ZATERDAG 11 MEI 1968 82e Jaargang no. 33Frankering bij abonnement, AXEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Gemeenteraad van Axel besluit tot deelname in kontrole op luchtverontreiniging De raad van Axel kwam vrijdag 3 mei in vergadering bijeen. Voorzitter Burgemeester M. K Gemeentesekretaris P. G. van Aanwezig van Dijke Sekretaris den Bosse. Leden de heren J. Bouman, P Dekker, J. Dieleman, J. den Doelder, M. t Gilde, E. A. Maas, D. J. Oggel, J. Vink, A. de Waard en J. C. van Luijk. Afwezig met kennisgeving de heer K. Hame link. Opening de Voorzitter opende de verga dering met het ambtsgebed. Notulen de notulen van de vergadering van 19 maart werden onveranderd vastgesteld. Ingekomenstukken en mededelingen De heer Oggel vraagt naar aanleiding van het schrijven van de heer F. E. Maes niet akkoord te gaan met de voorstellen om tot verkoop over te gaan voor reconstructie van de Zuidsingel en wat het standpunt in deze is van B. en W. De Voorzitter antwoordt dat het voorstel zoals dit door de heer Maes is gedaan niet aanvaardbaar is, maar we hopen dat het toch tot een vergelijk zal komen. De heer J. Dieleman zegt dat het antwoord op zijn vraag in de vorige vergadering ge steld over het gevaar bij de vijver in plan Oost hem niet tevreden stelt. Er is daar voor de kinderen een groot gevaar, waarom hier geen afrastering, bij de eendenvijver is er toch ook een hekwerk. De heer Van Luijk: zegt bang te zijn dat het hier zal worden als het bekende spreekwoord „als het kalf verdronken is dempt men de put". De Voorzitter vindt de beantwoording van de door de heer Dieleman gestelde vraag juist. Over een lage afrastering klimmen ze heen en een hoge afrastering is een ontsiering welke we daar niet kunnen hebben. In de eerste plaats berust de zorg voor de kinderen bij de ouders, ook wanneer we stra ten leggen schuilt daar een gevaar in voor kinderen. Mogelijk kunnen we achter de woningen een afrastering plaatsen. Wij zullen dit nader be zien, de begroeiing kan daar misschien een goede camouflage aan geven. Hierna worden ingekomen stukken en mede delingen voor kennisgeving aangenomen. Voorstel tot het toekennen van een pensioen verhoging met ingang van 1 januari 1968 aan hen, wier pensioenen ten laste van de gemeente komen, voorstel tot vaststelling van de exploitatie vergoeding der bijzondere lagere scholen over het jaar 1966 met verrekening ontvangen voorschotten en vaststelling van de vergoe ding vakonderwijs over het jaar 1966 en een voorstel tot het vaststellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Ziektekosten voorziening ten behoeve van Ambtenaren in dienst der gemeeniten in Zeeland, worden zonder bespreking aangenomen. Voorstel tot verkoop aan het Waterschap Axeler Ambacht van een gedeelte sloot, een gedeelte zijkantdijk en 14 populieren van de Zaamslagseweg. De heer Oggel zegt dat deze grond bijna voor niets wordt verkocht. Wanneer de provincie deze weg nog eens overneemt, kunnen wij dan niet in moeilijk heden komen omdat dan voor het recht trek ken van het rijwielpad geen grond meer be schikbaar is en dan mogelijk grond voor een dure prijs terug moeten kopen. Wethouder IJsebaert wijst er op dat grond- verkopen tussen Overheidsinstanties onder ling steeds' tegen lage prijzen geschiedt, ook wij hebben van het Waterschap wel eens grond gekocht voor lage prijs. De Voorzitter voegt er nog aan toe dat het een goede zaak zou zijn wanneer deze weg door de provincie kon worden overgenomen. Er zijn wel eens besprekingen met de pro vincie over overname geweest maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Mogelijk kan dit nog eens gebeuren door ruil met een ander stuk weg. Hierna wordt dit voorstel aangenomen. Voorstel tot verkoop van een perceel bouw grond, gelegen aan de van Middelhovenstraat, aan de heer P. Koekkoek te Axel en een voorstel tot aankoop