«tv Uit onze omgeving Axel DE BEVRIJDINGSHERDENKING 1968 Op 21 september hebben we weer de herden king van onze bevrijding door de Polen. Dit is de 24e maal dat deze herdenking wordt georganiseerd door de vereniging „Axel- Polen" in samenwerking met het gemeente bestuur. Voor het hoogtepunt van de officieele her denking werd de laatste jaren voor het orga niseren van de „stille tocht" naar het monu ment in de Zeestraat de gewaardeerde mede werking verkregen van de heren Klein, Roe- lands en F. den Doelder. Deze heren hebben de tocht een vorm gege ven die zeer stijlvol is en die de piëteit tot uitdrukking brengt. Ook de W.S.V. „Emma" verlent reeds jaren een grote bijdrage voor de jaarlijkse herden king, door op die dag haar „bevrijdingsr wandeltocht" te organiseren. Liep deze tocht de eerste jaren langs het Poolse Kruis aan het kanaal Axel - Hulst, uit organisatorische overwegingen was dit de laatste jaren onmogelijk. Hierdoor werd de herdenking bij het Poolse Kruis zeer sober en waren daarbij zeer weinigen betrokken. Gezien het belang dat de Poolse oudstrijders van de bloemenlegging bij het Poolse Kruis hechten (op die plaats is immers een zware strijd gestreden en zijn velen hunner kamera den gevallen), wil „Axel - Polen" hieraan wat meer cachet geven. Om plm. kwart voor drie marcheert een groep Poolse oudstrijders vergezeld van leden van „Axel Polen" naar het Kruis. Daar wordt een kort woord gesproken door de voorzitter van „Axel Polen" en de voorzitter van S.P.K. - Vlissingen, waarop door beide ver enigingen bloemen bij het Kruis worden ge legd, waarna de Poolse oudstrijders het Jescra Polska zingen, begeleid door een koper ensemble van Concordia, gevolgd door het Wilhelmus. Een andere aktiviteit van „Axel - Polen" is de organisatie van de collecte voor de Poolse invalide oudstrijders, met medewerking van de Vrijwillige Vrouwen Hulp Aktie, welke collecte dit jaar het hoge bedrag opbracht van 981,12. Hierdoor kan in het lot van onze bevrijders, die uit de strijd een blijvende invaliditeit overhielden, enige verlichting wor den gebracht. Ook worden ieder jaar onze gevoelens van dank overgebracht aan kolonel Szydlowski. DIA-AVOND IN HET TREFPUNT Het winterontspanningsprogramma in het Trefpunt wordt donderdag 26 september be gonnen met een dia-avond welke wordt ver zorgd door de padvindersgroep John. F. Ken nedy uit Westdorpe - Sas van Gent. Vertoond zullen worden een aantal dia's over de Kanaalzone van Terneuzen tot Gent. Naast een aantal van de kanaalwerken zijn er ook vele dia's van de verschillende plaatsen langs het kanaal gelegen. Het beloofd een interessante avond te wor den daar voor vele bejaarden hier zeker pun ten van herkenning in te vinden zullen zijn. Voor de bejaarden welke deze avond willen bezoeken maar slecht ter been zijn kan bij tij dige opgave aan het Trefpunt voor vervoer worden gezorgd. PIANORECITAL GEOFFREY MADGE Dinsdag 1 oktober 's avonds om 8 uur zal door deze jonge Australische pianist, thans in Gent woonachtig een pianorecital worden gegeven in het cultureel centrum „de Halle". Geoffrey Madge is hier geen onbekende meer, vorig jaar 16 december was hij het die de koren Asaf en het Herv. Kerkkoor bege leidde in de door hem bewerkte Psalm 93. Dat Madge een muzikaal begaafd talent is mag blijken uit de volgende feiten. G. D. Madge, geboren 3 oktober 1941 in Adelaide (Australië), was op 21-jarige leef tijd bevoegd conservatoriumleraar, hoofd repetitor van de operagroep „Elder conser vatorium of Music", Adelaide, hij trad gere geld op voor de Austr. radio en t.v. Verschei dene prijzen, op concoursen in Australië be haald, vonden hun bekroning in 1963 uit 250 deelnemers uit de hele wereld won hij de finale van de „ABC concerts and vocal competitions". In Nederland werkte hij aan de Studio voor Electronische Muziek te Utrecht; hij studeer de bij Jaap Spaanderman, Jan Odé en Hans Henkemans en bij Eduardo del Pueijo in Brussel. Voor het „Adelaide Festival of Arts" com poneerde hij op uitnodiging in '67 een strijk kwartet dat met succes werd uitgevoerd. Bij de artistieke leiding van de Gentse opera fungeert hij momenteel