffe zou „niot te zacht noch te wreed" mogen wozen maar „met oogmerk van verbetering en dis cretie naar den aard, teederheid en humeuren der kindoren gemodereerd en dat alleenlijk volgons de ordinaire sehool- discipline met roede en plak, correspon- deerende mot de huisdiscipline van de ouders, welke van de predikanten bij gelegenheid daartoe vermaand zullen worden". De ouders zouden „hun kin deren aan de meestors zoo overgeven om van dezelve onderwezen en wegens hun fouten (gebreken) gestraft te wor den, zonder daarover ontsteltenisse te maken". De meesters hadden te zor gen dat de kinderen zich niet kwamen te „verloopen", dat zij noch in het schoolwaarts gaan noch in het huis waarts keeren Gods naam ontheiligden met vloeken, zweren, lasteren of on tuchtig spreken, dat zij niet zouden ste len, liegen, dobbelen, kaartspelen, mal kander slaan, bijnamen geven, hun ei gen gebreken of die van hun ouders en vrienden aan malkaar verwijten, of eenige ongeregeldheid, oneerbaarhoid, enz. plegen, strijdende tegen de zedig heid en godzaligheid, hetzij in het loo- pen spelen, hetzij door tieren, gebaren, vechten, roepen en zoo voorts. Maar integendeel werd het de onder wijzers tot plicht gestold zich vooral te bevlijtigen om ze „in de vreeze des Heeren en goede manieron allenthalven binnen en buiten de scholen te onder houden" en „dat zij hun ouders, magi straten, predikanten, meesters en alle eerlijke (achtenswaardige) luiden, bijzon der die in officie en staat zijn, behoor lijke eer en respect zouden bewijzen, waarin de schoolmeesters hun met een goed exempel (moesten) voorgaan". Jongens en meisjes zouden in de school afzonderlijk moeten zitten enz. Wat de salarissen en emolumenten aanging, werd bepaald dat het lands- tractement den onderwijzer alle drie maanden zou worden uitbetaald. Als schoolgeld zouden zij bovendien genie ten van eiken leerling maandelijks zoo veel als volgens de praktijk en gewoon te in de respective plaatsen gegeven werd, hetwelk ook op zijn tijd zonder tegenspraak zou moeten betaald wor den. Bleven kinderen, door hun ouders ter school besteed, thuis, of kwamen zij maar vier ef vijf dagen ter school of gingen zij er een bezoeken op een an dere plaats, dan moest niettemin de volle maand worden betaald. Voorts zouden de onderwijzers genie ten vrije woning van de dorpen, waar zij aangesteld waren, en, namelijk als zij tevens koster waren, „de baten en profijten zoo van het leeren van arme kinderen als van hot luiden en begraven der dooden, daartoe van ouds bestaan de", tenzij hierop vóór dezen door de Staten-Generaal anders ware beslist. De dorpsbesturen waren verplicht goede schoolhuizen en wat daartoe ver der vereischt werd te bestellen en te onderhouden. Lieten zij zulks na dan zou daarin behoorlijk moeten voorzien worden door den Raad van State. Een aantal bepalingen, alle strekken de om te verhinderen dat or door Roomsch-Katholieken, Monnomieten of andere niet-Gereformeerden school ge houden werd, met hetgeen verder aan de kosters als ambtsplicht wordt opge legd, ga ik voorbij om nog even de aandacht te vestigen op den inhoud van een latere verordening, die den 20 Juli 1709 door den Raad van State is vast gesteld. Zij was niet bestemd om het reglement van 1655 te vervangen dit bleef integendeel in volle kracht voort bestaan maar alleen om het te be vestigen en aan te vullen. Volgens deze verordening moesten de schoolmeesters den leeftijd van vijfen twintig jaar hebben bereikt, behooren tot do Gereformeerde kerk en op zijn

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1