82e Jaargang no. 32 ZATERDAG 4 MEI 1968 Frankering bij abonnement, AXEL 'J NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Koninginnedag werd met geestdrift gevierd Afwisselend en vlot afgewerkt programma Ondanks dreigende donkere wolken en een enkele bui kon het goed gevulde programma dat de Oranje-vereniging had georganiseerd in zijn geheel doorgang vinden en verliep precies volgens de planning. Om kwart voor acht vertrok de „lawaaistoet' bestaande uit luid toeterende auto's en brand weer alsmede lawaaimakende inzittenden om de Axelse bewoners tijdig te wekken voor de viering tvan 'Koninginnedag. Op diverse plaatsen werden vuurwerkbommen afgestoken om de feestdag in te schieten. Te half negen vertrokken de drumbands om de leerlingen van de lagere scholen op te ha len en ze naar de Markt te begeleiden. Hier werd om 9 uur onder hoorngeschal door enkele schoolkinderen, jarig op of om streeks 30 april de vlag met Oranje Wimpel in top gehesen, hierna volgde een aubade door de schooljeugd gedirigeerd door de heer Joh. Witte en begeleid door Hosanna. Voor deze aubade bestond van de zijde van de Axelse bevolking grote belangstelling. Burgemeester M. K. van Dijke sprak zijn blijdschap uit dat ook dit jaar de verjaar dag van de Koningin in Axel weer gevierd werd en dankte de schoolkinderen voor de gebrachte aubade. In de kleuterschool Roodkapje werden in de morgenuren een tweetal voorstellingen ge geven door het gezelschap Ali ben Lux uit Middelburg voor de kinderen van de ver schillende kleuterscholen. Gelijktijdig werden op het Szydlowskiplein spelen gehouden voor de leerlingen van de lagere scholen. Hierbij kon men weer een grote inzet zien van de deelnemers om een prijs te bemach tigen. Deze spelen werden muzikaal opgeluisterd door Concordia. De uitslag was als volgt Knieblokrace jongens 6-7 jaar 1 Adrie Overdulve, 2 Mario de Wil, 3 Eddie Kersbuik, 4 Peter Roelands, 5 Adwin Cort- Vriendt, 6 Cor Verschelling, 7 Willy de Brouwer, 8 Ko Bakker. Vlagjesteken meisjes 6-7 jaar 1 Heidi Michaels, 2 Annemieke de Pooter, 3 Mariska Dieleman, 4 Astrid Roes, 5 Rosita Steel, 6 Carla Hamelink, 7 Marijke de Feijter, 8 Joke Boeije, 9 Diana Hamelink, 10 Ineke Deurwaarder. Zaklopen jongens 8-9 jaar 1 Charles Hanny, 2 Jan v. d. Velde, 3 Cor Reminsen, 4 Kees van Alten, 5 Martijn Bak ker, 6 Ronnie de Bruin, 7 Karei Lesage, 8 Peter Deurwaarder, 9 Wim Oppeneer, 10 Jan Jansen. Touwblokkenrace meisjes 8-9 jaar 1 Corrie de Pooter, 2 Yvonne Brugge, 3 Marja Van Aarts, 4 Anja Bakker, 5 Ineke Verschelling, 6 Patricia Wieland, 7 Els Pleu- nis, 8 Anja de Kraker, 9 Mayella de Bart, 10 Ineke Deij. Fopbrilrace jongens 10 jaar e.o. 1 Jos Langerak, 2 Jan van Nierop, 3 Theo Hanny, 4 Frans Lensen, 5 Freddy van Brit som, 6 Huib Jansen, 7 Ronald van Vlieber- gen, 8 Robbie de Dreu, 9 Wim van Cadsand, 10 Jopie Riemens. Ringsteken meisjes 10 jaar e.o. 1 Ineke van de Berge, 2 Nelly Scheele, 3 Pleuny Arenthals, 4 Ineke Geelhoedt, 5 Marian Bolleman, 6 Emmy Buursma, 7 Els van Gink, 8 Gerda Bakker, 9 Marlies Boe- ding, 10 Ans Schelleman. Enkele nog niet afgehaalde prijzen kunnen alsnog worden afgehaald bij Boekhandel Vink Om 2 uur vertrok de optocht vanaf 'het Szydlowskiplein voor de middag rondgang, de route liep door het westelijke stadsdeel. Het aantal deelnemers was iets kleiner dan vorig jaar maar het geheel gaf toch weer een zeer feestelijke aanblik en was keurig ver zorgd. Ook de deelnemers van het „Levend Schaakspel" in hun voortreffelijk verzorgde historische kostuums gaven een extra fraaie bijdrage aan de middag optocht, en langs de te volgen route bestond grote belangstel ling voor deze stoet. Na de ontbinding van de stoet volgde op het Kennedyplein een gevarieërd programma waarin werd opgetreden door de volksdans groep 't Mozaiek welke met hun optreden