Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederiand Algemene Bank Nederland DIRECTRICE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL NAM AFSCHEID De directrice van de landbouwhuishoudschool „Molenkwartier", mej. De Buck, heeft deze week afscheid genomen in verband met haar vertrek naar Terneuzen. Dit afscheid vond plaats in een intieme kring. De leerlingen boden een afscheidsavond aan met zang, toneel en voordrachten. De meeste stukken waren zelf gemaakt. Het was een prachtige avond, die in zijn geheel door de leerlingen zelf werd verzorgd. Twee leerlingen boden haar 'n schemerlamp van Wedgwood aan en een linnen kleed met alle handtekeningen van leerlingen en leer krachten. De kapstersopleiding bood haar de geschie denis van Axel aan. Van de leerkrachten werd afscheid genomen tijdens een diner, dat zowel door de vrouwe lijke als mannelijke leerkrachten was bereid. Men toonde, wat men in bijna vier jaar aan kookkunst en smaakontwikkeling had geleerd. Mevrouw Weyns-Bakker bood namens de leerkrachten uit erkentelijkheid een mimi-set tafeltje aan. Zij memoreerde de gebeurtenis sen van de afgelopen vier jaar, waaronder de Z.L.M.-tentoonstelling, schooluitvoeringen, schooltentoonstellingen en de verzorgende functies in de gemeente Axel. Mej. De Buck bedankte allen persoonlijk voor de prettige samenwerking. De concierge en surveillante werden bedankt voor het vele werk en voor het geschenk. Mej. Van der Leeden, consu lente van de Z.L.M., wenste de direktrice suc ces bij de overstap. Het was de wens van de direktrice, dat er op een eenvoudige maar sfeervolle wijze afscheid werd genomen. Mej. De Buck heeft deze week haar functie te Axel overgedragen aan mej. D. ten Harkei. JEUGDCONCERT Onder auspiciën van de Z.V.U. in samenwer king met het schoolconcert woonden dinsdag middag de leerlingen van het voortgezet on derwijs te Axel en de r.k. huishoudschool te Sas van Gent in het gezellenhuis alhier een jeugdconcert bij. Uitgevoerd werd een opera in één bedrijf van Mozart, getiteld „Bastien et Bastienne". Deze beroemde kinderopera werd reeds op 12- jarige leeftijd door Mozart geschreven. Uitvoerenden waren Germaine Sterdiau, so praan; Henk Meyer, tenor; Emile Linssen, bariton en Peter Hansen, piano. Vooraf lichtte de pianist de betekenis van deze opera toe. Het decor was door de dames van de stichting zelf aangebracht. De opera, die leuk geacteerd en goed gezon gen werd werd door de leerlingen met veel waardering ontvangen. Zondagsdiensten ZONDAG 4 FEBRUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Verheul Geref. Kerk (Kerkdreef) 10-00 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk: H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29: Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondagsdienst artsen 3-4 FEBRUARI Dokter Kok. GEMEENTERAAD- Misschien is het later wel mogelijk om plan Noord I en Noord II aan elkaar te koppelen waarmede de belangen van de bewoners die het bezwaarschrift hebben ingediend gebaat zouden kunnen zijn. Op de vraag van de heer Dekker of de be woners van de nog zeer goede eigen wonin gen hier reeds spoedig zullen moeten verdwij nen kan ik antwoorden dat het zeker niet noodzakelijk zal zijn alle woningen direkt te slopen, wel zullen enkele moeten plaats ma ken voor een doorbraak naar plan Noord I. Wij zullen hier zeker de nodige soepelheid betrachten. Wat de hoogbouw betreft is het zo dat wan neer wij hier ééngezinswoningen zouden bou wen het financieel niet mogelijk zou zijn dit plan te realiseren. Het zal zeker wel zo zijn dat alvorens dit plan geheel zal zijn uitgevoerd er veranderin gen zullen zijn aangebracht en variaties zijn toegepast. Het zou niet verstandig zijn de ontwikkeling af te wachten, wij hebben met dit plan een duidelijke afbakening aan de Noordzijde. Hierna wordt dit voorstel met algemene stem men aangenomen. Rondvraag De heer D. J. Oggel vraagt het college te bezien of er mogelijk verbetering kan worden gebracht aan de bermen van de Zaamslagseweg, deze zijn bijzonder slecht evenals de bestrating van de Plattedijk. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dankgebed. Waar is uw spaargeld veilig? 4% - Spaarboekje 4% - Spaarrekening 4%% - Spaardeposito 41/2% 5% 51/2% 6% - Spaardeposito Spaardeposito Spaardeposito Spaardeposito Twee jaren vast U bent welkom bij de De heer mr. J. F. G. Schlingemann, econo misch adviseur K.N.L.C., zal aan het eind van de vergadering een lezing houden over een actueel onderwerp. Daarna volgt een koffietafel. OPENING CHR. TECHNISCHE SCHOOI Vorige /eek vrijdagmiddag werd door de Commissaris van de Koningin in Zeeland Mr. Van Aartsen de eerste Chr. Technische School in Zeeland, gelegen aan de Crijnssen- straat in Axel officieel geopend. Alvorens de officiële opening plaats vond kwamen de talrijke genodigden bijeen in het „overblijflokaal", waar de voorzitter van de schoolvereniging de heer Brandes de bijeen komst opende met gebed en alle aanwezigen hartelijk verwelkomde. De heer Brandes sprak zijn droefheid uit dat wethouder van Ben- degem deze dag niet meer heeft mogen mee maken. Mr. Van Aartsen gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de school waarvoor op deze dag precies 14 jaar geleden, op 26 ja nuari 1954 de noodzakelijkheidsverklaring door het gemeentebestuur werd afgegeven. In 1958 werden de lessen begonnen en in 1960 kon een hulpschool in gebruik worden genomen. Mr. Van Aartsen schetste de industriële ont wikkeling, die hij graag nog sneller zou zien verlopen en wees op de noodzakelijkheid van technisch onderwijs bij deze industrialisatie. Zeeland heeft thans 10 lagere technische scholen, 2 U.T.S.-en en 1 H.T.S., waarmede het landelijk bezien een goede beurt maakt. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen heeft thans 3 la gere en een uitgebreide technische school. Mr. Van Aartsen wenste het gemeentébestuur van Axel geluk met de verwezenlijking van deze eerste christelijke technische school in Zeeland en sprak van een schaduw over deze dag door het overlijden van wethouder Van Bendegem. Moge het het bestuur gegeven zijn vele honderden jongelui goed onderwijs te geven en ook een goede vorming in deze nieuwe school. Voorzitter Brandes nodigde hierna mr. Van Aartsen en alle aanwezigen uit zich naar de voorzijde'van het gebouw te willen begeven, waar de Commissaris door het hanteren van een knipschaar de laatste hindernis - een voor de hoofdingang gespannen staaldraad verwijderde om de school officiéél te betre den. Nadat allen opnieuw verzameld waren, was burgemeester Van Dijke de eerste om het schoolbestuur geluk te wensen. De burgemeester dankte allereerst de heren Brandes en Van Aartsen voor hun deelneming bij het overlijden van wethouder van Bende gem. Nog op de dag voor zijn overlijden uitte de heer Van Bendegem op zijn ziekbed zijn teleurstelling dat hij bij deze officiële opening niet aanwezig zou kunnen zijn. Burgemeester Van Diike onderstreepte nogmaals de nood zaak tot technisch onderwijs in onze gemeen te, aangezien 70% van de beroepsbevolking haar werk vindt in ambacht en industrie. Hij hoopte dan ook dat het streven om te komen tot een hogere technische school in Terneuzen spoedig met succes