OPENBARE VERGADERING prankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1968 82e Jaargang no. 47 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN van de GEMEENTERAAD VAN AXEL op DINSDAG, 27 AUGUSTUS 1968, des namiddags om 7.00 uur ten stadhuize. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4 Voorstel om akkoord te gaan met een wijziging van de „Bezoldigingsregeling gemeente-secretarissen 1965". 5 Voorstel om akkoord te gaan met een wijziging van de „Bezoldigingsregeling gemeenteontvangers Zeeland 19bh 6 Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging van de „Salaris- en Loonver- ordening 1967". 7 Voorstel tot voorlopige goedkeuring van het plan tot onteigening van de poters- bewaarplaats met erf aan de Johanna- straat van de Coöp. Vereniging Poters bewaarplaats W.A. te Axel. 8 Voorstel tot wijziging van het raads- besluit van 3 mei 1968 tot ruiling van grond met de heer R. L. van Water schoot, Zuidsingel 24 te Axel ten be hoeve van de reconstructie van de Zuid- singel. 9. Voorstel tot verkoop van een perceel achtererf, gelegen aan de Kanaalkade, aan de heer J. G. Koekkoek te Axe 10. Voorstel tot verkoop van een perceel achtererf, gelegen aan de Kanaalkade, aan de heer C. Dieleman te Axel. U. Voorstel tot verkoop van het op naam van de gemeente als consort geboekte gedeelte van het perceel Handelstraat 6 aan de heer J. A. van Meenen te Axel. worden beoordeeld of dit motief aanwezig Wij zijn van mening dat er thans geen aanleiding bestaat om een eenzijdig par keerverbod in te voeren voor de door de vragensteller bedoelde straten. b. Vraag van de heer Oggel om te zoeken naar een definitieve bestemming voor de oude panden van de gemeente aan de Gentsevaartstraat Bij de voorbereiding van verdere stede- bouwkundige maatregelen voor de kom, onder meer van een structuurplan voor de binnenstad, wordt gedacht aan een be stemming van het in de vraag van de heer Oggel bedoelde gedeelte tot woningen, kantoren en winkels. Dit ligt in de lijn van de in de kring van de Raad enige malen gedane suggesties. Wij wijzen er echter op dat het in dit geval nog slechts de voorbereiding van een structuurplan, dus niet van een be stemmingsplan, betreft, zodat het prema tuur is thans reeds een definitieve bestem ming aan deze gebouwen te geven. Wij hopen uw Raad binnen afzienbare tijd inzake de onderscheidene plannen na der te kunnen informeren. c. Vraag van de heer Oggel om een voet gangersoversteekplaats aan te brengen ter hoogte van de Beethovenstraat om daar mede een veilige oversteekplaats te cre ëren van en naar plan „Oost' en plan „Zuid-Oost" Uit ons ter beschikking staande gegevens van de A.N.W.B. blijkt, dat een voet gangersoversteekplaats binnen de bebouw de kom eerst dan tot zijn recht komt als 100-400 voetgangers per uur oversteken en als het aantal motorvoertuigen in de te kruisen verkeersstroom 400-600 per uur bedraagt. Herhaaldelijk wijst de ANWB op het grote gevaar voor beide catego rieën weggebruikers, i.e. voetgangers en rijdend verkeer, indien de verkeersintensi teit een voetgangersoversteekplaats niet rechtvaardigt. