Provinciale Staten veneenden 5G.5GG guiden subsidie aan Axels Cultureel Centrum Uit onze omgeving Axel BROMFIETSER TEGEN AUTO Maandagavond omstreeks half zeven verleen de M. v. K. uit Axel rijdende met zijn brom fiets door de Tewaterstraat op de kruising met de Robertstraat geen voorrang aan de voor hem van rechts komende personenauto bestuurd door H. W. eveneens uit Axel. Door de botsing die hieruit ontstond werden beide voertuigen beschadigd, persoonlijk let sel deed zich niet voor. ALGEMENE LEDENVERGADERING NEUTRALE TONEEL- EN VOLKSDANSVERENIGING ,,'T MOZAÏEK" Een dezer dagen hield de toneel- en volks dansgroep ,,'t Mozaïek" een algemene leden vergadering. De avond werd geopend door de heer Th. van den Berg waarna deze ook de notulen voorlas in verband met ziekte van de secre taresse, mej. C. van den Berg. Er waren verschillende punten aan de orde waaronder het kiezen van een nieuwe voor zitter of voorzitster wegens het aftreden van mevrouw Chr. Günther en het voorlezen en ter goedkeuring voorleggen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Na goedkeu ring hiervan werd door de heer Van Over- meeren een voorstel ingediend om het nu zit tende bestuur te laten aftreden waarna dan een nieuwe bestuursverkiezing kon plaats vinden en hieruit, zoals in de statuten is op genomen, een nieuwe voorzitter kon worden gekozen. Als bestuursleden werden gekozen mevr. Chr. Günther, mej. C. van den Berg, de heer L. van den Bulck, de heer Th. van den Berg en de heer Van Overmeeren. Hieruit werd door de algemene ledenvergadering als voorzitter gekozen de heer Van Overmeeren. Als secre- taresse-penningmeesteresse mej. C. van den Berg. Hierna volgde de bespreking van enkele an dere punten o.a. de werving van donateurs, van nieuwe leden (die altijd welkom zijn) en de komende uitvoering. Dit wordt de tweede uitvoering die deze groep geeft, althans wat het toneel betreft. Vorig jaar hadden zij een detective, nu komen zij met een leuk en mo dern blijspel voor de dag. Dit is op vrijdag 29 maart a.s. in het Gezellenhuis te Axel. De diktie en uitspraak voor „Moderne Puzzels" van Wim Bischot werd verzorgd door mevr. R. Sanderse-Jacobs, het decor werd ontworpen door de heer Jaap van der Veldt, de opbouw hiervan door de spelers, belichting en geluid verzorgen Gilbert Brandt en Herman van den Berg en ook dit jaar hebben zij weer een goede grimeur te pakken gekregen namelijk de heer Raymond de Roeck uit St. Niklaas. De algehele leiding berust bij de heer J. van Overmeeren. Ook de volks dansgroep treedt die avond op met dansen uit Griekenland, Israël, Servië, Joegoslavië en Rusland. De leider hiervan is de heer E. Sorber. NIEUWE AANWINSTEN VAN HET MUSEUM ,DE AXELSE BOERENKAMER' Steeds wordt de verzameling van het Axelse Museum meer uitgebreid. Mocht het mu seum onlangs vermelden de schenking van een schilderij van de heer H. Hoebé Sr., voor stellende een gezicht vanuit de Weststraat naar de oude Verloren hoek 1890, waaruit de jongere generatie kan opmaken, hoe daar en elders in Axel de bouwwijze en gewoonten veranderd zijn (stoepbanken, blinden, petro- leumlantaarns voor straatverlichting), nu mochten we ontvangen een grenspaal gestaan hebbende op de grens tussen Axel en Neuzen, met aan weerszijden de wapens van Axel en Neuzen ingebeiteld, welke geplaatst is in de voorruimte voor het museum. We wisten wel van het aloude