COURANT. Zaterdag 27 October 1906. 16" Jaarg, IÜ k3 Ï1 Ij il 5 ALGEMEEN NIFUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. No. 1 149. len beproefd vertrouwen. FEUILLETON. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het gelieele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. OM blad verschijnt eiken Dfustlus:- en Vrijdagavond bij den uitgever C. IHBil'.JI W te Rreskens. De uitslag dor van de deze week ge houden loting voor de nationale militie is als volgt voor de gemeenten BIERVLIET. No. Lotelingen. reclames. 1 Th. de Schoolmeester brd. 2 A. J. Faas 3 Th. L. Schelfhout brd. 4 B. Versluijs t. k. 5 A. B. üngenae 6 J. Moggré 7 J. Michielsen gebr. 8 P. F. de Looze 9 Joz. Bliek 10 J. Drove 11 F. B. Boerejan brd. 12 E. J. Doens 13 P. van Ee 14 C. de Vos 15 A. Provoost 16 F. de Boevere 17 P. A. de Vos 18 P. Notebaart 19 A. Bourjan 20 J. C. van der Hooft 21 Th. Patijn gebr. 22 C. P. Amelunxen gebr. 23 A. van Hee 24 E. H. de Looze 25 C. P. Loenhouts brd. BRESKENS. 1 Johannes J. den Decker i. d. 2 Emericus Baert 3 Jacobus Ras 4 Willem Oosterling 5 Jannis H. Loenhouts 6 Jannis A. Boeckhout 7 Francois de Ruijter 8 Cotnelis Mulder 9 Abraham van Haneghein 10 Jan H. Burgers 11 Pieter G. Pleijte brd. 12 Jannis I. van Haneghem 13 ïzaak J. Verduijn 14 Jacobus C. de Veij brd. gebr. 15 Jozias Pleijte 16 Jannis A. de llnllu 17 Izaak Oosterling 18 Pieter J. Oosterling 19 Johannes J. de Buisonjp EEDE - ST. KRUIS. 1 M. Verstrate 2 M. E. A. Nagel 3 P. J. Marlijn 4 E. A. van Bale 5 L. Loman ST. K. 6 E. J. M. van Renterghem 7 E. A. Buijck 8 E. van Watermeulen 9 A. de Baere 10 A. A. Scheppers 11 Th. Standaert De letters St. Kr. achter de naam de loteling beteekent St. Kruis. GROEDE. 1 I. P. Schippers 2 A. Buijze 3 C. A. de Groote 4 A. C. de Milliano 5 P. J. Hendriks 6 J. Triestram 7 Iz. Tack 8 P. A. Salomé 9 A. Versprille 10 Jac. Schippers 11 Iz. Risseeuw 12 J. Avot 13 A. Casteleijn 14 H. F. Verstraete 15 J. van Lare 16 W. Leenhouts 17 D. J. van Wijck 18 P. van Peenen 19 C. J. Neele 20 J. J. Lucieer 21 H. Verstraete HOOFDPLAAT. 1 P. Goeseije 2 C. S. Mollenberg brd. gebr. 3 H. 4 K brd. Th, o H. 6 A. 7 P. 8 J. 9 A. 10 A. 11 W. 12 F. 13 P. 14 J. 15 A. 16 A. 17 Th Dierx Scherbcijn M. van der Hart P. J. Verdonck J. de Bie B. de Krijger de Koster F. Kamp F. Baars P. Dhaeze J. van Damme B. Cornel is van Opdorp C. de Smit i. Th. Maes brd. gebr. brd. OOSTBURG. M. H. Verrei) brd. D. Ekkebus brd. H. M. Willemsen A. Riemens J. G. Meijer I. J. Versluijs A. A. Verbuijt 8 E. J. M. Cauwels 9 W. A. Catsman 10 D. P. Smoor brd. P. A. van der Plas P. van der Plas 13 Iz. Luteijn gebr. 14 J. A. Timmerman P. J. Saeij C. J. Hontelez J. de Meij 18 J. J. Adriaansen 19 Jac. de Roo 20 J. A. Smoor 21 P. A. Boidin 22 A. E. Ego brd. SCHOONDIJKE-WATERLANDKERKJE 1 Abr. Schooneman 2 E. L. Dössehe W. K. 3 P. A. de Ligny brd. 4 J. Ribbe 5 J. A. Zonnevijlle 11 12 15 16 17 6 A. Pijcke W. K. 7 P. J. Dierkx brd 8 A. Casteleijn W. K. 9 D. Filibert 10 F. Koens gebr. 11 A. N. Gruson 12 A. J. Krocké 13 S. J. Canne 14 W. J. Leenhouts brd. 15 J. Iz. van Male 16 A. P. de Visser brd. 17 J. F. v. d. Plassche brd. 18 P. J. Wadde van Roon W. K. 19 A. P. van der Walle brd. 20 Iz. J. Risseeuw brd. 21 A. Faas 22 Ch. C. J. Sutijn W. K. achter de namen beteekent W aterlandkerkj e. IJZENDIJKE. 1 P. Leenhouts brd. 2 Ph. J. Thomaes 3 C. Mullaert 4 C. Dhont 5 C. de Brutjckere 6 B. de Kesel 7 T. B. van Renterghem 8 G. F. Buijck 9 E. de Milliano 10 C. van der Straten 11 E. Verstrenge 12 C. v. d. Houwe 13 J. J. Versprille 14 A. B. Maartens 15 P. Cousement brd. 16 J. Risseeuw 17 A. de Meijer 18 V. Dellaert ZUIDZANDE - NIEU WVLIET. 