GEMEENTERAAD VAN AXEL HIJ KOMT hij komt Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 30 NOVEMBER 1968 83e Jaargang no. 9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Vergadering van dinsdag 26 november 1968 Aanwezig Voorzitter burgemeester M. K. van Dijke. Wethouder A. H. van der Lee. Leden J. H. Bouman, P. Dekker, J. Diele- man, J. den Doelder, M. 't Gilde, K. Hame link, E. A. Maas, D. J. Oggel, J. Vink, J. C. van Luijk en A. de Waard. De Voorzitter opende de vergadering met het ambtsgebed. De notulen van de vergadering van 29 ok tober 1968 worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt verder tot het toekennen van een uitkering-ineens in verband met de nacalculatie van de trend' 1968 aan het Gemeentepersoneel, ter grootte van 0,99%; evenals tot het toekennen van een uitkering ineens van 0,88% over 1968 aan gepen sioneerden, wier pensioenen ten laste van de Gemeente Axel komen. Vastgesteld wordt de 5e wijziging van de Bouwverordening der Gemeente Axel Naar aanleiding van de ter goedkeuring in De rekening-courant-overeenkomst met de Coöperatieve Boerenleenbank ,,Terneuzen (Raiffeisenbank) eindigt eveneens per 31 de cember 1968, zodat met ingang van 1 jan. 1969 ook met deze Bank een nieuwe over eenkomst dient te worden aangegaan. Voorstel tot het verlenen van een eenmalige subsidie aan de Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club. Het bestuut van de Eerste Zeeuws-Vlaamse Aero Club heeft de raad verzocht om toe kenning van een eenmalig subsidie in de in vesteringskosten van nieuw materieel. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de luchtvaart in het algemeen en van de vliegsport in Zeeuwsch-Vlaanderen in het bijzonder, te behartigen. B. en W. zijn van mening, dat deze sport, die in andere streken van het land reeds jaren beoefend wordt, ook in Zeeuwsch- Vlaanderen een kans moet krijgen zich ver der te ontwikkelen. Een bijdrage in de in vesteringskosten is dan echter noodzakelijk, omdat het onmogelijk is zonder het benodig de materieel, in dit geval o.m. een les-zweef- vliegtuig en een viertrommellier, deze tak van sport op te bouwen, terwijl de middelen van gezonden 4e wijziging van de „Bouwveror- jg vereniging hiervoor niet toereikend zijn. dening der gemeente Axel" verzoeken Ge- deputeerde Staten van Zeeland bij schrijven van 5 november 1968, no. 1705/94/ 68329, 4e afd. R.O., artikel 286 van genoemde ver ordening in te trekken. De door dit artikel gegeven mogelijkheid, in bijzondere gevallen vrijstelling te verlenen van de eisen die gesteld worden aan schuil- plaatsen bij de bouw van woningen, is in- middels opgenomen in de bij uw besluit van 24 september 1968 vastgestelde 4e wijziging van de „Bouwverordening der gemeente Axel". Als vertegenwoordiger in het bestuur van de „Stichting Zeeuwsch-Vlaams Borgstel lingsfonds wordt herbenoemd wethouder M. L. M. IJsebaert. Tot leden van de Huisvestingscommissie in gevolge artikel 8 van de Woonruimtewet worden herbenoemd Mevr. L. Hoorman- Silvester, Irenestraat 7; C. J. van den Bos, Kanaalkade 28, voorzitter; M. J. van den Berg, Oranjestraat 8; J. H. Bouman, Joost de Moorstraat 38; J. J. van de Velde, Bern- hardstraat 20. Een formeel besluit is de overdracht van een perceel grond ten behoeve van de reeds ge bouwde Chr. Lagere School annex Gym nastieklokaal; evenals de overdracht in eigendom van een Besloten wordt aan bovengenoemde vereni ging een eenmalig subsidie te verlenen, groot 500, - De heer Oggel zegt het voorstel van harte te steunen, het is een mooie moderne sport. Hij heeft in de Raadsstukken gelezen dat er niet veel ruimte meer is voor nieuwe leden. Gaarne zag spreker dat bij deze subsidie een schrijven gaat waarbij wij de wens uit spreken dat inwoners uit de gemeente die steun geven en lid wensen te worden voor keur krijgen. Wethouder van der Lee antwoordt dat het verzoek zoals door de heer Oggel gedaan zal worden bijgesloten. Vastgesteld worden de 12e, 13e, 14e, 15e en 16e wijziging van de Gemeentebegroting en wijziging diverse Bedrijfsbegrotingen, betref fende het Dienstjaar 1968. Een voorstel tot het vaststellen van de wer kelijke kosten van het Openbaar Kleuter onderwijs over het jaar 1967. Een voorstel tot het voorlopig vaststellen van de werkelijke kosten van het Openaar Ge woon Lager Onderwijs over het jaar 1967 en de voorlopige afrekening over de jaren 1963 tot en met 1967 en een voorstel tot vaststelling van de ex