Voor sportieve aktieve mensen De Radio Medische Dienst SPORT Wijzigingen in het Belgische Verkeersreglement ingaande 15 juni 1968 DE E.H.B.O. BESTAAT 75 JAAR Vrijwillig Hulpverieningswerk levert de gemeenschap jaarlijks een besparing van miljoenen guldens op. Vier E.H.B.O.-onderscheidingen uitgereikt Toenemende belangstelling voor het E.H.B.O.-werk RINUS MARKUSSE (AXEL) JUDO KAMPIOEN Alle kategoriën en Zwaargewicht van Sportschool „Delta" Tijdens de judo-kampioenschappen 1968 za terdag 24 mei j.l te Kloosterzande gehouden, heeft onze stadgenoot Rinus Markusse twee titels in de wacht gesleept, n.l. zwaargewicht kampioen, waarbij hij in de finale de kam pioen van verleden jaar D. Geuquierre uit Hoek versloeg. Om de titel alle kategoriën, kwamen de kam pioenen van de verschillende gewichtsklassen tegen elkaar uit. De spannendste wedstrijd was die tegen A. van Zwieten uit Westdorpe, kampioen bij de midden-gewichten. Door aanvallend judo, wist Rinus na bijna een half punt gemaakt te heb ben op beslissing van de scheidsrechter te winnen. Na deze overwinning, was hij bijna zeker van de titel, welke hij na een overwin ning op de junior-kampioen Ko Haak be haalde. Bij de jeugd, kwam Paul Stouthamer uit Axel in de finale, maar moest zijn meerdere erken nen, na een spannende partij, in Crijn van Drongelen uit Hoek. Henk Huys eveneens uit Axel, bracht het ook tot de finale, maar moest zijn meerdere erkennen in Peter Ohms uit Sluis. Verdere uitslagen Jeugdkampioenen in de verschillende ge wichtsklassen Fr. de Smit, Terneuzen; P. Ohms, Sluis; H. de Waal, Ossenisse; R. Tieleman, Kloos terzande; Ria Loof, Terneuzen; Crijn van Drongelen, Hoek. Juniorkampioenen P. Rottier, C. de Putter, Ko Haak, R. Sim pelaar. Senioren J. van Driessen Lichtgewicht, Terneuzen; L. de Bokx, half midden, Terneuzen; A. van Zwieten, midden, Westdorpe; R. Markusse, zwaar, Axel. Alle kategoriën R. Markusse. Er waren in totaal 203 judoka's, die deel namen aan deze kampioenschappen. De prij zen werden uitgereikt, door de wethouder van Kloosterzande, de heer Roctus. Deze kampioenschappen, werden voortreffe lijk georganiseerd door de leden van de Sportschool „Delta" afd. Kloosterzande on der leiding van de heer J. J. de Bokx. Alge mene leiding van deze judo-dag was in han den van judo-leraar G. de Moor. VOETBAL AXEL 4 KAMPIOEN In de zondagcompetitie van de KNVB af deling Z eeland besliste Axel 4 de halve com petitie om uit te maken wie zich kampioen van de derde klas A mag noemen in zijn voor deel. De overgebleven concurrent, Hulster- loo 2 werd met 3-1 verslagen. PINKSTERTOERNOOI IN TERNEUZEN Op zaterdag 1 en maandag 3 juni organiseert vv Terneuzen een Pinkstertoernooi in het Zuidersportpark te Terneuzen. Zaterdag is er een pupillentoernooi en maandag een toer nooi van A en B-junioren. Aan het pupillentoernooi nemen de volgende ploegen deel AZVV uit Axel; Terneuzense Boys; Walcheren; Terneuzen I en II; en als speciale gasten SVFAK uit Bilthoven. Voor het A en B-juniorentoernooi op tweede Pinksterdag schreven in Hulst; Vogelwaar de; Oostburg; Vlissingen; RVS; Sluis; Ter neuzen en Dosko uit Bergen op Zoom. SCHIETING Uitslag schieting Handboog Mij „Ons Vermaak" te Axel op 23 mei 1968 WIP I le Hoogvogel G. Leijs, Lokeren (B); 2e Hoogvogel A. v. d. Walle, Zuiddorpe (geloot); le Zijvogel A. de Schepper, Koewacht; 2e Zijvogel A. Hoogstraete, Axel; 3e Zijvogel E. Savoye, St. Jansteen; 4e Zijvogel E. Savoye, St. Jansteen; le Kal O. de Bock, Kruisstraat (B); 2e Kal P. Ruts, St. Gillis (B); 3e Kal R. v. d. Velde, Moerbeke (B); 4e Kal A. de Schepper, Koewacht. WIP II le Hoogvogel E. Parker, Westdorpe; 2e Hoogvogel A. v. d. Poel, Terneuzen; le Zij vogel K. v. Kerkhove, Kruisstraat (B); 2e Zijvogel A. Buis, Hulst; 3e Zijvogel E. de Witte, St. Jansteen; 4e Zijvogel P. Steur, St. Gilles (B); le Kal P. Steur, St. Gilles (B); 2e Kal E. v. d. Velde, Moerbeke (B); 3e Kal L. Zegers, Stekene (B); 4e Kal A. v. d, Walle, Zuiddorpe (geloot). - ledereen die betrokken is bij een ongeval is verplicht zijn identiteitspapieren te to nen aan de andere betrokkene(n) en moet ter plaatse blijven om gezamenlijk de no dige waarnemingen te doen of deze door een politie-agent of rijkswachter te laten verrichten. - Wanneer een auto ten gevolge van een ongeval of motorpech langs de weg stil staat moet deze hindernis voor het andere verkeer door een rode driehoek vanop een afstand gesignaleerd worden. - Een bestuurder mag geen kruispunt oprij den indien hij hierdoor het doorgaande verkeer zou belemmeren. - De maximum snelheid van 60 km per uur geldt niet alleen voor de vijf grote agglo meraties van het land (Brussel-Antwerpen- Luik-Gent en Charleroi) maar ook binnen de agglomeraties die zullen aangeduid worden door speciale verkeersborden. - Dimlichten moeten altijd gebruikt worden tussen zonsondergang en zonsopkomst, alsook wanneer de weersomstandigheden het gezichtsveld beperken. - Het verkeer op de autosnelwegen is ver plicht tenminste 70 km per uur te houden. Autobussen, autocars en vrachtwagens boven de 5 ton mogen een maximum snel heid van 90 km per uur ontwikkelen. - De groeven in het loopvlak van de banden mogen nergens minder bedragen dan 1 mm diepte. Voor het uitgebreide Belgisch verkeersregle ment wendt u zich tot uw automobielclub. De Koninklijke Nederlandse Vereniging „Eerste Hulp bij Ongelukken" - kortweg de E.H.B.O. - bestaat 75 jaar In deze driekwart eeuw heeft de E.H.B.O. een be kende en vertrouwde klank bi] het publiek gekregen en is de E.H.B.O. een niet meer weg te denken begrip in de Nederlandse sa menleving geworden. Hoewel de naam E.H.B.O. op het ogenblik volledig is ingeburgerd, is er toch een vrij lange aanloopperiode voor nodig geweest om iedereen van het nut en de noodzaak van eerste-hulp-verlening te overtuigen. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen het aantal on gelukken jaarlijks schrikbarend ging stijgen, begon het E.H.B.O.-werk, mede door een in grijpende reorganisatie, grootscheepse vor men aan te nemen en nam ook het aantal ge diplomeerde leden sterk toe. Dr. C. B. Tilanus Het was Dr. C. B. Tilanus, telg uit een ver maard chirurgengeslacht, die aan het eind van de vorige eeuw als eerste in ons land het denkbeeld lanceerde om een eerste-hulporga- nisatie in het leven te roepen. Een vereniging, zo propageerde hij, die over verbandmiddelen, brancards, etc. beschikt, die cursussen orga niseert en examens afneemt en als doel moet In 1892 maakte de jonge Dr. C. B. Tilanus zijn plannen bekend en reeds het jaar daarna kon hij aan het hoofd van een comité, ge vormd door vooraanstaande mensen uit de hebben bij plotselinge ongevallen - en zo lang een arts nog niet aanwezig is - de nodige eerste hulp te verschaffen. Dit alles in navolging van Engeland en Duitsland waai reeds dergelijke organisaties bestonden. De oprichting van deze verenigingen stond in nauw verband met de ontwikkeling van de techniek, die in toenemende mate slachtoffers begon te eisen. Oprichting scheiding, de Dr. C. B. Tilanus Jr. medaille, die jaarlijks in goud en zilver wordt uitge reikt aan personen of instellingen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op E.H.B.O.-gebied. Verscheidenheid In navolging van de Nederlandse Vereniging E.H.B.O. begonnen na verloop van tijd ook andere instellingen met het organiseren van hulpverleningscursussen. Deze verscheiden heid van opleidingen bracht met zich mee dat er aanvankelijk weinig eenheid in het E.H.B.O.