Uit onze omgeving Axel Zondagsdiensten Zondagsdienst artsen Faillissementen MUTATIES BEVOLKING ÓRIE PERSONENAUTO'S BIJ BOTSING BESCHADIGD Woensdagmiddag omstreeks één uur ontstond er op de rijksweg Axel - Sluiskil ter hoogte van de Sassing een botsing waarbij drie per- sonenautos betrokken waren. De botsing werd veroorzaakt door een perso nenauto bestuurd door R. de V. uit Westdor- pe, die twee auto's wilde inhalen, maar nood gedwongen plotseling terug moest invoegen en hierbij beide auto's ramde. De auto's wer den besjtuurd door J. E. G. R. uit Sas van Gent en P. A. K. uit Westdorpe. Alle drie de auto's liepen vrij zware schade op. JAARVERGADERING Vrijdagavond 9 februari houdt de plaatselijke afdeling van Herwonnen Levenskracht in het Gezellenhuis haar jaarvergadering. Ongetwij feld zal het weer druk zijn op deze gezellige avond. Op het programma staat de tra ditionele grote verloting, terwijl na afloop nog een bal op het programma staat. LICHTMASTEN Een dezer dagen is de verlichting van de Kinderdijk tot aan Drieschouwen een feit ge worden. Een aanzienlijke verbetering voor de bewoners aldaar, die lang vap een behoorlijke verlichting verstoken waren. DRUMBAND THALIA Naast de plaatselijke drumband „Axel" heeft ook Thalia uitnodigingen ontvangen om twee maal op te treden tijdens de Sasse Carnavals feesten, zodat het Axels element sterk ver tegenwoordigd zal zijn. R.K. VROUWENGILDE Maandag 12 februari heeft er een bijeenkomst plaats om half acht in het bejaardenlokaal. Het programma voor deze bijeenkomst be staat uit twee delen vóór de pauze zal met dia's en korte filmpjes een indruk worden gegeven van het radio en televisie bedrijf, hierbij zal terloops het werk van de K.R.O. worden belicht. Tevens wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen. Na de pauze begint een algemene ledenver gadering. De agenda luidt 1. Opening 2. Verslag secretaresse over het verenigings jaar 1967 3. Décharge secretaresse 4. Verslag penningmeesteresse over het boekjaar 1967 5. Décharge penningmeesteresse 6. Verslag kascommissie, décharge kas- commissie 7. Bestuurswisseling Mevrouw J. v. d. Linden, vice-voorzitster en Mevrouw C. Roelands, lid, treden af. Mevrouw J. v. d. Linden stelt zich her kiesbaar als tweede penningmeesteresse. De functie van tweede secretaresse is vacant. 8. Benoeming kascommissie 1968 9. Plannen 1968 10. Rondvraag 11. Sluiting. Voorts wordt aandacht gevraagd voor het volgende Men kan zich opgeven voor de cursus „Gasten ontvangen". Het onderricht betreft het gaste of gastvrouw zijn zowel thuis als op reis; onderwerpen: uiterlijk, omgangsvormen, con versatie, organisatie, samenstellen van menu's, tafeldekken, het kiezen van glazen bij diverse dranken, en „wat er bij hoort". De laatste les zal worden besteed aan bloem schikken. De cursus bestaat uit drie lessen van 2-21/2 uur en kan 's middags of 's avonds gevolgd worden. De cursusda'gen zijn dinsdag 23 april, dins dag 7 mei, dinsdag 14 mei 1968. De zaalhuur en de lessen zullen uit de kas worden betaald. De kosten van de te bereiden gerechten, waarvan de cursisten rijkelijk kunnen proe ven, worden hoofdelijk omgeslagen. De bloem- stukjes zullen verloot worden. P.J.G. GAF TONEELAVOND in „DE VURSSCHE" Woensdagavond