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat een voetgangersoversteek plaats nabij de Beethovenstraat niet ver antwoord is. OVERIGE MEDEDELINGEN a. Bij ons besluit van 6 augustus 1968 is de heer C. J. Cijsouw te Sas van Gent benoemd tot plaatsvervangend directeur van de Vleeskeuringskring Axel, ingaan de 6 augustus 1968 b. bij ons besluit van 13 augustus 1968 is mej. M. P. Schippers te Terneuzen be noemd tot onderwijzeres in tijdelijke dienst aan de Marijkeschool, ingaande 19 augustus 1968. RAAD VAN ARBEID HEEFT GELD TE GEEF in de administratie op te zoeken en hen het geld te sturen. Ongeveer 85.000 van de mensen, die in Zee- „We zitten met centjes in de hand, maar niemand wil het hebben", verzucht de heer J. Kolkman, voorzitter van de Raad van Ar- Twee echtparen uit Vrouwenpolder gedood bij frontale botsing op de Zeelandbrug Bij een frontale botsing tussen een vracht wagen en een personenauto op de Zeeland- brug zijn maandagavond omstreeks kwart voor tien de vier inzittenden van de personen auto om het leven gekomen. Het waren twee echtparen uit Vrouwenpolder, de bestuurder van de personenauto, de 76-jarige C. de Vis ser, zijn 74-jarige echtgenote W. de Visser- Luis, de 79-jarige G. Vlieger en de eveneens 79-jarige P. Vlieger-Kerkhoven. De chauffeur van de vrachtwagen is in een ziekenhuis opgenomen. Hij heeft echter geen ernstige verwondingen opgelopen. De personenauto, (Volkswagen) waarvan de vier inzittenden om 't leven kwamen, reed in de richting Goes, de vrachtwagen met aanhanger in de richting Zierikzee. De oorzaak van het ongeval kon niet worden vastgesteld. ONDERZOEK De rijkspolitieuit Zierikzee en Middelburg heeft dinsdag een uitgebreid onderzoek inge steld op de plaats, op de Zeelandbrug, waar vier mensen uit Vrouwenpolder om het leven kwamen. Er is komen vast te staan, dat er op het tijdstip van het ongeluk geen ander verkeer op de brug was. Er hebben zich dan ook geen getuigen gemeld. Op last van de officier van justitie te Middelburg zal op een of meer van de omgekomen slachtoffers sectie worden verricht. Gedacht wordt aan de mogelijkheid dat de bestuurder van de personenauto plotseling onwel kan zijn geworden. De inzittenden wa ren op bezoek geweest op Goeree-Overflak- kee en 's avonds op weg naar huis in Vrou wenpolder. Gezien de leeftijd van de bestuur- invoering van de vakrichting proces- beid in Zeeland. Welk geld valt er bij het boekt staanj zijn zogenaamde .slapen- der, de 76-jarige C. de Visser wordt ook ge- 1ïüi.Affi/i/ioi. kantoor van de raad^ in dc Middelburgse i~v 1 oan rio mArroiüiT-imiTi wAvmnniJivAi/] techniek aan de Gemeentelijke Middel- baar Technische School te Vlissingen. Spanjaardstraat te halen Het is de tegen- 11 Voorstel tot het verlenen van financiële waarde voor alle zegeltjes, die werkgevers tot medewerking aan de Regionale Z-Vl. 1 juli 1967 voor een deel van hun werk- Woningbouwvereniging te Kloosterzande nemers op de rentekaarten voor de invalidi- de bouw van 38 woningen in plan teitswet hebben geplakt. Die invaliditeitswet is vervangen door de wet arbeidsongeschiktheid en het zegeltjes plak ken hoeft niet meer. De mensen voor wie ge plakt is - en dat zijn er in Zeeland zo'n 150.000 - hebben recht op het geld, dat hun kaarten waard zijn. ledereen, die op 1 juli vorig jaar 35 jaar of jonger was, krijgt de waarde van de volgeplakte kaarten plus de voor Oost. 14. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een geldlening, aan te gaan door de heer P. O. Moorthamer voor de bouw van een woning aan de Elzasstraat. 15 Voorstel tot het verlenen van een sub sidie aan het Comité Motocross Axel. de verzekerden'. Dat zijn de mensen, voor wie wel eens geplakt is, misschien in 1935 of in 1922, en die daarna verhuisd zijn, of niet meer werken of iets dergelijks. ,Van die mensen hebben wij alleen de oude adressen, naspeuren waar ze nu wonen gaat veel teveel tijd en dus geld kosten', aldus de heer De Hoge. Toch zal men na de zeven jaren waarin de aanvragen voor uitbetaling worden behandeld, gaan proberen na te zoeken waar degenen wonen, die hun geld nog niet hebben gehaald. dacht aan de mogelijkheid van vermoeidheid, die zich dikwijls bij oudere automobilisten voordoet, 's Avonds rijden meer auto's aan de as van de weg dan overdag. Tractorbestuurder aan verwondingen overleden In het ziekenhuis te Oostburg is zaterdag de 48-jarige A. I. Becu uit Groede overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval dat vrijdagavond plaats vond op rijksweg 58, de 16. 