Axelambacht maar niet zozeer van het Neuzenambacht. De aanwijzer der grenzen tussen Axel en Neuzen is daar weg gevallen. Verder ontving het museum van de heer A. Riemens een bookhamer, weer vollediger makend de verzameling landbouwgereed schappen en men ontving ook van de heer Smallegange te Reuzenhoek een verzameling wagenmakersgereedschap en mallen, o.a. een zaag, waarmee vroeger de bomen tot planken werden gezaagd. Er stonden dan méér dan manshoge schragen; daarop lag de te zagen boom. Eén man stond boven op de boom en een tweede eronder en dan werd op moei zame wijze, door een grote zaag op en neer te trekken, de boom tot planken gezaagd, wel langzamer dan nu met de machine plaats heeft. Ook ontving het museum een houten loop fiets van de firma Pot welke fiets vroeger toebehoorde aan de familie van Hoeve, Nieu- wendijk. Er moet langzamerhand gewoekerd worden met de ruimte in het museum om alles over zichtelijk ten toon te stellen. Wat we zeer toejuichen was, dat naast vele oudere bezoe kers we ook enkele schoolklassen tot de be zoekers mochten rekenen. JAARLIJKSE UITVOERING HARMONIE „CONCORDIA" Op 5 april a.s. geeft de Harmonie „Concor dia" haar traditionele jaarlijkse uitvoering in het R.K. Gezellenhuis te Axel. Na het muzikale gedeelte o.l.v. de dirigent H. A. de Kant treedt het tqneelensemble voor het voetlicht met de klucht „Jij er uit... of ik er uit." van P. Mossinkoff. De heer J. A. Tiersen, welke de regie heeft, is er voor dit seizoen in geslaagd de meest prominenten onder de Axelse toneelspelers bereid te vinden hun medewerking te ver lenen. De avond zal met een bal worden besloten. FILMAVOND VAN DE V.V. AXEL Zaterdagavond heeft de voetbalvereniging Axel in haar kantine voor leden en belang stellenden een filmavond gehoudei. Vertoond werden een tweetal films beschik baar gesteld door het N.S.F. Als eerste werd gedraaid de film Nationaal sportfestival in Japan. In deze prachtige kleurenfilm kreeg men te zien hoe jaarlijks in dit land een grootse sportmanifestatie wordt gehouden, waaruit men het talent weet te selecteren om deze naar de top van de wereld probeert te brengen. In de tweede film die getiteld was „Trai ning en resultaat" kreeg men de trainingen trainingsmethodes van verschillende bekende Engelse prof-voetbalclubs te zien. Verder waren in deze film verwerkt gedeelten uit wedstrijden van het laatste wereldkampioen schap. Het was zeker voor de niet groot aantal aan wezigen een interessante leerzame avond. PROGRAMMA BOOMFEESTDAG Op woensdag 3 april 1968 zal te Axel weer de tot een jaarlijkse traditie geworden boom feestdag worden gehouden. Het programma is als volgt 15.00 uur De leerlingen van de 6e klassen der lagere scholen komen samen bij de jeugdherberg in het recreatiegebied. 15.05 uur Kort welkomstwoord door de heer H. J. M. Goossens, bosbouwkundig hoofd ambtenaar bij Staatsbosbeheer. 15.10 uur Planten van een boom door 8 jongens en meisjes, die op of omstreeks 3 april jarig zijn. 15.30 uur Excursie door het bos onder leiding van de heer Goossens. 16.00 uur Slotwoord namens het gemeentebestuur en uitreiking van een versnapering. DE HEER E. E. VAN DEN BERG 40 JAAR ONDERWIJZER AAN DE R.K. SCHOOL Maandag 1 april zal voor de heer E. E. van den Berg zeker een dag worden waaraan hij goede herinneringen aan zal over houden, het is dan een jubileumdag. Het was op 1 april 1928 dat hij als onder wijzer in vaste dienst kwam aan de R.K.