Bronchi letten Uit onze omgevin Axel BOTSING TE AXEL Vrijdagavond omstreeks half negen is de be stuurder van een personenauto, de heer J. B. uit Zaamslag in de Stationsstraat in botsing gekomen met een voor hem rijdende personen auto, die links de Wilhelminastraat in wilde rijden. Beide voertuigen liepen lchte schade op. BRAND IN FRITUURWAGEN Zaterdagmiddag omstreeks het middaguur brak brand uit in de frituurwagen van de fam. B. die gestationneerd staat op de hoek Mo lenstraat - Noordstraat. De ibrand ontstond doordat een pan vet vlam vatte. Brandblus- apparaten waren niet voldoende om het vuur te doven. De Axelse brandweer voorkwam door snel in grijpen dat het vuur zich verder kon uitbrei den. De schade was beperkt. Overigens heeft dit kleine brandje wel de aandacht gevestigd op het brandgevaar dat tijdens de weekmarkt bestaat. Vele markt kramers bestrijden het koude buiten staan door butagasverwarming. Vooral bij textiel is het gevaar zeker op winderige zaterdagen niet denkbeeldig dat goederen vlam zouden vatten. En wanneer dan de Noordstraat ctampvol is met marktbezoekers is bij een eventuele brand paniek zeker niet denkbeel dig. Bovendien zou in zo'n geval de brandhaard door geparkeerde auto's en de opgestelde kra men voor de brandweer uiterst moeilijk te bereiken zijn. Veiligheidsmaatregelen zijn hier zeker wel gewenst, al was het bijv. maar de aanwezigheid van brandblusapparaten op ge vaarlijke punten en van mensen die met de bediening van deze handige en nuttige ap paraten op de hoogte zijn. AANBESTEDING ZEEWERING SERLIPPENS In het waterschapshuis van het „Axeler Am bacht" is deze week namens het dijkbestuur van de calamiteuze polder Serlippens in het openbaar aanbesteed het onderhouds- en ver- nieuwingswerk van de zeewering. Er werden tien inschrijvingen ingediend. De laagste in schrijver was het aannemersbedrijf voorheen firma Van Noordenne te Hardinxveld voor 139.800. Verder werd ingeschreven als volgt firma J. F. Warrens te Ossenisse 140.700, - firma W. Vlot te Sliedrecht 141.900; gebr. Sponselee te Kloosterzande 142.000, - firma Kraaijeveld te Sliedrecht 142.400; aannemersbedrijf T. Swets te Hardinxveld 142.800; gebr. Van den He mel te Biervliet 143.200; Leenhouts' aan nemingsbedrijf te Sluis 143.200; firma A. J. Herwij te Willemstad 143.600; firma De Ruijsscher en Zn te Biervliet voor 143.600. FRAAIE RESULTATEN VOOR LEDEN VAN AXELSE FOTOCLUB IN HULST Burgemeester P. J. G. Molthoff van Hulst opende zaterdagavond de foto- en diatentoon stelling in het gemeentehuis te Hulst. De ten toon gestelde foto's zijn inzendingen voor de wedstrijd die de filmorganisatie ,Filor' onder auspiciën van de Hulsterse kunstkring ,Den Vos Reinaerde' organiseerde. De burgemeester zei het initiatief van de ver eniging bijzonder te waarderen en toonde zich verheugd over de opzet van deze tentoonstel ling en wedstrijd. De voorzitter van de kunstkring, de heer J. Stolte toonde zich ook zeer verheugd over het succes van de wedstrijd. Een jury, gevormd door de heren W. Seghers, beroepsfotograaf te Bergen op Zoom, A. Borms, voorzitter van de fotoclub te Sint- Niklaas, J. Robeson, journalist, J. Stolte, wethouder te Hulst en Hugo Metsers, kunst schilder beoordeelde de inzendingen. De ten toonstelling is in het weekend van twee tot zes uur 's middags open. De uitslag luidt le categorie senioren le prijs 50 of camera (kleinbeeld) plus wisselprijs foto 66, D. P. Schutz, Weststraat 7, Axel; 2. J. Klok, Ter- neuzen; 3. R. Kieboom, Hoek; 4. J. P. Pau- lussen, Zuiddorpe; 5. Jongemans-Bliek (me vrouw), Nieuwerkerk aan de IJssel. Eervolle vermeldingen 1 foto 69, P. Schutz, Axel, 2. foto 30, A. Willems, Hulst, 3. foto 64, R. Kruisifikx, Axel, 4. foto 72, A. Kool, Sas van Gent, 5. foto 67, D. P. Schutz, Axel; 2e categorie jeugd le prijs foto 9, J. R. de Feijter, Axel; 2e prijs foto 3, M. Neele- mans, Hulst; 3e prijs foto 15, J. Prince, Hulst; eervolle vermeldingen 1. foto 16, M. Zaman, Hulst; 2. foto 1, M. Rademakers, Kloosterzande. Dia's le prijs 50, - - 