-onderwijs bestond en dat iedere organisatie zijn eigen diploma uitreikte. Ten slotte kwamen er evenwel algemene richt lijnen tot stand en besloot men tot de instel ling van een eenheidsdiploma, hetgeen thans het enige erkende diploma in Nederland is. Wellicht interessant om te weten is, dat het werk van de G.G.D. oorspronkelijk werd ge daan door leden van de E.H.B.O. en dat dit werk heeft geleid tot het instellen van de ge meentelijke geneeskundige diensten. Hulpverlening Tienduizenden malen per jaar wordt er door gediplomeerde E.H.B.O.'ers eerste hulp ver leend en in tal van gevallen levensreddend werk verricht. Het is de E.H.B.O. die er mede toe bijdraagt dat bij rampen en onge vallen de schade tot de kleinste mogelijke proporties wordt teruggebracht. Dit werk le vert het bedrijfsleven, het verzekeringswezen, kortom de gehele gemeenschap jaarlijks een besparing van miljoenen guldens op Alle E.H.B.O. activiteiten worden volkomen belangeloos door vrijwilligers verricht, ster ker nog alle kosten die met de eerste-hulp- verlening gepaard gaan, worden door de leden zélf betaald. De E.H.B.O. verleent niet alleen schapsplicht. Vast staat dat jaarlijks enkele honderden verkeersslachtoffers overlijden we gens het ontbreken of niet tijdig verlenen van eerste hulp. Het percentage dat in leven had kunnen blijven (in 1967 bijna 3000 doden) schommelt tussen de 10 en 20 pet. Enkele eenvoudige handelingen hadden hier redding kunnen brengen. Mannen willen alles van hun auto afweten, vrouwen leren hoe zij moe ten koken, maar als er een ongeluk gebeurt - thuis of op straat - weet vrijwel niemand hoe er gehandeld moet worden. Opleiding Aan de opleiding van E.H.B.O.-cursisten wordt de grootst mogelijke aandacht besteed. De cursussen, die 26 lessen in beslag nemen, staan onder leiding van een arts-docent, die in de regel wordt bijgestaan door een speciaal daartoe opgeleide instructeur. Na het behalen van het diploma, dat om de 2 jaar moet worden verlengd, worden regel matig wedstrijd- en oefenavonden georgani seerd om de hulpverleningskennis op peil te houden. Inlichtingen over deze cursussen worden graag verstrekt door het Hoofdbestuur van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Vondelstr. 142 in Amsterdam of door de E.H.B.O.-afd. in uw woonplaats. De Radio Medische Dienst van het Neder- landsche Roode Kruis houdt zich bezig met het verstrekken van medische adviezen aan schepen, lichtschepen, weerschepen enz. op open zee. De adviezen worden niet alleen aan Neder landse vaartuigen gegeven, maar ook aan schepen e.d. van alle mogelijke nationaliteiten. Tot het vorig jaar werd de Radio Medische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis geleid vanuit het Rode Kruis Ziekenhuis te- Den Haag. Daar het al meer noodzakelijk bleek, dat de adviserende arts ook ervaring had als scheeps arts, werd een reorganisatie doorgevoerd. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft met ingang van 1 januari 1967 twee artsen aan gesteld, beiden met ruime scheepsartserva ring, die 24 uur per dag bereikbaar zijn door middel van een semafoon. De gang van za ken is als volgt De gezagvoerder van een schip neemt vanuit volle zee ergens op de wereld, radio-telefo nisch of radio-grafisch contact op met Sche- veningen Radio en vraagt naar de Radio Me dische Dienst. Scheveningen belt het num mer van de semafoon van de dienstdoende arts. Deze hoort, waar hij zich ook bevindt, een zoemer en belt op zijn beurt d.m.v. een gewoon telefoontoestel naar Schevingen Radio, die dan een verbinding met het be treffende schip tot stand brengt of een tele gram verzendt. De gezagvoerder geeft des gevraagd nadere inlichtingen (terwijl even tueel ook naar de huisarts wordt gevraagd), waarna het medisch advies gegeven kan wor den. De adviserende arts is op de hoogte welke medicijnen aan boord zijn. De medicijnen, die ieder vaartuig volgens wettelijk voorschrift meevoert, zijn voorzien van een code-aandui ding, zodat de adviserende arts op eenvoudige wijze de te verstrekken medicijnen kan aan geven. Nederlandse schepen met meer