ONTWERP STREEKPLAN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Belangrijkste functies recreatie en landbouw Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 27 JULI 1968 82e Jaargang no. 44 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Gedeputeerde staten van Zeeland hebben aan de provinciale staten het ontwerpstreekplan West Zeeuws-Vlaanderen toegezonden. Dit plan zal van 1 augustus tot en met 30 sep tember op de provinciale griffie en op de gemeentelijke secretarieën ter visie worden gelegd. De belangrijkste functies van West Zeeuws- Vlaanderen liggen volgens het streekplan op het terrein van de recreatie en de landbouw, terwijl daarnaast in een beperkte mate het wonen ten behoeve van de werkers in Oost Zeeuws-Vlaanderen een functie kan vormen. In tegenstelling tot de geplande industriële ontwikkeling in het oostelijk deel wordt er in 't streekplan voor West Zeeuws-Vlaan deren gestreefd naar een optimale ontwikke ling van recreatie en het behoud van een aantrekkelijk landschap. De recreatie, die in hoofdzaak is gericht op de stranden en de oude steden, zal volgens het streekplan kun nen worden uitgebreid door het aanleggen van een of meer boscomplexen in het kust gebied. FAMILIE-BADPLAATSEN Het is de bedoeling dat bij de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden aan de kust het karakter van rustige familiebadplaatsen wordt gehandhaafd. Met uitzondering van Breskens is het niet de bedoeling stedelijke boulevardbebouwing toe te staan. West Zeeuws-Vlaanderen zal volgens het plan in zekere mate een woon functie kunnen vervullen voor de mensen die bij de industrieën in de kanaalzone werken. Deze woonfunctie zal echter bewust als aan vullend moeten worden gezien om een dui delijke differentiatie in woonklimaat te kun nen handhaven. Enkele gebieden zijn aange wezen voor de vestiging van landhuizen voor permanente bewoning. OOST-WEST-VERBINDING Volgens het streekplan zal voor de ontsluiting van West Zeeuws-Vlaanderen de oostwest- lijn steeds belangrijker worden. Deze ont wikkeling zal worden versneld door de tot standkoming te zijner tijd van een vaste oever verbinding over de Westerschelde. Het veer Vlissingen - Breskens zal vooral voor het toeristische verkeer van belang blijven. Het is belangrijk, wanneer de oost-westverbinding door Zeeuws-Vlaanderen langs Oostburg, het centrum van West Zeeuws-Vlaanderen, komt te lopen. Wat betreft de verdere ontwikkeling van de landbouw wordt in het ontwerpstreekplan ge wezen op het belang van ruilverkavelingen. Door deze ruilverkavelingen zullen schade lijke gevolgen, zoals doorsnijding van be drijven ten gevolge van de aanleg van nieuwe wegen, beperkt of opgeheven kunnen wor den. Brug bij Sluiskil dit week-end gestremd De hoofdingenier-directeur van de rijkswater staat in de directie Zeeland maakt bekend, dat in verband met de uitvoering van werk zaamheden aan de draaibrug over het kanaal van Terneuzen ten noorden van Sluiskil het landverkeer ter plaatse zal zijn gestremd van vrijdag 26 juli 1968 te 14 uur tot maandag 29 juli 1968 te 13 uur of zoveel korter als mogelijk of langer als nodig zal blijken te zijn. Het verkeer aan beide zijden van het kanaal zal worden omgeleid over Terneuzen, zoals door richtingsborden zal worden aangegeven. Oorzaak is het vervangen van enkele onder delen in de bruginstallatie die niet ten volle blijken te voldoen. De Antwerpse tunnelbouw vordert In Antwerpen is dinsdagavond het vierde en voorlaatste deel van de nieuwe Scheldetunnel op zijn plaats gebracht. De zinkingsoperatie ondervond een vertraging van 23 uur, door dat het tunnelelement van 45.000 ton aan één kant een halve meter te diep wegzakte. Men heeft dit kunnen verhelpen door het