Voor sportieve aktieve mensen Marktonderzoek en Midden- en Kleinbedrijf Bij marktonderzoek hebben wij te maken met alle activiteiten, die betrekking hebben op het brengen van goederen en diensten van de producent naar de consument. De ondernemers in het midden- en klein bedrijf zijn direct betrokken bij dit goederen en dienstentransport. Zij vormen daarbij een zeer belangrijke schakel. Hoe groter hun aandeel daarin, des te beter gaat het hun. Daarom moeten zij zich, ook in hun eigen belang, sterk voor marktonderzoek interes seren. Een markt bestaat uit een aantal factoren, waaronder, „vraag" en „aanbod", en de „ka nalen", waarlangs de aangeboden en ge vraagde goederen en diensten op de plaats van bestemming worden gebracht (de distri butie-kanalen). Deze factoren, men ervaart het in deze tijd, zijn niet constant. Integendeel, zij zijn zeer dynamisch. Daarom moet een ondernemer regelmatig en systematisch de bewegingen van de marktfactoren blijven observeren. De marktbewegingen van vandaag kunnen al aan wijzingen bevatten voor de markt van mor gen. „Een gewaarschuwd man telt voor twee". Er bestaan verschillende vormen van markt onderzoek. Al naargelang het doel, dat de ondernemer zich stelt, moet hij daaruit een keuze maken. Bijv. Consumentenonderzoek als hij wil weten welke mensen en behoef ten de consumenten hebben. Produktenonderzoek als hij wil weten, of er voldende mogelijk heden zijn om een bepaald produkt of be paalde dienst te introduceren, of de le vering ervan uit te breiden en onder welke voorwaarden dit tot succes kan leiden. Concurrentie-onderzoek als hij wil weten of en hoe het eigen be drijf zich sterker zou kunnen ontwikkelen bij de bestaande concurrentie-verhoudin- gen. Onderzoek van distributie-kanalen als hij wil weten met welke verkoopmetho de betere resultaten zouden zijn te behalen. Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat de ondernemer niet kan volstaan met het toe passen van handigheidjes, in welke vorm dan ook, om de verbruiker te bewegen in het be lang van zijn onderneming te handelen. Het gaat om de bekwaamheid, gesteund door de uit marktonderzoek verkregen informaties, waarmede hij zijn diensten en produkten vorm geeft en aan de klant aanbiedt. Goede en bruikbare informaties uit markt onderzoek kunnen alleen worden verkregen, als er methodisch en systematisch wordt on derzocht. Tevoren moet dus een duidelijk schema worden gemaakt van o.a. welk doel men wil bereiken; welke gegevens nodig zijn en uit welke kring die moeten worden ver kregen. Zo'n kring is dikwijls geografisch be perkt. Een ondernemer moet niet „verder springen dan zijn polsstok lang is". De vereiste gegevens kunnen o.m. worden verkregen uit a) eigen gegevens, o.a. uit de zelf gehouden enquête en de eigen klanten-administra tie. b) publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijvoorbeeld, over de ge zinsbestedingen. c) publikaties van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Bijvoor beeld over het omzetverloop in diverse branches. d) gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente-secretarieën. Bijvoorbeeld over geboorten, huwelijken etc. e) publikaties in de vakbladen en de andere publiciteitsmedia. Bijvoorbeeld over pro dukten en leveranciers. Als de gegevens binnen zijn, moeten die wor den verwerkt en bruikbaar worden gemaakt voor het doel, dat de ondernemer zich heeft gesteld. Als dit is gebeurd, zal aan de hand van de verkregen informaties worden beslist op welke punten het verkoopbeleid dient te worden aangepast. Marktonderzoek behoeft niet persé kostbaar te zijn. Behalve uit de hierboven genoemde „bronnen", kunnen belangrijke gegevens worden verkregen door enquêtering van de eigen klantenkring. De klant zal het waarderen, als