Diploma-uitreiking op de Christelijke Ambachtsschool te Axel AGENDA Huidverzorging Uit onze omgeving Axel zacht-zuiver-gezond PUROL en PUROL-poeder Hoogste cijfergemiddelde: Jan de Pooter te Zaamslag AUTO VAN SPUIDIJK In de nacht van vrijdag op zaterdag om streeks 2.30 uur is de heer C. uit Terneuzen, komende uit de richting Axel, ter hoogte van Spui aan de linkerzijde van de Spuidijk naar beneden gereden. Volgens verklaringen van de bestuurder moest hij voor een tegemoetkomende auto uitwijken. C. liep enkele lichte ontvellingen op. De auto werd totaal vernield. AUTOBOTSING Zaterdagmiddag te 12 uur heeft op de krui sing Julianastraat-Pr. Hendrikstraat een bot sing plaats gehad tussen Nederlandse en Belgische personenauto's. De Belgische auto, bestuurd door H. uit Drongen, reed door de Julianastraat en ver leende op de kruising geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door Van B. uit Axel. Beide auto's werden ernstig beschadigd. BOTSING TUSSEN TWEE BROMFIETSERS Zaterdagavond heeft op de splitsing Zee- straat-Kaaiwal een botsing plaats gevonden tussen twee bromfietsers. De bestuurders R. en K., beiden uit Sluiskil, liepen geen letsel op maar de bromfietsen werden flink beschadigd. UIT DE BOCHT GEVLOGEN In de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer twee uur is een personenauto, be stuurd door W. K. uit Dortmund (Did) op de Zuidsingel uit de bocht geraakt, tegen een lichtmast aangevlogen en vervolgens over de kop geslagen. De bestuurder bleef ongedeerd, maar auto en lichtmast werden zwaar beschadigd. De automobilist verklaarde verblind te zijn geweest door een tegenligger. GESLAAGD Aan de H.T.S. te Dordrecht, slaagde voor Chemische Techniek de heer F. Burger voor heen te Axel. Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven slaagde voor het propaedeutisch examen electro-technisch ingenieur de lieer H. de Wit te Axel. WANDELTOCHTEN ROODE KRUIS MET 500 DEELNEMERS De afdeling Axel van het Nederlandse Roode Kruis organiseerde zaterdag haar jaarlijkse wandeltochten. De afstanden varieerden van 5-25 km. Ondanks het slechte weer van de voorgaande dagen meldden zich 's middags 500 wandelliefhebbers aan het startbureau bij de jeugdherberg. Hieronder bevond zich ook tal van indivi- duel,e Belgische lopers. Met medewerking van de muziek- en drum bandkorpsen „Hosanna" en „Thalia" vertrok de fleurige stoet om half drie naar de markt, waar leden van B. en W. en Gemeenteraad be stuursleden van het Roode Kruis en verdere genodigden het gebruikelijke défilé afnamen. Vervolgens brachten Hosanna en Thalia de wandelaars weg. Omstreeks half zeven had den de wandelaars zich weer bij de jeugd herberg verzameld, waar inmiddels de jury, die bestond uit de heren W. Link, A. Ver meulen, J. den Engelsman en F. Doornenbos, gereed was gekomen met het omvangrijke werk. De eerste prijs met wisselbeker had de jury met lof toegekend aan de sportver eniging „Prins Bernhard" uit Leerdam met 919 punten. Burgemeester Van Dijke reikte de prijzen uit. Uitslag 5 km. W.S.V. Beatrix, Terhole 785 punten; Voor waarts, Axel 754 punten; Voorwaarts, Axel 729 punten; De Zwaluwen, Clinge 716 pun ten; Oranje Nassau, Zaamslag 714 punten; Voorwaarts, Axel 701 punten; W.S.V. Hon- tenisse 691 punten; Voorwaarts, Axel 671 punten; Oda Groep Axel 658 punten. Uitslag 10 km. W.S.V. IJzendijke, IJzendijke 829 punten; W.S.V. Beatrix, Terhole 827 punten; W.S.V. Hontenisse, Hontenisse 808 punten; De Zwaluwen, Clinge 794 punten; Oda Groep Axel, 782 punten; Voorwaarts, Axel 780 punten; Oranje Nassau, Zaamslag 778 pun ten; Voorwaarts, Axel 776 punten; W.S.V. Emma, Axel 760 punten; Tamarinda School, Terneuzen 707 punten. Uitslag 15 km. 1. W.S.V. Prins Bernhard, Leerdam, wissel beker (met lof jury) 919 punten; 2. W.S.V. Hontenisse, 864 punten; 3. Oranje Nassau, 825 punten; 4. D.W.T., Westdorpe 792 pun ten. TAPTOE OP DE VERJAARDAG VAN