25, - gemeen te Hulst en 25, - ,Filor' - D. Boddaart, Hulst; 2e prijs 25, - A. Broekmans, Hulst; 3e prijs 20, - T. Vonk, Axel. De prijs a 25, - van de gemeente Hulst voor de fotografie is toegekend aan A. Wil lems te Hulst. g ONGELUKKIGE VAL V. d. V. uit IJzendijke kwam tijdens zijn werkzaamheden op de N.S.M. te Sluiskil met zijn bromfiets te vallen en brak hierbij een pols. Na verzorgd te zijn in het Ziekenhuis te Sluiskil kon hij naar huis. OUDERAVOND GIDSEN Vrijdagavond hield de plaatselijke afdeling van de Gidsen een ouderavond waarvoor ruime belangstelling bestond. Drie groepen verzorg den deze zeer geslaagde avond de jongere en oudere gidsen en de kabouters. Het werd een bonte avond, die afgewiseld werd door toneelstukjes, zang en dansjes. Het geheel was keurig verzorgd en de leidsters kunnen op een zeer geslaagde avond terugzien. ZANGAVOND IN „DE VURSSCHE" Maandagavond bood de Chr. Zangvereniging „Asaf" de bewoners van het Bejaardentehuis „De Vurssche" een zangavond aan. Tijdens deze avond die voor „Asaf" tevens als repetitieavond gold werden voornamelijk werken uit de Messias van Handel gezongen. Mevr. Pijpelink-den Hamer had hierbij de piano-begeleiding. Het geheel stond onder leiding van de direc teur van „Asaf" de heer Anton van Prooyen. Elk zangstuk werd door de overvolle recreatie zaal met veel waardering ontvangen. Aan het einde van de avond sprak de voor zitter van de bewonerscommissie (de 'heer L. de Regt tot de leden van „Asaf" een woord van dank voor dit keurig verzorgde optreden. BRAND MET FLINKE SCHADE Vrijdagmorgen te 8 uur brak brand uit in de keuken van het leegstaande pand Buitenweg 27. Er werden in het huis werkzaamheden verricht waardoor brand uitbrak in de keu ken. De brandweer werd gealarmeerd, maar on danks dat zij snel ter plaatse was moest men niet meer in aktie komen daar de arbeiders de brand zelf hadden bedwongen. Toch was er grote schade ontstaan. SCHOORSTEENBRAND Donderdagavond omstreeks 6 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteen brand in het pand Stationsstraat 10. De brandweer wist de brand te blussen zonder dat schade was ontstaan. TONEELAVOND IN „T TREFPUNT" Dinsdag 27 februari zal op uitnodiging van de aktiviteitencommissie van ,,'t Trefpunt" door de toneelgroep van de P.J.G. afdeling Axel - Zaamslag de klucht „Laat ons het mooi Houden" voor het voetlicht brengen. De aanvang is te half acht en men verwacht voor deze opvoering weer vele Axelse bejaar den. De bejaarden welke door lichaamsgebreken moeilijk de afstand kunnen maken naar „Het Trefpunt" kunnen zich opgeven voor vervoer door de bejaardendienst. Zij kunnen zich hier voor opgeven aan het „Trefpunt". Ook tele fonisch 01155 - 1378. DINSDAG 27 FEBR. CARNAVALSBAL IN GEZELLENHUIS. Aanvang half acht. IN GEZELLENHUIS. Aanvang half acht. Orkest The Concords. Faillissementen Opgeheven is het faillissement van de heer J. B. Seghers, Irenestraat 41, Axel. Zondagsdiensten ZONDAG 25 FEBRUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Verheul Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 en 3.00 uur Ds. D. Zemel van Enschede. Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 15.00 uur Ds. v. Vliet, Aagtekerke. R.K. Kerk: H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29: Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondagsdienst artsen 24 - 25 FEBRUARI Dokter Kok. Algemene vergadering Donderdagmiddag heeft 't Waterschap Axeler Ambacht onder voorzitterschap van de Dijk graaf de heer P. van Hoeve in Trefpunt haar algemene vergadering gehouden. Na een kort openings- en welkomstwoord door de voor zitter werden de notulen van de vergadering van 11 januari 1968 onveranderd vastge steld. Ingekomen Stukken deze werden voor ken nisgeving aangenomen. Mededelingen hierbij was een uitgewerkt plan om naar aanleiding van een in de vo rige vergadering gedane vraag omtrent de jaarwedde van de Dijkgraaf. Door het dagelijks bestuur werd gevraagd de machtiging zich te wenden tot het bestuur van de Zeeuwse Polder en