een groot sukses hadden, zij kregen van de zeer velen die om het plein stonden een rijk verdiend applaus. Het zelfde geld voor het Nederlands Kam pioensteam Trampolinespringen uit Ermelo Uit hetgene wat zij vertoonden bleek dat zij niet voor niets het Nederlands kampioen schap hebben behaald. Beheerst en zelfverzekerd maakten zowel de dames als de heren van het team salto's, dubele salto's voor en achterwaarts sommige nog verzwaard door er een of twee schroeven in uit te voeren. Het was zeker een goed idee dit team de lange reis naar Axel te laten maken. Ook enkele Axelaars (waaronder een dame) zetten de eerste moeilijke schreden op de trampoline en zeker niet zonder sukses. Het eerste onderdeel van het avondprogram ma was een partij schaak welke gespeeld werd door wethouder M. L. M. Ysebaert en Dominee Pennings. Het was Ds. Pennings die bij de trekking van de stukken wit kreeg toegewezen. Gezeten op het podium werd de partij ge speeld, voor het podium was een Schaakbord op het plein aangebracht met vakken van 2Vi meter in het vierkant. Op dit enorme schaakbord waren de schaak stukken levende figuren, de pionnen waren de soldaten uitgerust met lans, de torens wa ren bouwwerken van ruim 2 meter hoogte, de paarden in het spel waren levende paarden de Koning en de Koningin zowel van wit als van zwart waren gezeten in draagstoelen be geleid door hun dienaren. Bij elke zet op het bord op het podium ver plaatsten de levende figuren zich op het grote bord. Wanneer een van de pionnen of stukken sneuvelde klonk er een schot en viel de getroffene ter grond en werd per brancard door leden van de E.H.B.O. van het slagveld afgevoerd. Het commentaar bij deze levende schaakwed strijd werd gegeven door de bekende Axelse schaker Henk de Ridder. Ook dit onderdeel van het feestprogramma trok grote belangstelling en de vele op het Szydlowskiplein aanwezigen zullen zeker ge noten hebben van dit spel. Helaas niet uitvoerbaar, maar wel bijzonder jammer was dat het publiek niet vanaf een verhoogde tribune de wedstrijd kon volgen. Dit zou overzichtelijker geweest zijn, terwijl ook de vele deelnemers in hun fraaie kostuums beter te volgen zouden zijn ge weest. Voor de Axelse Schaakvereniging Landau zal hier zeker een goede propaganda in ge zeten hebben. Te 9 uur ging de optocht van start voor de avond rondgang, nu feestelijk verlicht. Ditmaal trok men door het Oostelijk deel van Axel en even als 's middags was er weer grote belangstelling voor de optocht. Na terugkomst op de Markt was het de heer J. C. Vink voorzitter van het Streek Centrum die de prijzen voor de deelnemers aan de optocht bekend maakte Deze waren als volgt UITSLAG OPTOCHT Grote wagens 1 Toet Anch Amon, 2 Noor mannen, 3 Voorwaarts, 4 Kunst op wielen, 5 Kleuters, 6 Lenteboden. Grote groepen 1 School van Karei Appel, 2 Jachtstoet met meute, 3 Hugo de Groot, 4 Grote Avontuur, 5 St. Joris, 6 Jaargetijden. Kleine groepen 1 Service de la Süreté, 2 Oosterse kooplieden, 3 Oranje breidt uit, 4 Bloemenmeisjes, 5 Voddeboeren, 6 Twee wijzen en de Prinses, 7 Voetballers. Individuelen 1 Spaanse muzikante, 2 Zi geunerinnetje, '3 E.H.B.O., 4 Goochelaar, 5 Vliegende Non, 6 Donald Duck, 7 Slangen bezweerder, 8 My Fair Lady, 9 Bruidspaar, 10 Chineesjes, 11 Neptunes, 12 Vissers, 13 Bloemenmeisje. Fietsen 1 Gekroonde fietsjes, 2 Tandem, 3 Gekroonde fietsjes. Evenals voorgaande jaren waren ook nu de prijzen (waardebonnen) weer voor een groot deel beschikbaar gesteld door de Stichting Streek Centrum Axel. De heer Klein die weer op voortreffelijke wijze de regie van deze geslaagde dag voerde bracht dank aan het Gemeente bestuur voor de grote medewerking verleend, om deze dag te doen slagen. MEIBRO Caravanfabriek door brand totaal verwoest Meibro n.v. die enkele jaren geleden met succes enige typen