ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. No. 1147 ZatciMau 20 October 100b. Een beproefd vertrouwen. 18. I6e Jaarg. it k h s k f: s c it i: courant. Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door liet geheele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika 0.825 bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag-, en Vrijdag middag te twee ure. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- «i Vrijdagavond hij den uitgever IHEI.lim ^trcslu-iis^ De uitslag dor gehouden herstemming op Dinsdag 16 October in het kiesdistrict Sluis voor een lid der Provinciale Sta ten vac. De Bats is als volgt: Gemeenten. o 3? W 2. as i ir is 1 -■ I 'S- O B P g Aardenhurg Biervliet Breskens Cadzand Bede G roede Hoofdplaat Nieuwvliet Oostburg Retranchemt. Schoondijke St. Kruis Sluis Waterlandk. IJzendijko Zuidzande 340 208' 325' 182 97 4-29 148 108 386 134 331 74 369 98 419 224 290 125; 224' 96 3fi| 13 80 58 74 12 100 20: 216 144 89 325 93 97 3141 lis: 252| 61 303, 168 135 165 128 180 131 9 267 19 85 214 98 59 193 28 33 58; 28 86 378' 230| 148 196, 17, 179 Totaal 3962 3286 1174 2012 zoodat gekozen is de heer G. A. Vor- sterman van Oyen. l&bmeiibunt. De staatscommissie voor den landbouw heeft thans vragenlijsten rondgezonden betreffende de land-arbeiders. De vragen hebben betrekking op: lo. de soort van landarbeiders en den aard van hun werk2e. de loonen3e. do inkomsten andere dan loonen 4e. den algeiniéenen oeconomisehen toestand ;5o. den trek en do vestiging der arbeiders 6e. ile bescherming van den landarbeid 7e. zdken van ulgemoonen aard. De lijsten worden toegezonden aan ieder die zijn wensch een lijst te ont vangen te kennen geeft en verder aan personen en veroenigingon van wie men een juiste en onpartijdige beantwoording meent te mogen verwachten. BRESKENS, 19 October 1906. Gisterennamiddag kwam de gemeente raad alhier in openbare zitting bijeen aanwezig waren 6 leden, afwezig de heer J. de Hullu. Na lezing en goedkeuring der notulen, deelde de voorzitter mede, dat de hee- ren J. P. W. Besemer en N. Valk waren herbenoemd als zetters bij 's rijks dir. bel. Ingekomen was een verzoek van den ouderwijzer A. Lucieer om, onder over legging van verschillende geneeskundige attesten, alsnog 3 maanden verlenging van liet reeds toegestane verlof "tenein de geheel te kunnen herstellen, alsmede behoud van traktement gedurende die 3 maanden. De voorz. zeide dat B. en W. op het eorstc deel reeds gunstig hadden be schikt, en dat zij vrijheid vonden den Raad voor te stellen ook het tweede deel van het verzoek in te willigen. Dienovereenkomstig word zonder hoof delijke stemming besloten. Burg. en Woth. stelden tevens voor om aan mej. Joh. van den Heuvel, die gedurende de eerste 3 maanden van dit verlof de gemeente kosteloos hoeft bij gestaan, voor do tweede 3 maanden eeno gratificatie toe te kennen van ƒ25 por maand. Eveneens goedgekeurd. Oninbaar werden verklaard bot res tant van den aanslag in den hoofd, om slag van Iz. de Maillie ad ./0.40 en van E. Klaussi-n Jr. ad ƒ11.40 over 1905. Blijkens proces-verbaal van kasopna me bij den gemeente-ontvanger bleek aanwezig te zijn ƒ1094.08. Uit den post van onvoorziene uitga ven werd een bedrag van ƒ465 af- en ovegeschreven op „onderhoud enz. ge meentehuis f20, brandweer f50, (ver oorzaakt door den brand bij A. C. Sa lome, en waarbij dus blijkbaar het nie mand oorbaar heeft gevonden iets in die hooge kosten bij te dragen), riolen, slooten, enz. f120, schoollokalen f60, schoolmeubelen f90 en watervrije aan leg der begraafplaats f 125. Bij de behandeling der begrooting werd goedgevonden ter voorziening in de buitengewone kosten van het herstel van den toren de bij de verordening op de heifing van den hoofd, omslag toege laten 5 hoven het maximum van f3000 voor oninbare posten te heffen, en tevens voor 1907 de aanstelling van een gemeente-werkman te laten vallen. De bestrating van liet voetpad van af Abr. van do Sande eischt voorziening. Dhr Weijkman wees op de modder poel aan de markt. De voorz. meende daar voor 't oogen- blik weinig aan te kunnen doen en het oenigszins aan de omstandigheden te 1 moeten overlaten. Zoolang men allerlei water van uit de woningen laat loopen i in de goot, in plaats van het achter 't erf te laten uitloozen, zal dat niot ver- i beteren. In elk geval vond hij het nu I beter eerst de aandacht te vestigen op een droog voetpad van woge de ge- meente. I Daarna werd de begrooting aangeno men in ontvang en uitgaaf op f 12953.60 met f468.60 voor onvoorziene uitgaven. Hierop werd aangeboden een concept verordening op de heffing van school gelden, verdeeld over 8 klassen naar het KKUILLKTON. Puerto lachte schaterend. „U hcoft niet met eon kind te doen", zeide hij kortaf. „Opdat ge echter zoudt zien, dat ook ik eene minnelijke schikking verkies bovon een