Uit onze omgeving Axel CARAVAN TEGEN ELEKTRICITEITSPAAL Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur reed J. H. uit Axel met een personenauto, waaraan een caravan was gekoppeld over de provinciale weg Axel - Terneuzen in de richting. Terneu- zen. Vlak over de duiker te Spui is de caravan door onbekende oorzaak losgeraakt van de auto en belandde tegen een paal van de bo vengrondse leiding van de P.Z.E.M. links van de weg. De paal werd vernield, evenals een deel van de elektrische leiding. De caravan werd zwaar beschadigd. AUTO OVER DE KOP GESLAGEN Zondagmorgen omstreeks 11.15 uur is een belgische personenauto op de Spuidijk rijden de in de richting Terneuzen over de kop ge slagen en van de dijk gereden. De bestuurder M. J. D. v. W. en zijn 3 medeinzittenden lie pen lichte verwondingen op, de auto werd totaal vernield. BENOEMD Met ingang van 1 augustus 1969 is tot di rectrice aan de Huishoudschool te Fijnaart benoemd Mej. J. N. J. H. Oosters, thans lerares aan de Huishoudschool „Het Molen kwartier" te Axel. ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KIESVERENIGING AXEL VAN DE C.H.U. Vorige week vrijdag kwam de kiesvereniging Axel van de C.H.U. in het Cultureel Centrum „de Halle" te Axel in algemene ledenver gadering bijeen. De voorzitter, de heer M. 't Gilde, deed ver slag van de op 22 maart jl gehouden ver gadering van het Kamerkringbestuur Middel burg, alwaar een nieuw programma van actie werd gepresenteerd. Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling in Zeeuwsch-Vlaanderen. Men was het er over eens dat naar samenwerking moet wor den gezocht. Medegedeeld werd dat de raads verkiezingen moeten plaatsvinden uiterlijk eind november a.s. Vervolgens kwamen de ontwerpen „Beginsel program" en „Politiek Werkprogram" ter sprake. De vergadering was van oordeel, dat de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht ge handhaafd dient te worden op 21 jaar (voor stel is 18 jaar). Hoewel het referendum al leen in aanmerking komt voor een beleids- voorbereidende en adviserende functie, meen de men dat men met dit instituut voorzichtig moest zijn. De ontwikkelingshulp krijgt de hoogste prioriteit. Het werkprogram heeft o.a. als doelstelling het percentage van de Nederlandse bijdrage tussen 1971 en 1975 te verdubbelen. Bij dit punt werd de aan tekening gemaakt, dat ontwikkelingshulp niet altijd een kwestie van geld is. In overwegend agrarische gebieden zal ge streefd worden naar de ontwikkeling van grotere dorpen en kernen met een regionale verzorgende functie. Dit onderdeel kon de goedkeuring van de vergadering wegdragen, evenals de paragrafen „spreidingspolitiek' en inrichtingsbeleid", waarin o.m. aandacht wordt geschonken aan het harmonisch woon- milieu. Na een zeer geanimeerde discussie, waarbij het aan opbouwende kritiek niet ontbrak, werd de vergadering gesloten. Kerkdiensten ZONDAG 6 APRIL 1969 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 en 3.00 uur Ds. A. Veefkind Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 17.00 uur: Ds. Heemskerk Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst R.K. Kerk H. Gregorius de Grote, Walstr. 29 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis Weekend-diensten ARTSEN 5 - 6 april Dokter Boor 7 april Dokter Kok TANDARTSEN 5-6-7 april L. W. Nooteboom, privé Bellamystraat 65 tel. 3780. Praktijk Axel- sestraat 186, Terneuzen. Spreekuur zaterdag 10 10.30 uur en 18.00- 18.30 uur zondag 12-12.30 uur FEEST IN DE „BLEIJE HAGHE" Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ned. Jeugdherberg Centrale werden afge lopen week in de jeugdherberg ,Bleije Haghe' festiviteiten gehouden. Maandagavond werd gestart met een gezellig bal voor de leerlingen van de huishoudschool en de l.t.s. waarbij de muziek werd verzorgd door de beatgroep „Flash". Verder kon men deze avond genieten van een tiener modeshow verzorgd door de firma Deij. Woensdagavond was er een avond voor de leerlingen van ulo en mavo. Evenals maan dag was de belangstelling hiervoor zeer groot. Vrijdagavond waren vertegenwoordigers van de gemeente en leerkrachten van de diverse scholen de gasten van Bleije Haghe. Hier