lichte caravans introdu ceerde, zag in een korte tijd de belangstelling hiervoor enorm toenemen, en nadat men aan vankelijk op het Axelse industrieterrein een onderkomen had gevonden voor de produktie, bleek de vraag al gauw dermate groot, dat men hier ruimte tekort had. Begin dit jaar slaagden de Gebr. Meijer er in de fabriekshal die in Stoppeldijk was vrijgekomen door het faillissement van Meyerinks Textielfabrieken te Winterswijk te huren en zo een passende ruimte te vinden voor de caravanproductie. Het bedrijf werkte thans op volle toeren en in verband met de dringende vraag voor het komende seizoen waren woensdagavond nog een tiental arbeidskrachten van het ca. 45 man tellende personeel bezig met de produk tie, toen men omstreeks half acht plotseling een enorme steekvlam waarnam, vermoedelijk door kortsluiting in een der elektrische lei dingen. Probeerde men aanvankelijk de brand te be perken en leek het er op dat men hierin zou kunnen slagen, toen plotseling het dak in stortte stonden brandweer en personeel mach teloos tegenover de laaiende vuurzee. De fabriekshal met een oppervlakte van ca. 2400 m2 alsmede kantoor en kantine gingen geheel verloren, en waren in een uur tijds met de grond gelijk. Slechts de boekhouding en enkele caravans heeft men weten te red den. Vele in aanbouw zijnde caravans als mede de machines gingen totaal verloren. De schade ligt tussen de 1 en lVé miljoen. Het bedrijfsgebouw alleen had al een verzekerde waarde van 800.000, - Meibro n.v. is zoekende om op korte termijn een geschikte ruimte te vinden om de pro duktie te kunnen voortzetten, waardoor men aan zijn afleveringsverplichtingen zal kunnen voldoen en ook het personeel weer aan het werk kan. Bij de brand werd de brandweer van Stoppel dijk al spoedig geassisteerd door de brand weren van Hodtenisse en Hulst doch dit mocht niet baten. Burgemeester Molthoff die op het terrein van de ramp aanwezig was bleek ook bijzonder bewogen. Nadat de gemeente Vogelwaarde reeds een enorme financiële strop had gele den door de garantiestelling voor de textiel fabriek en de hal daarna lange tijd leeg had gestaan, was het gemeentebestuur blij dat thans de hal weer in gebruik was, werkge legenheid aan een flink aantal mensen bood, en het bedrijf een goede toekomst tegemoet leek te gaan. Blijkbaar brengt deze fabrieks hal de gemeente en de gebruikers geen geluk. Auto tegen bokpaal In de nacht van vrijdag op zaterdag is W. V. uit Stekene (B) met zijn personenauto rij dende in de richting Koewacht ter hoogte van het buurtschap Hazelarenhoek uit de bocht gevlogen en tegen een bokpaal van de P.Z.E.M. terecht gekomen. Ten gevolge hier van ontstond een storing in de stroomvoor ziening. De auto werd zwaar beschadigd, per soonlijk letsel deed zich niet voor. Ook het personeel van de buitendienst van de gemeente, de E.H.B.O. en het korps van de Rijkspolitie werden in de dank betrokken. Verder ging zijn dank naar diverse personen welke spontaan veel werk hadden verzet voor een goed en vlot verloop, verder sprak hij zijn dank aan allen die hadden meegewerkt om ook dit jaar het Koninginnefeest weer tot een waar feest te maken. Koninginnedag 1968 werd besloten met een kleurige taptoe, uitgevoerd door de fanfare Hosanna en haar drumband en de drumbands Thalia en Axel die door een duizend koppige menigte, evenals door het Gemeentebestuur en het bestuur van de Oranjevereniging op het bordes van het stadhuis, werd gevolgd. Een langdurig enthousiast applaus klonk tel kens op wanneer een der verenigingen haar nummer had gebracht. De Oranjevereniging Axel heeft Axel weer getoond de steun welke zij aan de bevolking elk jaar weer moeten vragen zeker waard is. Fusie van vervoersondernemingen Aug. de Meijer, scheepvaartexpeditie en agenturenmaatschappij n.v., en de heer