ploitatievergoeding der bijzondere Lagere de Kamerleden. De grensaanduiding van de nieuwe gemeentegrenzen van Axel vindt de heer Oggel onvoldoende duidelijk. Burgemeester van Dijke antwoordt dat het bestuur van het Cultureel Centrum een defi nitief bestuur is, maar er zal een rooster van aftreden opgesteld worden waarbij dan vrij gekomen plaatsen zullen ingenomen worden door mensen uit het verenigingsleven. Wat betreft de begrenzing van het nieuwe Axel zegt de voorzitter dat dit zal worden bezien. Het is niet mogelijk hier nu reeds verder op in te gaan, dit is een zeer inge wikkelde zaak, waarbij verschillende instan ties moeten worden ingeschakeld en geraad pleegd. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering met het dankgebed. Ontslag voor burgemeester van Hoek De heer A. F. Hanssens is bij koninklijk be sluit van 18 november met ingang van 1 de cember 1968 ontslagen als burgemeester van Hoek. In verband met de resultaten van het door de rijksrecherche ingesteld onderzoek naar de gedragingen van de burgemeester is aan de ontslagverlening niet het predikaat „eervol" verbonden. Aan de heer Hanssens was reeds op 14 mei 1968 voor onbepaalde tijd verlof verleend. Het besluit is genomen op grond van de beschikking van de directie van het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds van 29 ok tober 1968, afdeling medische zaken, waaruit blijkt dat de heer Hanssens uit hoofde van ziekten of gebreken niet meer in staat is blijvend zijn betrekking te vervullen. Uit het onderzoek van de rijksrecherche zou zijn ge bleken, dat hij in zijn handelingen en ge dragingen als burgemeester is tekort ge schoten. Volgens het ministerie van binnenlandes za ken kan alleen de commissaris der Koningin in Zeeland, mr J. van Aartsen, mededelingen doen over het onderzoek van de rijksrecher che. Namens mr Van Aartsen werd echter meegedeeld, dat deze zaken geheim zijn en dat alleen minister Beernink hier kennis van heeft genomen. De officier van justitie te Middelburg, mr P. J. V. Roscam Abbing, deelde desgevraagd mee, dat hij officiéél nog niets van het ont slag had vernomen en dat hij daarom nog geen beslissing heeft genomen of hij al dan niet tot strafvervolging zal overgaan. (P.Z.C.) Wiener Sangerknaben Op 21 en 22 januari a.s. zal het wereld beroemde jongenskoor de Wiener Sanger knaben optreden in resp. De Prins van Oranje - Goes (GSC) en de St. Willibrordus- basiliek te Hulst (Kunstkring „Van den Vos Reinaerde") S.M. Dit optreden zal plaats vinden in het kader van een nieuwe tournee ZVU in Nederland, die loopt van 15 t.m. 25 januari a.s. en die o.a. omvat Leeuwarden, Groningen, Hoo- geveen, Stadskanaal, Venray, Vaals, Goes, Hulst, Breda en Rotterdam. Het Instituut der Wiener Sangerknaben - vroeger Hofsangerknaben - kan op de eer biedwaardige leeftijd van ruim 450 jaar te rugzien. Op 7 juni 1498 stelde Keizer Maximiliaan I namelijk „Voor het begelei den van godsdienstoefeningen en het uitvoe ren van tafelmuziek" een dirigent aan het hoofd van zijn Hofkapelle aan en nam te gelijkertijd leken als zangers en instrumen talisten in dienst. Deze wijziging van de sinds Keizer Frede- rik III aan de Hofburg verbonden ,Kantorei' van een zuiver geestelijk instituut in een hof- instelling kan als geboortedag der Hofmusik- kapelle en het koor der Wiener Sanger knaben beschouwd worden. Reeds in de vroegere „Kantorei" waren n.l. de sopraan- en altpartijen door koorknapen gezongen, een gebruik, dat ook bij de Hofmusikkapelle tot op de huidige dag wordt voortgezet. Vele beroemde musici zijn sindsdien aan de Musikhofkapelle en dientengevolge aan het instituut der Wiener Sangerknaben verbon den geweest. Ook thans zijn aan het instituut zeer bekwame muziek- en zangleerkrachten verbonden, die het nodige muzikale peil van het koor waarborgen, waardoor de Wiener Sangerknaben op hun uitgebreide buiten landse tournee's als ware apostelen van de Oostenrijkse muziekkultuur worden be schouwd. De jongens wonen in een internaat, waar zij naast gewoon onderwijs, hun muzikale scholing ontvangen. Een gedeeltelijke strakke anderzijds soepel gehanteerde discipline is er geheel op afgestemd voldoende rust en evenwicht te brengen in de opvoeding van de jongens, die door soms lange en verre buitenlandse tournee's verstoord zou kunnen worden. Wanneer een jongen bijvoorbeeld door stemverandering geen deel van het koor meer kan uitmaken mag hij in het internaat blijven gedurende een periode, die even lang is als de tijd door hem in het koor doorge bracht. Het koor bestaat uit ca. 22 jongens, in de leeftijd variërend van 10 tot ongeveer 14 jaar. perceel grond ten behoeve van de School Scholen over het jaar 1967 met verrekening voor Bijzonder Gewoon Lager Onderwijs te Axel-Spui. Besloten wordt tot verkoop van een perceel Achtererf, gelegen aan de Kanaalkade, aan de heer A. Kats te Leiderdorp, groot onge veer 200 m2; en tot aankoop van' de Woning Nassaustr. 