van de woning Schut tershofstraat 11 van de heer K. Ie Feber te axel werden zonder bespreking aangenomen. Voorstel tot deelname in de betaling van de kosten van metingen naar de luchtverontrei niging. De heer Maas zegt tegen dit voorstel zoals het hier ligt ernstig bezwaar te hebben, de vervuiling wordt veroorzaakt door de in dustrieën en de controle erop moet door de bevolking worden betaald dit vind ik niet juist. Laat de industrie dit zelf controleren en maatregelen nemen. De heer Oggel is het met de heer Maas eens; laat de veroorzaker zelf controleren. De Voorzitter stelt dat het hier een incidentele regeling betreft, de bedoeling is binnenkort met een gemeenschappelijke regeling te ko men. Er wordt nu wel gezegd dat de industrie de veroorzaker is maar ook het steeds drukker wordende wegverkeer en de verstedelijking met de verbrandingsresten van de woning verwarming spelen zeker ook een rol in de vervuiling. Ook de buitenlandse industrieën niet ver hier vandaan hebben een aandeel er in. De in dustrieën hebben zelf gecontroleerd en maat regelen genomen om de vervuiling te voor komen. In de eerste plaats is de controle een over heidstaak, omdat het gaat om de volksgezond heid. Vandaar dit voorstel om door te gaan met metingen. Zo als uit het voorstel blijkt komt de helft van de kosten voor rekening van de provincie de andere helft voor de gemeenten. Voor Axel zal dit een bedrag zijn van onge veer 2500 gulden. Na deze mededelingen van de voorzitter wordt dit voorstel aangenomen. Voorstel tot het garanderen van een geld lening, aan te gaan door de Katholieke Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwvereniging, te Hulst, ten behoeve van de stichting van 22 premiewoningen in plan west. De heer Oggel zegt dat zijn fractie bezwaar heeft tegen dit voorstel, er wordt door parti culieren gebouwd, daarna worden ze door een woningbouwvereniging overgenomen en dan wort aan de gemeente een garantie gevraagd. Als wij doorgaan met garanties verlenen denk ik dat we in de toekomst voor moeilijkheden' komen te staan. Zou het niet mogelijk zijn iemand van de ge meente in de raad van commissarissen te krij gen waardoor een beter inzicht in de gang van zaken verkregen wordt. De heer Van Luijk is blij dat deze woningen zijn gebouwd daar zij voorzien in een be hoefte, maar schept deze garantie geen pre cedenten De heer Dieleman heeft uit de woorden van de heer Oggel begrepen dat deze iemand in de woningbouwvereniging wil hebben, maar of dit enig voordeel heeft weet spreker niet, bij de waterleiding waren ook de gemeenten vertegenwoordigd maar toch liep het fout. De Voorzitter zegt dat er hier over de bouw een misverstand is, het is niet zo dat deze woningen door een particulier zijn gebouwd en daarna zijn overgedragen aan de woning bouwvereniging. De bouwer moest om een of andere reden van de bouw van de woningen afzien terwijl de premieregeling reeds in orde was. Daar wij deze woningen in Axel goed konden gebruiken is de betreffende woningbouw vereniging overgegaan tot de bouw, dit op initiatief van B. en W. Het zijn goede en niet te dure woningen, er zijn reeds 16 van de 22 woningen verhuurd. Ingevolge de Woningwet hebben wij het toe zicht op deze woningen. Deze woningbouwvereniging is in een korte tijd snel gegroeid door overname van wonin gen van de gemeenten, waardoor de admini stratie achterop was geraakt maar dit is nu weggewerkt. Uit gesprekken welke wij hebben gehad met het bestuur van de vereniging is ons gebleken dat zij in principe bereid is een lid van de gemeente in de raad van commissarissen op te nemen. Een gevaar van te veel woningen is er bij ons zeker nog niet. Volgens een E.T.I.