als hoofd repetitor; tevens is hij dirigent van het operakoor. Op deze avond zal hij werken spelen van Scarlatti, Hayden, Debussy en Beethoven. Diegenen die van goede pianomuziek houden zullen dan ook zeker deze avond in ,de Halle' niet willen missen. AXELSE ORANJEVERENIGING AKTIEF BIJ KOMENDE BLIJDE GEBEURTENIS OP DRAKESTEIN De te verwachten blijde gebeurtenis van het Prinselijk paar op Drakestein, is voor de Axelse Oranjevereniging reden geweest om aktief werk te verrichten. Men heeft besloten om de kleuters van de kleuterscholen en de leerlingen van de lagere scholen te tracteren op beschuit met muisjes. Verder zal er voor de schooljeugd een teken wedstrijd worden georganiseerd met tal van fraaie prijzen. 's Avonds wordt er in het Gezellenhuis een beat-avond gehouden. HERVORMDE VROUWENDIENST Dezer dagen hield de hervormde vrouwen dienst haar openingsbijeenkomst onder lei ding van de presidente mevr. Verheul. Na het zingen van lied 1 uit de 102 gezangen bundel ging de presidente vóór in gebed. Na dat zij enige bijbelgedeelten had gelezen werd overgegaan tot het bespreken van enige on derwerpen voor de eerstvolgende vergaderin gen. Deze onderwerpen waren afkomstig uit de ideeënbus, waar ieder lid een verlangd onder werp in mag deponeren. Het onderwerp van deze avond was uit het boekje „Klare wijn". In de oktober-vergadering zullen de Axelse dames te gast zijn bij de hervormde vrouwen groep uit Sas van Gent. De bijeenkomst werd besloten met het zin gen van gezang 89. „DE HALLE" INTENSIEF IN GEBRUIK Er wordt reeds gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het nieuwe Axelse cul turele centrum „de Halle" biedt. Reeds verschillende kleinere vergaderingen vonden er plaats, en aangezien ook de politiek in ons land een belangrijk deel van veler leven vervult valt het niet te verbazen dat ook de eerste politieke vergadering - een bijeenkomst van het G.P.V. met als woord voerder de heer Jongeling, - reeds plaats vond. A.s. woensdag zal de gebuikelijke maande lijkse vergadering van de vereniging van burgemeesters en secretarissen in Oost Z. Vlaanderen er plaats vinden, en volgende week vrijdag zal ook de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw van de bijzondere school aan de Burchtlaan officiéél worden geopend met een bijeenkomst in „de Halle". Tenslotte heeft als belangrijk evenement voor de komende week de stichting Zeeuwse Volks Universiteit in samenwerking met de Stich ting Cultuurspreiding Zeeland een avond met Wim Sonneveld in „de Halle" gepland. Enkele dagen geleden moest Wim Sonneveld zijn voorstellingen-serie onderbreken en moest hij ter observatie in een ziekenhuis worden opgenomen. Vrijdagmiddag was nog niets van een eventuele annulering van de Zeeuwse tournee waarvan de Axelse voorstelling deel uitmaakt bekend, zodat er nog goede ver wachtingen zijn dat deze feestelijke avond normaal doorgang zal kunnen vinden. Ove rigens zijn de plaatsen voor deze avond uit verkocht Donderdagavond werden in het televisiepro gramma „Van Gewest tot Gewest" beelden vertoond van het fraaie gebouw en van de openingsavond. Naar onze smaak was de ge sproken tekst bij deze beelden wat lang, maar overigens verdient de cameraman alle lof voor de artistieke wijze waarop hij „de Halle" in- en uitwendig vanuit verschillende ge zichtspunten liet zien. KRIJGT DE NOORDSTRAAT EEN ANDER AANZIEN? Zoals elders in dit nummer valt te lezen doet het college van B. en W. in de raadsvergade ring van dinsdag a.s. een voorstel om de grond van de oude openbare lagere school, later tijdelijk technische school te verkopen aan een bouw-exploitatie maatschappij. De verkoop omvat tevens de voormalige woning waarin thans de landbouwvoorlichtingsdienst is gevestigd. De N.V. Bredero Vast Goed wil dus de gron den kopen hetgeen betekent dat dus de hui dige gebouwen binnen niet al te lange tijd zullen worden gesloopt. Verwacht mag wor den dat wellicht begin 1969 hiermee zal kun nen worden begonnen. De nieuwe eigenaresse van de grond wil, naar wij vernemen, op de grond een pand bouwen waarin ruimte is voor enkele winkels en wellicht op de bovenverdieping tevens