9 van Mevrouw A. de Pooter-Verstrate te Axel. Axel, in verband met de sanering van de Nassaustraat en omgeving. Verder tot verkoop van een perceel Achter erf, gelegen aan de Kanaalkade te Axel, aan de heer G. A. A. de Bruijn te Axel, groot ongeveer 120m2; tot verkoop van een perceel Achtererf, ge legen aan de Kanaalkade, aan de heer J. A. Dees te Axel, groot ongeveer 110 m2 tot verkoop van een perceel Achtererf, gele gen aan de Kanaalkade, aan de heer J. M. de Poorter te Axel, groot ongeveer 120 m2 en tot verkoop van een perceel Bouwgrond, gelegen aan de Keucheniuslaan, aan de heer D. Ch. L. Caessens te Axel, groot ongeveer 430 m2. Rekening-courant-overeenkomst met de Boe renleenbank „Axel", gevestigd te Axel. De overeenkomst met de Boerenleenbank „Axel" eindigt per 31 december 1968 en dient opnieuw met een jaar te worden ver lengd. Besloten wordt ook tot het aangaan van een Rekening-courant-overeenkomst met de Coöp. Boerenleenbank „Terneuzen" (Raiffeisen bank), gevestigd te Terneuzen. ontvangen voorschotten en vaststelling van de vergoeding vakonderwijs over het jaar 1967 worden onveranderd aangenomen. Besloten wordt tot verkoop aan resp. huur- afstand t.b.v. de heer M. C. M. Feijen te Axel van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Zuidsingel en tot verkoop van een perceel Bouwgrond, gelegen aan de Elzasstraat, aan Mevr. M. Ph. van Wiemeersch-de Bock te Axel, groot ongeveer 845 m2, voor de bouw van 4 wo ningen en tot verkoop van een perceel Bouwgrond, gelegen aan de Bylocquestraat hoek Roose- veltlaan, aan de heer Ph. A. Knieriem te Axel, groot ongeveer 766 m2. RONDVRAAG. De heer Oggel zegt dat het een maand ge leden is dat hij op de Sassing is geweest, toen was daar in de openbare verlichting nog geen verbetering gebracht. Het is nu 2 jaar geleden dat de toezegging tot verbetering is gedaan. Hoe staat het nu hiermee waar zit het knel punt. Spreker vraagt in dit verband ook aan dacht voor Rondeputten en Kapelle. De heer Oggel informeert verder naar de samenstelling van het bestuur van het Cul tureel Centrum. Is dit nog een voorlopig be stuur en zo niet hoe is de aftreding en wisse ling van bestuursleden geregeld Tenslotte heeft de heer Oggel nog een op merking op de kaart welke bij de motie be treffende de herindeling is verzonden aan Geen dorp of stad in ons land, of de goede Sint vereert de bewoners met een bezoek. Per boot, auto of zelfs per heli copter komt de Goed-heilig- man aan. In veel gevallen wacht het witte paard als top punt van romantiek. Zwarte pieten begeleiden de stoet. Kleintjes rekken zich uit op hun tenen, als zij tenminste niet op vaders schouders zit ten, om elke glimp van deze legendarische bisschop te zien. Hoe oud men ook wezen mag, aan de sfeer van dit grootste aller winterfeesten, kan geen mens zich onttrekken. In ons allen leeft immers het kind, met zijn verwachting voort Mocht ook bij u de Sint zijn opwachting ma ken, neem uw camera mee. En fotografeer dan niet alleen de bisschop van Myra, maar neem ook een prent van uw kleintje of van een van de vele kleintjes aan de kant. Hun gezichtjes zijn kapitalen waard. Kapitalen voor later. Later als al de kleintjes groter zijn en op hun beurt aan de kant staan, met hun Mientje of Keesje. Foto's onthouden nu een maal. wat mensen vergeten. P.S. Gebruik voor onze grauwe winterdagen even een film van 21 DIN, dan hebt u wat reserve als het zonnetje verstek laat gaan. Komt de Sint bij u thuis Dan is het nog eenvoudiger want Me flitslamp levert u een zee van ingeblikt zonlicht. Flits bij voorkeur met een film van 21 DIN, de beste afstand is 2V2 meter. AXELSE URANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 4,Andere plaatsen f 4,50 Buitenland 6,50 HoofdredaktieJ. C. VINK Redaktie en administratie Axel, Markt 12, tel. 2020' (3 lijnen), postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden f 1, elk woord meer 15 cent.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1