Waterschapsbond met het verzoek om stappen te ondernemen waardoor het mogelijk zal zijn de jaarwed den van Dijkgraven te herzien. In het voorstel suggesties gedaan deze jaar wedden op te trekken tot die van een burge meester van kleinere gemeenten of de jaar wedden van wethouders van gemeenten met een gelijk aantal inwoners overeenkomende met het beheersgebied van het waterschap. Er werd bij opgemerkt dat het niet in de be doeling ligt te bepleiten, dat de funktie van Dijkgraaf als een volledige dagtaak dient te worden beschouwd. De plaatsvervangend Dijkgraaf de heer G. C. van Haelst gaf op deze mededeling een ver dere toelichting en deelde mede dat het da gelijks bestuur achter dit voorstel van de heer Van Dijke stond. Van deze mededeling zijn afschriften verzon den naar de diverse Waterschappen. Hopelijk zaL dit alles kunnen leiden tot de mogelijkheid de jaarwedde van de Dijkgraaf te herzien. De heer M. de Vos (district I) zegt teleurge steld te zijn over de mededelingen, hierin zit voor ons onvoldoende houvast. De vergelijkingen welke zijn genoemd zijn mijns inziens niet juist. Een wethouder van een gemeente zo groot van inwonertal als dat van het Waterschap heeft zeker een volledige dagtaak, dit is dus een onjuiste vergelijking. Wat verstaat men onder een volle dagtaak. De heer van Haelst antwoord dat aan de polder- en waterschapsbond gevraagd zal wor den deze hele zaak te bezien en uit te werken. Het is uiteraard moeilijk een concreet be drag te noemen. Hoeveel tijd de taak van Dijkgraaf vraagt is moeilijk te zeggen, wel i's het zo dat de ver antwoordelijkheid zeer groot is wat meer kan zeggen dan het aantal uren die er voor nodig zijn. De heer A. Ramondt zegt dat het uitgangs punt wethouders is gekozen, misschien is dit een volle dagtaak, maar burgemeester van een kleine gemeente is dit niet altijd het ge val. Soms zijn deze burgemeester van meer- Waterschap Axeler Ambacht dere gemeenten. Mogelijk is er samengang hierover te vinden. Hoeveel tijd wordt gevergd voor Dijkgraaf is niet te zeggen, wel is het zo dat de Dijk graaf deze functie primair steld boven zijn eigen bedrijf. Het is moeilijk dit alles in cijfers uit te drukken. Hierna wordt het voorstel in deze mededeling aangenomen. Voorstel salarismaatregelen Waterschapsper- soneel. Dit voorstel waarin de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aan gehouden wordt zonder bespreking aangeno men. Voorstel verhoging kredieten rekening - courantovereenkomsten Voorgesteld wordt om deze kredieten bij de drie banken te verhogen elk met 200.000, - Zonder bespreking wordt dit voorstel aan genomen. Voorstel verbetering wegen. De voorzitter zegt dat met deze verbetering een bedrag gemoeid is van 741.700,-. Op dit bedrag is te verwachten een subsidie van 480.000, - zodat de kosten voor het Waterschap 261.700,- zullen bedragen. Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat deze subsidies verkregen worden, maar wan neer er ernstige tegenvallers zijn zullen wij ons met andere voorstellen tot de vergadering wenden. De heer J. Dieleman vraagt of er een reëele kans is dat deze subsidies verkregen worden. De voorzitter antwoord dat 2 wegen zul len vallen onder de rijksbijdrage voor quar taire wegen, de andere 2 zullen in aanmer king komen op bijdragen uit het cultuurfonds. De heer M.Padmos (district I) zegt dat bij het vorige plan was uitgegaan van een fun dament van aan de beide zijden Yl meter breder dan de deklaag. Nu is dit terugge bracht tot 30 cm ter weerszijden. De heer van der Waa (hoofd technisch amb tenaar) zegt dat de versmalling van de fun dering om financiële redenen is versmald met 20 cm. Het zandbed blijft op de volle breedte gehandhaafd. De zandlaag en paklaag is samen die fun dering en deze is bij de breedte van dit weg dek voldoende. De heer Padmos zegt dat de opzet was om mogelijk later de weg zonder nieuwe funde ring te verbreden. De heer v. d. Waa: zegt dat de fundering altijd een pyramideopbouw moet hebben en wanneer men moet verbreden ook de fun dering