C.B.T.B. afdeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat 50 jaar Spit, Spierpijn Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 7 DECEMBER 1968 83e jaargang no. 10 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De heer van Hoeve wees in zijn openings toespraak op de betekenis van de CBTB als christelijke organisatie. Overigens was hij van mening dat er veel is veran derd en dat ook de CBTB daarin waar nodig is meegegaan. De problematiek van de huidige tijd stelt ons voor totaal an dere problemen als 50 jaar geleden. Als voorbeeld van de huidige tijd noemde hij de problematiek tussen landbouw en in dustrie, stadsuitbreiding, woningbouw, wegenaanleg en recreatie. De voorzitter toonde evenwel begrip voor al deze zaken en was van oordeel dat men zich hier po sitief moet opstellen om tot een voor al len aanvaardbare oplossing van deze pro blemen te komen. Negativisme heeft geen enkele zin. Na de opening van de heer van Hoeve zou aan het woord komen de oud-secre taris de heer L. Huissen uit Terneuzen, doch deze kon zelf niet bij de viering aanwezig zijn. Zijn overzicht over de 50 jaar van de CBTB werd nu voorgelezen door bestuurslid W. van Hoeve. De oprichtingsvergadering van de Z. Vlaamse afdeling vond plaats in Terneu zen. Er bestond toen al een Zeeuwse CBTB. Na het stichten van gewestelijke afdelingen ontstonden vrij spoedig plaat selijke afdelingen, maar deze waren aldus de heer Huissen - geen lang leven beschoren. In 1922 zorgde de Zeeuwsch- Vlaamse CBTB voor de oprichting van een lagere land- en tuinbouwschool in Axel, die van start ging met 39 leerlin gen. Deze school bestond tot 1961, toen het leerlingenaantal tot beneden de norm was gedaald. Andere aktiviteiten va.n de Zeeuwsch-Vlaamse CBTB waren de in richting van potersbewaarplaatsen en de oprichting van een landbouwcorporatie, die later resulteerde in de OOVO. Oud-secretaris Huissen noemde in zijn memorandum ook de namen van de men sen van het eerste uur. De eerste afde lingsvoorzitter was de heer J. de Feyter, indertijd burgemeester van Zaamslag. La ter werd het roer overgenomen door de heer C. de Putter uit Axel. Een verrassing op deze avond was het optreden van het Zeeuwsch Knapenkoor uit Goes o.l.v. de heer E. Heyblok. Dit koor is voor Zeeuwsch-Vlaanderen vrij onbekend en het had weinig gescheeld of die onbekendheid zou er ook nu nog zijn gebleven, door het mistige weer was Zeeuwsch-Vlaanderen vanuit Goes niet •over de Schelde te bereiken en had het koor de lange reis via de Antwerpse tun nel moeten maken om in Axel te komen. Het door dit koor uitgevoerde stond op een behoorlijk peil en het optreden werd ook zeer gewaardeerd. Ook burgemeester van Dijke bracht op deze avond zijn gelukwensen uit en stond daarbij tevens stil bij de taak van de landbouw en zijn organisatie in deze tijd. Hij achtte de bijdrage die de landbouw kan leveren aan de ontwikkelingshulp in de vorm van mankracht en kennis van bij zondere betekenis voor de opbouw en in tensivering van de landbouw in de ont wikkelingslanden. Hij achtte dit alles van dubbele betekenis gezien ook in het licht van de verregaande mechanisatie in de landbouw waardoor steeds minder werk krachten worden vereist en de industria lisatie die het areaal aan landbouwgrond vooral ook in onze streek steeds verder inkrimpt. Het zou 'van bijzondere grote betekenis zijn om deze mankracht elders in de wereld in te zetten. Volgende spreker was de provinciaal voor zitter van de CBTB de heer J. van den Bos. De heer van den Bos stond even eens uitvoerig stil bij de betekenis van de landbouw en de problemen in de hui dige tijd. Hij was van