is met veel succes door de toneelgroep van de P.J.G. afd. Axel - Zaam- slag de klucht in 3 bedrijven van R. Feenstra „Laten we het mooi houden" in het bejaar- dënpensiontehuis „de Vurssche" ten tonele gebracht. De recreatiezaal was geheel bezet door de bewoners van „de Vurssche" en ze hebben bij zonder genoten van dit geestige stuk en men beloonde de spelers na elk bedrijf met een warm applaus. De directeur van „de Vurssche" de heer van Nierop dankte na afloop de spelers en de regisseur de heer Scheele hartelijk voor hun optreden voor de bejaarden en sprak de hoop uit dat wanneer weer een nieuw stuk is inge studeerd men weer bereid zal zijn ook dit voor de bejaarden op te voeren. JAARVERSLAG 1967 KATHOLIEK VROUWENGILDE AFDELING AXEL Het verenigingsjaar 1967 werd begonnen op 25 jaunari met een uiteenzetting over de diamant c'.oor mevrouw O. Wikkerink. Na de pauze werd door middel van dia's vi sueel onze aandacht op de diamant ge vestigd. 20 februari algemene ledenvergadering. Mevrouw Eoeding werd voor een periode van 4 jaar tot president gekozen van onze vereniging. Na de pauze vertelde de heer Lion hoe wij de door hem uitgereikte planten moesten verzorgen. 27 februari het toneelstuk „Boeing, Boeing" onder auspiciën van het Cultureel Contact. 13 maart Burgemeester van Waes liet ons genieten van de prachtige dia's welke hij maakte op zijn reis door het Midden Oosten. 7 april bezoek aan de Gruyter's produktiebedrij- ven te 's-Hertogenbosch. 26 mei bezoek aan de Axelse Boerenkamer. Entreegeld werd uit de kas betaald. 26 juni Gezamenlijke Eucharistieviering met koudbuffet. Deelname gratis. Tevens uit slag plantenwedstrijd. Winnaressen mevrouw A. Busch, me vrouw v. d. Heijden, mevrouw C. Roe lands. 4 september een demonstratie bereiding van Indische gerechten o.a. nasi goreng en bami. 10 oktober excursie naar de fabriek Milock in Hulst. 30 oktober lezing door de heer S. v. Ham over „Mensen uit Zuid Afrika". 15 november startte de cursus „Feestvieren met kin deren". 21 november gesproken werd over de „Levenstijdper ken van de vrouw" door Dr. G. Drie beek. 16 december onder auspiciën van Cultureel Contact orgelconcert van Hongaarse gastorganist Endre Kovacz. 19 december te Antwerpen het toneelstuk „Geur van Bloemen" bijgewoond. Werkzaamheden voor het V.V.H. Rheuma collecte, Sakor collecte, Collecte Axel - Polen, Zeeuwsche collecte. Samenvattend kan gezegd worden dat de be langstelling voor de verschillende activiteiten nogal uiteenliep. Dit is een normaal ver schijnsel. De programma-onderdelen kunnen zich onmogelijk allemaal in eenzelfde popula riteit verheugen. Niettemin mag over het ge heel genomen de mate van interesse in 1967 verheugend groot genoemd worden. GEBEDSDAG Op 1 maart Vrouwen wereldgebedsdag. Over de gehele wereld worden op deze dag de vrouwen uitgenodigd eenzelfde liturgie te bidden. De vrouwen van de gemeente Axel worden dit jaar verwacht om 19.30 uur in de Ichtuskerk van de Gereformeerde gemeente aan de Pi- ronstraat. BOTSING MET ZWARE SCHADE Maandagmiddag omstreeks twee uur kwamen op de kruising Oranjestraat-Zuidsingel-Kin derdijk te Axel twee personenauto'? met el kaar in botsing. De botsing ontstond, door dat de bestuurster van de ene personenauto, mevrouw