werd een goedverzorgde koffietafel aangebo den, waarbij de uitslag van de tekenwedstrijd voor We leerlingen van de lagere scholen werd bekend gemaakt. Algemeen winnaar werden de leerlingen van de 5e en 6e klasse van de Chr. lagere School te Reuzenhoek, Zaamslag. Deze hadden met de 16 leerlingen een teke ning gemaakt van IVz m lang en 80 cm hoog. De eerste prijs voor de 6e klassen was voor de chr. nat.school te Spui. Verder werden eerste prijzen gewonnen door 5e klasse chr. nat. school te Axel; 4e klasse chr. nat. school te Spui; 3e klasse r.k. school 3e klasse B te Axel; 2e klasse Prinses Ma- rijkeschool en le klasse r.k. school te Axel. De Zeeuwse Comedie uit Vlissingen voerde het blijspel „Een rare familie" op. Dit ge beurde niet, zoals gebruikelijk, op een toneel, maar men speelde „en ronde" (tussen 't pu bliek) waardoor een beter contact met de zaal tot stand komt. Op voortreffelijke wijze werd dit stuk ver tolkt en men kreeg dan ook een welverdiend applaus in ontvangst te nemen. De avond werd gesloten met een tekenwed strijd tussen twee groepen, gevormd uit de gasten. Hun opdracht was een tekening te maken van „Bleije Haghe". De aangewezen jury moest tijdens het teke nen het huisorkest vormen, de instrumenten waren keukenattributen. Zaterdag, de sluitingsdag, had een druk en aantrekkelijk programma. Te 19 uur vertrok van het Kennedyplein een optocht van school kinderen, begeleid door de drumbands „Axel" en Thalia" en de fanfare „Hosanna" door Axels straten via de Kinderdijk naar de jeugd herberg, waar door de bekende wielersport speaker W. Hendriks uit Middelburg de uit slag van de optocht bekend werd gemaakt. De eerste prijs voor beneden 8 jaar werd toe gekend aan de groep „Wigwam", de 2e prijs was voor het Biedermeijermeisje. De le prijs boven 8 jaar was voor het paar „Trekkers uit 1929 en 1969", de 2e prijs voor „Opa en Oma". De drumbands en „Hosanna" voerden hierna een taptoe uit. Door slager Plasschaert was inmiddels de os aan het spit geregen en had het braden een aanvang genomen. Bij de Breugheliaanse maaltijd welke hierop volgde liet men de geroosterde biefstuk goed smaken. Het feest werd gesloten met een gezellig bal waarvoor de Pop-groep „Bloody Picnic" de muziek verzorgde. Het gehele programma van deze week trok grote belangstelling en de jeugd heeft zeker een prettige week gehad. MANDOLINE-ORKEST „EXCELSIOR" IN „DE HALLE" Op vrijdag 11 april a.s. zal het Kruiningse Mandoline-orkest „Excelsior" een uitvoering geven in „de Halle". Deze uitvoering wordt gegeven voor de be jaarden uit de bejaardenhuizen in Oost Z. Vlaanderen. Dit mandoline-orkest heeft in Nederland een grote naam, het bestaat uit 54 leden. Drie maal gaf het een radio-uitvoering en in 1962 en 1966 nam het deel aan het Wereldmuziek concours en bezette de 2e plaats in de strijd tegen de sterke Italiaanse en Oostenrijkse orkesten. Voor september 1969 heeft het orkest een uitnodiging in Italië. HERVORMDE VROUWENDIENST AXEL BIJEEN In het Torenlokaal van de Hervorde Kerk hield de Hervormde vrouwendienst dinsdag avond haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van de lijdensweek. Enkele dames lazen de lijdensliturgie. Met declamatie, zang en voorlezen werd de ver dere avond gevuld. Besloten werd met het zingen van lied 92 uit Gez.' 102. Tijdens de behandeling van het huishoudelijk gedeelte werd besloten ook dit jaar weer zie ken en bejaarden met de paasdagen een bloe metje aan te bieden. POSTKANTOOR VANAF 1 APRIL LANGER OPEN Op enkele kantoren is het aantal handelingen aan de loketten zodanig toegenomen, dat ter voorkoming van lange wachttijden het nood zakelijk is geworden het postkantoor langer open te stellen. De openingsuren zijn vanaf 1 april als volgt Axel maandag t.m. donderdag 08.30 - 18.00 uur, vrijdag 08.30-20.00 uur, zater dag 09.00- 12.00 uur AFSCHEID HEER C. J. SCHIEMAN VAN DE RAIFFEISENBANK Zaterdag heeft de heer C. J. Schieman, al gemeen procuratiehouder bij de Coöp. Boe renleenbank „Terneuzen", na 44 jaar dienst afscheid genomen. De heer Schieman werd door de bank een afscheidsreceptie aangebo den in hotel-restaurant „Zomerlust", waar voor een