17. En dat zal moeilijk worden, nu is al gebleken, Voorstel tot het verlenen van een sub- rente over de te late betaling terug. Tot de dat er vele vroeger verze er en ov verkeersweg van Breskens naar Schoondijke. sidie in het tekort van de door de Chris- grote verbazing van de heer Kolkman blijkt werelddelen versprei wonen, en gro e groep Qe beer g_ ree(j me(- zjjn tractor met aan- teliike Zangvereniging „Asaf" te geven er tot nu toe bijzonder weinig belangstelling buitenlanders woont nog ie ij, a zijn hangwagen en werd aangereden door een uitvoering van het oratorium „Der Mes- voor jje terugbetaling te bestaan. de Belgen, die in ee an wer en o were combinatie, bestuurd door den E. uit Axel. uitvoering sias' Voorstel tot vaststelling van een veror dening ter bevordering van de doorstro ming van huurders van goedkope naar duurdere woningen in de gemeente Axel. Die terugbetaling gaat over zeven jaar. Ieder jaar komen er een aantal leeftijdsgroepen aan de beurt. Ook explakkers boven 35 jaar hebben recht op teruggave. In dat geval is de regeling iets anders. De mensen ouder 18. Voorstel tot het indienen van bezwaren cjan 35 jaar^ voor wie zoveel is geplakt, dat Bij de raad van arbeid hoopt men nog steeds dat nu - na afloop van het vakantieseizoen - de aanvragen alsnog in hoog tempo bin nen zullen rollen. Ook de mensen, die over geen bewijs meer beschikken, hoeveel er voor Het ongeluk ontstond na een mislukte pas- seermanoeuvre, waardoor de combinatie in botsing kwam met de tractor. Deze kantelde en B. werd van de tractor geslingerd. Dokter Jansen uit Groede liet B., die levens gevaarlijk werd gewond, naar het Oostburgse tegen de opname van de panden is.ru - je zegejs op hun 65ste jaar 60 gulden of hen is geplakt, hoeven zich geen zorgen te ziekenhuis overbrengen, waar het slachtoffer 19. weg 1 en Nieuwendijk 90 op deontwerp monumentenlijst. Voorstel tot het vaststellen van de be, 7e en 8e wijziging van de gemeente begroting en wijziging diverse bedrijfs- begrotingen voor het dienstjaar 1968 meer rente per jaar opbrengen, krijgen name lijk niets terug. Zij krijgen de rente metter tijd boven hun AOW. Ouderen, die minder zegels hebben, krijgen gewoon het geplakte geld terug. Dit jaar, van UC6.u.m6...- 1 juli 1968 tot 30 juni 1969 wordt terugbe- Aanbieding van de ontwerpen van taald aan mensen, die geboren zijn tussen gemeentebegroting en de begrotingen 1 1903 en 31 december 1908 en aan de van de takken van dienst voor e ïens mensen, die geboren zijn in de jaren 1944 maken, de raad kan dat allemaal nauwkeurig nagaan. 6 (P.Z.C.) Over Westerschelde gezwommen Zondagmiddag is de badmeester uit Klooster zaterdag overleed. De tractor liep zware schade op en is later weggesleept. Wildwest zonder resultaten... In de late zondagavond heeft zich bij Sluiskil een nogal wild-westachtige achtervolging per jaar 1969 en voorstel tot het benoemen 1Q4? Dg komende jaren komen zande, de 30-jarige heer P. Schoones, de auto afgespeeld, die achteraf maar heel wei van een tweetal commissies van onder zoek. 21. Rondvraag. 