O. W-S. uit Axel die van de Ka naalkade kwam gereden en links de Kinder dijk wilde oprijden, geen vrije doorgang ver leende aan een personenauto, die van de Zuidsingel kwam gereden en bestuurd werd door de heer A. v. H. uit Terneuzen. De Axelse dame werd hierbij licht gewond. Dokter W. G. C. Kok uit Axel bood haar me dische hulp. Beide auto's werden zwaar beschadigd. W. KOSTER NEEMT AFSCHEID VAN DE Z.L.M. AFD. AXEL Vanmiddag bij het ter perse gaan van dit nummer, was de afdeling Axel van de Z.L.M. in vergadering bijeen. Een van de belangrijkste punten op de agenda is de verkiezing van een nieuwe voorzitter, aangezien de huidige voor zitter de heer W. Koster de wens heeft te kennen gegeven deze functie neer te leggen. De afdeling Axel zal ongetwijfeld een verlies lijden door het vertrek als voorzitter van de heer Koster, maar het lijdt geen twijfel dat hij in diverse andere functies de belangen van de landbouw en ook van zijn Axelse ZLM-ers nog zal kunnen blijven behartigen. Moge de afdeling Axel er in slagen een waardige op volger voor de heer Koster te benoemen. Op deze vergadering komen wij in ons volgend nummer nog nader terug. TELEFOONNUMMERS GEWIJZIGD Met ingang van woensdag a.s. zullen de Axelse telefoonnummers worden gewijzigd, in dien zin dat alle nummers vanaf woensdag zullen worden voorafgegaan door het cijfer 1. Wanneer straks de centrale in zijn geheel ge reed zal zijn met inbegrip van de aan deze modernisering gekoppelde uitbreiding dan zullen nog weer enkele wijzigingen plaats vinden, terwijl bovendien dan weer 200 nieuwe abonnés een telefoonaansluiting zul len gaan krijgen. Hopelijk zullen met deze vernieuwing ook de vele storingen die de laatste jaren voorkwa men tot het verleden gaan behoren. 's AVONDS GEEN VUILNISEMMERS BUITEN Wanneer men bij avond de Axelse straten be ziet waar de volgende dag het huisvuil wordt opgehaald zijn reeds vele huisvuilemmers ge reed gezet tegen de volgende morgen. Dit neemt hand over hand toe. Iedereen kan begrijpen dat een huisvuilemmer die 's avonds op het trottoir gezet wordt en daar tot de volgende morgen staat, gevaar op levert voor voetgangers. Daarom is in de Algemene Politieverordening van de gemeente Axel een bepaling opge nomen, inhoudende het verbod om huisvuil emmers aan de straat te plaatsen op andere uren dan wanneer deze geledigd worden. Het gemeentebestuur doet een beroep op aller medewerking om de huisvuilemmers niét eer der aan de weg te plaatsen dan maximaal 1 pur vóór het tijdstip dat deze geledigd wordt en na lediging de emmer zo spoedig mogelijk weer weg te nemen. AUTOBOTSING MET VEEL SCHADE Vrijdagavond omstreeks kwart over acht ont stond op het kruispunt Zeestraat-Zuidsingel- Kinderdijk-Kanaalkade te Axel een botsing tussen twee personenauto's. De bestuurder van de ene auto, de heer G. A. N. P. uit Terneuzen, verleende op ge noemde kruising geen voorrang aan een auto, die van de Kanaalkade kwam gereden en be stuurd werd door de heer J. W. v. d. A. uit Hulst. Beide voertuigen liepen veel materiële schade op. Persoonlek letsel deed zich niet voor. GESLAAGD De heer D. P. van Alten te Axel slaagde aan de vrije universiteit te Amsterdam voor het kandidaatsexamen scheikunde. ZONDAG 11 FEBRUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk: H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29 Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur' 11.00 uur. Zaterdag 19 00 uur H Mis. 10-11 FEBRUARI Dokter Boor. UITGESPROKEN 31 januari 1968 N. J. van Biezen, smid en handelaar in huis houdelijke artikelen, landbouwwerktuigen, haarden, kachels enz., Kerkstraat 9, Axel. Cur. Mr. H. J. Q. Tichelman, Oostelijk Bol werk 8, Terneuzen. OPGEGEVEN O. J. E. van Damme, vlasser, Emmabaan 22a, Koewacht. AXEL tot en met 31 januari 1968 GEBOORTEN 6 januari 1968 Ducheine, Bernadette O. I.; 9 januari 1968 Lambert, Odette M. E.; 2 ja nuari 1968 de Kraker, Leendert; 3 januari 1968 Maas, Catharina P.; 4 januari 1968 Buyck, Martin J. J.; 7 januari 1968 Herman, Edwin W. L.; 10 januari 1968 van de Velde, Janneke C.; 11 januari 1968 Verstraeten, Johnny; 23 januari 1968 Dees, Suzanna C.; 7 januari 1968 Verhoeven, Geertruida P.; 18 januari 1968 van Langevelde, Jaspqrt K. OVERLEDENEN Pieters, Emilius e.v. van Dorsselaer, Maria L. C.; van Fraaijenhove, Petrus P. e.v. van Hoeve, Suzanna W.; Blankert, Francina J. e.v. de Kraker, Rocus J.; Riemens, Gijsbregt w.v. de Jonge, Suzanna; Jansen van Rosen- daal, Jan P. w.v. Moes, Pieternella; Smies, Janna w.v. Verpoorte, Jozias; va nAlten, Pie- ter w.v. Wijna, Santina; Koster, Neeltje w.v. van Alten, Cornelis; Schuitvlot, Frangoise w.v. Dieleman, Frangois; van Bendegem, Cor nelis e.v. Goossen, Margaretha. GEHUWD van de Velde, Pieter J. en Meijer, Magdalena C.; Markusse, Marinus en van den Heuvel, Geertje I.; van den Broeke, Cornelis en Rie mens, Catharina A. VERTROKKEN van Geetsum, August J. M. met 3 gezinsl. naar Woensdrecht; Seij, Annij L. naar Zeist; van Duyse, Franciscus J. A. M. naar Heren tals (B.)Vink, Theodoras naar Roermond; den Exter, Marijke naar Heeze; van Leeuwen, Richard naar Hilversum; van Bakelen, Doro thea C. e.v. van Laerhoven naar Vught; Lip jes, Jan naar Sluis; Platschorre, Maria B. naar Sas van Gent; de Feijter, Jacobus naar Terneuzen; Albada, Willemke A. met 3 ge^ zinsl. naar Terneuzen; den Hollander, Jan J. naar Middelburg; Persijn, Johanna L. naar Zaamslag: Kossen, Cornelis J. met 2 gezinsl. naar Tegelen; Haak, Dirk A. naar Arnhem; den Hartog, Stieneke E. naar Leiden; Goos sen, Cornelis A. naar Horn; van Dijk, Peter J. naar Rotterdam; Asian, Mustafa naar Tur Emirdag; Minnen, Evert naar Diemen. VESTIGING IN DE GEMEENTE van Acker, Eugenius C. M. van Cameroun naar Kinderdijk 39; van den Bergen, Alber- tus van Zuidlaren naar Joost de Moorstr. 26; Ouarti di Trevano, Paolo van Italië Venetië naar Villapark 102; Lippens, Henricus A. M. van Ossendrecht naar Bankertstraat 5; van de Walle, Maria A. M. e.v. Martens, van Hulst naar Mozartstraat 34; Mollet, Sabina M. e.v. Heijnsdijk van Sas van Gent naar Handelstaatr 13; de Ruiter, Jan H. van Boxtel naar Graaf Jansdijk 44; van der Werf, Ger- ritje e.v. de Vlieger, van Nieuw-Beijerland naar Verdistraat 10; Stokman, Francina J. w.v. Dane, van Zuidzande naar Verdistr. 2; Dane, Cornelis H. van Zuidzande naar Verdi straat 2; Dane, Leuntje C. van Zuidzande naar Verdistraat 2; Zandstra, Pieter L. van Terneuzen naar Crijnssenstraat 26; Peersman, Maria P. van Terneuzen naar Crijnssenstraat 26; van Mourik, Bernhard van Echteld naar Emmastraat 90; Provoost, Elisabeth J. e.v. Manni, van Middelburg naar Mozartstr. 