Uit onze omgeving Axel Kerkdiensten DERDE SCHELDETUNNEL BIJ ANTWERPEN? AUTO IN KANAAL: twee slachtoffers Eindresultaat van „Kom over de Brug" nu bekend. Het gevaarlijke kruispunt St. Anna Vrachtauto's met minder brandstof naar Duitsland Ook dit jaar weer Toeristische V.V.V.-rondritten Weekend-diensten Axel verwacht uitzonderlijk drukke Pinksterdagen GESLAAGDEN PETRUS HONDIUS LYCEUM Aan het Petrus Hondius Lyceum te Terneu- zen zijn geslaagd voor het eind-examen hbs-b de volgende kandidaten R. van Altena, Terneuzen; P. J. Dees, Bier vliet; L. J. Fillet, Terneuzen; H. B. Hanny, Axel; P. J. M. Heynen, Terneuzen; D. C. Kayser, Zaamslag; J. L. Rammeloo, Sas van Gent; F. Ramondt, Sluiskil; J. M. V. Ver heem, Terneuzen; P. N. Verpoorte, Axel en M. L. de Vries, Terneuzen. Een kandidaat werd afgewezen. ZONDAG 2 JUNI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 en 3.00 uur Ds. A. Kuiper. Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 uur Ds. Heemskerk; 5 uur Ds. Zwaan van Zaamslag. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29 Winterregeling N.C.V.B. OP REIS Dinsdag maakten dertig dames van de N.C.V.B., afdeling Axel een reisje naar het Belgische Bokrijk. Tijdens een korte koffiepauze op de heenreis bezocht men in Turnhout de St. Pieterkerk. In Bokrijk zagen de dames het openlucht museum. In Antwerpen waar op het ogenblik aan de tweede verkeerstunnel onder de Schelde wordt gewerkt, moet nog een derde tunnel komen, zo meent de studiegroep voor de streek Schelde-Dijle, die een nieuw ontwikkelings plan heeft uitgewerkt. De studiegroep verwacht een geleidelijk sa menvloeien van de Antwerpse en Gentse ag glomeraties, waardoor een zuidelijk kracht veld van de delta van Rijn Maas en Schelde zal ontstaan. Het plan, dat aan het Belgische ministerie van openbare werken is toegezonden, acht een derde Scheldetunnel die het noordelijke ha vengebied met het industriegebied op de lin keroever verbindt, onontbeerlijk voor de goe de ontwikkeling van het gewest Antwerpen. Omstreeks drie uur in de nacht van zaterdag op zondag is een personenauto, bestuurd door de 46-jarige Th. Vroegop uit Sas van Gent, onder Zelzate ter hoogte van de fabriek Kuhl- mann in het kanaal gereden. De bestuurder en zijn 42-jarige vriend L. Velleman uit Rieme (B) zijn daarbij om het leven gekomen. De heer Vroegop was een bekende figuur onder de wekelijks Axel bezoekende markt kramers. Hij was de eigenaar van het rijden de winkelkraam „Jaantje". Schipper De Bakker van het Rotterdamse binnenschip Tempolis" zag de auto, die uit de richting Ertvelde kwam, de weg naar Zel zate inslaan. De wagen botste door onbekende oorzaak te gen de betonnen rand langs het kanaal, zwenkte om en reed via de muur van de fa briek en dwars door de rand het kanaal in. De schipper sloeg onmiddellijk alarm en spoedig waren behalve de brandweer ook de Gentse politie en rijkswacht uit Zelzate ter plaatse. Eerst over half zes in de morgen werd de auto boven water gehaald en vond men de twee lijken. Het verkeer moest geruime tijd worden omgelegd. Enige tijd geleden heeft het bestuur van Kom over de brug aan een Rekencentrum opdracht verstrekt om de gegevens van de aktie op een computer te verwerken en op deze wijze de eindstand te berekenen. Het juiste eindbedrag dat daarbij uit de bus kwam is een totaalopbrengst van 28.100.000,-, dat is ruim 8 miljoen bo ven het streefbedrag van de organisatoren van Kom over de brug. Contanten en toezeggingen. Men herinnert zich dat bij de opzet van de aktie steeds gepropageerd is dat men ook toezeggingen kon doen voor giften ineens of in termijnen. Daarvan is in ruime mate ge bruik gemaakt en wel tot een bedrag van 10.400.000, - Hiervan is inmiddels reeds de helft ontvangen. Gevoegd bij de directe giften, betekent dit dat men bij Kom over de brug reeds een bedrag van 23,2 miljoen heeft ontvanger). Nog te verwachten via de toe zeggingen op langere termijn zijn 4,9 miljoen waarvan een bedrag van 1,7 miljoen in de cember 1968 of nog enkele maanden later zal moeten worden geïnd. Recordhouder in dit opzicht is een toezegger in 40 termijnen (van 120,- elk!). Doorbetaling. Inmiddels is de uitbetaling ten behoeve van de projecten reeds begonnen. 