zal mogen worden be kroond, tot heil van de gehele streek. Axel heeft in de laatste jaren een bijzonder grote vooruitgang geboekt, wat betreft de huisves ting van de scholieren, van de 10 aanwezige scholen zullen er dit jaar 4 door nieuwe zijn vervangen, 3 ingrijpend zijn verbouwd, ter wijl de overige 4 geen wijzigingen behoefden om dat zij nog van recente bouw zijn. Vervolgens sprak nog de heer Van Dalen inspecteur van het nijverheidsonderwijs, die een overzicht gaf van de gunstige ontwikke lingen bij het technisch onderwijs in onze provincie, en die de hoop uitsprak dat de nieuwe technische school in Axel dit jaar ook nog zal kunnen worden voorzien van nieuwe werkplaatsen ter vervanging van de oude, die nu al weer vele jaren in noodgebouwen zijn gehuisvest. Gelukwensen werden verder nog geuit namens de architecten en namens de collegas van de in oprichting zijnde Chr. Technische School in Middelburg. Laatste spreker was de directeur van de school de heer 't Gilde die zijn vreugde uitte over het gereed zijn van de nieuwbouw en de ver zekering gaf dat directeur en leraren er naar streven een zo góed mogelijk team te vor men tot heil van de school en van de leer lingen. Hierna bestond gelegenheid tot bezichtiging van de school onder leiding van de leraren, tijdens welke rondgang door leerlingen van de landbouwhuishoudschool verversingen wer den; gepresenteerd. Het schoolgebouw beschikt thans over 7 lo kalen, goed en modern van inrichting, terwijl vooral de praktijklokalen indruk maakten op de bezoekers, zowel door de geïnstalleerde machines die daar ter beschikking van leraren en leerlingen staan, alsook door de vaktech nische prestaties van de jeugdige technici. Voor degenen die enig technisch inzicht heb ben, lagen er werkstukken die onbetwistbaar bewezen dat hier goed vakmanschap wordt aangeleerd, en kundigheid en accuratesse on geacht de vakrichting die gekozen is, op hoog peil worden gebracht. Kortom dat de tech nische school in Axel leerlingen wil en kan opleiden van een kwaliteit die door de bedrij ven hopelijk zal worden-gewaardeerd. GESLAAGD De heer A. Dieleman te Axel slaagde dezer dagen aan de technische hogeschool te Eind hoven voor het propedeutisch examen schei-' kundige technologie. Hulst INTREDE VAN MEJ. DA DE NEELING De Ned. Hervormde Gemeertte te Hulst was zondag berekend op de vele belangstèllenden - die getuige wilden zijn van de intrede van mej. da H. B. de Neeling als predikante van de herv. gemeenten Hontenisse en Hulst. Daarom vond de plechtigheid plaats in de basiliek. Mej. De Neeling predikte naar de tekst uit Johannes 21 :)19. Dat geschiedde na de be diening des woords door mej. Da S. van Kempen te Winterswijk en de bevestiging door ds. K. ter Steege uit Bergen. Vele sprekers voerden na de dienst het woord. Zij werden ingeleid door deken Koopmans. Namens de gemeente Hulst sprak burgemees ter Molthoff, terwijl de heer V. van Willigen de nieuwe predikante begroette namens de kerkeraden van Hulst en Hontenisse, waarbij hij een woord van dank richtte tot de con sulent, ds. J. Scholten te Terneuzen. Ds. Ruis uit Sluiskil sprak uit naam van de classis en de heer Van Kleunen uit Goes na*-, mens de provinciale kerkgemeenschap. Mej. da De Neeling sprak een hartelijk dank woord. Uit haar gemeente Zuidzande warert tal van mensen naar Hulst gekomen om de dienst bij te wonen. Voorts waren veel predi kanten uit Zeeuws-VIaanderen aanwezig. Het was een aangenome verrassing dat ook de vroegere predikant van de herv. gemeenten Hontenisse en Hulst, ds. Gramsbergen, bij de intrede van mej. de De Neeling naar de