aanbrengen van stalen platen. Bij het zinken van vorige elementen heeft men ook moeilijkheden ondervonden. Toen zakten de grote betonnen stukken echter niet ver genoeg als gevolg van slibafzetting in de tunnelsleuf. Het is de bedoeling dat in september het vijfde en laatste deel van de tunnel op zijn plaats gebracht wordt. Jongeman haalde 2x 2000, van gesfolen spaarbankboekje Op het postkantoor vari Hulst heeft dinsdag middag 'n jongeman tevergeefs getracht met een gestolen spaarbankboekje 2000, - op te nemen. Hij vervoegde zich in de loop van de dag aan het loket, met een boekje dat op naam stond van de Amsterdammer V. De jongeman legitimeerde zich met een kaart van het ge meentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam. Omdat het echter om een zeer aanzienlijk be drag ging, besloot de beambte het geld pas uit te betalen na een akkoord met de centrale administratie, een zogenaamde .telegrafische overschrijving'. Toen trad evenwel aan het licht dat op het betreffende boekje niet mocht worden uitbe taald, omdat het enige tijd geleden was ge stolen. De jongeman kon intussen niet meer worden achterhaald. Een tip dat hij in een café in Hulst zou zitten leverde de rijkspolitie niets op. Ondertussen is de man in Vlissingen gear resteerd. Het is de 35-jarige los werkman J. de J., die in Amsterdam woont, maar meestal te Vlissingen verblijft. Het bleek een goede bekende van de politie te zijn. Uit het voorlopig onderzoek is vast komen te staan dat de man het spaarbankboekje om streeks mei heeft gestolen van de familie V. te Amsterdam waar hij in huis was. Daar was men van mening dat het boekje verloren was geraakt. Als zodanig werd het ook aan de Centrale Administratie gemeld. Op het boekje stond toen een bedrag van 12.000, - Dat bedrag is evenwel sindsdien aanzienlijk geslonken. Eerst zag De J. te Amsterdam kans om een bedrag van 2000, van het boekje af te halen, hetgeen hij later in Vlis singen nog eens herhaalde. De 3e poging (dinsdag jongstleden te Hulst) mislukte om dat een loketbediende daar argwaan kreeg en bij de Centrale Administratie inlichtingen over het boekje opvroeg. Daaruit bleek dat het boekje geblokkeerd was en op de zoge naamde ,verbodslijst' was geplaatst. Maar dat onderzoek werd toen door De J. niet af gewacht. Dat het De J. te Amsterdam en Vlissingen wel gelukt is geld van het boekje af te halen, wijt men aan het feit dat de man een gunstige indruk maakt. Woensdag is verdachte op transport gesteld naar Amsterdam waar het onderzoek zal worden afgerond. Veertarieven worden duurder door B.T.W. Invoering van de belasting toegevoegde waar de zal naar het oordeel van de staatssecretaris van financiën, dr. F. H. M. Grapperhaus, een stijging van de tarieven voor vervoer per veer van personenauto's, motoren en fietsen vrijwel onvermijdelijk maken. Hij zegt dit in antwoord op vragen van de tweede kamerleden C. F. van der Peijl en mr. W. Scholten (beiden C.H.U.), die o.m. hadden gevraagd het vervoer van personen voertuigen door veerdiensten niet onder het normale twaalf procents-tarief te laten val len. De staatssecretaris is hiertoe niet bereid. Hij wijst er op dat de prijs van het veelvoor komend zakelijk vervoer per veer in feite wordt verlaagd, omdat de op de veertarieven drukkende omzetbelasting in aanmerking komt voor aftrek. Plan van Belgische professor Haven in volle zee voor olietankers Ir. J. Mortelmans, docent aan de universiteit te Leuven, heeft het idee gelanceerd om 28 kilometer uit de Belgische kust van België in volle zee een haven aan te leggen, waarin de grootste erts- en olietankers kunnen af meren. Volgens ir. Mortelmans zou deze ha ven de oplossing kunnen zijn voor het steeds nijpender wordende probleem van