oordeel dat ondanks alle veranderingen er nog steeds een be langrijke plaats is voor een christelijke or ganisatie, ook al zal schaalvergroting ook in deze kring noodzakelijk zijn. Tot slot volgden voor de pauze nog en kele volksdansen, uitgevoerd door jeugd leden uit de afdeling en ingestudeerd on der leiding van de Axelse jeugdherberg- vader de heer Nobel. Na de pauze volgde nog een gelukwens van de voorzitter van de landelijke CBTB de heer Drs. R. Zijlstra die e'en en ander vertelde over de landbouwpolitiek op lan delijk niveau en hetgeen daar in de na bije toekomst wordt verwacht. Ook hij onderstreepte nogmaals de betekenis van een organisatie als de CBTB of laat hem winterhard maken in de garage of op het servicenter dat daartoe is inge richt. Steeds meer benzineverkooppunten beschikken over de faciliteiten en vakkennis daartoe en zijn complete verzorgingspunten voor de auto geworden. Dit najaar voegde Esso aan zijn traditionele produkten, benzine en olie, zelfs een volledige branche van ban den, accu's en accessoires toe die de maat schappij thans onder eigen naam verkoopt. Door deze bredere basis zijn de benzine verkooppunten kompleet voor de auto inge richt. Zij bieden het voordeel dat men er vaak direkt geholpen kan worden. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met De winterbeurt, waarvoor de auto thans rijp is, dient beslist verder te gaan dan anti-vries service voor koelsysteem en ruitensproeier. Wat moet er zo al meer gebeuren 1. Het elektrisch systeem controleren en iso leren met vochtverdrijver. Voorts de bougies testen en de ontsteking afstellen. Half ver sleten bougies en contactpunten geven zeker bij winterse temperaturen startmoeilijkheden. 2. Controle op het goed functioneren van de ruitewissers en op de staat waarin de wisserbladen verkeren. Voor de meeste typen auto's zijn rubbers los verkrijgbaar. Vooral de aërodynamische wisser, die een blad heeft met smallere contouren, is een grote verbete ring gebleken. Dit type houdt met gemak ook de zwaarste buien bij. De ruiten zullen in de komende maanden weer vaker gaan beslaan. Een goede anti- condensdoek of een anti-condenspasta in het dashbord-vakje is daarom geen luxe. 3. Scharnieren en sloten oliën en een zg. slot-spray aanschaffen die u vanzelfsprekend in uw jas of tas meedraagt, want in het dashbord-vakje heeft u er niets aan als u onverhoopt toch buitengevroren komt ie staan. 4. Controle op carrosserie en onderzijde. Vooral het laatste is het kwetsbaarste gedeel te van de auto door alle opspattende water en pekel in herfst en winter. De roestschade aan kleine auto's wordt in ons land aan de genovergestelde van overbelasting. Wie niet meer dan 4.000 km per jaar rijdt, stelt zijn accu bloot aan verzwaveling van de lood- platen. Vanzelfsprekend zijn normale ouderdom en slijtage van de accu een derde oorzaak. Na twee jaar gebruik nadert elke accu zijn kritie ke leeftijd. Een eenvoudige meting met zuur- weger en conditie-meter geeft een indicatie in hoeverre de accu op is en opladen of ver vanging een vereiste. 6. Banden nazien. Door regen of sneeuw glad geworden wegen zijn de plaag van dit seizoen. Het aantal ongevallen als gevolg van slippen neemt in de herfstmaanden en ds winter sterk toe. Versleten banden blijken in vele gevallen de oorzaak te zijn. Zij werden na de zomervakantie niet nagekeken of ver nieuwd. Gladde banden zijn levensgevaarlijk op natte wegen. Het is bovendien strafbaar ermee te rijden. De wet gaat straks een mi nimum van 2 mm profiel-diepte voorschrij ven. Ook half versleten banden voldoen niet. Nieuwe sterk geprofileerde banden verdienen aanbeveling. ïji