30; de Hulster, Jacob A. van Roosendaal naar Rooseveltlaan 1; Jansen, Catharina van Roo sendaal naar Rooseveltlaan 1; Verberkmoes, Marinus P. van Terneuzen naar Offenbach- straat 6; van Es, Jacoba M. van Terneuzen naar Offenbachtstraat 6; Verberkmoes, Jan M. van Terneuzen naar Offenbachstraat 6; Willemsen, Janna M. M. e.v. de Jonge, van Zaamslag naar Hulsterseweg 51; Leunis, Jan C. van Zaamslag naar Mozartstraat 44; de Feijter, Catharina van Terneuzen naar Mo zartstraat 44; Kielman, Jacomina E. e.v. Ver straten, van Terneuz ennaar Langedreef 9; ten Harkei, Everdina H. van Vlissingen naar Gen. Meijerstraat lid; Dekker, Maria P. van Zaamslag naar Magrette 40. VERHUIZING BINNEN DE GEMEENTE van den Bos, Johannes C. met gezin van Ka naalkade 56a naar Verdistraat 7; De Jonghe, Firmin A. G. met gezin van Polenstraat 34 naar Verdistraat 9; de Waele, Wilhelmus P. met gezin van Julianastraat 14 naar Verdi straat 11; Paulusse, Pieter J. met echtg. van Calandstraat 20 naar Mozartstraat 6; Venti- cinque, Dominico van Stationsstraat 29 naar Koestraat 20; de Roos, Aloysius F. met gezin van Walstraat 9 naar v. Gistellelaan 40; van Britsom, Willem van v. d. Moerestraat 16c naar Sassing 19; Stoelinga, Hendrikus met gezin van Pr. Mauritsstraat 35 naar Offen bachstraat 8; Sinack, Joep F. I. van Walstr. 3 naar Mozartstraat 4; Martens, Theophilus A. P. M. van Beethovenstraat 8 naar Mozartstr. 34; Manni, Willem P. van Rooseveltlaan 1 naar Mozartstraat 30; 't Gilde, Minikus met gezin van Wilhelminastraat 98 naar Crijns senstraat 21; Roose, Jan A. met gezin van Julianastraat 41 naar Mozartstraat 36; van de Velde, Pieter J. van Nieuwstraat 16 naar' Margrietstraat 24; Meijer, Magdalena C. e.v. van de Velde van Beatrix traat 1 naar Mar grietstraat 24; Willemsen, Jan K. met gezin van Gen. Meijerstraat 19c naar Mozartstraat 42; Dekker, Martinus met echg. van Nieu- wendijk 51 naar Verdistraat 5; Siecker, Karei G. met gezin van Gen. Meijerstraat 17c naar Mozartstraat 40; Riemens, Adriaan A. met echtg. van Oosterstraat 12 naar Mozartstraat 32; Heijnsdijk, Johannes van v. Gistellelaan 62 naar Handelstraat 13; Beeldens, Gijsbrecht J. met gezin van v. Gistellelaan 63 naar Wil helminastraat 98; Markusse, Marinus van Stationsstraat 9 naar Marijkestraat 62; Die leman, Levinus met echtg. van Zeestr. 4 bov. naar Olivierstraat 3; Verhulst, Leunis A. met gezin van Marijkestraat 48 naar Schutters hofstraat l; de Boer, Theo W. met echtg. van Gen. Meijerstraat 15c naar Handelstraat 19; Buijze, Pieter met gezin van Pootersdijk 40 naar Verdistraat 3; de Putter, Janneke w.v. de Putter van Bylocquestraat 61 naar Roose veltlaan 1; van den Broecke, Cornelis van de Ruyterstraat 37 naar Mozartstraat 38; Rie mens, Catharina A. e.v. van den Broeke van Marijkestraat 22 naar Mozartstraat 38; de Blaeij, Leendert met gezin van Pr. Maurits straat 12 naar Crijnssenstraat 19; Schneider, Heiko O. met echtg. van Bankert:traat 48 naar van Gistellelaan 63; Zwaan, Elizabeth van Boslaan 2 naar Markt 15. Aantal inwoners der gemeente op 31 december 1967 8452. op 31 januari 1968 8452.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2