BRESKENSCHE COURANT, ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADIIVOOR HET VOORMALIG 4£ DISTRICT. No. 1155. Zaterdag- 17 November 1906. 16e Jaarg. Hiunouland. hn beproefd vertrouwen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Hit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAX te Breskens. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. De Dinsdagavond geopende najaars zitting van de Provinciale Staten van Zeeland werd bijgewoond door 38 leden; o. a. de heeren mr. P. C. J. Hennequin en W. C. de Smidt hadden kennis ge geven de geheele vergadering niet bij te wonen. Het wil ons voorkomen, dat deze laatste beter deed zijn mandaat te stellen ter beschikking der kiezers, dan telkens te berichten de vergadering niet bij te wonen. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter het overleden lid, wijlen de heer J. L. I. de Bats. De geloofsbrieven van het nieuw ge kozen lid de heer G. A. Vorsterman van Oyen, werden onderzocht en goed gekeurd en deze daarna toegelaten, die na een woord van golnkwensch van den voorzitter, zitting nam. Daarop werd voorlezing gedaan van een adres van G. A. Vorsterman van Oyen en 14 andere ingezetenen van het Westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaande- ren betreffende den provincialen stoom- bootdienst op de Wester-Schelde. Adressanten verzoeken dat de booten niet uit Vlissingen zullen vortrekkon voor dat de trein van 3.10 aldaar is aangekomen, tenzij het bekend, mocht zijn dat de trein niet vóór vijf uur te Vlissingen kan zijn. Dit adres werd gesteld in handen van Ged. Staten ter afdoening. Zonder discussie of hoofdelijke stem ming werd aangenomen een voorste) van God. Staten tot aanhouding van een verzoek van de gemeente Krabben- dijke om een bijdrage van ten hoogste ƒ3300 in de kosten van herstelling der haven. De voorzitter stelde voor het voorstel tot vaststelling eener verordening op de •*-. ■.janfcuiiii M»wr< KIT ILL ETON. 26. (Slot.) „Klets nietIk wil weten waar de dame is, de rest zal bij het onderzoek wel aan het licht komen". De beide oude menschen wisselden haastig een blik van verstandhouding. „De juffrouw is hier maar enkele minu- teu in huis geweest, Fuerto heeft de arme, bewustelooze dame weder laten afhalen". „Waar is zij heengebracht? Ik raad je in je eigen belang en als je wilt dat ik een goed woord voor je zal doen, om je zelfs de minste kleinigheid te her inneren. Kende je de personen die haar haalden „Opdat u zal zien mijnheer de inspec teur dat ik de waarheid spreek, zal ik u zeggen dat ik een van de beide man nen kende Het was de tapper, die aan heffing en invordering van tolgelden voor het gebruik van provinciale wegen te aanvaarden. De heer van Waesberghe stelde voor om de gemeente Goes en do gemeenten in Schouwen en Duivelaud vrij te stel len van tolheffing en, met ingang van 1 Mei 1909, de tolheffing in de provincie Zeeland af te schaffen. Dit voorstel, behoorlijk ondersteund, zal mede in de afdeelingen behandeld worden. De overige voorstellen van Ged. Sta ten werden allen naar de afdeelingen verzonden. De heer Heyse had er verschillende bedenkingen tegen om ook in de afdee lingen. te behandelen het voorstel van Ged. Staten tot wijziging van het al gemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland. Hij vond het beter dit voorstel nog aan te hou den tot een volgende zitting, omdat dit voorstel, dat van zeer ingrijpenden aard is, niet genoegzaam behandeld is in de poldervergaderingen en eveneens omdat de leden der Staten geen tijd hadden om dit voorstel behoorlijk te besfudee- ren. De heer Heyse deed daarna een voorstel in don door hem bedoelden geest. Na discussie bracht de voorzitter in stemming zijn voorstel om het voorstel van Ged. Staten naar de afdeelingen te verzendenhet werd aangenomen met 22 tegen 16 stemmen. Hierdoor ver viel het voorstel van den heer Heijse. De vergadering vereenigde zich daar na met het voorstel van den voorzitter, om de eerstvolgende openbare vergade ring te houden op Vrijdag 23 Novem ber, des voormiddags te 10 ure. Aan den heer Hammacher werd ver volgens gelegenheid gegeven om enkele vragen tot Ged. Staten te richten. Hij zeide, dat het een algemeone bekend- MBMMWMWMMMBBBMBKakAa—yaa—H—aa>flM— den straatweg naar Logado woont". De inspecteur keerde zich tot Vos. ,/Ik geloof, dat die menschen werkelijk de waarheid spreken", zeide hij, „het is laf gespuis, dat zijn kameraads dadelijk verraadt, als het daarin maar het min ste voordeel ziet. Ik zal die menschen arre'steeren en van het burean man schappen hierheen sturen, om het huis te laten doorzoeken, hoewel ik over tuigd ben, dat wij niets zullen vinden. „En Dolores De man haalde de schouders op. „U moet bedenken, dat wij eerst in het begin van onzen tocht zijn, mijnheer Vos. Ik voor mij geloof, dat de dame door den geslepen advocaat buiten de stad is gevoerd, het is zeer wel moge lijk, dat zij in de aangewezen herberg is gebracht, maar ik moet u bepaald verzoeken niet al te spoedig hoop te koesteren". „Hoe ver ligt die herberg van de stad „Een uurtje". „Maar laten we dan, als het mogelijk is, er dadelijk heengaan. Een voorgevoel zegt me, dat onze tocht niet