-rapport van drie jaar ge leden heeft Axel bij een geleidelijke groei een behoefte van 140 woningen per jaar, maar dit rapport is aan een doorlichting toe, daar de groei groter is dan in het rapport was gesteld. De heer Oggel was er niet mee bekend, dat de bouw zo tot stand was gekomen. Het voorstel wordt aangenomen. Een voorstel tot aankoop van een gedeelte voortuin van de heer J. Franse te Axel ten behoeve van de reconstructie van de Zuid singel; een voorstel tot aankoop van een ge deelte voortuin van de heer E. J. Boeding te Axel ten behoeve van de reconstructie van de Zuidsingel; een voorstel tot ruiling van grond en overige transactie met de heer R. L. van Waterschoot, Zuidsingel 24 te Axel, ter verkrijging van een gedeelte voortuin ten behoeve van de reconstructie van de Zuidsin gel; een voorstel tot het garanderen van een geldlening te sluiten door de Stichting Alge meen Bejaardencentrum Axel, ten behoeve van de bouw van een pensiontehuis voor be jaarden annex bejaardenwoningen; (en een voorstel tot het toekennen van een salaris verhoging van 1 Vl% per 1 mei 1968, als mede tot het toekennen van een uitkering ineens over de periode van 1 januari 1968 tot 1 mei 1968, aan het personeel der ge meente Axel werden zonder bespreking aan genomen. Voorstel tot het benoemen van de heer J. F. de Haas, dierenarts te Zaamslag, tot Di recteur van de Vleeskeuringskring Axel. De heer Oggel zegt dat hij liever punt 18 behandeld had gezien. Wanneer wij dit voor stel aannemen dan zitten wij aan het volgen de vast. Spreker vraagt daarom of het mogelijk is de punten 17 en 18 gelijktijdig in behande ling te nemen. De Voorzitter heeft hiertegen geen bezwaar, waarna de heer Oggel er op wijst dat er een tekort is op de keuringsdienst van 17700, - en op de centrale noodslachtplaats van 11500,- Sprekers fractie stelt voor dit voorstel terug te nemen en de dienst door te lichten om mogelijk de kosten te drukken. Misschien is er een mogelijkheid om te ko men tot samenvoeging van een andere keu ringskring. Als de directeur van de keuringskring Ter- neuzen ook hier deze functie had zou dit kostenvermindering kunnen zijn. Gezien de brief van de gezamenlijke vlees verwerkende bedrijven is het beter deze ver hogingen niet door te laten gaan. De verhogingen zijn voor het grootste deel afgewend op de handel zodat dit voor de Axelse bedrijven hun concurrentie benadeeld. De keuringskosten komen nu hoger te liggen dan in Hulst. De tekorten op deze dienst worden nu, op 10% na, in een keer weggewerkt, is dit nu wel nodig. Het buitengewoon tarief is in het voorstel komen te vervallen, is het wel verstandig dit te doen. De heer Dieleman vraagt of het B. en W. bekend is hoe de keuringsionen in de andere keuringskringen zijn. De heer Van Luijk zegt dat de cijfers welke door de heer Oggel zijn genoemd niet juist zijn, deze zijn 15000,- en 11500,-. Het is een dure dienst. We moeten streven naar een grotere concen tratie waardoor men tot lagere keurings kosten kan komen. Als de verhogingen op de consument gaan drukken zal spreker tegen stemmen. De Voorzitter zegt dat de cijfers door de heer Van Luijk de juiste zijn, die zijn aan de loonsverhogingen aangepast. Door de overheid is een voorstel in studie om de keuringen te laten verrichten door de dierenartsen zelf waardoor dan een vol amb telijke dienst ontstaat, maar of dit goedkoper zal zijn betwijfel ik. Wat het samengaan met andere keuringskrin gen betreft, het is wel typisch dat dit van de heer Oggel komt daar deze anders altijd een voorstander is van zelfstandigheid. De Voorzitter geeft hierna vergelijkende cij fers uit de andere kringen, waaruit blijkt dat de verschillen niet groot zijn, en Axel zeker niet uit de toon valt. Onze tarieven zijn sinds 1965 niet meer ge wijzigd en wij achten het nu nodig dit te doen. Van de brief van de gezamenlijke vleesver werkende bedrijven zijn we niet erg onder de indruk gekomen. De verhogingen van de keurlonen bedragen voor invoer vlees 1 cent per kilo, voor var kens 4 cent en voor runderen 3 