bijzonder grote belangstelling be stond. De scheidende kreeg vele bloemstukken en geschenken aangeboden door bankcliëntele, persoonlijke relaties, instanties van gemeen ten en waterschappen, landbouworganisaties, direkties en bestuursleden van Raiffeisenban- inspektie voor de Coöp. Centrale Raiffeisen- bank Utrecht. Nadat de hee,r Schieman in Middelburg de handelsschool had doorlopen, werkte hij in afwachting v^p een passende betrekking en kele jaren in de familiezaak Schieman- Cappon. Op 18 december 1924 trad hij op 20-jarige leeftijd in dienst bij de Coöp. Boe renleenbank „Terneuzen" als kantoorbedien de en wist zich tot algemeen procuratiehouder op te werken. Kort na de indiensttreding kocht de bank het pand Noordstraat 40, waar door de heer Schieman enkele dagen per week zitting werd gehouden. De vestiging werd opgewerkt tot wat zij nu is, een van de grote bankinstellin gen in Axel, gevestigd in het moderne pand Noordstraat 6. Na de receptie werd hem een diner aange boden, waarbij werd aangezeten door zijn fa milie, bestuur, raad van toezicht, direktie en personeelsleden. Tijdens dit diner werd het woord gevoerd door de voorzitter van de Coöp. Boerenleenbank „Terneuzen", de heer F. de Koeijer te Zaamslag; de heer H. de Jonge te Terneuzen, lid van de raad van toe zicht; mr. C. C. Wabeke te Terneuzen, direk- teur; J. Miechielsen te St. Jansteen, rayon- inspekteur voor de Raiffeisenbank Utrecht, en de heer A. de Jonge, algemeen procuratie houder, namens het personeel. Zij allen zwaaiden de heer Schieman woorden van lof toe voor de grote inzet en de wijze waarop hij steeds zijn werk in het belang van bank en cliënt heeft gedaan. Dank en waardering kreeg hij voor de goede verstandhouding die er steeds is geweest tus sen hem, het bestuur, de raad van toezicht, direktie en personeel. De heer Schieman dankte tenslotte voor de hem en zijn familie aangeboden bijzonder mooie dag. JAARVERGADERING VAN DE BOND VAN GEPENSIONEERDEN AFD. O.Z.-VLAANDEREN Te Axel werd op 2 april j.l. in de bovenzaal van „Het Centrum" een jaarvergadering ge houden der afd. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van de Ned. Bond van Gepensioneerden. Deze zeer druk bezochte vergadering werd geopend door de voorzitter, de heer J. de Vries uit Terneuzen, die tijdens zijn openings woord de in 1968 aan de afdeling ontvallen leden (21) herdacht, waarbij een ogenblik stilte in acht werd genomen. Na vlotte afhandeling van de gebruikelijke agendastukken, zoals notulen, ingekomen stukken en jaarverslagen werd de heer J. Moerdijk uit Zuiddorpe als aftredend be stuurslid bij acclamatie herkozen. Na de pauze kwam de beschrijvingsbrief voor de algemene jaarvergadering, welke op 13 mei 1969 te Utrecht zal worden gehouden in behandeling. Op voorstel van de heer Jeras uit Axel werd een nieuw punt aan deze beschrijvingsbrief toegevoegd. In het kort behelst dit punt de wenselijkheid de z.g. „trend" voor gepen sioneerden (uiteraard ook voor in dienst zijnde ambtenaren) niet in „procenten", doch in „centen" te verrekenen, d.w.z. door uit kering van een vast te stellen gemiddeld be drag voor elke gepensioneerde (ambtenaar), ongeacht de hoogte van diens pensioen (sa laris). Als afgevaardigden naar de algemene verga dering te Utrecht werden aangewezen de heer C. Hamerlinck te Koewacht (penningmeester van de afd.) en de heer Jeras te Axel. Wegens verhindering van de rayonleider, de heer Van de Waal te Schoondijke (hoofd bestuurslid, werd na beantwoording van een enkele vraag door de voorzitter de vergade ring besloten met een Voordracht over „Volksverhalen" (spookverhalen) door de heer J. de Vries uit Terneuzen, die deze verhalen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen heeft verzameld en bewerkt. Een en ander werd met grote aandacht en in teresse beluisterd. SLOTBIJEENKOMST ACTIE-COMITE HERINDELING Donderdagmiddag kwamen bestuur, leden en medewerkers van het actie-comité herindeling in „de Halle" bijeen. De voorzitter, de heer Vink, verwelkomde de aanwezigen en in bijzonderheid ook burge meester Van Dijke en de beide wethouders, de heren IJsebaert en Van der Lee. De heer Vink wenste