dan zeventig opvarenden hebben veelal een scheepsarts aan boord, zodat deze schepen in de praktijk wei nig van de Radio Medische Dienst gebruik zullen maken. Alleen in geval van vervoer van een patiënt bij debarkatie, zal de Radio Medische Dienst desgewenst coördinerend optreden. Natuurlijk vraagt de arts van de Radio Medische Dienst naar de positie van het schip, dat om advies vraagt, opdat hij zich zonodig kan vergewissen van de mogelijk heden tot ontscheping in bereikbare havens waar tevens een adaequate medische verzor ging beschikbaar is. Wanneer het een medisch advies betreft voor een patiënt op volle zee zonder dat ontsche ping direkt noodzakelijk is, blijkt meestal, dat het contact tussen schip en Radio Medische Dienst één of meer keren vervolgd moet wor den. In vele gevallen loopt het schip in zijn vaarroute een haven aan, waar de patiënt door een aldaar aanwezige arts eventueel verder kan worden behandeld, waarbij de adviezen van de Radio Medische Dienst en het ziekte verloop aan deze arts worden bekend ge maakt. In andere gevallen is de patiënt uit sluitend met het advies van de Radio Me dische Dienst geholpen. In het afgelopen jaar werden bij de Radio Medische Dienst zo'n zeshonderd adviezen verstrekt ten behoeve van ongeveer tweehon derdvijftig patiënten op zee. Voor speciale gevallen, die voorkomen onder de Nederlandse kust, beschikt de Radio Me dische Dienst over 'een zeventien-tal artsen, die bereid zijn per reddingboot, helikopter ol anderszins bij bijzondere omstandigheden van patiënt of schip naar het betreffende vaartuig te gaan om ter plaatse handelend te kunnen optreden. In het bijzonder de tankers hebben tegenwoor dig zo'n grote tonnage, dat het niet mogelijk is een Nederlandse haven aan te doen. Deze gelukkig sporadisch voorkomende nood gevallen worden beoordeeld en gecoördineerd door de adviserende arts van de Radio Me dische Dienst. Een nieuw aspect voor de Radio Medische Dienst worden de booreilanden. Met name is ons verzocht onze zorgen ook uit te strekken op de op deze booreilanden verblijvenden, bij ziekten en/of ongevallen. De organisatie van de Radio Medische Dienst zal hiervoor een kleine verandering moeten ondergaan. De on derhandelingen met de concessie-houders zijn in volle gang. Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. op 24 mei in de Buitensociëteit te Zwolle, werden vier E.H.B.O.-leden onderscheiden met de zilveren Dr. C. B. Tilanus Jr. me daille, t.w. de heer W. J. van Diermen uit Soest, de heer J. Maarschalkerweerd uit Zuilen, de heer W. de Groot uit Deventer en de heer H. Boersma uit Appingedam. De Dr. C. B. Tilanus Jr. medaille wordt jaar lijks in goud en zilver uitgereikt aan personen of instellingen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op E.H.B.O.-gebied. Met deze onderscheidingen wordt de nagedach tenis aan de stichter van de Koninklijke Ne- De Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O., de oudste en grootste vereniging op het gebied van de hulpverlening in Ne derland, is nog steeds groeiende en telt op het ogenblik ruim 36.000 leden. Het aantal afdelingen bedroeg eind vorig jaar 592. De toenemende belangstelling voor het E.H.B.O.-werk blijkt onder meer uit de grote toeloop van cursisten in 1967 niet minder dan 11.868. Ook het aantal jeugdcursussen breidt zich jaarlijks uit. Een verheugend verschijnsel, want met de opleiding van E.H.B.O.'ers kan niet vroeg genoeg worden begonnen. Het aantal E.H.B.O.-hulpposten bedraagt op het ogenblik 5694. Deze posten, uitgerust met de modernste hulpverleningsmaterialen, bevinden zich over het algemeen nabij plaat sen waar eerste hulp geregeld noodzakelijk blijkt. In 1967 werd 75.909 maal eerste hulp ver leend, waarbij de zogenaamde kleine onge vallen dan nog niet eens zijn meegerekend.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 3