16 Jaarg ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADhVOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. FEUILLETON. No. 1153. ion beproefd vertrouwen. Buitenland. Binnenland. COURANT. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor Belgie ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. D1EL11NA.V te Breskenx. Het was op 30 October een jaar ge leden, dat de oekase van den Tsaar werd uitgevaardigd, waarin volkomen horvorming van het Russische staatswe zen werd beloofd. De gebeurtenissen van dat jaar in herinneriug te brengen is hier onnoodig. Maar wel willen wij een statistiekje mededeelen, waaruit blijkt, dat in het jaar van 30 October 1905 tot 30 October 1906 werden gedood: bij jodenmoorden, botsingen met de politie of de troepen, 32,721 personen; het aan tal gewonden is niet op te geven; ter dood veroordeeld en terecht gesteld wer den 1531 personen, veroordeeld werden 851 personen tot 7138 jaar dwangarbeid; 531 bladen en tijdschriften werden opge heven en 647 redacteuren voor de recht banken ter verantwoording geroepen. En ten slotte werden 35,000 Russische on derdanen, bij wijze van administratieven maatregel, verbannen; dat alles in het eerste jaar der Russische vrijheid. Toen Vrijdag te Warschau op de straat de politie een man wilde arrestee ren, poogde deze een blad papier, dat hij uit zijn notitieboek scheurde door te slikken. Het werd verhinderd en de politie kwam door de aanwijzingen om trent adressen op dit blaadje vermeld, op het spoor van een geheime drukke rij, door een Russisch staats-ambtenaar bestuurd. Er is alle reden om aan te nemen, dat op deze drukkerij de cou rant werd gedrukt, waarvan reeds meer malen exemplaren bij soldaten in beslag werden genomen en die werd verspreid om revolutionnaire propaganda te ma ken onder de militairen. Uit nadere berichten blijkt, dat het een leeraar aan het Russisch gymnasium was die aan het hoofd dezer drukkerij stond. Er werden groote hoeveelheden revolutionnaire manifesten gevonden, maar de man zelf was verdwenen toen de politie kwam. In de gevangenis te Wladimir hebben een aantal gevangenen de bewakers o- vervalleu en geboeid. De te Svaborg ge vangenen genomen matrozen waren de voornaamste aanleggers. Aan de schild wachten ontnamen zij de wapens. Het op zet om alle gevangenen, 200 in aantal, te bevrijden, mislukte echter. Een der bewakers had zich los weten te maken en was er in geslaagd de telephoon te bereiken. Hij vroeg aldus hulp in de ka zerne. Een groote afdeeling troepen ruk te aan en bevrijdde be oppassers. De gevagenen werden opnieuw en nu op meer afdoende wijze opgesloten. Als een zonderling gevolg van de wet telijke regeling van het herhalingsonder- wijs kan dienen, dat bij een kon. besluit met wijziging van een besluit van Ged. Staten van Moord-Holland, is bepaald, dat de aan godsdienstonderwijs gewijde lesuren in aanmerking behooren te ko men bij de berekening van de Rijksbij drage in de kosten van het herhalings- onderwijs aan éene bijzondere school. Ook in de afdeelingen der Tweede Kamer is dit besluit ter sprake gebracht. Uit de overweging, waarop dit besluit berust, volgt bovendien zoo werd in de afdeelingen opgemerkt dat ook bijzondere scholen, waarop uitsluitend godsdienstonderwijs als herhalingsonder- wijs wordt gegeven, recht kunnen ver krijgen op eene Rijksbijdrage, aangezien de bepaling, dat het herhalingsonderwijs ten minste vier vakken moet omvatten, waaronder ten minste twee, welke be grepen zijn onder het gewoon school onderwijs, alleen geldt voor de