het gemeentebestuur geluk met het behaalde resultaat. De gegevens die het comité verzamelde zijn voor het be halen van dit resultaat meerdere malen ge hanteerd, ook door de leden van de Tweede Kamer. Hij sprak daarom een bijzonder woord van dank aan de medewerkers die hartje winter zich geheel belangeloos beschik baar stelden voor het ophalen van de duizen den enquêteformulieren. Zonder hun werk had het comité nooit over dit cijfermateriaal kunnen beschikken. Nu het resultaat van de behandeling in de Tweede Kamer bekend is achtte de heer Vink niet alleen het moment gekomen om allen te bedanken, maar om nu tevens het comité, te ontbinden. Burgemeester Van Dijke dankte het comité voor zijn activiteiten waardoor duidelijk de wens van de bevolking naar voren is geko men. Een zaak die door vele Kamerleden zeer werd gewaardeerd. Alhoewel natuurlijk niet valt te zeggen dat het herindelings resultaat aan de enquete is te danken, en wel licht ook zonder deze hetzelfde uit de bus gekomen zou zijn, vond hij het gedane werk zeker waardevol, niet alleen voor de activiteit die het gemeentebestuur heeft ontplooid maar ook ten aanzien van de zienswijze van de in woners van de toekomstige gemeente ten aan zien van de nu genomen beslissing. Verheu gend noemde burgemeester Van Dijke het dat zowel de ouderen onder de Axelse bevolking als de jeugd zich hebben ingezet vooj mede werking aan deze enquete. De heer Geradts dankte namens het comité nog de heren Vink, Klein en Roelands voor hun persoonlijke inzet en voor het vele werk dat zij bij deze actie hebben verricht. Hierna bleef men nog geruime tijd in gezel lige sfeer bijeen en werd aan de hand van een kaart die alle medewerkers als blijk van waar dering voor hun medewerking werd uitge reikt nog wat nagepraat over de grenzen van de nieuwe gemeente en de taken en proble men die straks in deze grotere gemeente aan de orde zullen komen. En natuurlijk ook voor de belevenissen tijdens het ophalen van de enquêteformulieren DIPLOMA-UITREIKING OP DE Nederlandse STIKSTOF MIJ Gistermiddag heeft de direkteur van de Ne derlandse Stikstof Mij N.V. te Sluiskil ir. V. Gena, aan enkele personeelsleden diploma's uitgereikt. Het technisch bedrijfsdiploma ontvingen de heren C. Boeye en C. Smallegange, beiden uit Terneuzen, en C. de Smit uit Clinge. Voor de eerste maal werd op het bedrijf het Vapro-diploma, (bedieningsvakman in de proces-industrie) uitgereikt aan de heren M. Schuitvlot te Terneuzen en J. Donze en H. de Groote, te Zaamslag. Voor wat betreft het theoretische gedeelte had de opleiding plaats aan de l.t.s. te Terneuzen, de praktische opleiding werd op het bedrijf gegeven.. In een korte toespraak wees de heer Gena op de waarde van deze diploma's in verband met de ontwikkeling in de proces-industrie. De geslaagden waren allen oudere werkne mers. De Simavi-collecte In de week van 8-12 april a.s. wordt ook in onze gemeente de jaarlijkse SIMAVI-collecte gehouden. Vele dokters en verpleegsters in de tropenlanden zetten hun persoon en hun kennis in voor de hulp aan mensen, die aan vaak afschuwelijke ziekten lijden, veroorzaakt door onhygiënische toestanden en ondervoe ding, door onkunden en verkeerde behande ling. Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje op zak naar de ziekenhuizen en poliklinieken, naar dokters en verpleegsters, in de hoop van hun ziekten en kwalen te wor den verlost. Velen worden bijtijds gered. Maar ook velen sterven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam. SIMAVI helpt waar zij kan. SIMAVI wil gaarne van de door u gegeven gelden steeds meer ongelukkige zieke mensen redden door het schenken van medicijnen, instrumenten, verbandmiddelen, verplegingsartikelen. Iedere dokter en verpleegster, die in tropen- land een verantwoord stuk werk doet, wordt door SIMAVI voorzien van het onontbeer lijke materiaal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huids kleur. IEDEREEN wordt geholpen. LAAT ONZE BARMHARTIGHEID DAAR OM GROTER ZIJN DAN HUN VERTWIJ FELING Hoe groter uw offer, hoe méér hun levens kans Het SIMAVI-COMITE

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1969 | | pagina 2