er met zijn verlangens rekening wordt gehouden. Waar om hem of haar dan niet gevraagd, of men tevreden is en wat men eventueel gaarne ver anderd zou willen zien. Het feit alleen al, dat u aan de verlangens tegemoet wilt komen, zal weldadig aandoen. Over „marktonderzoek" valt nog meer te vertellen, dan in dit artikel is gedaan. Wilt u er meer van weten, informeer dan eens bij uw organisatie, of bij de voorlichtings-insti- tuten, waaronder de rijksconsulenten voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme, het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en de Bondsconsulenten. MADE IN JAPAN van prullige koopwaar tot kwaliteitsprodukten Een lekkende vulpen of een weigerende aan steker was enige tijd geleden voldoende om vrienden en kennissen de kreet „Made in Japan" te ontlokken.' Men vond de produk ten uit Japan doorgaans nog niet eens de lage prijs waard en beschouwde deze als min derwaardige imitaties van de westerse. Te genwoordig heeft diezelfde opmerking de te genovergestelde betekenis. De Japanners pro duceren thans horloges, transistorradio's, grote en kleine televisietoestellen, motor fietsen, en olietankers van driehonderdduizend ton, om maar enkele van hun paradepaardjes te noemen. Zij hebben thans een uitstekende naam. Hoe is die ommekeer tot stand ge komen De eerste buitenlandse handelaren die in het midden van de negentiende eeuw naar Japan kwamen, bezaten weinig financiële middelen. Zij waren er op uit om snel en gemakkelijk geld te verdienen. De Japanners, die totaal onbekend waren met de grillen van de exporthandel, kwamen al spoedig tot de gedachte, dat de westerse wereld slechts de goedkoopste en meest prullige goederen wil de hebben. De talloze, vaak in allerijl opge zette fabrieken produceerden artikelen, welke ook in de ogen van de Japanners gewoon als rommel konden worden beschouwd. In Japan, zo schrijft Het Beste in een re portage over dit exportland bij uitstek, wo nen honderd miljoen mensen op een opper vlakte, die slechts elf maal groter is dan ons land. Het heeft weinig andere hulpbronnen tot zijn beschikking dan regenval en man kracht. Toen de nederlaag van het land in 1945 een feit was, stond men voor de gi gantische taak om de bestaande industrieën, die voornamelijk voor oorlogsdoeleinden hadden gewerkt, op een meer constructieve wijze dienstbaar te maken aan het land. De circa 500.000 Amerikanen en hun gezinnen, die na de capitulatie voet aan wal hadden gezet, hadden weinig gelegenheid hun soldij te besteden. Slimme Japanners, die de wel voorziene legerwinkels zagen, lieten geen tijd verloren gaan. Weldra begonnen de door de oorlog gehavende fabrieken, mooie textiel- waren, verrekijkers en camera's van een uit zonderlijk hoge kwaliteit te produceren. Wei nig mensen hadden tijdens de oorlog beseft, hoe goed bijvoorbeeld de Japanse lenzen waren. Het Japanse oorlogsapparaat had er gedurende de oorlog een enorme behoefte aan. Na de capitulatie moest de Nikon Com pany, de grootste lenzenfabriek van Japan, ongeveer 25.000 arbeiders, die aan oorlogs contracten werkten, ontslaan. Men kreeg van Dodelijk ongeval bij de Braakman Vorige week vrijdag kwam een 37-jarige vrouw uit 's-Gravenhage bij een verkeers ongeluk op de provinciale weg tussen Hoek en Biervliet om het leven. De auto waarin mevrouw J. F. Blanke-Hoefman zat, botste met grote snelheid tegen een met 4 ton zand geladen vrachtauto. Haar man, de heer J. Blanke, die de auto bestuurde, werd levens gevaarlijk gewond overgebracht naar het Julianaziekenhuis te Terneuzen. Om half drie botste de personenauto op het kruispunt provincale weg - Braakmanweg- Spanjaardsweg achterop de vrachtwagen, be stuurd door P. S. uit Sluiskil. De vracht wagen, die uit de richting Biervliet