ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR HET VOORMALIG 4E DISTRICT. No. 114ft. 16' Jaarg. len beproefd vertrouwen. b Ad vertenti^n van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel, meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Rechtzaken. FEUILLETON. It It K S ii K S r IIK COURANT, Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk ƒ0.55, voor Belgiö .'0.62' en voor Amerika 0.82"' bij vooruitbetaling. Abonnementen worden bij boekhandelaren en brieven gaarders aangenomen. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te-twee ure. «-• f.r. JsiSBt Hit ltlii.il verschijnt elkrn ftiiisilitir- eu Vrij<1 asrnvontl hij den ottiffver C. IHIXIDI V\ te Rreskens. De vervalschingen in de gemeentelijke administratie te Breskens Te dezen opzichte had zich Vrijdag voor de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg te verantwoorden de voor malige secretaris-ontvanger J. H. S. H. De acte van beschuldiging is reeds door ons in den breede vermeld. Ze werd met die van benoeming van den delinquent, alsmede een extract uit de notulen houdende zijn ontslag als zoodanig, henevens het deskundig rapport voorgelezen, waarop na du voordracht der zaak door het Op< nbaar Ministerie, het getuigenverhoor aanving. Aan dat van den eerste getuige, bur gemeester J. G. Gerritsen ontleenen we het volgende, waarin zoo ongeveer de geheele zaak ligt opgesloten. Ondanks dat get. kort nh de aftre ding van bekl. had hooren mompelen over te hooge betalingen van hoofdelij- ken omslag, was hij tot die overtuiging niet te brengen, omdat hij op dit punt van de administratie een onbeperkt ver trouwen in hem had. Tot zelfs 24 uur voor de ontdekking was dat vertrouwen ongeschokt. Bij de klemmender betoogen drong hij aan op bewijzen. Deze waren echter niet te leveren, omdat de daartoe noo- digo stukken, in casu do kohieren, niet waren ter plaatse waar ze behoorden te zijn, nl. ter gem.-secretarie, en ook niet werden bezorgd, in weerwil dat bekl. daartoe reeds was aangemaand. Zoodra liet vermoeden der malversa tiën een vasteren vorm kregen, moesten de kohieren bemachtigd worden. Hij begreep, dat liet. daartoe noodig was om bekl. te verrassen, wilde men niet ko men te staan voor het feit dat de spo ren der malversatiën werden vernietigd. Zoo begaf getuige met een der wet houders, de nieuwe secretaris en de veldwachter zich naar de woning van bekl. ten einde do bewuste kohieren op te eischen. Aanvankelijk werd ontkend dat hij de kohieren onder zijne berusting had, op de vraag, waar ze dan waren, antwoor dende, dat ze ter secretarie waren, en zoo niet, deze dan waarschijnlijk met zooveel ander opgeruimd papier waren verdwenen. Daaraan werd geen geloof gehecht, en gaf get. hevel tot het doen eener uitzoeking, nadat aan de herhaal de sommaties om ze te geven, geen ge volg was gegeven. Toen werden, na eenig zoeken, de ko hieren gevonden, en met deze ook eeni- ge losse vellen, bevattende de namen van belastingplichtigen, doch waarvan aanstonds de strekking niet kon worden vastgesteld. Eerst bij nader onderzoek is gebluken welke de bedoeling er van was. Die losse vellen waren in de vouw voorzien van kleine gaatjes, die volmaakt pasten bij die, welke in de vellen van het ko hier waren waardoor de draad ging om de vellen aaneen te houden en 't kohier een geheel te doen zijn. Toen was de sleutel van 't geheim gevondende los se vellen vervingen later in het kohier andere vellen. Het voorloopig onderzoek bracht aan het licht waartoe dat diondè. Aan de hand van het kohier van don hoofdelijken omslag van een vorig dienst jaar wordt dat voor hot geldende dienst jaar samengesteld. Eventuëele wijzigingen, hetzij verhoo ging of verlaging, bijvoeging of afvoe- van