proces, dat zoor lang kan duren, ben ik bereid mij als ge machtigde voor de eene helft, met twee honderdduizend guldon tevreden te stel len en acht mijzelven tot morgen-avond aan dit aanbod gehouden. Met juffrouw Dolores", voegde hij er honend aan toe, „zal 't u zeker heel gomakkolijk vallen in oono billijke schikking te treden." Toen Yos in het logement torugkeer- de, was Dolores uitgegaan. Eerst ont stelde hij, maar de portier overhandig de hem een briefje van haar, dat hem gerust stelde. „Ik kom over een paar uur terug," schreef zij, „ik heb berich ten omtrent Pedro gekregen Wees niet boos op uwe vriendin Dolores." De por tier vertelcfe hem, toen hij nog eonige vragen deed dat eene bejaarde dame zich bij de juffrouw had laten aandie nen on dat de juffrouw een rijtuig had •laten voorkomen en beiden waren uit gereden. De uren kropen ontzettend langzaam voorbij de middag was reeds lang ach ter den rug en Dolores kwam maar niet terug. Daarentegen kwamen twee tele grammen, wier inhoud niet van dien aard was om Vos gerust te stellen. Het eerste telegram, van den handels vriend uit Lima, luidd „Woning verlaten. Buren zeggen dat Pedro sedert maanden verdwenen is. Heb politie gevraagd te onderzoe ken." Het twoedo telegram was voor Vos volkomen raadselachtig. De senator Jo- hansen seinde. „Zaak hier met Pedro Carana gere geld. Puerto is een oplichter. Stol u dade lijk in verbinding met den minister-re sident, die op de hoogte is gebracht voor geval vervolging moet plaats vin den. Spoor Dolores Carana op, voor wie een telegram aan liet hoofdtelegraafkan- toor ligt". VI. Dat is eene allermerkwaardigste sa menloop van omstandigheden, beste doch- te voegde Kastner den gehecsheor toe, toen Pedro zijn lotgevallen nog oens in alle bizonderheden aan de beide heeren had verteld. „Wil je wel gelooven dat ik hier, aan deze zelfde tafel, enkele weken geleden, stukken heb opgemaakt die in het nauwste verhand staan met den heer Carana en diens aangelegenhe den Pedro keek verbaasd op en zelfs Op pen staarde verwonderd naar zijn vriend. „Maar hoe is dat mogelijk? Kastner glimlachte. „Mijne eigenaar dige betrekking verbiedt mij, je voor 't oogenblik meer te zeggen. Als u, mijn heer Carana, morgen, na beurstrijd, bij mij wilt komen, zal u waarschijnlijk modedeeling van zeer groot gewicht te hoeren krijgen. Ge hebt er zeer verstan dig aan gedaan uwe zuster naar Panama en Caliao to seinen. inkomen als volgt le klasse, inkomen f425 f500, 20 cent por kind en 5 cent voor elk kind meer; 2e kl., f 500—f 000, 30 en 5 ct. 3e f 600-f 750, 40 „10 4e f 750-f 950, 50 15 5e f 950—f 1150, 60 15 6e tl 150-f1800, 80 20 7e f 1800—f 3000, 100 25 8e boven f3000, 125 30 alles per maand. Het herhalingsonderwijs bedraagt 20 ets. per kind en dat in de Fransche taal de helft der aanslagen als voor het gewone onderwijs. Minvermogenden betalen de helft der hoofdsom voor 1 kind en voor meer dere kinderen niets. De invordering zal geschiedon krach tens een kohier en op maandstaat. De raad keurde het ontwerp goed dat nu ter bekrachtiging aan H. M. de Ko ningin zal gezonden worden. Daarna werd de zitting gesloten. Schipper J. van Houte van Bres kens varende met beetwortelen naar Sas van Gent is Woensdagmorgen door de deining overloopen door het water, ten gevolge waarvan de ijzeren aak is ge zonken. De opvarenden konden zich nog juist bij tijds redden. Assurantie dekt de schade, De hoer P. J. Roosendaal hoofd der school to Oranjepolder, gem. IJzendijke, is als zoodanig benoemd te Biggekerke. De heer E. J. Haan, hoofd der school te Aardenburg staat op de voor dracht voor hoofd der school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Oud-Beijer- land. Aangezien het reeds als bewozen mag worden aangenomen, dat door het borduren op de Singornaaimachine als Morgen zullen wij nog meer en nog beter voor de jonge dame kunnen uit richten." Toen Pedro den volgenden dag bij do rechtsgeleerde kwam, was nog een be jaard heer tegenwoordig, die hem als den senator Peter Johansen werd voor gesteld. De jonge man kreeg een schok. Johansen Peter Johansen was de vader van het meisje, waaraan hij de redding van zijn leven te danken had, dat hij in stille aanbad en waartegen hij opzag als tegen een engel. En was nu die Johansen, door wiens weldaden hij gedurende de lange weken zijner ziek te en genezing op de been was gehou den, thans hier? Had hij iets met de erfenis uitstaande Hoe was dat moge lijk?" Kastner was van daag op en top man van zaken. „De firma Peter Johansen Co.", voegde hij Pedro toe, „waarvan de hier aanwezige heer senator de eoni ge chef is, is dezelfde, bij welke uwe oudoom, de burgemeester der stad Lima, dd som van honderdtwintigduizend gul den in bewaring gat'. I ngevelgo Duitsche wet heeft de heer Johansen ongetwijfeld

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1