PRINS BERNHARD Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard werd zaterdagavond op de Markt een taptoe gegeven, verzorgd door de samenwerkende drumbands Axel en Thalia en de Harmonie Hosanna. Zoals steeds trok ook deze avond deze show grote belangstelling en stond het publiek vele rijen dik langs het Marktplein. Thalia trok weer extra aandacht van het pu bliek door haar junior-leden die met fikse tred en vol aandacht voor de aanwijzingen van hun tambour-maitre de passen en figuren van de „groten" uitvoerden. Deze kleintjes in hun fraaie uniformen wisten aller harten te veroveren. Hosanna zorgde naast het optreden van de drumband voor de uitstekende uitvoering van enkele muzikale nummers, waarbij zowel de liefhebbers van vlotte muziek als de kenners van instrumentaal moeilijke nummers aan hun trek kwamen. Het hele muzikale programma werd perfect uitgevoerd onder de kundige leiding van de heer Witte. De drumband Axel zorgde weer voor een nieuwe stunt door het eerste optreden in looppas te brengen. Zeker voor de hoorn- blazende leden alsook voor de niet meer zo jeugdige tambourmaitre Schoot een fikse op gaaf, die overigens voortreffelijk werd uit gevoerd. Een gecombineerd optreden waarbij het hele Marktplein door meer dan honderd uitvoe renden werd gevuld was het eind van deze kleurige en goed gebrachte show, die ten slotte werd besloten met het spelen van het Wilhelmus. Het veelkoppige publiek dankte telkens met een royaal applaus de uitvoerenden. AXELS CULTUREEL CENTRUM NADERT ZIJN VOLTOOIING Het naast de Vurssche aan het John F. Ken- nedyplein verrijzende cultureel centrum „De Halle" begint zijn voltooiing te naderen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden hoopt men het gebouw begin september of ficiéél te kunnen openen. De ruwbouw is praktisch helemaal klaar en voor de bouwvakvakantie hoopt men hiermee gereed te zijn. Het metselwerk is gereed, de plafonds zijn aangebracht, de verlichting is grotendeels gereed evenals de verwarming, terwijl op de hardglazen deuren na, het ge bouw ook geheel van glas is voorzien. In de komende week zullen de vloeren worden af gewerkt, waarna alles tijdens de bouwvak vakantie kan drogen en men direct daarna kan beginnen met de verdere afwerking schilderwerk, stoffering, meubilering en de montage van de toneelvoorzieningen. Ook zullen zo mogelijk nog voor de vakantie's de schaftlokalen en loodsen nog verdwijnen, waardoor dan het gebouw eerst goed in het gezicht komt, en ook het omringende terrein in orde kan worden gebracht. Voor de winter zal Axel dus kunnen beschik ken over een geheel nieuw en fraai en doel matig ingericht cultureel centrum voor tal van evenementen. Naar wij vernemen is reeds nu de belangstel ling voor het gebruik groot en werden al vele aanvragen geboekt voor diverse soorten gebruik in de eerstkomende wintermaanden. VERGADERING AXELER AMBACHT Tegen de aanvankelijke verwachtingen in zal het waterschap „Axeler Ambacht" dit jaar nog de verbetering van de Axelsestraat in de gemeente Westdorpe ter hand kunnen nemen. Gedeputeerde staten hebben enkele dagen ge leden alsnog een subsidietoezegging gedaan. Dit deelde dijkgraaf P. van Hoeve donder dagmiddag mee op een algemene bestuurs vergadering in Axel. Op voorstel van het dagelijks bestuur be sloten de hoofdingelanden de verbetering van de Axelsestraat onderhands aan te be steden. Het wegenverbeteringsplan voor 1968 omvat nu behalve de Axelsestraat de Armen- xlijk, de Schmidsschorreweg en de gemeen schappelijke weg. De verbetering van de laatstgenoemde drie rwegen zal aanstaande maandag worden aanbesteed. Tijdens de vergadering kwam opnieuw de hoogst noodzakelijke verbetering van de Sas- dijk en de Linieweg ter sprake. Dijkgraaf Van Hoeve zette bij herhaling uiteen, dat het wachten nog steeds is op het bekend worden van het tracé voor de zogenaamde Tractaatweg tussen Terneuzen en