kwam, stond op het punt de Braakmanweg in te draaien en had volgens getuigen normaal rich ting aangegeven. De vrouw overleed ter plaatse, kort na het ongeluk. Zij is moeder van drie kinderen. de bezettingsautoriteiten echter de kans om weer mensen aan te trekken en produkten voor vreedzamer doeleinden aan te trekken. Spoedig kwamen de eerste Nikon camera's op de markt, die samen met vele andere mer ken, hun niet meer te stuiten opmars over de hele wereld begonnen. De concurrentie met Duitsland, een van de weinige landen met een grote naam op het gebied van de optische industrie, is nog steeds in volle he vigheid aan de gang. Andere belangrijke feiten zijn de voor ons westerlingen welhaast onbegrijpelijk goede samenwerking tussen regering en industrie, evenals trouwens de saamhorigheid tussen de verschillende industrieën onderling, die meer als een team dan als concurrenten werken. Japan kent voorts de zogenaamde „kwaliteits controlekringen", waarin werkers van hoog tot laag zijn vertegenwoordigd en die een be langrijk aandeel leveren in de handhaving van de kwaliteit van het produkt. De man (of de vrouw) aan de lopende band heeft in Japan dezelfde stem als bij ons een zwaar betaalde efficiëncy-expert. De ontwikkeling van de Japanse industrie is allerminst ontbloot van de spreekwoordelijke oosterse wijsheid. Wijsheid, die thans door de industrieën uit het westen, met behulp van studiereizen en zakentrips, langzamer hand wordt begrepen. TOERISTISCH NIEUWS UIT BELGIE ANTWERPEN, SEIZOEN 1968 Dit jaar presenteert Antwerpen aan haar be zoekers een boeket culturele evenementen van hoge klasse, nog uitgebreider dan vorig jaar. Het INTERNATIONAAL THEATERFES TIVAL gaat door tot 11 juni 1968 met op het programma Goldoni - Johan Nestroy - R. Thoelen - Schiller Uitgevoerd door het Piccolo teatre di Milano, das Burgtheater von Wien, het Reizend Volkstheater van Antwerpen en het Düsseldorfer Schauspielhaus. „Der Niebelungenring" wordt opgevoerd met medewerking van buitenlandse akteurs. Op 10 mei „Rheingold", 17 mei „Die Wal- küre", 24 mei „Siegfried" en op 31 mei „Götterdammerung" Zoals steeds zal „Het Reizend Volkstheater" verscheidene voorstellingen geven, in het ka der van het Internationaal Theaterfestival, in het Openluchttheater van het Rivierenhof en in het Rubenshuis. Het jaar 1968 wordt voor Antwerpen een belangrijk tentoonstellingsjaar. Tot 29 sep tember 1968 exposeert Zweden in HET NA TIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM (,Het Steen') de schatten, gevonden in het 17de eeuwse oorlogsschip „Wasa". Na het succes, dat de tentoonstelling van tekeningen van Joris Minne boekte in het prentenkabinet, presenteert HET FOLKLO- REMUSEUM, in samenwerking met de „Slovenski Ethnografski Muzej", een collectie geschilderde borden in „honingraat vorm". HET MUSEUM PLANTIJN EN MORETUS exposeert in mei en juni het werk van Jan van Krimpen. De merkwaardige tentoonstelling „Contras ten 47-67", die dertig hedendaagse Bel gische kunstenaars voorstelt, blijft geopend tot 18 mei in het PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. Van 18 mei tot 8 september 1968 wordt in het PARK VAN HET RIVIERENHOF te DEURNE een tentoonstelling gehouden „Ge schiedenis en techniek van de diamant". In het „VLEESHUIS" is de tentoonstelling van muziekinstrumenten wegens grote be langstelling uit binnen- en buitenland ver lengd tot september a.s. De 125ste verjaardag van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde wordt gevierd met tal van feestelijkheden, waarvan de be langrijkste zijn een tentoonstelling „Van diverse plui mage, tien eeuwen ornitologische lite ratuur" (tot 20 mei) en een expositie „Bedreigde Natuur" (van 13 september tot 2 oktober 1968). Bekendmaking