openbare herhalingsscholen. Men ontkende niet, dat deze beslissing in overeenstemming is met de bewoordingen van het be paalde bij het vijfde lid onder B van art. 59 der wet, maar wees er op, dat de wetgever zich nimmer dit gevolg voor oogen heeft gesteld en dat ook stellig niet heeft gewild. Het geldt hier een algemeen vraag punt, dat niet alleen het godsdienst onderwijs betreft, maar het onderwijs in elk vak, waarvoor geen wettelijke akte van bekwaamheid is to verkrijgen. De j eenige belemmering zou kunnen worden opgeworpen door den anonJissements- schoolopziener, wiens machtiging ver- eischt wordt voor de benoeming van I den onderwijzerdoch men twijfelde aan diens bevoegdheid om zijne machti ging te weigeren wegens het vak. Men drong er daarom op aan, dat zoo spoe dig mogelijk door wetswijziging aan al len twijfel op dit punt een einde worde gemaakt. Sommige leden betoogden, dat in elk geval de tegenwoordige toestand niet mocht worden bestendigd. Vrijdagavond vergaderde teVlissin- gen onder voorzitterschap van den heer jhr. mr. A. A. Van Doorn van Koude kerks, ten Raadhuize de plaatselijke: commissie voor de De Ruyter-hulde. Het voorloopig dagelijksch bestuur werd in een definitief omgezet en be staat uit de heerenjhr. mr. Van Doorn, voorzitter, mr. dr. Witteveen, eerste, mr. Doorenbos, tweede secretaris, B. C. A. Van Renterghèm, penningmeester en Van Niftrik, Kalbfleisch en VanRaalte, leden. Besproken werd op welke wijze in Vlissingen de geboortedag van Michiel Adiaanszoon De Ruyter gevierd zal worden. Allereerst was het de vraag, zal dit geschieden op Zondag 24, dan wel op Maandag 25 Maart. Met meerderheid van stemmen werd besloten om aan het nationaal comité voor te stellen de vie ring te Vlissingen niet op den eigenlij ke gedenkdag, maar den 25en te doen plaats vinden. Wat de feestelijkheden betrefd, zal in overleg getreden worden met het natio naal comité. Men stelt zich voor een cantate, woorden van den heer P. Landsman te Vlissingen, en toonzetting van don heer M. H. Van 't Kruijs te 's llage, te doen uitvoeren. Dit zal vermoedelijk in de Groote Kerk plaats hebben. Verder wil men bij het standbeeld nog een cantate ten gehoore doen brengen, gedicht door den heer Op den Zieke, te Vlissingen, waartoe Vlissing's Mannen koor zich'bereid heeft verklaard. Do verdere feestelijkheden wil men in overleg men liet nationaal comité doen bestaan in het leggen van een krans bij het standbeeld, het daar doen houden van een feestrede en volksconcerten. Moer en meer begint zich de zucht te openbaren om te geraken tot afschaf fing der loting voor de nationale militie. In adressen wendt men zich tot H. M. de Koningin om te wijzen op den verderfelijken en verslappenden invloed, dien de loting oefent op het Nederland- sche volkskarakter, de omstandigheid, dat de weerbaarheids-vereenigingen sa mengesteld uit leden, die behooren tot de meer gegoede klassen der bevolking en dat de neiging om zich persoonlijk weerbaar te maken, in deze klassen der bevolking zeer gering is, hetwelk hoofd zakelijk toe te schrijven is aan het lo tingsbeginsel, dat aan den niet weerba re een zekeren maatschappelijken voor sprong geeft, terwijl het deelnemen aan militaire voor-oefeningen meerendeels «WW 24. Fuerto lachte spottend. „Zeker zal die wakkere Duitscher dat doen, maar u weet mejuffrouw dat de Duitschers erg gevoelige harten hebben en die mijnheer Vos heeft het, naar het mij'' gisteren toescheen, zeer in het bizon der. Als hij vermoedt dat ge in mijn macht zijt en een wenk van mij vol doende is