tevergeefs heid was, dat de Provinciale Stoomboot- dienst op de Westerschelde, zoowel van Vlissingen—Terneuzen als Vlissingen— Breskens veel ongerief veroorzaakt. Hij had vooral hierbij op het oog het lossen van vee. Hij vroeg daarom of het niet mogelijk was eene afzonderlijke dienst in het leven te roepen, éen- of tweemaal daags, voor het vervoeren van goederen en vee van Vlissingen—Terneuzen en Vlissingen Breskens v. v. De heer Hammacher stelde de vraag aan Ged. Staten of zijn gevoelen ge deeld wordt en of er eenig uitzicht be staat dat Ged. Staten een voorstel zul len doen tot het in het leven roepen van den door hem bedoelden dienst en hiervoor een stoomboot te bouwen. De heer Van Rompu deelde mede, dat Ged. Staten in de volgende vergadering de vragen van den heer Hammacher zullen beantwoorden. Hierna werd deze vergadering geslo ten. De miliciens moeten worden geoefend in „snel schieten zonder mikken", met het doel om in don korst mogelijken tijn zooveel mogelijk patronen in hori zontale richting af te vuren. In oor logstijd redeneert de generaal-inspec- teur komt er van juist schieten op een bepaald doel toch niets terecht en het is dus maar beter, de menschen er aan te wennen, hun geweer horizontaal te houden en dus een globale trefkans te krijgen. Feitelijk dus weerhet afgeschafte salvovuur. En bovendien een voorschrift zoo merkt het Hbld. op dat in strekking tegenovergesteld is aan den steun, die van wege het ministerie van oorlog aan de particuliere schietvereenigingen wordt verleend. Leden van zulke yereonigin- gen, die, aangemoedigd door Rij kssteun, zal zijn". De inspecteur wendde zich tot den koetsier„Kan je in een half uur mot twee l ij tuigen aan het politiebureau zijn „Ja". „Goed, vooruit dan!" Hij haalde zijn horloge uit zak. „Het is nu drie uur in den nacht. Eer de dag aanbreekt, mijnheer Vos, hebben we zekerheid". Twee uur later omringde een kleine schaar de herberg en bezette den straat weg naar Logado. Aan het hoofd der manschappen drong Vos naar binnen cn de ontstelde herbergier bekende, na eenige oogenblikken te hebben tegen- gesparteld, alles. Met de revolver in de hand dwong onze vriend hem den weg te wijzen naar het kleine tuinhuis, waarin Dolores gevangen werd gehou den. De sleutel draaide knarsend in het slot rond. „Dolores „Mijn vriend mijn redder!" In de opgewondenheid van het oogen- blik viel hot jonge meisje aan de borst van don trouwen man, die bevend van geluk on zaligheid de overtuiging kreeg, versterkt door den minister van oorlog, hun best hebben gedaan, kalm en juist te leeren richten, mikken en schieten, zullen, als zij in dienst treden, onder vigeur komen van eon voorschrift van den inspecteur der infanterie, dat hun zegt: „Och kom, die kalmte en dat juist schieten zijn maar parade-artikelen voor vredesdagen, als 't er op aankomt zijt gij daar toch niet toe in staat". En dan onderzoeke men ook eens, hoe 't, bij dat wilde gepof, met de vei ligheid van de schietbanen gesteld raakl Wij hebben daarover rare noten hooren kraken. O. a. zou het misschien curieus zijn, te vernemen hoeveel percent van die aldus weggeschooten kogels in de schij ven komen. - De politie geeft geen kamp. On vermoeid wordt de vervolging der kwart jesvinders voortgezet, waartoe thans speciaal acht politic-agenten zijn aange wezen, die zich dagelijks in „vier groe pen verdoelen te Amsterdam. Waar de kwartjesvinders gaan en staan, overal volgen de politiemannen hen op den voet. Geen vreemdeling kan op straat worden aangesproken of aanstonds treden hun achtervolgers tus- schenbeiden, geen poging in een café tot kennismaking met bezoekers wordt aangewend of een waarschuwende stem doet zich hooren. Besliste kwartjesvinders zijn er 35 in Amsterdam. Daarbij zijn natuurlijk niet de talrijke handlangers gerekend, maar dezen zijn ook niet zoozeer mot name bij de politie bekend. Achtervolgd worden in de eerste plaats de gevaarlijkste kwartjesvinders, die er op uittrekken, om in de stad vreemde ling en buitenman in hun strikken te lokken. Maar hun rijk is thans uit. Aan het kwartjesvinden is geen droog dat hij het hoogste geluk op aarde, een minnend hart, gewonnen had Het gelukkig paar bleef nog maai' korten tijd in Peru, enkel zoo lang tot eene rechtsvervolging tegen Fuerto was ingesteld. De schurkachtige advokaat kreeg het welverdiende loon voor zijn euveldaden. Hij werd tot langdurige tuchthuisstraf veroordeold. Inmiddels had Dolores uit het telegram dat voor haar gekomen was en de spoedig daar op volgende brieven, uitvoerige mede- deelingen over het gebeurde met haar broeder gekregen. Pedro schreef niet enkel zelf, maar hij sloot ook een brief zijner verloofde in, die in zeer hartelij ke bewoordingen haar bekoorlijke aan staande schoonzuster groette. Een jaar later vinden wij al onze vrienden te Hamburg op de villa bij een. De senator had Vos als compag non in zijn zaken opgenomen en de fir ma bloeit onder hun gemeenschappelijke leiding als vroeger. De oude heer is door den omgang met zijn kinderen, waartoe hij ook Dolores en haar echt genoot rekent, weder jong geworden. Een leed verborg hij echter voor allen

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1