Nationale Doden-herdenking op zaterdag 4 mei 1968 De burgemeester van Axel maakt bekend, dat op ZATERDAG, 4 MEI 1968 des avonds om 8.00 uur de NATIONALE DODEN HERDENKING zal worden gehouden bij het Poolse monument aan de Oranjestraat. Hij nodigt de inwoners uit tjfaï rxiSF/arzsmm 1. bij deze herdenking aanwezig te zijn 2. deel te nemen aan de bloemenhulde ter herdenking van de gevallenen, door het leggen van een eenvoudig tuiltje bloemen bij het Poolse Monument 3. om 8.00 uur precies TWEE MINUTEN van VOLKOMEN STILTE in acht te nemen 4. van des avonds 6.00 uur tot ZONS ONDERGANG de vlaggen halfstok te hangen 5. van des avonds 6.00 uur tot 9.00 uur GEEN openbare vermakelijkheden te hou den 6. die avond GEEN lichtreklames te doen branden. Ter inleiding van deze dodenherdenking zul len van kwart vóór acht tot 30 seconden vóór acht uur de kerkklokken luiden. Om 7.58 uur zal hij namens het gemeente bestuur een krans leggen bij het Poolse mo nument. Axel, 23 april 1968 De Burgemeester van Axel, M. K. van Dijke. Van 4 juli tot 4 augustus 1968 een collectie van het ENTHNOGRAFISCH MUSEUM, onder het thema „Het Dier in de niet- Europese kunst". Op 17 juni e.k. wordt het „NATUURHIS TORISCH MUSEUM DR. HENRI VAN HEURCK" geopend en in december, als hoogtepunt van dit feestjaar, het planetarium. Tenslotte wordt ter gelegenheid van het Uilenspiegeljaar een grote tentoonstelling gehouden in HET FOLKLOREMUSEUM, getiteld „Uilenspiegel in Europa in tekenin gen en boeken". Opening 29 september 1968. Inlichtingen verstrekt het NATIONAAL BELGISCH VERKEERSBUREAU, Leidse- plein 7 te Amsterdam (tel. 020-24.59.59). HEIST EN KNOKKE ^UCHT^EDEN 1968" De resp. gemeentebesturen van Heist en Knokke en verscheidene elektriciteitsmaat schappijen hebben dit jaar gezorgd voor een lichtende noot aan de Belgische kust alle voorname punten, het strand en de zeedijk van beide badsteden zullen gedurende het hele seizoen schitterend verlicht worden. Vanaf Heist-Centrum tot het Albertstrand in Knok ke zullen de golven en golfbrekers in een zeer van licht baden. De voornaamste monumenten en de typische hoekjes van beide steden worden op een artistieke wijze belicht, evenals de zeedijk die om de 40 meter schitterende, lichtende mo tieven zal krijgen. De organisatoren hebben ook verscheidene fonteinen van lichtbakens voorzien en op de Albertplaats te Knokke wordt een zgn. „dro ge fontein" geïnstalleerd. Dit lichtspel, gecreëerd door Vincent Stre- belle, is opgebouwd uit 261 asbest-cement- buizen van verschillende lengte, waarvan een gedeelte beschilderd werd en de rest de origi nele lichtgrijze kleur behoudt. Het geheel vormt de achtergrond van een licht- en klankspel en zal na het vallen van de avond het beeld van een «piegelende fon tein oproepen. De traditionele bloemencorso zal dit jaar ook s avonds, onder het licht van talrijke schijn werpers, een feeëriek aspekt aan de stad ge ven. Bovendien wordt een wedstrijd georganiseerd voor de best verlichte tuin en voor de origi neelst verlichte étalage. In het Casino te Knokke zal grote aandacht besteed worden aan de belichting van de ten toonstelling „75 Jaar Surrealistische Schil derkunst en een 20-tal beeldhouwwerken tussen het Casino en Hotel La Réserve zal een speciaal tintje krijgen en aan reliëf win nen, dank zij een uiterst verfijnde verlich ting. Een tentoonstelling „Licht en Beweging" is eveneens voorzien, evenals tal van andere festiviteiten, die allen in het kader van het LICHT zullen staan. Dit opzet, in zijn geheel genomen, verant woordt volledig de naam „LICHTSTEDEN 1968" en zal ongetwijfeld een zeer groot aan tal toeristen, dat aan de kust (of elders) ver blijft, naar Heist en Knokke lokken. nxm

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 3