A. J. Verbrugge, transport en expeditie, beide te Terneuzen, hebben, aldus een communiqué, besloten tot bundeling van hun wegvervoers- belangen te komen onder de naam van Ver- brugge en De Meijer internationale transpor ten n.v. In deze bundeling zijn begrepen het inter nationale transport- en expeditiebedrijf A. J. Verbrugee te Terneuzen, de reeds onder de naam Meijer en Verbrugge internationale wegtransporten n.v. te Terneuzen en Gent bestaande samenwerking, de containertrans portonderneming Verbrugge n.v. te Terneu zen, alsmede het meerderheidsbelang in de n.v. Garages Verbrugge te Terneuzen. Beide partijen zullen voor gelijke delen in de nieuwe opzet participeren. De directie zal in handen zijn van de heer A. J. Verbrugge. De partijen beogen voor deze bundeling de in de toekomst te verwachten expansie voor hun wederzijdse cliëntenkring efficiënter en economischer te kunnen opvangen. Veel duiven dood na vlucht bij Sluiskil Door tot nu toe onbekende oorzaak zijn er de laatste dagen onder de duiven van de duivenhouders te Sluiskil ongeveer 50 slacht offers gevallen. Na een korte trainingsvlucht viel een veertigtal duiven na de terugkomst op het hok dood neer, terwijl een tiental duiven vermist wordt. Onder de slachtoffers bevinden zich wed strijdduiven van klasse. Enkele duivenhouders hebben gTote verliezen geleden. Zo zijn er van wie elf of acht duiven de dood hebben gevonden. De sterfgevallen treft men hoofd zakelijk aan in het gebied tussen Sas van Gent, Philippine en Sluiskil. De politie heeft de zaak in onderzoek. Door de dierenarts te Sas van Gent, dokter C. J. Cijsouw, zijn enkele dode dieren voor onderzoek opgestuurd. Men vermoedt dat hier sprake is van vergif. DOW zegt contract met P.Z.E.M. op Na de teleurstellende gang van zaken ten opzichte van het geplande waterverbruik bij de DOW blijkt DOW nu ook het contract met de P.Z.E.M. voor stroomlevering op te gaan zeggen. DOW Chemical heeft bij AEG vier gastur bines besteld voor de eigen elektriciteitscen trale in Terneuzen. Drie turbines zijn be stemd voor de opwekking van elektriciteit; één zal worden gebruikt om een compressor van energie te voorzien. Met de order zou een bedrag van 20 miljoen zijn gemoeid. De centrale, die reeds geruime tijd in aan bouw is, krijgt een capaciteit van 45 mega watt. Behalve voor het opwekken van elek triciteit zullen de turbines ook worden benut voor het aanmaken van stoom. Het ligt in de bedoeling de eerste opwekkingseenheid (15 megawatt) eind dit jaar in gebruik te nemen. Tegen 1970 moet de centrale kom pleet zijn. Met de elektriciteitscentrale kan Dow che mical het grootste deel van zijn eigen behoef ten dekken. Het oorspronkelijke contract met de PZEM is opgezegd. Dit betekent niet, dat de PZEM helemaal geen stroom meer aan Dow zal leveren. Duits chemisch concern Degussa naar Antwerpen Het Duitse chemische concern Degussa heeft besloten een bedrijf in het Antwerpse haven gebied te vestigen. In de fabriek zullen grond stoffen worden bewerkt voor de industrie in Duitsland. Met de vestiging is een investe ring van circa 75 miljoen gulden gemoeid. In het Antwerpse havengebied bevinden zich reeds vestigingen van Bayr, Albatros en Badische Anilin. Een woordvoerder van het Antwerpse ge meentebestuur sprak er donderdag zijn te vredenheid over uit, dat Degussa - die ook de mogelijkheid om elders en met name in Nederland te gaan bouwen - heeft besloten Antwerpen te kiezen. i AXELSE COURANT Eloofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en administratie: Axel, Markt 12, tel. (01155) 1246 en 1646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm. Kleine advertenties 1-10 woorden 1, elk woord meer 15 cent. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland f 6,50

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1