43 projecten zijn geheel betaald en inmiddels in uitvoe ring. Van 33 projecten is de eerste termijn betaald en men kan dus aan het werk. De eerste uitbetaling van 42 andere projecten, die administratief rond zijn, is binnenkort te verwachten. De resterende projecten zijn over het algemeen bouwprojecten; het is duidelijk dat hierover verder overleg nodig is. Kostenpercentage Het staat inmiddels vast dat het kostenper centage van de aktie beneden 5% zal blijven; dat betekent dus dat tenminste 95 cent van elke gegeven gulden rechtstreeks voor het werk overzee zal kunnen worden aangewend. Dit percentage is uniek in de Nederlandse fondsenwerving. Maandagochtend half tien had op het kruis punt te St. Anna een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een personenauto. De vrachtauto werd bestuurd door F. A. van M. uit Breskens en de personenauto door M. J. S. uit Middelburg. De vrachtauto reed over de provinciale weg Terneuzen - Axel en de personenauto kwam over de nieuwe weg Hoek - St. Annapolder gereden. De bestuurder van de eerstgenoemde auto verleende op het gemelde kruispunt geen voorrang tengevolge waarvan een botsing ont stond. S. liep hierbij een shock op en werd zodanig aan het hoofd verwond, dat dokter Hoving, die de eerste hulp verleende, hem per ambulance naar het Julianaziekenhuis liet overbrengen. De vrachtauto en de per sonenauto werden zwaar beschadigd. Vrachtauto s, die op West Duitsland rijden, mogen met ingang van 1 juni a.s. niet meer dan 50 liter brandstof vrij invoeren. De Westduitse regering is tot deze beperking overgegaan ondanks de aanbeveling van de Europese Commissie van 10 oktober 1967 en het nieuwe voorstel van de commissie van 30 januari van dit jaar. Dit voorstel behelst de gelijkmaking van de voorschriften in EEG-verband ten aanzien van de vrijdom van belastingen bij de invoer van de zich in de reservoirs van bedrijfsautomobielen bevin dende brandstof. Deze onverwachte maatregel van de West duitse regering is van nadelige invloed op het Nederlandse wegvervoer en werkt niet in de geest van het EEG-verdrag, dat beoogt het doen vervagen van de grenzen binnen de EEG en hierdoor het oponthoud aan de grenzen te doen verdwijnen. De Contact-Commissie V.V.V.'s Oost Z.-VI. heeft, gezien het succes van het vorige jaar, besloten de toeristische rondritten door Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ook dit jaar weer te doen plaats vinden. Deze ritten kunnen individueel of in groeps verband worden gereden, zowel door auto mobilisten, bromfietsers, fietsers en zelfs wandelaars kunnen deelnemen, mits deze laatsten er meer dan één dag voor uittrekken. Maar de beloning is dan ook een fraaie wand- tegel, waarop in het midden de kaart van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen staat afgebeeld en daaromheen de gemeentewapens van de 10 deelnemende gemeenten. Wat moet een deelnemer doen I lij gaat naar het gemeentehuis van een der deelnemende gemeenten en vraagt daar een gratis deelnemerskaart. Met deze kaart brengt hij een bezoek aan alle daarop vermelde ge meenten en Iaat de kaart, als bewijs dat hij de betrefende gemeente heeft bezocht, in het gemeentehuis afstempelen met het gemeente stempel. Wanneer de kaart, voorzien van alle gemeen testempels, bij het kantoor van de streek- V.V.V. in Axel wordt getoond, ontvangt de deelnemer - eveneens gratis - de boven omschreven tegel. De samenwerkende gemeenten zijn - in al fabetische volgorde - Axel, Clinge, Graauw en Langendam, Hon- tenisse, Hulst, Koewacht, Overslag, Sint Jan steen, Vogelwaarde en Zaamslag. Er moet wel rekening mee worden gehouden, dat men de kaarten tijdens de openingsuren van de gemeentesecretarieën ter afstempeling moet aanbieden, al kan men in Sint Jansteen buiten de openingsuren terecht aan de wo ning van de burgemeester. In 1967 werden niet minder dan 167 tegels uitgereikt. De deelnemers aan deze rondritten kwamen uit letteijijk alle Nederlandse pro vincies en uit België. Verwacht mag worden, dat dit jaar de be langstelling nog groter zal zijn. ZO SLAAGT UW SMALFILM THUIS Binnen filmen gaat prima mits u: zorgt voor een goede filmlamp. Niet zwaait met uw filmcamera tijdens het filmen. Vermijdt spiegelende vlakken bij uw opname. Breng afwisseling in uw op name ga bijv. eens op een stoel staan. De meest ideale opname-afstand ligt tussen 2 en 4 meter. «w./v.V.V...V..1 U.L.O.-EXAMENS TE GOES Te Goes werd deze week weer een begin ge maakt met het afnemen van de mulo-examens. Voor het diploma B zijn o.a. geslaagd de da mes L. P. Dieleman te Axel en W. Buijze te Zaamslag en de heren J. J. Hoebé te Axel; E. A. Roose en J. J. Dieleman te Zaamslag. AANBESTEDING ZUIDSINGEL Dinsdagmorgen is aanbesteed het reconstru eren van de Zuidsingel met Ventweg en bij komende werkpn. Er waren twaalf inschrijvers: M. P. Hol, Hulst, 444.685; K. T. de Oude, Biervliet, 468.000; Gebroeders De Bokx, Terneuzen 465.900; Jansen en De Vos, Waterland kerkje, 459.400; Firma De Ruysscher en Zoon, Biervliet, 450.900; Aannemersbe- rijf Elk, Schoondijke, 470.000; Gebroeders Sponselee, Kloosterzande; 471.400; N.V. Mabuat, Zwijndrecht 472.000; W. J. de Bruyn, Terneuzen 475.280; Gebroeders H. M. H. v. d. Hemel, Biervliet, 477.000; M. P. Lucasse, Kloosterzande, 477.400; P. A. v. d. Elshout Zoon, Raamsdonkveer, 491.700. De reconstructie werd opgedragen aan de laagste inschrijver de Fa. M. P. Hol te Hulst. ITALIAANSE AMBASSADEUR BEZOCHT N.S.M. De Italiaanse ambassadeur in Den Haag heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Axel. Hij bezichtigde het bedrijf van de Nederlandse Stikstofmaatschappij, onderdeel van het Ita liaanse Montecatini-concern. De ambassadeur werd ontvangen door directie en stafleden van het bedrijf. AXELSE BEJAARDEN GAAN OP EXCURSIE De aktiviteitencommissie van het Trefpunt, organiseert op zaterdag 8 juni een excursie naar het recreatiegebied van de Braakman. Deze excursie is een aansluiting op een lezing over dit gebied door de heer Riemslag welke hij in oktober 1967 in het Trefpunt heeft gehouden. Het vertrek is gepland te 9.30 uur en men zal omstreeks 1 uur terug in Axel zijn. Men kan zich voor deze excursie opgeven tot en met woensdag 5 juni in het Trefpunt. De kosten waarin de koffie is inbegrepen bedragen 1, Hety zal voor de bejaarden zeker interessant zijn hier eens een kijkje onder de deskundige leiding van de heer Riemslag te nemen. UITSTAPJE C.P.B. AFDELING OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN De afdeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van de C.P.B. maakte dinsdag een uitstapje naar Zuid-Limburg. In Maastricht werd 's morgens koffie gedron ken. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten, de forellenkwekerij in Gulpen en het drielandenpunt in Vaals, 's Middags bracht een tochtje door klein Zwitserland het gezelschap in Valkenburg. De terugreis liep evenals de heenreis door de Belgische Kempen. GESLAAGD Voor het tweede en laatste deel van het patroonsexamen typografie slaagde te Utrecht de heer Jac. den Doelder alhier. DAMES VAN A.N.V.V.