ba siliek was gekomen. Het orgel werd tijdens de dienst bespeeld door ds. Van Drunen uit Oostburg. Kloosterzande KENNISMAKING MET DOMINA DE NEELING Na haar bevestiging en intrede voor de beide gemeenten Hontenisse en Hulst in de Basiliek te Hulst, was er maandag 29 januari een kennismakingsavond voor de gemeente Kloos- terzande. Een groot aantal gemeenteleden vulde het zaaltje van ,Het Poorthuis' waar da de Nee ling om half acht deze avond opende met ieder persoonlijk de hand te geven. Een lijst ging rond waarop ieder verzocht werd zijn handtekening te zetten. „Ik ben geen handtekeningenjager - van Bols en Verkerk heb ik er ook geen - maar ik zou het wel aardig vinden die van u te hebben", zei da de Neeling. Om een indruk te krijgen van de aktiviteiten in de gemeente werden de vertegenwoordigers van kerkeraad, zondagsschool, jeugdraad e.d. verzocht zich voor te stellen. In korte trekken werd door de vertegenwoordigers hun aandeel in deze aktiviteiten belicht. Aan de diverse tafeltje^ werd 'tijden/s de koffiepauze de eerste indruk, die men van da de Neelang had gekregen, besproken. Om nog iets meer over haar komaf te weten te komen vertoonde da de Neelang dia's waarbij o.a. haar ouderlijk huis, ouders en verdere familie aan de aanwezigen werden voorge steld. Met gebed en een gezang werd de avond be sloten. Tot slot kregen de aanwezigen de ge legenheid een kijkje te nemen in de pastorie. SPORT VOETBAL AFDELING Z.L.M. VERGADERT OP 9 FEBRUARI De afdeling Axel van de Z.L.M. houdt een algemene vergadering op vrijdag 9 februari a.s. om 14 uur in „De Stadsherberg" te Axel Blijkens de agenda komen o.m. de volgende zaken aan de orde bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de heren H. de Feijter en F. de Feijter Verkiezing kringbestuursleden wegens perio diek aftreden van de heren J. W. de Putter en F. de Feijter verkiezing twee plaatsvervangende kringbe- sfuursleden benoeming afgevaardigden naar de algemene vergadering van de Z.L.M.; bestuursverkiezing wegens bedanken van de heer W. Koster bespreken voorjopig rapport van de vraag puntencommissie over ruimtelijke ordening. Uitblinker Wim de Koeyer Nadat bekend was geworden dat de wedstrijd Zeeland Sport - Axel was afgelast, slaagde het bestuur er in de eerste klasser Vlissingen naar Axel te krijgen. Beide partijen zullen van deze oefenpartij geen spijt hebben gehad. Was voor rust Axel zeker de mindere, na rust was het Vlissingen dat duidelijk terug viel. Axel kwam voor rust niet in zijn normale spel, er werd slordig geplaatst en hoogstzelden za gen we een vloeiende combinatie. Op dit punt toonden de Vlissingers zich heel wat zekerder, hoewel ze weinig reeële scoringskansen wisten te scheppen. Toch keken ze reeds na twee minuten tegen achterstand aan. Jonkman be diende Lensen op maat en zijn keihard schot sloeg doelman Bos kansloos. Een juweel van een doelpunt. Vlissingen nam het heft nu stevig in handen. Toch duurde het tot de 28ste minuut eer ze tot scoren kwamen. Vol gens velen in buitenspel-positie bracht Wijg- man de partijen op gelijke voet. Twee minuten later schutterde de hele Axel-defensie. Hüssen profiteerde hiervan en schoot zijn ploeg ver diend op voorsprong. Tussen dit pover Axel optreden stak Wim de Koeyer bijzonder af. vervolg van pagina 1 Direct beschikbaar op vertoon ƒ2.000,— per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Direct beschikbaar ƒ2.000,— per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Drie maanden opzegging Zes maanden opzegging Eén jaar opzegging Achttien maanden vast

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 3