het kohier in verband met do opge dane ervaringen werden op dat kohier eensdeels.! door getuige, en anderdeels aangevuld door bekl. Zoo in elkaar ge zet, kwam het in de vergadering van Burg. en Weth. alwaar post voor post i werd besproken. Daarna werd het con- cept op gelijke wijze behandeld in den I Raad. Was het kohier door den Raad j vastgesteld, dan werd voor zooveel zulks noodig was aan den secretaris opgedra- gen het verhoudingsoijfer te berekenen, I opdat de heffing van den hoofdelijken j omslag niet hoven het bij Kon. besluit toegestane maximum van ƒ3000 zou gaan. j En na deze bewolking werd hut ko hier in het net door beklaagde overge- j schreven en ter goedkeuring opgezonden I aan Geil. Staten. i Na de terugzending, aan Burg. en Weth. wordt liet aldus goedgekeurde i kohier aan den ontvanger ter invorde ring ter hand gesteld. De omstandig heid dat in het gegeven geval de secre taris tevens ontvanger was, sluit deze volgorde niet uit. Nu heeft het onderzoek aan het licht gebracht dat het verhoudingscijfer of 't percentage waarmede de oorspronkelij ke aanslagen moesten worden vermin derd te laag was waardoor het eindcij fer van het te vorderen bedrag boven de ƒ8000 liep. Ten einde nu te voor komen dat de fraude ter provinciale griffie zoude worden ontdekt, werd een der reeds meermalen besproken vellen verwisseld, alwaar op die, bestemd voor hot kohier van 190.8 niet voorkwamen de namen van de belastingschuldigen wed. Joh. Kisseeuw en D. Jacobs Az., on dus ook niet het bedrag van hunnen aanslag, waardoor het" eindcijfer' zooda nig verminderde dat hot benedon het maximum van /'3000 bleef. Evenzoo werd gehandeld met het kohier voor 1905, met dien verstande, dat, tengevol ge van hot overlijden der wed. Joh. Risseeuw in 1903, de namen van P. de Hullu en C. A. de Bruijckere en het door hen verschuldigd bedrag werden weggelaten om het eindcijfer van het kohier kloppend te maken. Het meer der ontvangene dan in werkelijkheid mocht gevorderd worden, is niet in de gemeentekas gestort. Den beklaagde gevraagd of hij op de- jze verklaringen eenige aanmerking had, zeide hij zulks niet te hebben in hoofd zaak, doch wel in enkele onderdeelen. .Eerstens wat betreft de huiszoeking, die bekl. achtte in strijd met de wet en alleen onder protest heeft toegelaten. Tweedons de inbeslagname van de in legvellen, welker aantal minstens 9 of 10 stuks is geweest, terwijl er hier maar 2 aanwezig zijnten derde kan de get. niet verklaren, dat het meerder ontvan gene niet in de gemeentekas was ge stort, omdat er geen kasopname werd gedaan en er dus niet kon geconstateerd worden hpeveel er aanwezig was. Gevraagd naar de oorzaak der fraude, deelde bekl. mede, hiermede een goed doel voor oogen te hebben gehad. Er was namelijk uit de gemeentekas enkele jaren geleden een bedrag van ƒ2000 gestolen de juiste tijd, zelfs 't jaar kon hij niet opgevenalleen herin nerde hij zich dat 't het jaar was het welk voorafging aan dat, waarin eens ëen lijkschouwing had plaats gehad. Nader ondervraagd waarom daarvan geen aangifte bij de justitie of de poli tie was gedaan, verklaarde hij zulks te hebben nagelaten uit vrees, dat de dief stal zoor moeilijk zou kunnen worden nagevorscht, en ten andere omdat de gemeente dan op eens voor zoo'n zwaar offer zou komen te staan, dat hij 't be ter achtte, zelf de ontstolen som bij te passen en het successievelijk terug te winnen op de wijze als hij nu de fraude pleegde. Langs dien weg bleef de gemeente voor groote moeilijkheden gespaard en kwam de zaak toch onge merkt in 't reine. Van 1897 af had hij 18. „In het logement Bolivar, mijnbeer", gaf Vos ten antwoord, en luidde na eenige koele maar beleefde woorden tot afscheid, zijne dame naar de