-BESTUUR KOMEN IN AXEL OP BEZOEK De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer zal op 6 en 7 juni a.s. in Vlissingen en Middelburg haar jaarlijks congres houden. Ter gelegenheid daarvan zal voor de dames een excursie door het zuidelijke deel van onze provincie worden georganiseerd. De dames zullen per bus uit Vlissingen vertrekken en daarna via Breskens een rit door West Z. Vlaanderen en de Braakman maken, waarna zij in Axel officieël door het gemeentebestuur zullen worden ontvangen. In de Jeugdherberg „Bleije Haghe" zal de lunch worden gebruikt, waarop na een bezichtiging van het Axelse recreatiegebied de terugreis naar Walcheren wordt gemaakt via Perkpolder - Kruiningen en de daar dan in dienst zijnde nieuwe dub beldekspont. 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. ARTSEN 1-2 JUNI Dokter Boor 3 JUNI Dokter Kok. TANDARTSEN Spreekuur zaterdag 10 - 10.30 uur en 18.00 18.30 uur zondag 12 12.30 uur. 1-2-3 JUNI P. Fijn van Draat, Leeuwen laan 58, Terneuzen. telefoon 2320. vervolg van pagina 1 gelegd. Dressuurbanen en oefenterreinen, ge luidsinstallatie en het „Speel Uw Spel" be zorgden het 12 man sterke bestuur handen vol werk. DERDE PINKSTERDAG WIELERSPORT Het nog vrij jonge Wielercomité Axel dat de laatste twee jaren enthousiast, werkt om ook de wielersport in Axel en omgeving weer leven in te blazen, heeft eveneens veel werk verzet om tijdens de Pinksterdagen de wieier- enthousiasten aan hun trekken te doen ko men. Naar men verwacht zullen aan de op derde Pinksterdag des middags te houden wielerkoers voor amateurs over 60 ronden (120 km) meer dan 80 renners deelnemen, afkomstig uit alle delen van Nederland van Vlissingen tot Dokkum. Het parcours dat voor deze middag is uitge zet is het bekende parcours zoals dat met enkele kleine wijzigingen steeds voorkomt en zoals dit ook bij de op tweede Paasdag ge organiseerde koers werd verreden. Bij goed weer mag men zeker ook voor deze koers met een zo grote deelname van ren ners een grote belangstelling verwachten. Dank zij de medewerking van een plaatselijk garagebedrijf is het mogelijk om aan de start van de wielerwedstrijd nog een extra attractie te verbinden. De echte originele „Bromsnor" van de televisie zal deze middag in levende lijve in Axel verschijnen en het startschot voor deze wielerwedstrijd lossen. VERDERE ATTRACTIE'S Zoals de laatste jaren gebruikelijk vindt men op het parkeerterrein bij de Oranjestraat - officieël thans Hofplein geheten - weer het vermaakspark met attracties voor jong en oud..., waarbij dan ook aan de kleintjes is gedacht in de vorm van een kinderdraai molen, de autoscooter enz. Ook hier is weer enige vernieuwing en uitbreiding, terwijl frites en wafelkraam als steeds ook voor de inwendige mens zorg dragen. Wanneer het weer verder gaat zoals dit de laatste dagen is verbeterd dan zal ongetwijfeld ook het zwembad zich in deze vakantiedagen in een druk bezoek mogen verheugen en ver frissing en vertier kunnen bieden aan allen die zeker in de middaguren Axels straten wat te warm mochten vinden. Voor de voetballiefhebbers is er verder op tweede Pinksterdag ook weer de traditionele voetbalwedstrijd, die toch steeds naast andere evenementen een eigen plaatsje inneemt en de trouwe supporters naar de fraaie terreinen van de v.v. „Axel" lokt. Axel zal deze mid dag spelen tegen Concordia S.V.D. SHOWS EN DEMONSTRATIES Wanneer u tussen dit alles door nog wat tijd over mocht hebben dan zijn er ook nog diverse Axelse zaken waar u eens een kijkje kunt gaan nemen, en met het vakantieseizoen in het vooruitzicht willen wij hier dan met name noemen de vakantie- en caravan-show van de Fa. Meijer en de autoshow van Garage Cito. Alles bijeen dunkt ons meer dan voldoende om uw vrije tijd flink te kunnen vullen wan neer u deze Pinksterdagen in Axel blijft of naar Axel toekomt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2