hand van statistieken op gemiddeld 200, - Hierna volgde nog een ontspannend deel per jaar per aUto geschat. „Rustbannen" is voor deze feestavond, waarbij allereerst een probaat middel hiertegen. Een extra het symphonie-orkest van de Terneuzen- se muziekschool een belangrijke rol ver vulde. Het ongeveer dertig leden tellende jeugdorkest bracht een drietal werken van Bach, Stamnitz en Gorelli ten geho re, waarbij de heer Cl. v. d. Bulck en de dames L. de Putter, I. Hamelink en N. Riemens de solo-partijen zeker niet on verdienstelijk vertolkten. Daarna volgde een tweede optreden van de volksdansgroep en tot slot een decla matie door mevr. Verkerke uit Dubbel dam. Oud-voorzitter C. de Putter sloot deze feestelijke bijeenkomst en alvorens tot de officiële sluiting over te gaan memoreer de ook hij nog tal van episoden uit het rijke verleden van de jubilerende afdeling. „Tijd om de auto winterhard te maken" Eerste klappen vielen reeds De felle nachtvorst van midden november bracht vele automobilisten in moeilijkheden. Honderden autobezitters ontdekten die vrij dagmorgen dat hun koelsysteem was bevro ren. Sommigen ontdekten het te laat. Hun onkosten van een volledige motorrevisie of erger - varieërden van 400 tot 1000 gulden. Anderen werden daarvoor gespaard, omdat zij tijdig ontdekten wat er aan de hand was of omdat hun accu het liet af weten - zij hadden het spreekwoordelijke geluk bij een ongelukje. Aan een nieuwe ac cu waren zij tóch toe. Garages en servicenters werden op vrijdag 15 november overspoeld met acute proble men. Iedereen tegelijk helpen was onmoge lijk. Tijdig winteronderhoud aan de auto had dit kunnen voorkomen. Verbazingwekkend toch, hoe duizenden automobilisten, die hun vierwielig troeteldier tenminste wekelijks in de watten leggen, in dit opzicht ieder jaar te kort schieten. Laksheid Verkeerde zuinigheid Wij we ten het niet. Maar zo ooit, dan- heeft wel dit jaar de vroege nachtvorst aangetoond dat november de uitertse tijd is om de auto „win terhard" te maken. Hiernaast enkele tips voor dat winteronderhoud. HOOG TIJD OM DE AUTO WINTERHARD TE MAKEN Over accu's en andere zaken die NU zorg verdienen Er valt, met de winter voor de deur, weer van alles te doen aan uw vierwielige vriend voor de deur. Wil het een trouwe vriend blijven, die u niet in de kou laat staan, hard hem dan tegen de winter. Doe het zelf - als u handig bent kan dat voor een goed deel - poetsbeurt en in de was Zetten, met een aparte beschermingslaag voor het chrooin- werk, kan nooit kwaad. 5. Accu nazien. Ervaringen in verschillende landen hebben aangetoond dat de accu het meest verwaarloosde onderdeel van de auto is. Van elke twintig auto's is er één waar van de accu dringend aan vernieuwing toe is. De accu levert de elektrische energie die via de bobine de bougies laat vonken en die de verlichting, de ruitewissers, de richtingaan wijzers, de radio en vaak ook nog de ver warming goed laat functioneren. Regelmatige controle van de accu is daarom noodzakelijk. Als de bovenkant van de accu vochtig is door lekkage van het elektrolyt, dan verkeert hij in slechte staat en raakt langzaam maar ze ker uitgeput. Als het deksel van de accu is uitgezet, dan is dat eveneens een onfeilbare aanduiding dat de batterij opraakt. Als de accu is bedekt met een laag vuil, zegt dat feit alléén al voldoende omtremt de staat van onderhoud waarin de batterij verkeert. Het vloeistofpeil van een accu moet ongeveer één maal per maand worden nagekeken. Mocht het peil lager zijn dan Vè - 1 cm bo ven de platen dan moet hij worden bijgevuld. Niet helemaal tot bovenaan en... met ge destilleerd water De