cent. Wanneer wij deze cijfers zien blijkt dit geen 44% te zijn. De Voorzitter zou het niet correct hebben ge vonden dit direkteurschap aan te bieden aan een direkteur uit een andere keuringskring en de heer De Haas die altijd plaatsvervan gend direkteur was, te passeren. De heer Oggel dringt er op aan dat een en ander niet tot gevolg heeft dat de Axelse han del er nadeel van kan ondervinden. Zijn bezwaren zijn door de bespreking een eind weggenomen maar hij wil er nog even op wijzen dat het voortaan beter zal zijn niet meer te wachten tot dat men met zulke grote verhogingen moet komen. De heer De Waard is met de beantwoording niet bevredigd, met de brief van de vlees verwerkende bedrijven is geen rekening ge houden. Deze zien de verhoging als een belemmering voor hun handel. Is aan de direkteur van Terneuzen gevraagd of deze belangstelling had voor deze functie. De Voorzitter antwoordde dat het hem niet gevraagd is, het ligt voor de hand dat men zich eerst wendt tot degene die er het meest voor in aanmerking komt. Dit was de heer De Haas die plaatsvervan gend was en deze konden wij zeker niet pas seren. De beide voorstellen worden hierna aange nomen. RONDVRAAGD De heer Dieleman zegt een kijkje op Spui te hebben genomen en hierbij was het hem op gevallen dat de Sparkstraat er zeer slecht bij ligt. Is het mogelijk hier op korte tijd ver andering aan te brengen Wethouder IJsebaert is er ook geweest. Er moet inderdaad iets aan gedaan worden. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering met het dankgebed. Snel beslissing over vaste oeververbinding Minister Bakker is van mening, dat de be slissing over het meest gewenste tracé voor een vaste oeververbinding over of onder de Westerschelde zo snel mogelijk zal moeten worden genomen. Hierbij zijn echter niet uit sluitend planologische aspecten in het geding, zo zegt hij in zijn memorie van antwoord op de in het voorlopig verslag betreffende de be groting van verkeer en waterstaat gestelde vraag. In deze gecompliceerde materie spelen vele vraagstukken op het gebied van scheepvaart, bodemgesteldheid, bodemligging en water- loopkunde een rol, terwijl van de verschillen de mogelijke tracés de financiële en econo mische consequenties nader in aanmerking zullen moeten worden gomen. Tenslotte is ook overleg met België noodzakelijk, zo merkt de minister verder op. Minister Bakker verwijst voorts naar zijn antwoord aan een aantal tweede-kamerleden, dat een en ander nog veel studie en intensief interdepartemen taal overleg vraagt. Hij zegt daarom dat het hem niet mogelijk is reeds met enige nauwkeurigheid aan te ge ven op welk tijdstip een beslissing omtrent een daadwerkelijke bouw van een vaste oever verbinding zou kunnen vallen. In het voor lopig verslag was namelijk gevraagd of de minister de opvatting van de hoofdingenieur directeur Zeeland van de rijkswaterstaat deelt, dat de beslissing over een vaste oeververbin ding uiterlijk in 1970 zal vallen. (P.Z.C.) Twee personenauto's botsten Op de kruising van de mr Haarmanweg met de provinciale weg Zaamslag-Hoek onder de gemeente Terneuzen zijn dinsdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing geko men. De auto bestuurd door mevrouw F. C. R.-H. uit Sluiskil kwam tegen een lantaarn paal en vervolgens op een vluchtheuvel te recht. Het voertuig werd totaal vernield. Het ongeluk gebeurde, doordat J. van D. uit Sluis kil die de andere auto bestuurde, zonder voorrang te verlenen de kruising opreed. Zo wel van D. als mevrouw R. werden naar het Sint-Elizabethziekenhuis in Sluiskil gebracht. Hun verwondingen zijn niet van ernstige aard. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en administratie: Axel, Markt 12, tel. (01155) 1246 en 1646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden 1, elk woord meer 15 cent.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1