dan gewijzigd zal moeten worden. De heer A. Onghena (district V) vraagt of er voor deze wegverbetering veel grond aangekocht moet worden. De voorzitter antwoord dat dit zeker het ge val is bij de weg Armendijk. De heer de Koeijer (district II) zegt dat de weg nu niet meer over de dijk van den Ar mendijk zal komen, maar onder de dijk. Het lijkt mij mogelijk de weg op de kruin van de dijk te houden wat vele voordelen heeft. Wanneer in ons district veranderingen moe ten plaatsvinden hoop ik dat we voor dit soort oplossingen worden gespaard. De Voorzitter antwoord dat het niet mo gelijk is de weg op de kruin van de dijk te houden. De weg moet zo gelegd worden dat deze voor de gebruikers goed is en dit zijn in hoofdzaak de agrariërs. Deze kunnen dan zonder hoge opritten de weg vanaf hun land bereiken. Wanneer de weg op de kruin zou komen te liggen dan zouden de opritten zeer veel geld kosten, zo het plan hier ligt is dit zeker de beste oplossing. De heer A. van Waes (district IV) vraagt of de kunstwerken in de te verbreden wegen ook worden verbeterd en aangepast aan de wegen. De Vootzitter zegt dat dit zeker zal gebeu ren en misschien dat er nog enkele bijgelegd zullen worden. Hierna wordt het voorstel aangenomen. SPORT VOETBAL AXEL - RAC 2-0 Na een bikkelhard maar sportief gevecht moest RAC in het laatste kwartier het hoofd neerleggen na twee Axel-voltreffers. RAC leunde er de hele wedstrijd keihard tegenaan met de kennelijke bedoeling Axel niet in zijn normale spel te laten komen. Bijna slaagden zij in deze opzet mede door een vernuftig ge hanteerde buitenspelval waar de Axel voor- waartsen teveel in trapten. De verdediging van RAC aarzelde niet lang en pasten vlot de weg-is-weg tactiek toe. Tel daarbij op de subliem spelende doelman van Oisterwijk met als resultaat een dubbelblanke stand 15 minuten voor tijd. Toch had Axel reeds meer doelrijpe kansen gekregen. Sheilds brak mooi door een zware ongestrafte charge belette hem echter verder doorgaan. In de 30e minuut was doelman Van Oister wijk reeds een geslagen man maar een achter speler wist nog op de doellijn redding te brengen. Na rust wist deze doelman een flit send schot met een enorme duik tot corner te verwerken. In de 30e minuut moest hij voor de eerste zwichten. Uit positie gespeeld was het Sheilds die beheerst naar doel kopte waar plotseling de attent mee opgerukte half- speler Bouchoute scoorde. Enorme vreugde bij de Axel-aanhang. Drie minuten later werd de eindstand be paald door Jonkman, die beheerst de bal over de uitgelopen doelman in het net plaatste 2-0. Een zwaar bevochten zege voor de Axel-ploeg die zondag tegen Zeeland Sport moeten aan treden. Opvallend rustig is steeds de Axel- aanhang, die hun ploeg bedroevend weinig aanmoedigende steun geven. AXEL II liet zich uiteindelijk nog de zege ontgaan na lang met 1 - 0 te hebben voor- ge taan tegen Middelburg III. Eindstand 1-1. AXEL III liet geen twijfel bestaan over haar superioriteit en bonden met 3-0 Middel burg IV aan hun zegekar. „Fighter" Schelle- man zorgde voor twee treffers terwijl v. d. Berg nummer drie in de touwen joeg. TWEEDE KLASSE B. RKVVU 17 10 5 2 36-11 25 Axel 16 8 7 1 31 - 15 23 Longa 17 7 7 3 32-25 21 Rood Wit 17 6 7 4 31-28 19 VCW 17 6 5 6 26-30 17 Zeel. Sport 16 5 6 5 17-23 16 Uno Animo 17 4 8 5 32-30 16 RAC 17 4 1 6 19-20 15 Terneuzen 15 6 2 7 31-23 14 Internos 17 4 6 7 24-29 14 Roosendaal 15 4 4 7 29-38 12 DOSKO 15 0 4 11 21-48 4 Ho»«tdronk in tabUtvorm. 96et ZO SLAAGT UW PROJECTIE- AVOND Projecteer vanaf een stevige projectie tafel. Stel uw apparaat tijdig op en hang het scherm op ca. 1.25 meter hoogte, dat voorkomt nekkramp. Zorg voor een reservelamp en een reserve lichtzekering. Houdt een kleine sche merlamp in de buurt. Leg snoeren uit „de loop". Projecteer niet teveel ineens, geef na een uurtje een pauze. Wilt u een voorprogramma? U kunt films huren bij de fotohandelaar. Speel wat passende muziek met uw bandrecorder. iivirtwivutiiiïai

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2