22. Sluiting. andere leeftijdsgroepen aan de beurt. De raad van arbeid heeft berekend, dat dit jaar in Zeeland zo'n 20.000 mensen recht heb ben op uitbetaling. De raad had er zelfs op gerekend, dat het grootste deel van dit aantal MFDEDELINGEN H direkt een aanvraag zou indienen. Dat is j j„ :n (je niet gebeurt, tot grote verbazing van de heer was toen de heer Schoones de vaarroute van B. en W. een u mAn ?r 1903 Kolkman zijn er pas een kleine 2000 aan- de grote schepen moest passeren. Er voeren Westerschelde overgezwommen. Om 15.20 uur ging hij even bezijden de haven van Walsoorden te water en bereikte om 16.47 uur Waarde. Hij had een afstand van acht kilometer in uitsluitend schoolslag afgelegd. Het gevaarlijkste moment van deze oversteek raadsvergadering van 28 mei en 25 juni 1968 gestelde vragen het volgende mede a. Vraag van de heer Oggel om invoering van een eenzijdig parkeerverbod in alle straten waar nog geen parkeerverbod geldt Alvorens een parkeerverbod kan worden vastgesteld, moet zijn voldaan aan het criterium dat de vrijheid van het verkeer vragen binnengekomen. LAUWE REACTIES Een deel van die aanvragen bleek dan nog afkomstig van mensen, die pas een volgend jaar voor uitbetaling aan de beurt zijn. Men begrijpt deze lauwe reactie bij de raad van arbeid niet helemaal. „Het is erg gemak kelijk voor de mensen", zegt chef de bureau op dat ogenblik vrij veel zeeschepen naar Antwerpen. De stroom dwong hem bovendien in een wijde boog te zwemmen. Enkele sup porters voeren in het jacht „Bacchus van de heer J. Menu uit Kloosterzande met hem mee. Aan de overkant werd de zwemmer opgewacht door een aantal supporters die met een grote, uit veldbloemen gemaakte nig resultaat bleek op te leveren. De Sluiskilse autohandelaar D. M. ontdekte in de buurt van zijn woonplaats een auto die, volgens het nummerbord, enige tijd geleden was gestolen bij een Rotterdamse autohandel. M. zette di rekt de achtervolging in bij de Wulpenbek onder Terneuzen slaagde hij er in de auto klem te rijden om vervolgens geconfronteerd te worden met een nietsvermoedende bestuur der, de heer P. J. van M. uit IJzendijke. In tussen waren ook de gemeentepolitie van Ter neuzen en de rijkspolitie uit IJzendijke ge waarschuwd. De oplossing van het mysterie liet toen niet lang op zich wachten Van M. had de auto, die inderdaad wel was ontvreemd gekocht bij een bonafide garagebedrijf in Axel, dat op zijn beurt ook volkomen te goe der trouw handelde bij de inkoop. Waar de krans gereed stonden om hem te huldigen. criterium dat ue vnjnem van "--y- ,70" m"en"hoeft°alleen maar even De weersomstandigheden waren voor een der trouw handelde bij de inkoop. Waar de op fn wgj/m0°'JeP het Lr'het postkantoor om een formulier in te dergelijke onderneming allesbehalve gunstig, diefstal precies begonnen is blijft voorlopig SC vl»tn"e,bod 'dien, vullen, v/o, de raad is hei nau.e^s moge- 5 - vTu* steeds voor elke straat afzonderlijk te lijk, om de mensen, die recht hebben o pgeld, bijna 1 meter hoog. AXEISE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en administratie Axel, Markt 12, tel. 2020* (3 lijnen), postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden 1, elk woord meer 15 cent. is. 12 Voorstel om akkoord te gaan met de ,117 u 1 u- v, wngevcci uu.uuu van mvuo™, nn. Sidie aan nel cuiimc muiuwuc waaiut van uv t1 J QU0 vnjuagavuiiu jjiaais vunu up njKSweg 00, uc TV:, x.„U1-aiTan laar TpJpr ten. Hpl nnffplnlr nnlclonrl na aan miolntlp nao_ j V" IQ w A gCCll UCWlja uvjvtu.w.v..,0v,»Wwijix "VTU MVX1U, WVO LWUigOt XT:.J«tr an ral Hpnntwem- __1l_uu ___i 11 °r. 20. T HlCllöCIl, LI IC gCUUlLU z. ij 11 ill XXV/ JU1U11 IV» 1 1 ZJUlluagliiiuua5 1U «v x i1.1 n/rrviTYTlOClPC V9T1 OTKIGT" T 1 TX v 1 AH C OD V* 7 rr vnnul f a nl L1 1 r lA/\ C L.laLil.. ha, adSSSM.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1