de moeilijke bereikbaarheid van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Met het snel toenemen van de tonnemaat in de scheepvaart dreigen genoemde havens ach terop te raken. Antwerpen bijvoorbeeld is gedwongen een pijpleiding naar concurrent Rotterdam aan te leggen, omdat de grote olie tankers alleen in Rotterdam terecht kunnen. De nieuwe haven voor de kust van België zou dergelijke situaties in de toekomst wel licht kunnen voorkomen. De functie van de nieuwe haven zou volgens ir. Mortelmans o.a. bestaan uit 1. het ontvangen van zeer grote schepen met de bedoeling de lading over te laden in kleinere schepen of haar via de pijp leidingen naar de Belgische havens te vervoeren 2. het ontlasten van de scheepvaart op de Westerschelde en 3. het leiden van het scheepvaartverkeer (door middel van een vaste radar) van en naar het kanaal en de Westerschelde. Verder wordt er aan gedacht de haven te ge bruiken als weerstation, als basis voor red dingsdiensten, als terminal voor grote pas sagiersschepen, als toeristische attractie en als bunkerplaats voor schepen, die Zeebrugge moeilijk kunnen bereiken. Een uitloper van de Thorntonbank voor de Belgische kust is, volgens ir. Mortelmans, de beste plaats voor deze haven in volle zee, waarin superschepen tot 500.000 ton zouden kunnen binnenlopen. De diepgang ter plaatse is 30 meter. De uitloper ligt gunstig ten op zichte van de Belgische zeehavens en de scheepvaartroutes in dit deel van de Noord zee. Langste draaibrug van Europa te Sas van Gent maandag in gebruik Maandag a.s. om twaalf uur, wanneer het zeescheepvaartverkeer het toelaat, zal de grootste draaibrug van Europa in gebruik ge nomen worden. Naast Sluiskil, dat de eer heeft de breedste draaibrug van Europa te bezitten - doordat naa^t de rijbaan een spoorlijn loopt - zal de brug te Sas van Gent over het kanaal van Gent naar Terneuzen de langste van Europa genoemd kunnen worden. Om twaalf uur zal deze nieuwe brug (waar voor drie mensen ten gevolge van een werk ongeval het leven lieten), zonder veel uiterlijk vertoon in gebruik genomen worden. De oprit van deze nieuwe brug vanuit Sas van Gent levert geen bijzondere moeilijkheden op en door de Bernhardstraat te Westdorpe tot voorrangsweg te verheffen wordt ook hier het verkeer in goede banen geleid. De draai brug die zoals gemeld - in twee afzon derlijke elementen naar Sas van Gent is ge varen en die ter plaatse aan elkaar gemon teerd zijn, heeft 'n lengte van 160 meter. Het gehele gevaarte weegt ruim 1300 ton. Een rijbaan van 8,75 m met daarnaast twee rij wielpaden-voetpaden van elk 2,40 meter, ge ven de brug een breedte van 22 meter. Wan neer de brug geopend is voor het scheep vaartverkeer, is er een doorvaartbreedte van 60 meter. De hoogte om door te varen indien de brug over het kanaal ligt, is zeven meter. Gezien de ervaringen met de nieuwe brug in Sluiskil zal de oude brug over het kanaal te Sas van Gent nog volledig lintact blijven, maar deze zal, wanneer de nieuwe brug geen mankementen heeft, steeds geopend zijn voor het scheepvaartverkeer. PRINSES MARGRIET naar Zeeuwsch-Vlaanderen Prinses Margriet zal op maandag 28 oktober het nieuwe internaat voor schipperskinderen Koningin Juliana' van de stichting hervorm de internaten voor schippersjeugd in Terneu zen en het nieuwe bejaardentehuis ,De Blauwe hoeve' in Hulst officiéél openen. Afgelopen zaterdag Twee vliegtuignoodlandingen in Zeeland Zaterdagmorgen om kwart voor elf heeft de in Sarcelles (Fr.) wonende Nederlander, de heer J. Vermeulen, op de Kamperseweg in de Grote Huijssenspolder met zijn 2-persoons sportvliegtuig, een Emeraude F/B J.A.V., een noodlanding gemaakt. Het vliegtuig sloeg op het laatste ogenblik over de kop en kwam