1 D. A. Risseeuw 2 M. Hamers 3 I. Tiersen 4 P. Wisse 5 W. de Kramer 20. Als ge 't goedvindt kunnen wij dion lieer, die een achtenswaardig persoon is, per telegraaf opdragen om een onder zoek naar uw zuster in te stellen on haar, als hot noodig is, onder zijne bescher ming te nomen". Carana keek do heeren verbaasd en verheugd aan. „Of ik dat goed vind Ik weet niet, hoe ik u voor dien uitweg, waardoor mo eon zware last van liet hart zal worden genomen, zal danken riep hij aangedaan. „De hemel geve dat het nog niet te laat is, want ik acht den schurk Fuerto tot het ergste in staat". Do zaken, die men nog te behande len had, waren zeer spoedig afgeloopen en de heeren gingen uiteen. Alvorens Peter Johansen echter in zijn rijtuig stapte, stak hij, tot groote verbazing van Castner, die den anders zoo koelen oudon heer geheel veranderd vond, Pe dro nog eens de hand toe. „Ik hoop u spoedig terug te zien jonge man, zeide hij met een uitdrukking van overgroote bolangstelling. Daarop reed de senator, tot groote vorbazing van zijn koetsier en voor do eerste maal sedert twintig jaren, niet naar hot kantoor, maar naar de woning van doctor Oppen, met wien hij een langdurig onderhoud had. Toen de beide heeren afscheid namen, schudden zij elkander hartelijk de hand en do koopman voegde den geneesheer aan de deur toe: „Je hebt gelijk Oppen. Spreek vandaag nog met den jongen man Dat deed de docter dan ook. Ilij ver- tolde dat Johansen met de deur in 't huis gevallen was en gezegd had, dat Elize de weldoenster van Pedro was en dat hij verzocht,; voortaan dat dergelij ke geheimzinnige zaken, waarin Oppen een handje medehielp, niet meer zouden plaats vinden. Toch was de oogenschijn- lijko kwaadheid van den senator blijk baar niet ernstig gemeend en hij was verbazend spoedig weer tot bedaren ge komen toen hij, Oppen, hem alle bizon- derheden nog eens nauwkeurig had vor- teld. „Je schijnt bij den ouden heer al heel spoedig in de gunst te zijn geko men", besloot de dokter zijne mededee- ling, „hij heeft mij ten slotte zelfs op gedragen, je uit te noodigen hem per soonlijk te komen bezoeken. Bij Peter Johansen, is dat, zooals ge heel Hamburg je vertellen kan, geen kleinigheid, want hij is een eenzelvig man en heel weinig toeschietelijk en als hij voor iemand de deuren van zijn villa openzet moet hij dien persoon al een bizonder goed hart toedragen". Inmiddels had op de villa zelve tus- schen vader en dochter een merkwaar dig voorval plaats gevonden. De sena tor kwam nooit in de kamer van Elize en vandaag zocht hij haar er voor de eerste maal op. Hij vond het vertrek ledig en keek met eigenaardige gevoe lens in de kleine ruimte rond, waar hij de gelukkigste uren van zijn leven go- sleten had. Het was vroeger de kamer zijner vrouw geweest. Hier stond ook nog het werktafeltje der overledene en in den loop der tijden bruin geworden schrijftafel. Hij ging op het ouderwet- sche meubel toe, waarop Elise allerlei sieraden en snuisterijen had geplaatst in een krans van imortellen stond er het portret van haar moeder en ook zijn eigen portret, dat hij haar eens naar Italië had gezonden, vervolgens photo- graphiën, schelpen en steenen, waaraan ongetwijfeld herinneringen verbonden waren. Maar wat beteekende die mees terlijke krijtschetsElise als engel dei- barmhartigheid over een slagveld zwe vende, voorstellende? Hij nam 't stuk op, om het meer van naderbij te bekij ken toen hij in een der hoeken de voor letters van den teekenaar zag, kwam een weemoedig lachje op zijn ornstig gelaat. Hij zette de teekening weder op haar plaats. Op dit oogenblik kwam Elise binnen. Zij kromp ineen, toen zij haar vader in de kamer zag, staande aan de schrijf tafel haar bekoorlijk gezichtje werd met een blos overdekt. „Is u hier pa?" vroeg zij, tegelijker tijd beangst en verheugd. De senator knikte zwijgend met het hoofd hij gaf haar de hand en trok haar- naast zich

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1