oorzaak van het lager worden van het peil van het met water ver dunde zwavelzuur is immers het verdampen van het (zuivere) water, niet van het zwavel zuur. Overbelasting is de oorzaak van 80% van alle accu-problemen. Overbelasting treedt zelden op door veel rijden alléén, maar wèl door veel rijden (meer dan 25.000 km per jaar) in combinatie met een onnodig of over matig gebruik van de accu, bv. door lang durig starten en starten met lichten en/of radio aan. Bestelwagens en doktersauto's zijn om die redenen vaak overbelast. Een andere mogelijke oorzaak is juist het te- Juist afstellen van de koplampen 7. Lichten controleren en afstellen. De dagen korten snel, het weer wordt grauwer met re gen, mist en straks ook sneeuw. U kunt niet meer voort met een gebrekkige verlichting. Laat daarom controleren of uw koplampen goed zijn afgesteld. De A.N.W.B. verlich tingsacties wezen uit dat ruim 90% van de onderzochte auto's met onjuist afgestelde koplampen reed. Bij meer dan 25% werden gebreken aan andere verlichtingspunten ge constateerd en bij ruim 10% was een lampje stuk. Zorg voor een extra lampensetje in het dashbord-vakje. Als u voor slechte verlichting wordt aangehouden en u heeft een nieuw lampensetje bij u, volgt er geen bekeuring. U hoeft dus niet nodeloos een bon op te lopen. 8. Doorsmeren, olie verversen. Wacht gedu rende dit seizoen eens niet tot de volgende 5.000 of misschien wel 10.000 km van het smeringsadvies erop zitten. Maak uw auto ook in dit opzicht winterhard en laat met een uw remsysteem controleren. 9. Anti-vries toevoegen. Dit is zo vanzelf sprekend dat we het als laatste van de win- Itervorzorgingspunten noemen. Vanzelfspre kend ja, maar zeker niet overbodig. Want om welke reden ook, tijdige zorg voor anti vries is niet het sterkste punt van de Ne derlandse automobilist. Velen stellen het uit tot na de eerste strenge nachtvorst waarop men zijn auto met dicht bevroren ruiten aan treft. Waarom eigenlijk? Men loopt bewust risico. Trouwens, de toevoeging van anti vries is niet uitsluitend een paardemiddel te gen bevriezing. Het betekent ook dat, één maal per jaar, een zeer wenselijke controle en reiniging van het koelsysteem kan plaats vinden. De oude koelvloeistof wordt afge tapt (behalve uiteraard uit zg. „gesloten sy stemen") en het koelsysteem wordt doorge spoeld. Bijvulling met het nieuwe mengsel water en anti-vries in de juiste mengverhou- ding gebeurt met draaiende motor. Sommige anti-vries soorten b.v. Esso's Anti Freeze Coolant) bevatten een speciale toevoeging die ook tegen corrosie beschermt en een reinigen de werking heeft. In deze samenstelling heeft men bovendien met een „long-life" produkt te doen dat twee jaar meegaat. De opvatting dat anti-vries een noodzakelijk kwaad is zo laat mogelijk erin en zo snel mogelijk er weer uitis door deze nieuwe ontwikkeling reeds lang achterhaald. Wie volgens bovenstaande richtpunten te werk gaat, gunt zichzelf een winterharde auto en navenant rijplezier. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 4,—. Andere plaatsen 4,50 Buitenland 6,50 HoofdredaktieJ. C. VINK Redaktie en administratie Axel, Markt 12, tel. 2020" (3 lijnen), postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden ƒ1, elk woord meer 15 cent. Het was voor de Zeeuwsch-Vlaamse CBTB- leden een belangrijk moment toen afdelings- vooriztter P. van Hoeve vorige week vrijdag avond de vele bezoekers verwelkomde op de feestavond in „De Halle". Een 50-jarig be staan is een belangrijke mijlpaal in het or ganisatieleven en zeker in een zo snel ver anderende tijd als wij nu kennen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1