Gent. Ge zien de slechte toestand van beide wegen wil de hij overigens wel toezeggen dat in het dagelijks bestuur eens zal worden nagegaan of er volgend jaar toch iets aan de Sasdijk en de Linieweg kan worden gedaan. Nare zaak. Naar aanleiding van een opmerking van de heer F. C. Verhelst uit Westdorpe, deelde de heer Van Hoeve mee dat het waterschaps bestuur nog niets heeft kunnen doen aan de lozing van verontreinigd Belgisch oppervlak tewater via het waterschap. „Het is een nare zaak", gaf hij toe, „maar volgens het tractaat zijn we verplicht dit water af te voeren". Overigens maakte hij wel duidelijk, dat men aan het probleem alle aandacht zal blijven besteden. De heer C. van Hoeve maakte van de rond vraag gebruik om te pleiten voor meer con tact met en een uitgebreider voorlichting aan de ingelanden. Verder informeerde hij waar om de vergaderingen van de dijkgraden niet openbaar zijn. Dijkgraaf Van Hoeve zei van mening te zijn, dat het contact met de inge landen voldoende gewaarborgd wordt door de districts vergaderingen. Bij deze gelegenheid kan iedereen elke gewenste informatie krij gen, zo verzekerde hij. Het niet-openbaar zijn van de dijkraden is een gevolg van het uit 1872 daterende reglement. „Het provin ciaal bestuur vindt het niet meer nodig daar veranderingen in aan te brengen, omdat de dijkraden binnen afzienbare tijd toch zullen verdwijnen", aldus dijkgraaf Van Hoeve. Bij de afhandeling van de agenda besloot het waterschapsbestuur nog een gedeelte van de Katspolderdijk in beheer en onderhoud over te dragen aan de gemeente Terneuzen. (P.Z.C.) Vrijdag zijn in de christelijke l.t.s. te Axel de getuigschriften uitgereikt aan de leerlin gen in de afdelingen metaalbewerken en tim meren. Bij deze uitreiking waren onder meer aanwezig de heer A. de Waard namens het gemeentebestuur, leden van het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders van de ge slaagden. De bijeenkomst werd geopend door de voor zitter, de heer M. Brandes met 't lezen van Psalm 111, waarna hij voorging in gebed. In zijn openingswoord bracht de voorzitter dank aan het gemeentebestuur voor de mede werking bij het betrekken van het nieuwe schoolgebouw. Namens het schoolbestuur feliciteerde hij de leerlingen en ouders met de behaalde resultaten. De heer Brandes wenste de geslaagden het beste in de toe komst en zei dat ook de leerkrachten de leer lingen bij verdere studie gaarne met raad en daad zullen bijstaan. Vervolgens reikte hij de getuigschriften uit. De leerlingen met het beste resultaat bood hij een boekenbon aan. Bij de afdeling metaal- bewerken was dit Jaspert Bakker uit Axel met 112 punten en een gemiddelde van 8. Bij de afdeling timmeren was deze eer voor Jan de Pooter uit Zaamslag. Zijn punten totaal bedroeg 124,5 en een gemiddelde van 8,3. Na de pauze kwam direkteur M. 't Gilde aan het woord. Ook hij wenste de leerlingen ge luk met hun getuigschriften. Hij spoorde de geslaagden aan hun studie voort te zetten. Vervolgens gaf de heer 't Gilde een uiteen zetting over de ontwikkeling van het nijver heidsonderwijs in het kader van de mam moetwet. Nico van den Ende sprak namens de leer lingen een dankwoord. Ds. A. Kuiper besloot de bijeenkomst met dankgebed. Bevorderd van het le algemene leerjaar naar 2e klasse metaalbewerken Eduard J. Agterhuis, Rudy J. M. v. d. Bergen, Jacobus de Blaeij, Cornelis M. Bolleman, Franciscus de Bruijn, Levinus Dekker, Wil lem Th. Hamelink, Marinus K. van Hermon, Johannes H. Jansen, Joris S. Kolijn, William M. A. Lippens, Adriaan van Meurs, Willem Ollebek, Adriaan J. Riemens, Josephus L. Sijs, Nicolaas L. Vonck, Jan C. Witte en Marinus P. Witte, allen te Axel; Erik Th. Muller te Sas van Gent; Cornelis F. Maas en Gerrit P. Verlinde, beiden te Zaamslag en André J. de Ridder te Zuiddorpe. Naar 2e klasse timmeren Martinus J. Bakker en Johannes Broersen, beiden te Sluiskil; André