- School te Axel na reeds 2 jaar als kwekeling met akte aan deze school verbonden te zijn geweest. Het toenmalige hoofd van de school de heer de Kort, waaronder de heer v.' d. Berg van zijn dienstjaren doorbracht en bij wie hij nog in de klas heeft gezeten zijn voor hem nog altijd tijden waaraan hij prettige herinnerin gen aan over heeft gehouden. Bij Rijks schoolinspectie was hij een goed ge zien onderwijzer waarmede hij dan ook altijd een prettige samenwerking heeft gehad. Ook de vele leerlingen die hij in de 40 voor bije jaren onderwijs heeft gegeven kan men nog vaak lof horen spreken over Meester v. d. Berg zoals men bem in Axel algemeen/ kent. Toch zijn er in de voorbije periode wel voor vallen waarover deze liever niet spreekt, er zijn wel eens tijden geweest dat het niet alles rozengeur en maneschijn was. Dit jubileum zal niet op een uitbundige wijze worden gevierd, er zal geen officiële receptie worden gehouden, maar toch zal op deze dag bij hem thuis wel een groot aantal oude be kenden hem de hand komen drukken met dit jubileum. Deze dag zal om 9 uur een mis worden ge houden welke gezongen zal worden door de leerlingen van de hoogste klassen, waarna leerkrachten en leerlingen naar het gezellen huis gaan om daar enige luister bij te zetten aan deze feestdag. Het komt niet,zo vaak voor dat een onder wijzer 40 jaar aan een en de zelfde school verbonden is. Meester1 van den Berg geboren en getogen Axelaar is een eenvoudig weinig op de voor grond tredend iemand maar die bij de Axelse bevolking een groot aantal vrienden heeft, juist om deze genoemde eigenschappen en daarom bij dit jubileum hem niet zullen ver geten. De staten van Zeeland hebben een subsidie van 50.000 beschikbaar gesteld voor het cultureel gebouw van Axel. Het voorstel van gedeputeerden werd daarmee aanvaard, met de aanvulling (dit na een opmerking van de heer W. Sanderse) (ch) dat gs eventueel na dere voorwaarden zullen stellen. De SGP- fractie stemde tegen het voorstel. Gedeputeerde A. L. van Geesbergen (kvp) zette op vragen van verschillende statenleden uiteen, dat de volgorde voor de vier plaatsen, die volgens de Zeeuwse culturele raad voor een cultureel gebouw in aanmerking komen, als volgt is vastgesteld 1. Zierikzee, 2. Axel, 3. Goe' en 4. Hulst. Zierikzee staat voorop, omdat Zierikzee naast Axel reeds een plan heeft en omdat de acco modate zeer slecht is. Van Goes en Hulst is het gs niet bekend, dat er plannen zijn, hoewel die, zo stelde de gedeputeerde, geen accomodaties hebben „om over te roepen". De heer Van Geesbergen liet de statenleden weten, dat er in het fonds voor allerlei cul turele doeleinden nog een bedrag van 750.000 zit. Hij veronderstelde, dat er voor de andere drie gebouwen ook een subsidie uit de bus zal komen. De heer C. Boender verzekerde, dat de SGP zeker geen bezwaren tegen het gebouw van Axel zou hebben gehad, als er alleen verga dering van ZLM, CBTB, waterschap enz in gehouden zouden worden. Maar nu is er ook 'n schouwburgaccomodatie ingekomen, waar- „SPELEVAERT" BESLOOT HAAR OPTREDEN IN „DE VURSSCHE" Dinsdagavond besloot de cabaret- en toneel groep „spelevaert" in de Vurssche te Axel haar reeks van optreden in de diverse bejaar dentehuizen in de kanaalzone. Deze ontspan ningsavonden werden achtereenvolgens ge bracht in - 't Trefpunt te