I R L een brillanl PI lie l iMid Uit onze omgeving Axel AUTOBOTSING Zaterdagavond heeft op de Graaf Jansdijk een botsing plaats gevonden tussen twee per sonenauto's. J. Z. uit Axel reed met zijn auto in de rich ting Schapenbout, hierbij moest hij uitwijken voor een rechts van de weg geparkeerd staan de auto. Gelijktijdig naderde uit tegenovergestelde richting K. D. eveneens uit Axel met zijn auto. Beide auto's schoven met de linker zijden langs elkaar waardoor beide auto's zwaar werden beschadigd, er deed zich geen persoonlijk letsel voor. TEGEN GEPARKEERDE AUTO Dinsdagavond omstreeks 11 uur reed C. H. L. uit Gent (B) met zijn personenauto tegen de op de parkqerstrook aan de Walstraat geparkeerd staande personenauto van R. de W. uit Terneuzen. De auto van W. werd hierbij beschadigd. FILMAVOND IN ,,'T TREFPUNT" TE AXEL In het Dienstencentrum ,,'t Trefpunt" te Axel zagen de Axelse bejaarden dinsdagmorgen het défilé op paleis Soestdijk in kleur. Radio- en televisie van Cadsand uit de Stationsstraat was bereid gevonden om gedurende enkele uurtjes een toestel in de recreatiezaal te in stalleren. De avond tevoor was door de ak- tiviteitencommissie een filmavond belegd. De bejaarden kregen een drietal films te zien. De eerste was getiteld „Doe het Zelf"; een zeer interessante vertoning over de vrije tijds besteding. De tweede film gaf een overzicht van de vorstelijke bezigheden van ons Oranje huis. Na de koffiepauze zag men een kleu renfilm van de prinsessen op reis door Su riname. Aan het eind van deze bijzonder leuke filmavond werd gezamenlijk een tweetal coupletten van het Wilhelmus gezongen. COLLECTEN De Voorjaarszendingscollecte bij de Neder landse Hervormde Gemeente te Axel bracht 455,92 op. Een collecte bestemd voor de broedergemeen te in Sas van Gent bracht 162,42 op. TRAINER STEHOUWER VERLAAT A.Z.V.V. A.Z.V.V.'s trainer, de heer H. Stehouwer uit Sas van Gent, heeft het A.Z.V.V.-bestuur medegedeeld zijn trainersfunctie op te zeg gen. De heer Stehouwer zal hoogstwaarschijn lijk het volgend seizoen de plaats innemen van de heer J. Meesters bij de v.v. Terneu zen. Slechts één seizoen is de oud-Papen- drecht speler aan het Axelse A.Z.V.V. ver bonden geweest. A.Z.V.V. heeft inmiddels contact gezocht met de heer J. Francke uit Terneuzen. SCHOOLTENTOONSTELLING Woensdag 8 mei houdt de Landbouwhuis- houdschool haar jaarlijkse schooltentoonstel- ling in haar schoolgebouw „Het Molen kwartier". Men zal het werk van de leerlingen kunnen bekijken. Als attractie is er een mode-show, filmvoor stelling en een boetiekje. Even als voorgaande jaren zal er nu ook weer gelegenheid zijn om rustig koffie of limonade al dan niet met gebak te gebruiken. De tentoonstelling is geopend van 14.00 - 16.30 uur en van 19.00-21.00 uur. DE INRICHTING VAN HET CULTUREEL CENTRUM „DE HALLE" Het Axelse nieuwe culturele centrum „De Halle" begint al aardig zijn voltooiing te na deren. Het dak zit er op, en het buitenwerk is zo ver gevorderd dat al een groot gedeelte van de steigers zijn verwijderd, zodat ook de defintieve vorm van het fraaie gebouw zicht baar begint te worden. Begrijpelijkerwijs begint nu ook de verdere afwerking en inrichting te dringen wil men in september het gebouw geheel voor gebruik klaar hebben. Het bestuur van de stichting wil graag bij dit fraaie gebouw ook een passende inrich ting en technische outillage, maar hiervoor zijn de beschikbare gelden niet geheel toe reikend. Om nu toch tot een goede inrichting te komen is een commissie gevormd die zich tot taak heeft gesteld gelden bijeen te brengen ter completering van deze inrichting. Zitting in deze commissie hebben mevr. R. Sanderse- Jacobs en de heren P. G. van den Bosse, B. Geradts, A. H. van der Lee en J. C. Vink. Als eerste activiteit naar buiten toe heeft de commissie een rondschrijven gericht aan alle Axelse verenigingen om a.s. woensdagavond aanwezig te willen zijn op een bijeenkomst in het stadhuis. De bedoeling van de commissie is om o.a. door het organiseren van een ver loting een deel van de ontbrekende gelden bijeen te brengen. Burgemeester van Dijke zal een en ander op de bijeenkomst van woensdagavond nader toelichten. VERGADERING AFD. OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN VAN DE N.V.S. Zaterdag kwam de afdeling Oost Zeeuwsch- Vlaanderen van de N.V.S. in het Gezellenhuis Axel onder voorzitterschap van de heer M. C. van Kerkvoort bijeen. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental thans 207 bedroeg. Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter herkozen. In de vacature, ontstaan door het bedanken van de heer J. G. J. Dalmijn, kon niet worden voorzien, daar geen der aan wezigen een functie wilde aanvaarden. Na de afwerking van de agenda kreeg dokter D. Dorrepaal, internist te Terneuzen, het woord, die verschillende aspecten van de diabetes mellitus behandelde. Dokter Dorrepaal zei dat het levenspatroon van een suikerzieke sterk te vergelijken is met dat van een godsdienstige mohamme daan. De mohammedaan heeft een strenge leef wijze en ook de diabetes moet zich strikt aan de voorschriften houden. De mohammedaan heeft een vijftal grondregels en de suiker zieke heeft ook 5 grondregels. Wanneer men suikerziekte constateert, is dit geen reden om in paniek te raken, wanneer men zich maar aan de gestelde regels houdt. Had men vroeger alleen de beschikking als hulpmiddel insuline, sinds enkele jaren heb ben wij ook tabletten welke bij patiënten die op latere leeftijd patiënt zijn geworden, goe de resultaten te zien geven. Het belangrijkste onderdeel van de ziekte bestrijding is een regelmatige leefwijze. Men krijgt dagelijks eenzelfde dosis middelen toe gediend. Wanneer men van dag tot dag gro tere of kleinere lichaamsinspanningen ver richt, dan wordt het evenwicht ontwricht. Men is thans zover dat men bij keuring voor een overheidsbetrekking een diabetes die zich aan de regels houdt, voor zijn taak moet goedkeuren. Als laatste punt van de vergelijking met de mohammedanen De pelgrimstocht naar Mekka is gelijk te stellen met het lidmaat schap van de N.V.S. Voor de mohammedanen is de pelgrimstocht een noodzaak; het lid zijn van de N.V.S. is voor de diabeet een onmisbaar iets. Het geeft de zekerheid een goede en volledige voorlichting te krijgen en men weet, dat hier door alles wordt gedaan om tot een nog betere bestrijding te komen. De voorzitter dankte dokter Dorrepaal voor de inleiding en de prettige manier, waarop hij deze ernstige materie had gebracht. Deze bijeenkomst werd besloten door de heer Joh. de Vries uit Terneuzen met een aantal spookverhalen. NATIONALE DODENHERDENKING Ter gelegenheid van de Nationalg Doden herdenking op zaterdag, 4 mei zal bij het Poolse monument aan de Oranjestraat een korte plechtigheid worden gehouden. Het programma hiervoor luidt als volgt 19.55 uur De genodigden komen bijeen in het stad huis. 19.56 uur Vertrek van het stadhuis in een stille tocht naar het Poolse monument. 19.58 uur Kranslegging door de burgemeester. 19.59 uur Last Post. 20.00 uur Twee minuten silte. 20.02 uur Bloemlegging door verenigingen, school kinderen. Daarna terugkeer naar het stadhuis. Kerkdiensten ZONDAG 5 MEI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Verheul. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 en 3.00 uur Ds. Kuiper, Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk H. Gregorius de Gro,te, Wal straat 29 Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Weekend-diensten ARTSEN 4-5 MEI Dokter Kok TANDARTSEN Spreekuur zaterdag 10 - 10.30 uur en 18.00- 18.30 uur zondag 12 - 12.30 uur. 4-5 MEI P. A. Van Mieghem, Schelde- kade 58, Terneuzen. DIT JAAR GEEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN AXEL Was het de laatste jaren welhaast tot een traditie geworden dat op de verjaardag van H.M. de Koningin ook enkele Axelaars tot degenen die een onderscheiding werd ver leend, behoorden, dit jaar bevatte de lange lijst van gedecoreerden geen enkele Axelaar. Overigens was ook het