ge begrijpt me, mejuffrouw! zal hij heel overgevoelig worden en in alles toestemmen om deze kleine hand uit mijn hand te bevrijden". Snikkende sloeg Dolores de handen voor liet gelaatde kalmte, die zij met zooveel moeite bewaard had, ging in een stroom van tranen onder. De advocaat liet zijn horloge slaan. „Het is bijna middag", zeide hij op af gemeten toon, „en ik moet vandaag nog naar Callao terug, opdat uw vriend niet al te vroeg verdenking opvat. Wij zijn trouwens dadelijk waar wij zijn moe ten en u heeft ternauwernood tien mi nuten tijd om te verklaren dat ge toe stemt". „Neen nooit „Goed Ik zal wachten Eensklaps hield het rijtuig stil en Dolores voelde opnieuw de kap over haar hoofd. Nog eens hoorde zij de stem van Fuerto„Veroorloof mij in uw gunstig aandenken aan te bevolen. Binnen enkele dagen zal ik zoo vrij zijn uwe toestemming in ontvangst te ko men nemen en tot op dat tijdstip roep ik u een „tot weerziens" toe. „Twee stevige armen tilden haar uit het rijtuig en toen zij eindelijk bevrijd was van het omhulsel, dat haar bijna den adem benam, was zij alleen in een klein, eenvoudig gemeubeld vertrek, waarvan de getraliede ramen op eene kleine binnenplaats uitzicht schenen te geven. Verderop was, door een zeer schoonen tuinmuur, niets te zien. Zij was dus eene gevangene de gevangene van een gewetenloozen, er- barujelijken schurk. Dolores had eene groote mate van geestkracht, de schrik had haar wel voor een oogenblik kun nen overmeesteren, maar op den duur bleef die haar niet de baaszij over dacht snel haar toestand en al haar peinzen liep op het verlangen uit de vrijheid te erlangen. In haar gepeins mengde zich, wellicht juist door Fuerto's onbeschaamde woor den opgewekt de gedachte aan Vos. Wat zij zichzelve tot nog toe niet gewaagd had te bekennen, dat namelijk het gevoel dat zij voor hem koesterde, reeds sedert langen tijd heel wat meer beteekende dan dat van vriendschap, dat hij haar liefde had verworven, werd haar thans eensklaps duidelijk. Wat kon het haar schelen dat zijn haar grijs begon te worden Was hij voor niet het volkomenste toonbeeld van een man trouw en moedig, vol wilskracht en be trouwbaar, zelfbewust en vol overtui ging in het bereiken van zijn doel Haar hart klopte als zij er aan dacht, dat hij thans voor haar werkzaam was en met spoed en zonder zich rust te gunnen, haar spoor volgdeOp hem bouwde zij, hem alleen vertrouwde zij. Vos was, onmiddellijk na ontvangst der telegrammen, niettegenstaande het laat in den avond was, naar den Minis- tor-Resident der stad Hamburg gegaan, die werkelijk evenzeer, door tusschen- komst van Kastner, telegrafisch bericht van de Hamburgsche politie had gekre gen het was niet moeilijk om uit de gegevens, die de beide heeren thans ten dienste stonden, een overzicht te ver krijgen van Fuerto's schurkachtige han delwijzen Vos kwam tot de zekerheid dat Dolores door den advocaat in een valstrik was gelokt. De hoofdcommissaris der stad betoon de zich, tegen alle verwachting in, zeer hulpvaardignaar het scheen stond de heer Fuerto in niet al te besten roep. ,,'t Komt ons goed te pas", zeide de beambte, „dat de juffrouw een rijtuig heeft genomen wij zullen den koetsier heel gemakkelijk kunnen terugvinden en door hem zullen wij inlichtingen kunnen verkrijgen over de vermoedelij ke plaats waar de dame zich bevindt. Tegen Fuerto zou ik niet onmiddellijk handelend willen optreden als een mis dadiger bemerkt dat men hem op het spoor is, dan verdwijnt hij al heel licht

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1