Axel, Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Zuiddorpe, het Geref. en Herv. Bejaardentehuis te Zaamslag, 't Ver- laet te Westdorpe, Bachtendieke, de Blide en Scheldeoord te Terneuzen en Rijsenburg te Sas van Gent. Het initiatief van deze voor stellingen ging van de bewoners van de ge noemde bejaardentehuizen zelf uit. Als con ferencier trad hierbij op de heer Joh. de Vries uit Terneuzen. Hun gezellig en afwisselend optreden dat een volledig succes mag worden genoemd, werd in alle genoemde bejaarden tehuizen met veel waardering ontvangen. Voor het laatste optreden in „de Vurssche" bestond een overweldigende belangstelling. De directeur de heer J. van Nierop sprak in z'n openingswoord hierover z'n verheuging uit. Als eerste trad voor het voetlicht Bachten dieke met een nabootsing van een verhaal uit de camera obscura van Hildebrand, genaamd: Het Diakenhuismannetje. Hierbij werd een vergelijking getrokken van het hedendaags bejaardentehuis en het oude mannenhuis uit vroegere jaren. De Geref. en Herv. Bejaar den van Zaamslag vertolkten een klucht, ge titeld Een misverstand, welke de nodige vrolijkheid teweeg bracht. Zuiddorpe gaf tal van gymnastiek-oefeningen ten beste, 't Verlaet uit Westdorpe toonde een klas met kleuters, die zich vermaakten met kleuterliedjes en ballonnetjes. Tijdens de pauze werden de bejaarden op koffie met gebak getrakteerd. Na de pauze volgde „De Rechtzaak" uit Sas van Gent en een historisch stukje van de Bliede, terwijl de Axelse bejaarden het optreden afsloten met het zingen van het Zeeuwsch Vlaamse volkslied. De heer Joh. de Vries deed tussendoor nog een duit in 't zakje met z'n spookverhalen uit het land van Axel en omstreken. Aan het eind werden de aanwezigen nog een verfrissing aangeboden. De heer M. den Doelder, bestuurslid van „de Vurssche" sprak de medewerkenden aan deze ontspanningsavonden een hartelijk dankwoord toe. De heer Van Nierop bracht in z'n slot woord speciaal dank aan de heer De Vries, die zich geheel belangeloos voor deze bejaar denavonden beschikbaar had gesteld. Mevrouw De Vries werd hierbij een bloemetje aangeboden. GESLAAGD VOOR HET DIPLOMA TYPEN Op het donderdag 21 maart gehouden examen typen te Hulst werd door 14 leerlin gen van de Chr. School voor M.A.V.O. en U.L.O.-onderwijs te Axel deelgenomen allen wisten met goed gevolg het examen af te leggen. De geslaagden zijn Meisjes C. Esselbrugge, Axel; F. Scheele, Axel; S. J. Scheele, Axel; C. Wieles, Axel; J. Scheele, Axel; J. Orlebeke, Hulst; N. v. d. Wege, Axel; A. Bolleman, Axel. Jongens J. v. Doorn, Zaamslag; A. Oostdijk, Axel; W. Linck, Axel; D. Jansen, Axel; C. Koster, Axel. in tonecb'ooi stellingen en dergelijke kunnen worden gegever, terwijl er ook mogelijk op zondagen gebruik van kan worden gemaakt, was deze fractie wél tegen. Het Statenlid Hol (afkomst:g uit Terneuzen) bleek zich gestoten te hebben aan de opmer king van Ged. Staten dat het Axelse project omschreef als een „voortreffelijk plan". Hij meende dan ook de vraag te moeten stellen of het Terneuzense plan niet voortreffelijk was. Gedeputeerde Van Geesbergen ant woordde dat ook de Terneuzense plannen goed zijn, maar dat het Axelse gebouw meer mogelijkheden biedt. De heer Hol leverde hiermede het zoveelste bewijs dat men in Terneuzen nog steeds wei nig begrip heeft voor provinciale of regio nale belangen en blijkbaar alleen in de pro vinciale