een lunchroom. Wanneer deze plannen doorgaan is het dus mogelijk dat de oude van oudsher sombere en kille Schoolstraat zal worden om getoverd in een Axelse „Lijnbaan". Het is te hopen dat geen onverwachte moeilijkheden de verwezenlijking van dit project zullen be lemmeren, want iets dergelijks zou stellig voor Axel als winkelcentrum voor geheel Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en het Belgische achterland een enorme aanwinst betekenen. BRQMFIETSTER'RIJDT NA VEROORZAKEN VAN ONGEVAL DOOR Woensdagavond omstreeks kwart voor elf werd de 73-jarige Mevr. N. G. uit Spui op het rijwielpad langs de provinciale weg Ter- neuzen Axel toen zij hier per fiets reed, aangereden door een bromfiets. Mevr. G. liep bij deze aanrijding dusdanig letsel op dat zij naar het Julianaziekenhuis te Terneuzen moest worden vervoerd. De bromfietsberijdster is na het ongeval doorgereden. HOGE ITALIAANSE ONDERSCHEIDING VOOR IR. VAN WAES Ir. J. P. M. van Waes, algemeen-directeur van de Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. mocht vorige week vrijdag een bijzonder eervolle onderscheiding ontvangen van de Italiaanse regering. Ir. van Waes werd benoemd tot Cavaliere Ufficiale della Republica Italiana. Zoals be kend is de Nederlandse Stikstof Maatschap pij een internationaal bedrijf, waarin ook het Italiaanse wereldconcern Monte Cattini in belangrijke mate is geinteresseerd. Ir. van Waes die deze hoge onderscheiding te beurt viel is een geboren en getogen Zeeuwsch-Vlaming, geboortig uit Westdorpe. Na zijn studie was ir. van Waes eerst werk zaam bij de N.S.M., destijds Comp. Neerlan- daise de I'Azote, waarna ir. van Waes na de oorlog een functie ging bekleden bij de Staatsmijnen. Enkele jaren geleden werd de heer Van Waes benoemd tot algemeen-direc teur van de N.S.M., waarmee hij de eerste Nederlander was die in dit concern een der mate hoge positie kreeg aangeboden. Tergelegenheid van deze benoeming recipi eerde de heer Van Waes gistermiddag in het „Groot-Casino" te Sluiskil. NIEUWE SPEELGOEDZAAK IN DE KERKDREEF De fa. Klaassen, alom bekend als rijwiel- en bromfietshandel, die zich de laatste jaren van lieverlee ook meer in de richting van tech nisch speelgoed en miniatuur bewoog, heeft kans gezien een nieuw pand in de Kerkdreef er bij te verwerven, nl. het pand waarin tot voor kort de ijzerwarenhandel van de heer Van der Schoor was gevestigd. De heer Klaassen heeft het hele pand een flinke beurt gegeven en opnieuw ingericht, waarna nu gisteren de voor hem en vele ko pers heuglijke dag aanbrak dat dit pand zo wel op de beneden als op de bovenverdieping als verkoop ruimte in gebruik kon worden genomen. De zaak heeft allereerst de voortzetting van het reeds bestaande assortiment aan tech nisch speelgoed, treinen, auto-racebanen, mi niaturen, bouwdozen enz., naarnaast is er voor meisjes een royale keus aan poppen, poppenhuizen enz., terwijl ook een uitgebreid assortiment aan puzzles en spelen werd op genomen. Er is voor jong en oud (denk bijv. maar eens aan de treinemplacementen en auto racebanen) te kust en te keur te vinden en in alle prijsklassen. Daarbij mag evenwel ze ker worden geconstateerd dat de heer Klaas sen een voorkeur heeft voor kwaliteit, zodat tal van gerenommeerde merken in dit assor timent een plaats hebben gevonden. Wij wensen de ondernemer met dit initiatief alle succes, wat o.i. welhaast niet uit kan blijven, gezien de behoefte aan deze artikelen met de vele vrije tijd voor jong en oud, en het feit dat diverse gecombineerde zaken die vroeger een reputatie hadden, ook in deze artikelenserie, (wij denken dan o.a. aan de firma's Antheunis, Meijer en Mieras) om diverse redenen deze verkoop stop hebben gezet. Weer een aanwinst voor de serie winkelbe drijven, die velen tot in verre omtrek voor hun inkopen naar Axel trekt. Kerkdiensten ZONDAG 22 SEPTEMBER 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 en 3.00 uur: Ds. A. Veefkind. Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Weekend-diensten ARTSEN 21-22 september Dokter Boor. TANDARTSEN 21-22 september P. Fijn van Draat, Leeuwenlaan 58, Terneuzen. tel. 2320. Spreekuur zaterdag 10 - 10.30 uur en 18.00-18.30 uur zondag 12-12.30 uur. GESLAAGD Te Dordrecht slaagde voor het examen haar verfspecialist de heer Jaap van den Hout alhier. EUROSHOW UNIEK IN EUROPA Pluimvee en pelsdieren in Utrechtse Bernhardhal Dit jaar viert de Koninklijke Vereniging „Ornithophilia" haar diamanten jubileum van 25 t/m 28 september houdt deze ver eniging in de Utrechtse Bernhardhal haar 60ste tentoonstelling. Een tentoonstelling waar enerzijds de bedrijfspluimveeteelt centraal wordt gesteld en waar anderzijds een plaats aan de z.g. „sportfokkerij" wordt ingeruimd. Het totale oppervlak van de expositie be draagt niet minder dan 20.000 vierkante me ter, ofwel 2 ha. De afdeling van de bedrijfs pluimveeteelt telt een 150 stands, uit binnen - en buitenland, waar de bezoeker met de ak- kernieuwste „snufjes" (en „snuffen") op dit gebied kennis kan maken. Te kust en te keur Men treft in deze afdeling de stands van grote fokkers van bedrijfspluimvee aan, ook van buiten onze grenzen, alsmede die van een groot aantal kuikenbroeders, bij wie men be stellingen kan doen. Verder vindt men er de grote fabrikanten van pluimveehokken en van batterijen voor leghennen, een moderne ont- wikeling die ook in Nederland reedst vaste voer heeft gekregen. Ook het allernieuwste op het gebied van broedmachines, van voer- en drinkinstallaties, ja noemt u maar op het wordt hier allemaal te kust en te keur geëta leerd. Uiteraard ontbreken ook de fabrikanten van voedermiddelen en die van genees- en ont smettingsmiddelen niet op deze show. En tenslotte - een heel belangrijke sector - zijn er diverse stands waar men voorlichting kan krijgen. Zo is ook dit jaar de Rijks voorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt pre sent en kan men verder o.m. bij het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" te rade gaan. Ornithophilia's Euroshow de officiële naam - is, zegt men, uniek in Europa. En terecht, noch naar de omvang noch naar de kwaliteit van het gebodene vindt deze show haar weerga in Europa, hetzij in Enge land hetzij op het continent. Een feit trou wens, dat volkomen in overeenstemming is met de betekenis van onze bedrijfspluimvee- houderij en met het peil van de Nederlandse sportfokkerij. Op beide gebieden immers staat ons land in de wereld in het eerste gelid. Geen wonder dan ook, dat van de vele bezoe kers - verleden jaar waren het er 30.000 een belangrijk percentage uit het buitenland komt. Zij weten, dat bij „Ornithophilia" kwaliteit troef is en zij waarderen de gezel lige sfeer, het feestelijke, de vlaggen, de nette aankleding ook. Dat is in andere landen wel eens anders. Ook 's avonds geopend Uniek, ja de Euroshow in Utrecht is onge twijfeld uniek. Niet op de laatste plaats dank zij de zo geslaagde combinatie van „bedrijf" en „sport De sportafdeling brengt dit jaar een 5.000 dieren in de kooien grote hoen ders, krielhoenders, watervogels, duiven, ko nijnen en cavia's. Het beste van het beste, dat Nederland op dit gebied te bieden heeft en alle dieren in 1968 geboren. Het een is al mooier dan het ander, kortom het is een ware lust voor het oog. Ook voor deze sport afdeling komen die dagen veel buitenlanders naar Utrecht. Ornithophilia's Euroshow wordt woensdag 25 september om 17.00 uur door Jhr. Mr. C. J. A. de Ranitz, Burgemeester van Utrecht, officieël geopend. Donderdag en vrijdag heb ben de bezoekers van 9.00 22.00 uur toe gang, zaterdag van 9.00- 17.00 uur. Dit be tekent dus, dat men donderdag en vrijdag tot 10 uur 's avonds op de tentoonstelling terecht kan. Verwacht mag worden, dat ook dit jaar de toeloop enorm zal zijn. Verleden jaar pas seerden donderdag, vrijdag en zaterdag to taal 30.000 bezoekers de hekken. fï mXffu - ZO MAAKT U RAKE KINDERFOTO'S Gebruik voor kinderfoto's een film van 21 DIN en flitslicht. Doe rustig en kalm. Laat de kinderen in hun spel, poseren geeft onnatuurlijke foto's. Zorg voor een rustige achtergrond, pas op met bloemenvazen en druk behang. Hanteer als gemakkelijke opname afstand 272 meter. Opnamen in kleur flitsen met blauwe flitslampjes.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2