gereedstaan de rijtuigen. De advokaat keek beiden tandenknarsend na. „Wees voorzichtig, fluisterde hij kwaadaardig, wees op je hoode voor Eugenio Fuerto". Zoodra Dolores in het logement was aangekomen, was het met de kalmte, waartoe zij zich met zooveel moeite ge dwongen had, gedaan. „O mijn hemel", riep zij snikkend, „wat kan toch Pedro gebuurd zijn Sta mij bij en geef mij raad, mijn waarde vriend, ik vermoed het orgste de schurk heeft hem zeker omgebracht om geheel alleen in het bezit van de erfenis te komen en als gij er niet geweest waart om mij bij te staan, zou mij hetzelfde lot gewacht hebben 1" Vos trachtte haar tot bedaren te brengen, hoewel hij innerlijk haast ge neigd was haar opvatting te deelen. Het ontbreken van een brief in Pana ma en het plotseling vertrek van Cara- na scheen ook hem tun zeerste verdacht toe. Daarentegen overwoog hij echter ook dat diu omstandigheden misschien op de eenvoudigste en natuurlijkste ma nier zouden kunnen worden opgehelderd en hij bepaalde er zich daarom toe, Do lores te beloven dat hij een zeer uitge breid onderzoek zou instellen. Werke lijk schreef hij nog dcnzelfilen dag naar Lima aan een handelsvriend der firma Johansen en verzocht hem te willen on derzoeken wanneer Pedro Carana, wiens laatste adres Dolores gelukkig wist, het laatst was gezien on wat over zijn reis uil zijn tegenwoordige verblijfplaats be kom! was hij verzocht telegrafisch ant woord naar Callao, in het logement Bo livar. Tegelijkertijd maakte hij Dolores thans met zijn eigen zending bekend en vroeg toen hartelijk om vergiffenis dat hij haar niet reeds vroeger met het doel van zijn reis had bekend gemaakt. Bui ten zijn verwachting nam zij zijn mede- deeling heel kalm op wantrouwen had geen plaats in de reine ziel van het meisje. „Waarom spreekt u zooveel over uon zaak waarover hut niet de moeite waard is om te praten", zeide zij met een wee moedig lachje, toen zij op zijn gelaat eeno uitdrukking van verlegenheid meen de te bespeuren. „Uw redenen om mij eerst thans te zeggen, wat u hierheen brengt, zijn waarlijk duidelijk genoeg en dat boven het belang van uw firma de rechtvaardigheid door u zal worden in het oog gehouden, waarde vriend, be hoeft mij waarlijk niet door u te wor den bewezen. Ik vrees enkel maar, dat wij in Pu erto een gemoonschappelijkon vijand te bestrijden zullen hebben". Du advocaat ontving Vos den volgen den dag met kruiperige beleefdheid toch ontstelde hij een oogenblik, toen du Duitscher zich aan hem voorstelde als gemachtigde dor firma Johansen Co. „U behandelt dus tegelijkertijd de be langen van uwe firma en die van juf frouw Caraua vroeg hij loerend. Vos vond er niet het minste bezwaar in om bevestigend te antwoorden. „Ik betwijfel of deze dubbele beharti ging ingevolge de Peruaansche wetten mogelijk is". „Dit doet er niots toe, want als een geschil ontstond dat langs geruchtelijken weg moet worden uitgemaakt, zou dat toch te Hamburg moeten geschieden, waar onze lirma gevestigd is", gaf Vos koeltjes ten antwoord. „Bovendien heeft de bespreking hierover de tijd en aller eerst verzoek ik u mij uw volmacht te laten zien en de bewijsstukken dat broe- dor en zuster Carana de werkelijke erf genamen zijn". Thans ontstond een wedstrijd tus- schen de boide partijen, waarin elk dei- beiden mot de grootste scherpzinnigheid zijne meeningen verdedigde. Vos ont waarde zeer spoedig dat zijn tegenstan der zeer goud de groote beteekenis zij ner opmerkingen in verband met de wet erkende en heel goed wist, dat tegen den eisoh zeer waarschijnlijk het ver- jarigsreeht zou kunnen worden ingeroe pen daartegenover stond, dat Puerto duidelijk te kennen gaf te verwachten,

Krantenbank Zeeland

Breskensche Courant | 1906 | | pagina 1