Moeilijkheden VINK -AXEL 1 PROFITEER VAN ONZE NALEVERINGS ORDER Honderden nieuwe Mantels Mantelkostuums Japonnen v.a. Terlenka dames regenmantels Regenjassen met uw ADRESSENSYSTEEM ot VERENIGINGSADMINISTRATIE 59,75 69,75 25,00 tientallen kleuren en modellen 45,00 KOSTUUMS 89,75 JONGENS KOSTUUMS KOLBERTS PANTALONS 49,75 2 Bij ons staat moderne ADRESSOGRAPH-apparatuur te uwer beschikking. Ook voor het ponsen van uw adresplaatjes. Vraagt u gerust eens inlichtingen. DRUKKERIJ - BOEKHANDEL tel. 1646 't Herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen A. het goedkeuringsmerk, gedurende het jaar 1968 te bezigen, zal zijn bij de keuring en herkeuring van maten, gewich ten en meetwerktuigen, de hoofdletter D in fan- tasievorm B. voor de herkeuring van maten, gewichten en meet werktuigen zal dit jaar zitting worden gehouden in de voormalige technische school, Kerkdreef 16, Axel op woensdag 29 mei 1968 van 9.15 - 12 en van 13-17 uur; op donderdag 30 mei 1968 van 9-11 uur. Aan belanghebbenden wordt in herinnering ge bracht 1. aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waar op de maten, gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring aangeboden kunnen worden. Men hou- de zich, in zijn eigen belang aan dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplich ting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen. 2. maten, gewichten en meetwerktuigen moeten schoon, droog en roestvrij worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; ijzeren maten dienen van binnen en van buiten geverfd te zijn, koperen gewichten afgewassen en ook de gaten gereinigd; ijzeren gewichten mogen niet gepot lood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie 3. aan herkeuring onderworpen maten, gewichten en meetwerktuigen moeten vóór 1 oktober 1968 ge stempeld zijn met de Ietter D bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, bestaat nog gelegenheid maten, gewichten en meetwerktuigen te laten herkeuren aan het IJk- kantoor te Dordrecht, Hugo de Grootplein 1 elke woensdag, geen openbare feestdag zijnde, van 9-12 en van 13.30- 16.30 uur; 4. maten, gewichten en meetwerktuigen, die gestem peld zijn met het afkeuringsmerk jlf], mogen niet in winkels, enz. worden teruggebracht 5. ten bate van 's rijks schatkist moet voor het on derzoek der maten, gewichten en meetwerktuigen keurloon en voor het justeren der gewichten justeerloon worden betaald 6. milligramgewichten kunnen niet op de herijkzit- ting doch uitsluitend aan het ijkkantoor ter her keuring worden aangeboden. De gezegelde enve loppe, afgegeven bij de vorige verificatie, moet met de gewichten franco per post worden opge zonden, daar deze anders moeten voldoen aan de eisen, welke aan nieuwe gewichten worden ge steld. Voor elk gewicht moet op postrekening no. 507584 van Ijkkantoor Dordrecht een bedrag van 50 cent worden gestort. Axel, 24 april 1968 Burgemeester en Wethouders van Axel, De Secretaris, De Burgemeester, P. G. v. d. Bosse. M. K. van Dijke. 1 in Wol, Trevira, Terlenka vanaf vanaf Terlenka Diolen Trevira Tergal Zeelands grootste speciaalzaak in Dames- en Herenkonfektie I V*\SX\WWNNN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 4