terecht in een tarwe veld van de landbouwer, de heer J. v. d. Ree. De heer Vermeulen bleef ongedeerd. Om kwart voor tien was hij opgestegen van het vliegveld Zestienhoven (Rotterdam). Bo ven de Grote Huijsssenpolder kwam hij door het slechte zicht in moeilijkheden en besloot hij een noodlanding te maken op de Kamper seweg. Deze slaagde aanvankelijk maar op het laatste ogenblik werd het vliegtuigje door een plotselinge zijdelingse rukwind in het tarweveld gedeponeerd, waar het onderste boven terecht kwam. De in de nabijheid wo nende landbouwer, de heer E. Michielsen, die het ongeluk uit zijn auto zag gebeuren, be vrijdde de heer Vermeulen uit zijn benarde positie. Hij nam hem mee naar zijn woning om hem op verhaal te doen komen. De heer Vermeulen was op weg naar Beauvais (Fr.). Drie inzittenden van een „piper/cherokee" zijn zaterdagmorgen om het leven gekomen, toen hun vliegtuig om even voor half elf neer stortte in een klaverveld in Veere. De slacht offers zijn de 47-jarige L. A. Lezenne-Cou- lander uit Rotterdam, die het vliegtuig be stuurde, de 32-jarige Erich Steiner uit Lei- muiden en de 64-jarige mevrouw Ottevanger uit Leimuiden. Ook een hond die in het vliegtuig zat, werd gedood. De heer Lezenne-Coulander was opgestegen van het vliegveld Zestienhoven voor een weekend-vlucht naar Gatwick in Engeland. Het vliegtuig had het kenteken PH-NLU van de nationale luchtvaartschool. Het was ge stationeerd op Zestienhoven. De heer Le zenne-Coulander had het vliegtuig voor de weekendtrip gehuurd. Hij kreeg boven Haam stede op 1500 voet hoogte te kampen met slechte weersomstandigheden. Er viel regen en het zicht was door mist beperkt. De piloot nam contact op met de verkeersleiding van de afdeling algemeen verkeer op Schiphol en deelde via de radio aan de verkeerstoren in Zestienhoven mee, dat hij wilde terugkeren naar Rotterdam. Na deze melding werd het radiocontact verbroken. Vermoedelijk heeft het vliegtuig ook te kam pen gehad met motorstoring. Even vóór half elf, nadat het toestel enkele malen boven Veere had rondgecirkeld, stortte het neer op het land van de landbouwer Wondergem aan de Snoek Hurgonjeweg. De piloot en mevr. Ottevanger werden uit het toestel geslingerd en waren op slag dood. De heer Steiner zat nog in de stoel naast de bestuurdersplaats. Hij stierf kort nadat een arts was gearriveerd. De stoffelijke resten van de inzittenden wer den overgebracht naar Middelburg. De neergesorte piper was pas enkele jaren oud. Het vliegtuig had kort geleden een grote inspectiebeurt gehad, waarbij een nieuwe motor was aangebracht. De heer Lezenne- Coulander had al enkele jaren vliegervaring. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie op Schiphol stelt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in. Daarbij zullen o.m. de bandopnamen worden afgeluisterd, die van het radiocontact met de verkeersleiding zijn gemaakt. Jonge vrouw aangerand De gemeentepolitie te Terneuzen heeft de 23-jarige inwoner van St. Jansteen, O. L. J. M. S., gearresteerd verdacht van aanranding van een 21-jarig Terneuzens meisje. Toen hij haar in de nacht van woensdag op donderdag in een café in de Terneuzense binnenstad ontmoette, stelde hij haar voor een uitstapje in zijn auto te maken. Het meisje, voor wie de jongeman niet geheel onbekend was, ging jp het aanbod in. In zijn auto randde hij haar aan, waarop zij aangifte bij de politie deed. Later heeft zij de dader herkend. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en administratie Axel, Markt 12, tel. 2020* (3 lijnen), postbus 16 Drukker-uitgeefsterFIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden 1, elk woord meer 15 cent. ■m - it

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1