staten zit om kleinzielige dorps politiek te bedrijven. Overigens zal deze bijzonder welkome bij drage van de provincie nog lang geen soulaas bieden voor alle voorzieningen van ons nieuwe gebouw. De bouwkosten en elemen taire inrichting kunnen zeker uit de thans beschikbare middelen betaald worden, maar wanneer straks het gebouw inderdaad wat betreft toneelaccomodatie, geluids- en ver- lichtingsapparatuur, en eventueel bio^coop- apparatuur behoorlijk zal moeten kunnen worden uitgerust, zullen er nog aanzienlijke bedragen moeten worden verkregen om hier in te voorzien. JAARVERGADERING R.K. BEJAARDENBOND Donderdag 4 april houdt de afdeling Axel van de R.K. Bejaardenbond haar jaarverga dering. 's Morgens om 10 uur wordt allereerst een mis opgedragen waarna de koffie gebruikt zal worden. Hierna zal men beginnen aan de afwerking van de agenda, deze jaarvergadering wordt besjoten met een diner. Deze vergadering wordt gehouden in het be jaardenlokaal in de Walstraat. JAARVERGADERING VW-AXEL Woensdag 10 april a.s. zal de Axelse VVV haar jaarvergadering beleggen om aan de le den verslag uit te brengen over de verrichte werkzaamheden in 1967 alsmede de daarmee bereikte resultaten. Tevens zal het werkprogram voor 1968 wor den bekend gemaakt, terwijl vanzelfsprekend gaarne gerekend wordt op de aanwezigheid van een fink aantal leden met suggesties hoe het VVV-werk nog beter te kunnen doen dan tot nog toe. Vooral nu het weekend- en vakantietoerisme ook in Axel en omgeving steeds meer toe neemt en voor tal van bedrijven van grotere betekenis wordt is het werk van de VVV be langrijker dan ooit, en zijn ook de bijdragen van belanghebbenden en belangstellenden meer dan ooit nodig. HOE NU VERDER RADICALEN Vrijdagavond 29 maart wordt in Terneuzen een forum-discussieavond gehouden op ini tiatief van de Partij van de Arbeid. Een aan tal politieke figuren uit de streek zijn uitge nodigd deze avond bij te wonen, waarbij vra gen kunnen worden gesteld of kan worden gediscussieërd met het forum dat bestaat uit de heren Drs van Aarden, (voorzitter „Ra dicalen") drs Boerms (AR-radicaal) B. Budingh (CH-radicaal) en drs Nederhorst (p.v.d.a.). Het forum zal onder voorzitterschap staan van burgemeester van Dijke. FRAAI RESULTAAT De bliksem-actie „Kom over de Brug", die hoewel van korte tijd, wel bijzonder intensief was voorbereid, heeft niet nagelaten door deze goede voorbereiding ook in Axel tot een geweldig succes te leiden. Het totaal inge zamelde bedrag bedroeg nl. niet minder dan ruim 16.505, STUDENTEN BEZOCHTEN AXEL Negen studenten, voornamelijk afkomstig uit ontwikkelingslanden zoals Iran, India, Pa kistan, Thailand en Etiopië brachten deze week als studenten van het Institute for Social Studies te Den Haag een bezoek aan Zee land, en donderdagochtend ook aan Axel. Zij werden donderdag door het Axelse ge meentebestuur ontvangen, waarna burge meester van Dijke hen iets vertelde over de problematiek bij de gemeentelijke herindeling. Secretaris van den Bosse gaf de bezoekers een relevee van zijn persoonlijke ervaringen tijdens zijn halfjaarlijk verblijf in Perzië als adviseur voor bestuurlijke organisatie. Na een eenvoudige door het gemeentebestuur aangeboden lunch vertrok het internationale gezelschap begeleid door een tweetal func tionarissen van het provinciaal bestuur weer.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2