aantal Zeeuwen en Zeeuwsch-Vlamingen dat werd onderschei den gering. Tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw zijn benoemd de heren C. F. VAN DER PEIJL te Kloetinge, lid van de tweede kamer, en M. J. VAN POELJE te Vlissingen, lid van gedeputeerde staten van Zeeland. Tot officier in de orde van Oranje-Nassau is benoemd de heer K. J. HOVING, notaris te Terneuzen. Verder werden in Oost Zeeuwsch-VIaanderen nog de volgende onderscheidingen verleend Tot ridder in de orde van Oranje-Nassau zijn benoemd de heren J. VAN DALEN, technisch hoofdambtenaar le klasse rijkswaterstaat te Terneuzen C. J. VERCAUTEREN, leraar aan de mid delbare landbouwschool te Hulst De zilveren medaille, behorend bij de orde van Oranje-Nassau, is toegekend aan Mevr. J. A. VAN GAALEN-MEERTENS, penningmeesteres van de algemene bejaarden- bond te Terneuzen; A. VAN DER STAAL, opzichter B bij de Zegam te Terneuzen; J. PLADDET, landarbeider-voorman te Hoek. Gevonden Voorwerpen AXEL Op het bureau van de rijkspolitie te Axel zijn de volgende gevonden voorwerpen aangege ven, welke zijn terug te bekomen aan de volgende adressen Ierse setter, Wouterij 23a te Koewacht; zil veren armbandje met gravering, IJsebaert, Kanaalkade 72; bruine portemonnee met in houd, A. de Putter, Axelsestr. 82 te Zaam- slag; wollen sjaal, Van Luijk, Bernhardstr. 45; bankbiljet, A. v. Doorn, Singelweg 55; zakradio, mevr. Recourt, v. d. Moerenstr. 14d; etui met sleutels, J. Tieleman, Graaf- jansdijk 3; zwart lederen herenportemonnee met geringe inhoud, J. Versluis, Pironstr. 12; paar blauwe kinderwantjes en een paar lede ren handschoenen (gevoerd, Postkantoor; 2 spanningzoekers en rood gestreepte sjaal, E. Breepoel, Nieuwendijk 36; wieldop van een Fiat-auto, J. Dingemanse, Singelweg 71; ge bloemde hoofddoek, I. Hoekstra, Zuidsingel 44; wollen sjaal, P. Qoossen, Bylocquestr. 45; huissleutel, Lefeber, Pironstraat 42; re genjack met capuchon, M. Pijpelink, Oude- weg 25b; kinderstoeltje, mevr. Overbeke, v. d. Moerenstraat 18a; ronde hondenhalsband, I. v. d. Bos, De Ruijterstr. 26; rood-groene wollen kinderwant en bruin lederen heren handschoen, J. C. Folmer, Beatrixstr. 18; gouden ring met inscriptie, Mpvrouw Schijven, Kinderdijk 21; rode wollen sjaal, Janse, Irenestr. 15; glacé herenhandschoen, Kanaalkade 34; kinderfietsje (driewielertje), F. v. d. Schoor, Kerkdreef 15; blauwe kin derwant, J. Folmer, Beatrixstr. 18; kinder schepje, Verhoef, Crijnssenstr. 13; paar zwar te herenhandschoenen, mevr. Van Loenhout, Noordstr. 7; paar bruine handschoenen, A. Koole, Te Waterstr. 24; witte gans, H. Die- leman, Oude Zeedijk 33; paar groene kin derhandschoenen, R. van Driel, Bylocquestr. 14; kinder knipportemonnee met geringe in houd en knipportemonnee 'zonder inhoud, J. de Ridder, Nieuwstr. 34; nikkelen jongens polshorloge, Hielema, Bachstr. 9; lichtgrijze hoed, v. d. Berg, Beatrixstr. 1; bruine por temonnee met spiegeltje en foto, J. P. Adriaanse, Julianastr. 14; bruine portemon nee met inhoud, Postkantoor; rode portemon nee met. inhoud, J. Geernaert, Bolwerk 38 te Sas van Gent; huissleutel, Wilhelminastr. 70 en hondenriem P. Lefeber, Pironstr. 42. Aan het bureau der rijkspolitie zijn terug te bekomen rood nylon kinderwantje, zwarte dameswant, paar schaatsbeschermers, twee padvindersmessen in etui, blauwe kindersport- broek, bruine kinderportemonnee met sleu tel, blauw nylon sjaaltje, groen petje, grijze dameshandschoen en een paar rolschaatsen. Fietser verongelukt Op de rijksweg grens Hulst nabij het kruis punt Hulst - Sint Jansteen had maandag avond omstreeks kwart voor acht een ernstig ongeval plaats, waarbij de ruim 70-jarige veehandelaar C. Schuurman uit St. Jansteen werd gedood. S. stak op zijn fiets de weg over op het mo ment dat uit de richting grens een auto, be stuurd door T. T. uit Zwijndrecht (B.) kwam aangereden. T. kon S. niet meer ontwijken. S. werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kort na aan komst is overleden. Waardering voor de redacteur-uitgever van „De Poolse Oudstrijder" JAARVERGADERING VAN POOLSE OUDSTRIJDERS TE VLISSINGEN De Kring Vlissingen van de Vereniging van Poolse Oudstrijders hield afgelopen zaterdag middag in hotel-restaurant „Delta" haar jaarvergadering. De opkomst was gering. De voorzitter ir. J. Minkiewicz bracht het jaar verslag uit. De Kring Vlissingen telt 40 le den. De vereniging organiseerde in het afge lopen jaar een geslaagde busreis naar Mon- schau en Aken, alsmede een geslaagde ,,op- latek" - een gecombineerde feestelijke kerst en nieuwjaarsbijeenkomst - en een carna valsavond. Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Axel, de vereniging „Axel - Polen" en de wandelsportvereniging „Emma" te Axel, na men verschillende Poolse oudstrijders uit V'lissingen deel aan de herdenking van de bevrijding van Axel op 16 september 1967, waarbij door hen bloemen en kransen werden gelegd op de graven van gesneuvelde Poolse militairen en voorts bij het Poolse monument te Axel en het Poolse kruis aan de weg Axel- Hulst. De heer B. Strenk, secretaris van de Kring en tevens redacteur-uitgever van de „Kom- batant Polski Beneluxie" en „De Poolse Oudstrijder' - de gezamenlijke Pools- en Nederlandstalige organen van de verenigin gen van Poolse oud-strijders in de Benelux- landen - bracht vervolgens een beknopt ver slag uit over de verspreiding en de lasten en baten van de uitgave van beide tijdschriften. In een door de vergadering met algemene stemmen aangenomen resolutie werd aan Billy Strenk waardering betoont voor zijn vele werk (in zijn vrije tijd) besteed aan het redigeren, het drukken, verzenden en admi nistreren van de „Kombatant Polski" en „De Poolse Oudstrijder". Per acclamatie werd ir. J. Minkiewicz her kozen als voorzitter van de kring, de heer B. Strenk als secretaris en de heer T. Grabik als penningmeester. Voorts werden in het bestuur herkozen de heren J. Paczek en T. Szczepan. In de kascommissie werden even eens zonder hoofdelijke stemming herkozen de heren P. Szydlowski (voorzitter), J. Narloch, T. Fialkowski en J. Lerke. Als afgevaardigden van de Kring Vlissingen naar de algemene landelijke jaarvergadering van de Vereniging van Poolse Oudstrijders in Nederland, welke op 25 mei a.s. in Amsterdam zal worden gehouden werden ge kozen de heren T. Fialkowski en T. Klo- sinski. SPORT VOETBAL AXEL III - ZEELANDIA II 6 - 0 Axel III reeds enkele weken officieel kam pioen speelde zondag haar laatste competitie wedstrijd. Ook deze wedstrijd sloten zij met een duidelijke overwinning af. Voor rust vond top-scorer van de competitie, Van Boven tweemaal de netten, terwijl Schel- leman nummer drie aantekende. Na rust werd nog driemaal gescoord. Axel III dat uitstekend voetbal speelde wist via Schelleman, Van Boven en C. v. d. Berge de eindstand te bereiken. Na afloop had er een feestelijke bijeenkomst plaats in de kan tine van de v.v.-„Axel". Daar werden de kampioenen nog eens goed in de bloemen gezet. Twee en twintig wedstrijden werden gespeeld, waarvan er 20 in een overwinning werden omgezet. Eén gelijkspel en één werd er verloren welke laatste na het behalen van het kampioenschap. Het elftal dat nu pro moveert, naar de 3e klas van de K.N.V.B. bestond uit J. Jansen, J. Gommers, Schelle man, Van Boven, Asselman, Pieters, Scheele, Audenaerde, Dey, van de Berge, Lindhout. Vaste reserve Jan de Koeyer. De feestvreugde werd nog vergroot door de verjaardag van Scheele en B. Dey. 86 Doel punten schoten de mannen van Axel III bij elkaar. 30 Doelpunten van Van Boven, 24 van Schelleman en 11 van Van de Bergen. Toch was er een domper op de algehele feestvreugde. Door het afscheid van de heer D. Hamelink, die de grote promotor en coach van het derde elftal was. Hoewel het afscheid hem zwaar viel stelde hij dat het elftal altijd op hem zal kunnen rekenen. De avond waarbij ook de echtgenotes en verloofdes aanwezig waren, verliep, het der de elftal toevertrouwd, bijzonder gezellig.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2