A. C. M. v. d. Berg, Armand E. A. v. d. Berg, Abraham A. Dek ker, Johannes P. Eckhardt, Izaak J. Elen- baas, Theofilus G. M. Kayser, Cornelis de Koeijer, Jozias Matthijs, Jan de Wit, Marinus P. M. Witte en Peter E. M. M. Zaman, allen te Axel; Cornelis den Hamer te Zaamslag; Wilfried F. M. Janssens te Koewacht; Cy- rillus E. Lammens en Carlos C. Soethaert, beiden te Zuiddorpe. Van klasse 2 naar klasse 3 metaalbewerken Kees Bakker en Abram Dekker, beiden te Terneuzen; Andries den Beer, Eddy P. de Brouwer, Jacob M. van Drongelen, Jan van Drongelen, Cornelis J. Hamelink, Gijsbrecht C. Koekkoek, Jacobus A. Koekkoek, Marinus van Langevelde, Antonius C. G. de Reu, Louis J. Scheele, Fredericus A. A. Schram, Adriaan F. Vasseur en Abraham v. d. Wege, allen te Axel; Jacobus J. Geluk, Jacob C. Goossen, Cornelis C. Vermeersch, Theo Haak, allen te Zaamslag. Van 2e klasse naar 3e klasse timmeren Gerhard E. Agterhuis, Harry Everse, Leen de Hullu, Jan A. N. Kalisvaart, Marinus Maas, Abraham J. Oppeneer, Cornelis Over- dulve Jz., Cornelis Overdulve Kzn., Jacobus J. de Pooter, Jacob C. van Tatenhove, Pieter J. Verschelling, Eduardus Willemsen en Maarten L. Witte, allen te Axel; Cornelis J. Bareman, Cornelis J. van Doorn, Pieter F. Riemens en Andrew P. de Vos, allen te Zaamslag; Martin J. A. van Hove te Koe wacht en Pieter J. Verhelst te Sluiskil. GETUIGSCHRIFTEN Afd. Metaalbewerken Jaspert P. Bakker, Nico Bakker, Jan P. Bou- man, Hermanus J. Dieleman, Hendrik W. Keizer, Willem A. Marthéze, Cornelis J. Maas, Jan van Meurs en Jan J. Pijpelink, allen te Axel Frans S. van Hoecke, te Zuiddorpe; Marcel van Hove te Koewacht; Christiaan C. de Pooter te Sluiskil en Cor nelis Willemsen te Zaamslag. Afd. Timmeren David Alewijnse, Jan C. Buijze, Nicolaas van den Ende, Pieter J. Oele en Jan J. de Pooter, allen te Zaamslag; Pieter van Alten, Paul A. B. Brandt, Louis Colijn, Jacobus Diele man, Martinus van Doeselaar, Marinus van Ham, Gerard L. Leclou, Willem C. Ruijten- burg, Johannes P. M. Schelleman en Jacob v. d. Vendel, allen te Axel. Aanvullend getuigschrift Metaalbewerken Jacky A. de Block te Zuiddorpe en Johan Deurwaarder te Zaamslag. Getuigschriften voor het volgen van de semi- parttime A-cursus in metaalbewerken aan Antonius J. J. Picavet en Emiel J. Rutten, beiden te Sluiskil, en Adrie A. Rollof te Axel. Getuigschriften voor het volgen van de semi- partdme B-cursus in metaalbewerken aan Francois Dieleman en Hermanus Pijpelink, beiden te Axel. Getuigschriften voor het volgen van de semi- parttime B-cursus in timmeren aan Willem J. van Arenthals, Marinus Dieleman, David Hamelink, Jacobus den Hamer en Ja cob K. de Koeijer, allen te Zaamslag; Jan van Doeselaar, Jacob J. van Drongelen, Theophilus A. P. de Reu, Daniël Scheele en Pieter Schuitvlot, allen te Axel; en Rudy Z. de Mey te Zuiddorpe. Zaterdag 6 juli 15.00 - 16.00 uur Beiaardconcert, tegeven door Mevrouw M. J. Moerdijk -Vanderswalm Zaterdag 13 juli 15.00 16.00 uur Beiaardconcert, te geven door Mevrouw M. J. Moerdijk-Vanderswalm MIDDELBURG 5 Juni t.m. 6 september iedere woensdag-, donderdag- en vrijdag avond, SPEL VAN KLANK EN LICHT. Verdere inlichtingen en folders te verkrij gen bij het Informatiecentrum V.V.V./ Gemeente Axel. ANTWERPEN Donderdag 11 juli GULDENSPORENSLAG HERDENKING 10.30 uur Bloemenhulde door de Stad aan de graven van Camille Huysmans - Lode Mortelmans - Baron Opsomer - Herman van den Reeck en Jan Rijswijck, op de begraafplaats Schoonselhof. 11.00 uur Bloemenhulde aan het monument van Peter Benoit, in de hovingen van de Har- 11.15 uur Bloemenhulde aan het monument van Hendrik Conscience, op het Hendrik Con- cienceplein. 20.30 uur „Glorie der Vlaamse Muziek", in de Ko ningin Elisabethzaal, Koningin Astrid- plein. 5 juli t.m. 4 augustus „Tentoonstelling „Tussen schepper en mens - Het Dier in de Niet-Europese kunst.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2